Garagecomplex Zuid-West na negen jaar in gebruik Van der Velde opent morgenmiddag Krakers betalen alsnog Brief van raadslid over opbouwwerker voor de Merenwijk LEZERS SCHRIJVEN Plantsoenendienst doet aangifte van vernieling hekwerk i uitzendbureau SLEUTELTJES hrranostaa uitzendbureau BEZORGERS GEVRAAGD WOENSDAG 8 OKTOBER PAGINA 17 LEIDEN Zo'n negen jaar heeft het grote garagecomplex op de hoek van de Kennedylaan en de Brahms- laan in Leiden-zuidwest moeven wachten vóór een bedrijf bereid werd gevonden erin te stappen. Nu is het zover. Morgen kan wet- houdder Van Aken de eerste bewo ner - Autobedrijf Van der Velde BV - welkom heten in de gloednieuwe behuizing. Gloednieuw gemaakt dan altijd. De drie gebroeders Van dei- Velde hebben niet minder dan ze ven maanden (en een klein kapi taaltje) nodig gehad om het pand te laten aanpassen aan de eisen, die vandaag de dag aan een garage moe ten worden gesteld. De bouwplannen dateren immers van tien jaar te rug. En toen waren de eisten beslist heel anders.... Het heeft derhalve heel wat hoofd brekens gekost om het pand om te turnen in een modern garagecom plex. Maar het is gelukt, al zag het er gisteren nog niet naar uit, dat men op tijd gereed zal komen. Maar dat schijnt nu eenmaal bij elke ver bouwing te horen. De administratie blijft trouwens nog even in het oude pand aan de Zoeterwoudseweg. Tot het 'feestgedruis van morgen geheel is weggerold. Dan heeft men betere gelegenheid om computerterminal en de andere adminstratievehulpmid delen en bescheiden te verhuizen. Voor de rest is alles over: directie, verkoop, werkplaats, autoshop, ma gazijn en benzinepomp. Ondanks ons gevraag kwam het daar getapte merk niet over de lippen. "Zeg maar Van der Velde-benzine, vijf cent goedko per". Verder wilde men niet gaan. "Maar het komt wel van een grote maatschappij". De totale oppervlakte van het be drijf beslaat 3200 vierkante meter, waarvan bijna driekwart is bebouwd. Een kolossaal pand. Geen vergelijking met het bedrijf aan de Zoeterwoud seweg, waarin met elke beschikbare meter driftig moest worden gewoe kerd. De hoofdzetel van het bedrijf zal binnenkort van Wassenaar naar Lei den worden verplaatst. Want daar in Wassenaar is de heer J.L. van dei- Velde bijna zestig jaar geleden op 20-jarige leeftijd zijn rijwielrepara- tieinrichting begonnen, waaruit het P* blÜkt uit de aangifte van ver autobedrijf Van der Velde langzaam nie!11?^ van een hek d,€ de hoofd- maar zeker is gegroeid Van fietsen, oP^hter van de Plantsoenendienst via motoren naar automobielen. Van Bisteren namens de gemeente Lei- de Schoolstraat naar de Berkhei- den b« de P°Iitie heert eedaan. Het LEIDEN De (hoge) gas- en lichtrekening van de indertijd uit een pand aan de hooigracht ver wijderde krakers zal alsnog door hen worden betaald. De rekening van ongeveer 7000 gulden) zal via een gespreide betaling over een aantal maanden worden vol daan. Dit deelde wethouder Van Aken (Economische Zaken) gisteravond mee tijdens een vergadering van een gemeenteraadscommissie. Als toelichting op de gang van zaken rond het kraakpand deel de hij mee, dat de SLP indertijd een aansluiting had verzorgd, na dat het college aan de krakers toestemming had gegeven om tij delijk in het pand te blijven wo— De SLF heeft de gas- en lichtre kening echter niet aan de krakers toegezonden, maar aan de ge meente. Er zou volgens de wet houder dus geen sprake zijn ge weest van onwil van de zijde van de krakers om de rekening te be talen. LEIDEN Het Leidse raadslid De reden dat deze brief nog steeds Anne v. d. Zande PPR/PSP 'D'6 heeft het bestuur en de fractie van de Partij van de Arbeid een open brief geschreven naar aanleiding van de hoorzitting van de PvdA op 24 september jl. in de Merenwijk. De brief die speciaal aan wethouder Tesselaar is gericht gaat in op de mededelingen van de wethouder over de opbouwwerker voor deze wijk. Anne v.d. Zande wijst er op dat de gemeentelijke commissie al in oktober van het vorig jaar een prin cipe-uitspraak heeft gedaan over de aanstelling van een dergelijke op bouwwerker. Gevraagd naar de stand van zaken zei, Tesselaar op de hoorzitting dat de brief aan CRM al lang uit was en dat hij samen met mensen uit de Merenwijk eens poolshoogte zou gaan nemen bij het ministerie om uit te zoeken waarom de beslissing zo lang uitblijft. Volgens Anne v. d. Zande is in middels gebleken dat de betrokken brief een persoonlijke brief van Tes selaar aan het ministerie was en niet zoals de Merenwjjkers begrepen had den een brief van het college van niet verstuurd zou zijn ligt aldus de brief aan de PvdA aan het feit dat Tesselaar liever een buurt- dan een wijkopbouwwerker zou willen hebben. "Als dit een min of meer juiste voorstelling van zaken is. waarom heeft Tesselaar dit op de hearing dan niet gezegd?", zo vraagt het PPR/PSP/D'66-raadslid zich af. 'Nu wekt hij de indruk, dat hij door een halve waarheid de discussie uit de weg heeft willen gaan.' Anne v.d. Zande wil weten wanneer en met wie een eventuele discussie over een wijk- of buurtopbouwwerker zal wor den gehouden. Desgevraagd zei wet houder Tesselaar dat hij persoonlijk inderdaad de voorkeur geeft aan een buurtopbouwwerker voor de Slaagbuurt. Volgens Tesselaar zul len de plannen om poolshoogte te gaan nemen bij CRM met de Me- renwijkers gerealiseerd worden zo dra de provinciale consulent - die op het ogenblik afwezig is - weer be reikbaar is. Dat is op korte ter mijn te verwachten. W. 3 oktober (1) 3 oktober (2) LEIDEN De dames Krispijn, Du Croix en Roman uit Leiden (op fotohebben gisteravond i NCRV-quiz ,JHerkent u deze tijd" de eerste plaa ts bereikt. Ze vereaarden veertien punten tegen het tweede team elf punten. De quiz staat onder leiding van Kick Stokhuijzen. De Leidse dames stomen nu door naar de vierde ronde, die op 18 november door de NCRV zal worden uit gezonden. LEIDEN De gemeente Leiden dens het plaatsen van het hek de Leidse Universiteit hebben studenten hebben aangekondigd dat het hek niet langer De beide Zweedse televisienetten en de Zweedse radio zullen het jaarlijkse Eurovisie-songfestival niet uitzenden. Het tweede net weigerde een Zweed se deelneming te financieren nadat het eerste net dit vorige maand ook al had gedaan. De radio heeft zich hierbij aangesloten. Functionarissen van het tweede net waren het met hun collega's van het eerste net eens dat de muziek op het festival is gedegenereerd en te- het hek zouden veeI is ™sesteld OP de Ik ben verbaasd en verdrietig over al die ingezonden stukken in deze krant van onder andere de NVSH, het Vrouwencafé en anderen. Kan men in dit democratisch geregeerde land nu niets meer organiseren zonder die vervelende "discrimina tie" van stal te halen? En eeuwig die venijnige agressieve toon! Het verveelt mij. Om niet te zeggen: "Het hangt me kilometers de keel uit' 3 oktober In uw blad van 4 oktober jl. ston den wel veel foto's van de 3-oktober- feesten, doch helaas ontbrak een behoorlijk verslag over het gebodene van die dag, hetgeen door de organi satoren en vele lezers van uw blad zeker op prijs gesteld zou zijn. "Het verwarde relaas" geschreven door soortgelijke tentoonstellingen Meer dan 200 gebruikte auto's naar Groenoordlial LEIDEN Eénendertig Bovag-ga- rages uit Leiden en omstreken be ginnen op donderdag 16 oktober met ruim tweehonderd gebruikte auto's in de Leidse Groenoordhal weer aan een driedaagse occasionshow. De resultaten, bereikt op voorgaande Tom Maas sloeg nergens op. Wel worden grote verslagen gemaakt van de 'optocht" Ik zag die bijvoorbeeld de Leidse raadsverga- optocht voor het eerst to 1946. ge- leringen, politiek gezwam noot en kwam ieder jaar opnieuw kijken. Het is een echt gezellige dag vol ontspanning. Het is de "ontspan ning" welke hard werkende vrou wen tegenwoordig zo bitter nodig hebben in plaats van eindeloos ge zeur over vermeende discriminatie. Die optocht was mooi dit jaar. Waar om eigenlijk zo weinig foto's in de krant? Mevrouw C. A. Sasburg Postbus 2002 Den Haag verwondingen en het wel of niet meespelen van een of andere voet baller. Voorts heeft u uw bureau tot 3 uur geopend gehouden, voorheen tot 1 uur. Op Koninginnedag sluit u wel om 1 uur, terwijl er dan vrij wel niets te doen is in onze stad. Een (on)begrijpeleijke zaak... Mis- zijn prijs" schien volgend jaar beter. de nog steeds voortdurende vraag naar goede gebruikte auto's, maken dat de verwachtingen hoog gespannen zijn. Opnieuw zullen bloemen aan alle kopers worden aangeboden en men hoopt, dat er heel wat boeketjes nodig zullen zijn. Dit voorjaar hadden de organisa toren voor de eerste maal afgezien van een centraal geregelde taxatie. Iedere deelnemer was volledig vrij in te ruilen aüto te bepalen. Dit systeem heeft men F Bakker ditmaal gehandhaafd, maar een klant die zijn wagen onafhankelijk wil la- Istraat 25, ten taxeren, kan ook op de show te- Leiden recht. straat en later nai van Nijeveltstraat, waar het bedrijf nu nog is gevestigd. In 1947 het agent later breidde het pas naar Leiden uit. Naar de Zoeterwoudseweg. de Van Zuylen 81 meter lanBe h<* ^eri in opdracht van de Plantsoenendienst door de Heidemij. geplaatst langs het Piet citracn"'rwaalf jaaï Paaltjenspad om het foutief parke- ren van auto's door bewoners van de studentenbarakken op het voetpad Vrijdag 10 oktober an'n de Plantsoenen tegen te gaan. Spreekt de heer D.J. Bruijn te Was- Drie zonen van de oprichter heb- Het zou hier gaan om een reeds senaar in het gebouw Langebrug 63 ben hun plaats in het bedrijf ge- Jaren durend conflict tussen de ge- Leiden in het kader van de lezineen- vonden: "mijnheer Theo", het com- meente en de universiteit over de serie "De komst van Christus na- merciële brein achter de onderne- aanleg van een parkeerplaats op het dert" over "Wat verwachten wil?" ïnivorcitoif TTot liob- xtü J ming, "mijnheer Hans" de admini- terrein stratieve vraagbaak en "mijnheer werk Aad", die geen technische zee t gaat. Aanvankelijk koesterde dit Van der dag later geheel vernield aangetroffen in een sloot. De scha de bedraagt volgens de Plantsoenen- Velde-trio pannen om het bëdri] dief ruim veertienhonderd gulden, aan de Zoeterwoudseweg te moder- de bersingskosten inbegrepen. Al tij- niseren. Maar toen zich nieuwe pers pectieven openden aan de Kennedy- laan is men daar toch maar liever ingestapt. Daar hebben de gebroe ders de ruimte om hun gedachte re gionale functie te gaan vervullen. Zeven maanden geleden begon men met het opvullen van deze nagenoeg laatste zwarte vlek in dit stadsdeel. Morgen zet wethouder Van Aken bij de officiële opening de kroon op het werk. Intussen staat het pand aan de Zoeterwoudseweg te koop en zal de vestiging in Wassenaar nog even moeten wachten op de zo nodige "renovatie". Ds. Hemstede wordt weer vlootpredikant Hasjhandelaar aangehouden LEIDEN De Leidse politie heeft gisteravond een 23-jarige hasjhan delaar uit deze stad aangehouden. In de woning van de jongeman aan de Hooigracht werden behalve een pond hasj enkele attributen voor het ver snijden en verpakken van hasj aan getroffen alsmede een bedrag van f 2300,- aan handelsgeld. De inbe- slag genomen hasj vertegenwoordig de volgens de politie een handels waarde van ruim f 2000,-. Het onderzoek in de woning van de hasjhandelaar volgde op de aanhou- Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest ding van een 26-jarige Leidenaar, op Voorschoten, gaat deze regio enkele grammen hasj werd a getroffen. Deze aanhouding werd verricht in de Nieuwstraat. Koe vluchtte de universiteit. Het hek- o Uit pastorale 'd op 29 september geplaatst wegingen willen de bisschoppen 1 Nederland met verder reageren op de geruchtmakende redevoering van mgr. Gijsen in Diisseldorf over kerk en geloof in Nederland. Wel werd van Officiële zijde meegedeeld, dat er ln de bisschoppenconferentie een diepgaand verschil in beoordeling bleek te bestaan van de ontwikke lingen gedurende de laatste tien jaar in de rk geloofsgemeenschap. De hervormde synode heeft de stichting Kankerpreventie bericht, dat zij geen uitspraak zal doen over het ro ken. Het synodebestuur is het eens met de doelstelling van de stichting, maar zou een dergelijke uitspraak toch 'te zwaar* vinden. Wel zal de synode langs andere wegen wijzen op de gevaren en de onwenselijkheid van roken. De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten heeft ds. A-C. Louwerse te Veendam tot al gemeen secretaris benoemd. In ver band hiermee heeft de gemeente van Amersfoort, waar de bond offi cieel gevestigd is, hem beroepen. Ds. Louwerse is 32 jaar. Beroepingswerk: Herv. Kerk: beroe pen te Wijk bü Heusden J. Westland te Schoonrewoerd, te Uitgeest - Aker sloot (hervormde geref. federatie) P. van Die te Wolfaartsdijk te Waddinx- veen C.A. Tukker Kamerik te Ber- kel J. ter Steege te Aalsum en Wet- zens, te Nes en Wierum Ph. J. Leen- mans te Breskens en Hoofdplaat te Oudemirdum J.L. Ravesloot te Oos- termeer en Eestrum te Westmaas J. van Dullemen Klaaswaal te Amersfoort J. Westland Schoonre woerd: bedankt voor Capelle aan LEIDEN Ds. H. J. Hemstede, de IJssel, Ede en Nijkerk J. West- jeugdpredikant voor de vier samen- land, voor Bennekom H. Jongerden werkende hervormde gemeenten te te Veenendaal: aangenomen nr Har- denberg L. Oosthoek te Gieten, naar Ootmarsum T. Tijsma te Marrum, Als één der grootste uitzendbureaus van Ne derland, dat zich bezighoudt met de uitzending van kantoor-, kantine-, technisch- en indus trieel personeel, maken wij een snelle expan sie door. Voor een van onze vestigingen in de randstad zoeken wij naar een technisch kommercieel medewerker die zich gaat bezighouden met de uitzending van technisch- en industrieel personeel. Als u jong (ca. 23 jaar) enthousiast aktief en energiek bent, een MTS-opleiding hebt geno ten en beschikt over enige kommerciële erva ring, dan kunt u in aanmerking komen voor deze zelfstandige funktie met een aantrek kelijk salaris. U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan de afdeling personeelszaken, Nieuwe Park laan 97, Den Haag. ders prin koop r zindelijk afhalen 6-8 u. gewater 22. Lelden. Te koop aquarium tafel 35 st kool te bevra- Burg. Brugplein Telefoon 134209. Aangeboden aquariui pleet met vis 600x260x Stoute Formosastraat Fietsen, bromfietsen en motoren f 125 Arendehorst 74, Leiden. Autoaccessoires en Doe-het-Zelf 'avuizen brul 20 f 40, boerenpi&v f23.50 per i wandtegels gewolkt 15x15 m2 wandtegels Urlusplantsoen f- Zoeterwoude. Telefoon 130322. met verlichting «-rijwiel 8 versnellingen v. 15.- op alle rijwielen l jr antle. Dusoswa Turfmarkt 1-3 L.eiden. Telef. 124409. Moet weg gloednieuwe singel 65, Lelden. Telefoon 125356. RANDSTAD kan per direkt plaatsen Secretaresse, onbep. tijd, Valkenburg 3 Boekhouders P.D., onbep. tijd, Leiden omg. Typiste D, onbep. tijd, Voorschoten Typiste/adm. kr. D/E, onbep. tyd, Voorschoten Factuur Typiste D, onbep. tijd, Voorschoten Telexiste MT, 2 weken, Roelofarendsveen Typiste N, 1 mnd., Alphen Typiste N. 1 week. Leiden Goede beloning, wekelijks kontante uitbetaling. Kom morgen op de koffie i>oor informatie en wellicht een leuke baan voor nu of over een paar weken. LEIDEN, Kort Rapenburg 6. telefoon 149541, Nieuwe Rün 44. tel. 144841 KATWIJK. Parsstraat 19. tel. 01718—71215 ALPHEN. Klaproosstraat 39, tel. 01720—92023 Alphen en Katwijk (tussen 14.00 en 17.00 uur) ngeboUen 75,- Vingboonshof 22 ■eiden ZW telefoon 765923. wergpinchertJes renfiet* telefoon langs Lestella BV 65, Leiden telefoon ituntaanbieding gekleu Beveringkstr. 15. War. IN HET LIDWINAHUIS, internaat voor meisjes, te LEIDEN: komt per 1 januari 1976 of eerder een plaats vrij voor EEN 2e KOK of KOOKSTER (ca. 70 maaltijden per dag). Sollicitaties te richten aan het hoofd van de huis houding, Zoeterwoudsesingel 34, te Leiden, tele foon 071 146141. roestvrljstaalblad derhalf jaar alweer verlaten, nu hij een beroep van de generale synode van de Hervormde Kerk om opnieuw vlootpredikant te worden heeft aan genomen. Van 1968 tot begin 1974 was hij ook al vlootpredikant. Rond 1 no vember treedt hij in dienst als pre dikant voor buitengewone werkzaam heden ten behoeve van de geestelij ke verzorging der koninklijke ma rine. Over de standplaats wordt nog overleg gepleegd. LEIDEN Een voor het slacht huis bestemde koe heeft gisterochtend voor wat opschudding gezorgd. De koe, die er kennelijk geen zin in had om zich tq laten consume ren, nam op het terrein van het slachthuis plotseling de benen. Het beest bleek zo wild te zijn geworden dat het door het slachthuisperso- neel niet te vangen was. Aan de po litie werd daarom om assistentie ver zocht. Een hoofdagent zag kans om de naar een stukje grasland achter het slachthuis gevluchte koe met dium nog niet uitlaten, i schot uit zijn karabijn onscha- gesprek hierover delijk te maken. Om dit beroep te kunnen moest ds. Hemstede dispensatie wor den verleend. De kerkorde schrijft namelijk voor, t dat een predikant ten minste vier jaar aan een stand plaats verbonden moet zijn. Over de redenen van zijn voortijdige vertrek kon ds. Hemstede zich in dit sta- ngezien het er gemeen ten juist aan de gang i die bedankte voor 's-Gravendeel Exloermond, naar Echteld H.E. Ver meulen te Emmer-Compascuum. Ge ref. Kerken: beroepen te Schoonho ven JW. Zijlstra te Doezum te Kieuw-Vennep G. Rang te Soest te Den Haag-Oost C.M. Overdulve te Pijnacker-Nootdorp. Chr. Geref. Ker ken: beroepen te Lisse en te R'dam- oost kandidaat J. Germs te Amers foort, te Zwaagwesteinde kan. J. Oos terbroek Apeldoorn: aangenomen naar Leeuwarden R. v.d. Kamp te Stadskanaal. Geref. Gemeenten: be roepen te Gorkum A.W. Verhoef (Ca nada), te Scherpenisse A. Bregman te Rijssen; bedankt voor 's Graven- zande A. Bac te Boskoop, voor Wa- geningen en voor de benoeming tot legerpredikant JW. Verweij te H.I. Ambacht, voor Borssele H. Ligten- berg te Terwolde. Oud-Gcrcf. Ge meenten: bedankt voor Den Haag A. Kot te IJsselmuiden. wij hebben leverbar Rijn 65, aar Lestella BV I Telefoon 071-121490. hout. gereedschap, Ijzerwaren, enz. enz. Onze prijzen zijn fa belachtig laag. Oude Singel Huisdieren Te koop aangeb. Telefoon 02521- Perzische langharige Surinamestr 90 Leiden. Telefoon 071-133887. voor LEIDEN en OEGSTGEEST. Boven de 15 jaar. Hoge beloning. Aanmelden bureau Leidsch Dagblad en vragen - de heer J. Werk of telefoon 144941, toestel 26. LEIDSCH DAGBLAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 17