SCHOOLTIJDEN IN OEGSTGEEST AANGEPAST' Boomgaard van Vredebest niet voor woondoeleinden Jongeren kraken Jan Steen-huisje agenda 9Grotere provincies Nog geen bebouwing „De Hooghkamer m Antiquair opgelicht met vals bankpapier Belofte na discussie-avond in Rijnlands Lyceum OEGSTGEEST De schooltijden in Oegstgeest zullen worden aange past. Dat betekent dat ze zullen gaan afwijken van de huidige schooltijden. Dit kon wethouder Temminck gis teravond beloven na de openbare discussie-avond over schooltijden in de aula van het. Rijnlands Lyceum. Hoe ze precies zullen gaan veran deren, daar kon hij geen zinnig woord over zeggen want daarvoor waren de meingen die door de sprekers, die zich stuk voor stuk op het terrein van de schooltijden niet deskundig noemden maar er toch een inleiding over hielden en het publiek te ver deeld. Dr. Pelosie (directeur WPRO) vond dat er maar een proef genomen moest owerden. Hij zei dat het mo gelijk moest zijn rekeneing houddend met de belangen vam kind en ouder tot een vergelijk te komen. Wel stond voor hem voorop dat het kind (de ter en het basisschool kind) er niet onder mochten lijden. Hij sprak over Franse scholen de "interlectuele u- ren in de ochtend liggen omdat de dan de prestatie van het kind het grootst is. "Ik ben voor een gecon- roleerde proef op een of meer scho len dan heb je iets meer inzicht wat er gebeurt". De jeugdarts mevrouw Nagel, was beslist geen voorstandster van een continu-rooster enn gelijke schooltij den voor kleuter- en basisonderwijs- "Je kunt nooit met zeker heid zdg-, gen of het goed is voor alle kleuters meende zij. Tijdens de discussie kreeg zij steun van de tweede jeugd arts in het pendel. Heftig bepleit wer het continu-rooster door mevrouw Goedkoop van de landelijke werk groep Tijd voor School. Zij verzette zich echter tegen het dennkbeeld dat alle scholen in een wijk of dorp een continiu-rooster zouden draaien. Zij pleitte voor een keuze mogelijkheid voor de ouders en vond dat ouders en leerkracht moesten uitmaken welk systeem op eén gegeven moment voor het kind het beste was. De Oegstgeester werkgroep School tijden en Overblijven tenslotte be pleitte eeen parallisering van de schooltijden. Deze moeders willen dat alle scholen gelijk beginnen en zo veel mogelijk gelijk uitgaan. Nu zijn er acht tijdstippen dat er inderen van of naar huis gaan. Met het voorstel an de werkgroep kan dit wor den beperkt tot vijf. In de discussie kwam natuurlijk geen duidelijkheid over wat men nu precies wilde. Ben groepje moe ders was duidelijk heel tevreden met de bestaande schooltijden. An deren wilde wel een andere regeling om b.v. meer tijd te hebben om zelf iets te doen (niet alleen part-time werken)het kind meer tijd te ge ven om te spelen. WOENSDAG 15 OKTOBER WOENSDAG Geverstraat 65, Oegstgeest, sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaanden, 8-12 uur nam. Kennedylaan 11, Oegstgeest, informa tie-avond Baha'i Gemeenschap, 8 uur Steenstraat 1 b. Wereldwinkel. 12.30-6 Breehuys. Breestraat 19. kinderclub voor 10-12 jarigen. 4-5 uur nam. Middelweg^ 4, Architecten-Informatie- nam., tel. 071-122493overige Udagen Praethuys, Vrouwenkerkkoorstraat 9. Niipraarcu Herengracht. 51. gebedssamenkomst Unified Family, 8.30 uur nam. Voorschoten heeft een Algemene Hulpdienst Voorschoten In Voorschoten gaat de „Algemene Hulpdienst" van start. Hulp nodig? Bel 2141, toestel 35 en er wordt geholpen. Aan de realisatie van de "Alge mene Hulpdienst" is een inten sief overleg voorafgegaan tussen alle organisaties, die zich bezig houden met hulpverlening door vrijwilligers. Deze vrijwilligers werden gesteund door beroeps krachten en het resultaat is dat via de gemeentelijke telefoon 2141 en de afdeling sociale za ken (toestel 35) een hulpdienst voor iedereen kon starten. Aan leiding tot de coördinatie van vrijwilligers en beroepskrachten was een gesprek over een even tueel samengaan van het Over leg Vormings- en Ontwikke lingswerk met de landelijke ak- tie "Graag Gedaan". De Voorschotense Algemene Hulpdienst is er voor iedereen, die op een bepaald moment hulp nodig heeft. Door de medewer king van het Voorschotense ge meentebestuur kan de start be ginnen zonder grote kosten, hoe wel er bij de behandeling van deze hulpdienst in de commissie voor Welzijn en Onderwijs wel een beetje vrees bestond, dat juist het gemeentelijke telefoon nummer een drempel zou kun nen zijn. Gezien de opzet van de hulpdienst behoeft niemand daarover erg in te zitten. Juist de sociale dienst van de gemeen te Voorschoten kan doeltref fend als "centrale" fungeren en van daaruit de diverse instan ties. die nodig zijn om een "hulpgeval" op te lossen, inscha kelen. VOORSCHOTEN Tegen het Voorschotense bestem mingsplan voor de nieuwe wijk Noord-Hofland zijn vorig jaar vele bezwaren ingediend. De Provinciale Planologische Commissie (P.P.C.) heeft de bezwaren onderzocht en een advies uitgebracht. Tijdens een openbare vergadering in het provinciehuis in Den Haag zal het advies van de P.P.C. be sproken Worden. Enige bezwaarschriften worden door de PPC gegrond verklaard, de PPC staat echter in de meeste ge- valen achter het verweer van het Voorschotense college van B en W. De Stichting tot het behoud van oud en groen en leefbaar Voorschoten diende 8 bezwaarschriften in. Sléchts twee konden genade vinden bij de PPC. Het zijn de bezwaren tegen de Leidenaar die valse 1000-tjes uitgaf morgen voor officier LEIDEN/DEN HAAG De door de Leidse politie aangehouden en aan collega's in Den Haag uitgeleverde Leidse koopman W. d. N. (25) wordt ervan verdacht op 4 juli een antiquair in Den Haag met tien val se briefjes van duizend gulden te hebben betaald. De man kocht een antieke klok en twee speeldozen voor 9.500 gulden en betaalde contant, al dus de antiquair. Die kreeg daardoor argwaan en ging naar de politie. De biljetten bleken vals. Van den N. heeft tegenover de Leid se politie beweerd 12.000 gulden te hebben betaald met zes biljetten van duizend en zestig van 100 gulden. Daarna zou hij de speeldozen en de klok in Antwerpen hebben verkocht, waarna hij in België en Luxemburg bleef hangen. Morgen wordt Van den N. voorgeleid voor de officier van Justitie, bebouwing van de kavels grond na bij de kruising van dé geprojekteer- de rijksweg 11 en de Leidse weg. Stich ting en PPC vinden dat dit land schappelijk mooie terrein zoveel mo gelijk gespaard moet blijven. Ook de waterpartij bij de boerderij "Vrede- best" aan de Leidseweg nabij "Ter Wadding" dient gehandhaafd te blij ven. J. Zandee heeft bezwaar gemaakt tegen de 'bebouwing in "De Hoogh kamer" ih verband met de aanwezig heid van de NATO-brand stof leiding. B en W van Voorschoten meenden dat door voorzieningen getroffen door de Defensie Oüe Central en de in stemming van de inspekteur van de volksgezondheid met de getroffen maatregelen rond de bestaande brandstofleiding, woningbouw wel mo gelijk is. De PPC is van oordeel dat vrijstelling van bebouwing in de na bijheid van deze brandstof leiding al leen mogelijk moet zijn na een voor afgaande verklaring van geen be zwaar van de inspekteur van de volks gezondheid. Die verklaring is er nog niet en in zoverre acht de commis sie reclamant's bezwaar gegrond. Het grofvuil wordt donderdag 16- oktober in Oegstgeest opgehaald in Oude Rijnzichtweg van Assen- delftstraat Rhyngeesterstraat- weg Endegeesterstraatweg En- degeesterlaan Wilhelminapark Deutzstraat Geversstraat W. de Zwijgerlaan Julianalaan Mauritslaan Prins Hendriklaan Fred. Hendriklaan Nassaulaan Koninginnelaan. Amigos Los Amigos Del Parana komen naar Leiden. Lekkere Latynsamerikaanse muziek in het museum voor Vol kenkunde, Steenstraat 1. Aanstaan de zondagmiddag om 3 uur. De voorstelling begint in de museum aula met een muzikale instructie van Latijnsamerikaanse instrumenten, die bij voldoende belangstelling zal worden herhaald. Daarna is er het optreden van De Vrienden. Het is, volgens het hoofd van de afdeling pu blic relations, raadzaam om tijdig aanwezig te zijn. gezien het beperk te aantal zitplaatsen. Kaarten telefoon 125260 gulden opgeleverd.Dat schijnt een fraai resultaat te zijn, als men be denkt, dat in de twee voorafgaande jaren geen inzameling is gehouden bij gebrek aan een plaatselijk comi té. Dit jaar hebben enkele enthousias te Wassenaarders geprobeerd er toch iets van te maken. Dat is ge lukt, vooral dank zij de medewer king van de personeelsleden van de sporthal, die voor een behoorlijk aan tal (merendeels jeugdige) collectan ten zorgden en die eveneens zorgdroe gen voor het rondbrengen en weer op halen van de collectebussen. Onder leiding van de vrouw van de burge meester, wordt inmiddels gewerkt aan de samenstelling van een nieuw bestuur. Enkele vaste bezoekers van KOORD-studio aan de Oude Rijn 88, willen een vaste kaartavond in KOORD instellen. Goede klaver jassers zijn van harte welkom iede re vrijdagavond vanaf een uur of acht. Er zijn, zo verzekert de kaartclub, beslist geen plannen om grootse com petities te gaan organiseren. Dus, iedereen die in een gezellige sfeer wil kaarten is via deze rubriek van harte uitgenodigd. Want wie jast er nu niet klaver, zeg? Vakantie Roemeens Wie wil graag corresponderen met een Roemeense vrouw van 24 jaar ln het Roemeens, in het Hongaars of in het Duits? Wie daar zin in heeft, kan vanaf dit moment contact opnemen met de heer A. Stroeken, Hoge Rijndijk 234 in Leiden. Die ver strekt nadere gegevens. Collecte De onlangs in Wassenaar gehouden collecte voor het prinses Beatrix- Xonds heeft em bedrag van ruim &00 Binnenkort weer herfstvakantie (of hoe heet dat tegenwoordig) en dat betekent dat er weer diverse activi teiten zijn te beleven in het Jeugdva- kantiedorp in Zuidwest. In de week van 20 tot en met 25 oktober zijn er 's ochtends zowel als 's middags de nodige dingen te doen. Onderstaand ziet u eerst de ochtendactiviteiten en tussen haakjes de middaggebeurte- Het Jeugddorp is geopend van half tien tot twaalf en van één tot drie uur. De peuterspeelzaal is ge opend alleen van half tien tot twaalf. Maandag: maken van zeepkist auto's en bewerken van Libosteen (race uitzetten en racen, werken met raffia, touw, wol en lapjes). Dinsdag: mini-zeskamp, hinder- nissenrace opzetten. Alternatief kleien, schilderen en knutselen (speurtocht, sloopauto's en keuze programma). Woensdag: maken van poppen voor poppenkastvoorstelling (poppen kastvoorstelling, timmeren en klei en). Donderdag: ruilbeurs met stickers, postzegels, speldjes enz., maken van reuzeschilderij (herfststukjes maken van zelf gezochte bladeren, eikels en denneappels) Vrijdag: maken van sprookjes en/ of toneelstukjes (Sprookjes- of te kenfilm). Zaterdag: sport en spel en ter af sluiting het bakken van poffertjes. Alle buitenactiviteiten zijn onder voorbehoud. Dit in verband met de weersomstandigheden. Voor de zeepkistenrace is het noodzakelijk dat de kinderen zelf de wielen meenemen. Toegang is één gulden per dag of tien kaartjes voor f 7.50. Trimmen Buiten de herfstvakantie is het Jeugddorp ook open en wel op de woensdagmiddag van 1 tot 5 en op de zaterdag van 10—1 uur. Dan ook is de peuterspeelzaal geopend. Verder is er op zaterdag gelegen heid om te trimmen; er is zelfs een trimclub opgericht. Er zijn nog en kele plaatsen, waarvoor men zich za terdag kan aanmelden in het Jeugdvakantiedorp. De kosten bedragen een tientje per maand. Vakantie 2 De Stichting Jeugd- en Jongeren werk in Oegstgeest organiseert in de Herfstvakantie weer enkele activitei ten. Op dinsdag 21 oktober is er in het Gemeentecentrum Lytweg 9 een Kinderkennis met ballengooien, touwtrekken, centruschilderen, autoraces en vele andere dingen. De kinderen van 6-9 jaar kunnen te recht van 10.00 uur tot 12.00 uur en de kosten bedragen 1,00 per kind. De kinderen van 9-12 jaar kunnen terecht van 14.00 tot 16.30 uur. Op vrijdag 24 oktober draaien er twee leuke en spannende films in het Gemeentecentrum. Van 13.30 uur tot 15.00 draait voor de kinderen van 6-9 jaar: „Spanky en de Klup van Zessen". Voor de kinderen van 9 - 15 jaar draait van 15.30 uur tot 17.00 uur: „Kasteel van de Smokke laars." Alle activiteiten kosten 1,-. De P.P.C. acht het noodzakelijk dat om landschappelijke redenen de boomgaard bij de boerderij "Vrede- best" aan de Leidseweg gehand haafd blijft en niet bestemd wordt voor woondoeleinden. De eigenaren van de boerderij, de gebr. Blok, had den tegen dit voornemen van de ge meente Voorschoten bezwaar ge maakt. Wanneer het aan de P.P.C. ligt dan wordt het "hete hangijzer" de Voor watering niet gedempt maar gehand haafd in het bestemmingsplan. Ir. R. A. Hulscher had namens een aan tal bewoners bezwaar gemaakt te gen de voorgenomen demping. B. en W. van Voorschoten zien de hand having van de Voorwatering als een onmogelijke zaak voorlopig. Die vi sie houdt verband met de water stand in het gebied. LEIDEN De 25-jarige koopman, die de Leidse politie maandag op ver zoek van de Haagse politie heeft aan gehouden. wordt ervan verdacht op 4 juli de 79-jarige Haagse antiquair Jan ten Dam te hebben opgelicht met tien valse bankbiljetten van duizend gulden. De Leidse koopman is bij de justitie 'bekend van eerdere vermo gensdelicten. De antiquair en de koopman had den die dag een koop afgesloten over een Friese staartklok en twee speel dozen voor een bedrag van 9500 gul den. De Leidenaar zei daarna even naar de bank te zullen gaan om geld op te nemen. Een half uur later kwam hy terug in de zaak en be taalde de antiquair, volgens diens zeggen, met tien biljetten van dui zend gulden. De bejaarde Hagenaar, die de koop man van eerdere transacties kende, kreeg in de loop van de dag arg waan over de 'bijzonder snelle afwik keling van de aankoop en de vlotte betaling. Diezelfde dag nog liet hij een vriend de bankbiljetten zien. Deze zag dat ze vals waren, waarop aangifte bij de politie werd gedaan; De Leidse politie klopte echter te vergeefs bij de woning van de koop man aan. Gebleken is dat hy naar Antwerpen was vertrokken en daar de antieke goederen heeft verkocht. Daar na- heeft hij in België en Luxem burg zaken in kleding gedaan, zo heeft hy verklaard. Pas afgelopen maandag kon'de politie de verdach te in zijn woning aanhouden. Volgens de 'koopman heeft hij in dertijd een rekening van twaalfdui zend' gulden moeten betalen. "Dat heb ik gedaan met zes briefjes van duizend gulden en zestig van hon derd gulden. Ik kan dus niets met deze zaak te maken hebben en die tien valse briefjes van duizend kun nen nooit van my geweest zyn", al dus zijn verklaring aan de recherche. De verdachte wordt morgen voorge leid aan de officier van jusititie. Warmond Vier jonge woningzoe kenden uit Warmond en Leiden heb ben het afgelopen weekeinde de voormalige woning van de schilder Jan Steen aan de gelijknamige laan in Warmond gekraakt. De kra kers. twee jongens en twee meisjes, hebben de bevolking en de gemeen te, de eigenaresse van het pand, door middel van een huis-aan-huis ver spreid stencil op de hoogte gebracht en hebben tevens een bedrag van driehonderd gulden als voorlopige huur overgemaakt. De jongeren, twee studenten, een scholier en een werkende jongere, stonden, naar hun zeggen reeds ge ruime tijd als woningzoekenden in geschreven. Voor twee van hen bleek het onmogelijk, gezien de plannen van hun huisbaas, hun vroegere woonruimte in het voormalige pand van de Rotogravure aan het Leidse Galgewater, nog langer aan te hou den, terwijl een derde op korte ter mijn zijn behuizing in een War- mondse boerderij moest verlaten. In het stencil omschrijven zij hun daad zelf als een "noodoplossing" en geven ze te kennen zeker niet langer dan tot 1 juli van het volgend jaar te willen blijven zitten. "We nemen alle verantwoording voor eventuele be schadigingen op ons en zijn van plan, voor zover dat mogelijk is, het huis goed te onderhouden. Ook ho pen we op een goed contact met de gemeente, om samen te zoeken naar een goede oplossing", aldus de kra kers in nun stencil. Het huisje van Jan» Steen is het laatst gebruikt geweest als woning en atelier van de inmiddels naar Lei den verhuisde Warmondse kunste naar Pieter Geraerdts jr. Sinds acht maanden staat het pand ongebruikt. Het is omgeven door een tuin en omvat behalve een woonkamer en een keuken, drie' slaapkamers en een flinke zolder. Water en elektriciteit zijn op dit moment nog afgesloten. Het college van b en w heeft zich gistermiddag in zijn wekelijkse ver gadering met de zaak bezig gehou den. Door hen wordt de kraak in elk geval verworpen, zeker ook om dat hij zich richt tegen een onlangs genomen besluit van de gemeente- raad, waarin is bepaald dat het Jan Steen huis in de toekomst dienst moet gaan doen als opslagruimte en kantine voor de met ruimtegebrek kampende afdeling gemeentewerken. Of de gemeente op korte termijn stappen zal ondernemen om het pand te ontruimen, was vanmorgen nog niet békend. Wel is het te ver wachten, aldus burgemeester De Vreeze, dat de huur, die de krakers hebben overgemaakt, direct zal wor den terug gestort. De krakers zyn intussen begonnen met het schoonmaken van de door' leegstand enigszins aangetaste wo ning en vertelden tot nu toe van de kant van de bevolking alleen maar plezierige reacties te hebben gehad. B en W Oegstgeest over herindeling: B en W i taken voor de gemeenten bij de provinciale herindeling; daarbij zal men genoegen moeten nemen met grotere provincies, en moeten afzien van een provincie Leiden, aldus het schrijven. B enW stellen bij hun ideeën over het concept-ontwerp "Wet reorgani satie binnenlands bestuur" het fi nanciële aspect voorop: "Op nog ge enenkele wyze is aangetoond of de reorganisatie financieel te verwezen lijken valt". Men zal zich, aldus B en W, moeten afvragen of de pro blemen van het binnenlands bestuur een dergelijke kostbare maatregel waard zijn. Hoewel B en W het concept-ont werp het beste voorstel tot nu toe noemen, vinden zij het niet accep tabel dat zoveel taken van de ge meenten worden overgeheveld naar de nieuw te vormen provincies. B en W zien een relatie tussen de grootte van de provincies en de ta ken die de gemeenten krijgen. Zij zeggen dat zij zich moeilijk bij een uitholling van de taken van de ge- Jeugddorp Zuid-West, 1-5 uur nam., toegangsprijs f 1.-. Eegijnliof 2. 't Begijntje, praathuis Stationsplein 210, opening nieuwe VW- kantoor. 5 uur nam. Hooglandse Kerkgracht 17-19. Kinder matinee (van 10-16 jaar) "Levensvor men uit het verleden", 2.30 uur nam. DONDERDAG Vam der Valkbouwmanweg 236, Lei derdorp, Bijbelstudie en Gesprekskring Baptistengemeente, 8 uur nam. Nieuwe Rijn 20 a. Theehuis van de Leidse Werkgroep Homofille/COC. 8- Herengracht 51. Gebedssamenkomst Unified Family. 8.30 uur nam. Stéenstraat 1 b. Wereldwinkel, 12.30-6 7 30 uur nam. Stadhuis. Commissie Sociale Zorg, Maatschappelijke Aangelegenheden. Gezondheidszorg en Cultuur. 8 u. nam. Gemeentehuis, Oegstgeest, Raadsver- ring, 7-30 uur nam. Groenoordhal, BOVAG-show van 2e hands auto's, 6-10 uur nam. LAKMïTheater, "Antigone1Griekse tragedie, 8.15 uur nam. Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Leiden wordt waargenomen vanvrijdag 10 okt. tot vrijdag 17 okü. door: Apotheek Her- dingh en Blanken. Hogewoerd 171. tel. 120502: Apotheek Voorschoten, weg 66. tel. ker. Lijtweg SOS-dienst SOS - Telefonische hulpdienst: Tel. 071-125202. Voor 1 heden Dierenhulpdienst bereikbaar: telef 134687. Dienstencentrum Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging Lelden. Aanvragen hulp bejaarden en lang durig zieken en gezinsverzorging. Mare 45, tel. 149441 (ma t/m vrij. 9-10 uur Maatschappelijk Werk Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvrouwe. r,._5j in nine R linr paaslaan, tel. 761196, 11 00 uur vm. Tuinstad straat 45. vrij. 10.30—11.2 TROEF GAAT WEER OPEN LEIDEN Troef, vorniingscen- trum voor jongeren, gaat morgen weer open. De bezetting is op 2 ok tober geëindigd; sindsdien is er hard gewerkt aan een opknapbeurt van het nieuwe onderkomen van Troef aan het Noordeinde. Troef heeft op dit moment nog geen nieuwe stafkrach ten, maar Ingrid Cramer en Peter van Eeten zullen tijdelijk als zoda nig fungeren. Het vormingswerk zal voorlopig ge concentreerd zijn in de vólgende groepen: naald en draad; jazZbal- let; Engels en rekenen; Nederlands; recht/om-echt; kamerbewoners; jon ge huisvrouwen. Morgen is er in Troef een informatieavond (aanvang acht uur), waarop de groepen zullen ver tellen wat ze precies gaan doen. Aanstaande vrijdag is er een soos- avond, waarop de oude en nieuwe deelnemers aan het vormingswerk el kaar kunnen leren kennen. Troef is gevestigd in de voormali ge zeevaartschool aan het Noordein de 2a. - meenten neer kunnen leggen; met het ook daarop lykt hen een indeling van Zuid-Holland in vier provin cies, zonder dus een provincie Lei den, "niet al te bezwaarlyk". De gemeenteraad van Oegstgeest vergadert op donderdag 16 okt. om half acht in het gemeentehuis. Naast de reorganisatie van het binnenlands bestuur vermeldt de agenda onder andere: wijziging van de regeling van de koopavond, vooronderzoek begrotingen 1976, en als eerste punt de installatievan A. T. Kraan als raadslid. LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leidscb Dagblad B.V. Witte Singel 1 - Leiden. Postbus 54 - Giro 57055 Nabezorging van 18.00—20.00 u. Zaterdag van 16.00—18.00 uur. Te'efoon 071—130500. Indien in gesprek 071—134539 Telefoon: 071—144941. Hoofdredacteur Han Mulder. Kwartaalabonnement I 35,90 Pe" post f 40,30 Jaarabonnement f 132,10 Jaarabonnement p. post f 149,70 Losse nummers f 0,50 Abonnementsgeiden by vooruit betaling te voldoen By automa tische overschryving geen ad ministratie- en incassokosten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 2