Krakers zijn nog in „hun" boerderij agenda Zomerfeest in Wassenaar: van ringsteken tot vuurwerk DE REDDING" ONTHULD Circus bestolen Bibliotheek groeide „Wie kan keeren de hand des Heeren' VOORSCHOTEN Het gemeentebestuur van Voorschoten heeft enige maanden te rug aan de krakers van de boerderij „Wie kan keeren de hand des Heeren" ails uiterste termijn van ontruiming d!e datum 1 augustus genoemd. De boerderij is nodig als woon ruimte voor het echtpaar Van Veen waarvan de woning in het Vernèdepark wordt afgebroken. katten en honden van het echtpaar overlast veroorzaakt en door hun De eerste augustus is met grote spanning afgewacht door de kra kers; er is echter niets gebeurd. De krakers hebben zelfs voor hun café chantant het Ambachtshuis gehuurd. De gehele maand augustus is er iedere vrijdag en zaterdag een mu ziekgroep in het gemeentelijk Am bachtshuis. Afgelopen vrijdag hebben de krakers hun buren uitgenodigd. Er kwamen slechts een paar omwonenden, veel minder dan gewoonlijk het geval is. De buurt wil zich graag afzijdig hou den van de problematiek, hoewel ze de leefgemeenschap een goed hart toedraagt. Dat is ook het geval met het echtpaar Van Veen, die de boer derij zou krijgen als woning, omdat het op die plaats mogelijk is de vele en gezien de overlast die deze dieren in het verleden bij de buren gebracht hebben, wil de gemeente het overi gens vriendelijke echtpaar de ruimte geven om hun dierenliefde te kunnen blijven voortzetten: zwerfkatten en honden liefdevol opnemen. De vier jongens en een meisje wonen nu al ruim anderhalf jaar in de boerderij, die voor die tijd al twee jaar leeg stond. De boerderij moet wijken voor de aanleg van Rijksweg 11, maar niemand weet het preciese tracé en het moment van aanleg van deze weg. De krakers hebben de ver vallen boerderij aardig bewoonbaar gemaakt en vooral de voorgevel ziet er weer prima uit. Ze hebben nooit als tijdelijk onderdak ge bruikten. De krakers hebben de sympathie van veel Voorschotenaren hoewel ze wettelijk „fout" zijn, de buurt weet wie er nu de boerderij be wonen en is een beetje beducht om een katten- en hondenpakhuis naast de deur te krijgen. Voorlopig is er nog geen oplossing en die moet snel komen, want het wachten op de afbraak van de wo ningen in het Vernèdapark is op het echtpaar Van Veen, die naar de boerderij moet. „Wie kan keeren de hand des Heeren", een gezegde dat thans in Voorschoten een topper be gint te worden. MAANDAG 4 AUGUSTUS 1975 Maandag Steenstraat lb, Wereldwinkel Leiden, 12.30—6 uur nam. Churchilllaan/Verdistraat, voorstelling circus Charivari, 4.15 en 7.45 uur nam. Herengracht 51, gebedssamenkomst Unified Family, 8.30 uur nam., tel. Apotheken i zondagsdienst augustus door: Doeza Apotheek, Doe- zastraat 31, tel. 21313; Apotheek van Breest Smallenburg, Loevestein 7. Lei- Dierenhulpdienst katten, vogels Leiden en Leide bereikbaar: telef. 34687 Schooltandverzorging GD-gebouw, Roodenburger- Moederhulp Bureau Moederhulp (niet-gehuwde- moederzorg), Terweepark 2, tel. 51068, mej. J. Schrama (maatsch. werkster). SOS-dienst SOS Telefonische hulpdienst: Tel. 071-25202. Voor allen die in moellijk- heden verkeren. Dag en nacht te he- WASSENAAR Met „cineac-voor stellingen" woensdagmiddag in Astra in de Langstraat gaat in Wassenaar het traditionele zomerfeest van start. De entréeprys is één dubbeltje, net zoals 55 jaar geleden toen voor het eerst bioscoopvoorstellingen gegeven werden i Woensdagavond 6 augustus om 7 uur maakt de drumband Irene een rond gang door het dorp en begint om half acht de kennis aan de Dr. Mans- veltkade te draaien. Van 8 uur tot half tien houdt het bestuur van de zeventigjarige Oranjevereniging een receptie in het clubgebouw van „De Kieviten" en om kwart voor tien wordt op het kermisterrein een fees telijk vuurwerk afgestoken, dat door de kermisexploitanten aan de jubi lerende vereniging wordt aangeboden. Donderdagmorgen zijn er in de Berk- heistraat kinderspelen met als nieuw programmapunt het doeltrap pen. 's Middags twee uur is er een tekenwedstrijd op het plaveisel van de Starrenburglaan en 's avonds 7 uur is er in de Berkheistraat het traditionele kuipje steken. De vrijdagmorgen is gereserveerd voor het ringsteken te paard en met rijtuigen, 's Middags twee uur komen bejaarden klaverjassen en pandoe ren in het Sophiekehuis terwijl de jeugd om half drie aantreedt op het parkeerterrein bij de sporthal voor rolschaatswedstrijden om het kam pioenschap van Wassenaar. Vrijdag avond 7 uur is er in de Berkheistraat weer ringsteken, nu door een loop- sluis. Het programma van zaterdag biedt diverse attracties, 's Morgens is er, in samenwerking met de Wassenaar- se Hengelsportvereniging, een vis wedstrijd in de Zijlwetering. Om half 10 beginnen in het sportfondsenbad rubberkanowedstrijden. Nieuw zyn de oud-Hollandse volksspelen die om half 11 beginnen bij een poldersloot aan het eind van de Van Duivenvoor delaan. Sportieve jongelui en ook ouderen kunnen daar touwtrekken en mastklimmen. Om twee uur 's middags wordt in samenwerking met de brandweer op het parkeerterrein aan de Dr. Mansveltkade een brand weerwedstrijd voor amateurs georga niseerd, waaraan personen van 16 jaar en ouder in groepen van acht personen kunnen deelnemen. Zaterdagavond half acht is er een stertocht van drie muziekkorpsen naar het kermisterrein, waarna Adest Musica uit Sassenheim be kend van drumbandconcoursen een show geeft( op het parkeerter rein. Die avond gaat de kermis door tot 1 uur 's nachts. V) KATWIJK AAN ZEE Een prachtig en voor de vissers- en badplaats karakteristiek beeld is Katwijk rijker. Het heet "De Bedding" en werd in opdracht van het Katwijks gemeentebe stuur gemaakt door Erich Claus. Als herinnering aan het 150- jarig bestaan van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddings Maatschappij. Het stelt voor het brengen van de roei- Wanneer men „De Redding" goed be kijkt ziet men hoe gespannen de redders net als vroeger gehuld in zwarte rubber pakken en de Zuid wester diep op het hoofd, de lance ring afwachten. De roeispanen in de aanslag om op het moment, dat de boot het zeewater raakt in actie te komen. Claus heeft die dappere mensenredders raak getypeerd en ook de paarden, die de zwaar beladen kar zeewaarts brengen. Bovendien staat "De Redding" op een zeer gunstige plaats: dicht bij de zee en dicht bij de plaats waar in vroeger jaren het botenhuis was. Loco-burgemeester drs. Jaap Berg man kon bij deze onthulling een groot aantal belangstellenden begroe ten. „Voor ons was de pas geridderde schipper Cees Kruijt van de Kat- wijkse K.N.Z.H.R.M.-reddingsboot de aangewezen man om dit beeld te ont hullen. Dat reddingswerk geschiedt geheel op vrijwillige basis. De man nen die erbij betrokken zijn moeten dag en nacht klaar staan om op het eerste alarm eze te kunnen kiezen. Daarvoor verdienen ze onze waarde ring". Na dit toespraakje haalde Kruijt, daarbij geholpen door zijn mannen van de „Barend van Spreekens", het zeildoek van het beeld en daarmee reddingsboot, staande op een wagen, geheel bemand en getrok ken door zes paarden, naar zee om gelanceerd te worden voor een tocht naar een in nood verkerend schip. Schipper Cees Kruijt van de Katwijkse reddingsboot "Barend van Spreekens" onthulde dit beeld zaterdagmiddag in aanwezigheid van vele genodigden. Pedagogisch -didactisch medewerker in Leiderdorp LEIDERDORP Op 21 augus tus wordt er een vergadering gehouden van de commissie on derwijs, de schoolbesturen van basisscholen en een terzakekun- dige werkgroep over de vraag hoe een pedagogisch-didactisch medewerker in het Leiderdorpse onderwijssysteem kan worden ingepast. Het gaat dus niet om het aantrekken van een reme dial teacher, zoals vorige week in deze krant werd gemeld, want daarvan heeft Leiderdorp er al enkele, die op vrijwillige basis werkzaam zijn. Het is de bedoe ling, dat er een pedagogisch- didactisch medewerker wordt aangetrokken, die als adviseur voor de scholen en schoolbestu ren gaat fungeren. De vergade ring van 21 augustus wordt be legd om te praten over de orga nisatievorm. Bij de gemeente stelt men zich voor om een ge meenschappelijke regeling tus sen gemeente en de schoolbe sturen aan te gaan, binnen welk verband de pedagogische-didac- tisch medewerker zou moeten opereren. Man in het water geduwd LEIDEN De EHD moest gister middag omstreeks kwart voor één uitrukken naar het (drukbezochte) zwembad 'De Vliet' aan de Voor- schoterweg. Een 39-jarige magazijn bediende uit Leiden was daar volgens de politie door zijn zoontje in het diepe gedeelte van het had geduwd, hoewel de man de zwemkunst niet machtig was. De badmeester heeft de man uit het water gehaald. De EHD heeft de drenkeling een kal meren middel toegediend. Rechterenkel VOORSCHOTEN Op woensdag 6 augustus kunnen de bewoners van Burg. Vernèdepark, Bad huisstraat, Parkstraat, Noorthey- straat, Stadwijkstraat, Sophiakade, Nieuw Voordorpstraat, Prof. Zernike- laan, Prof. Einsteinlaan, Prof. Lo- rentzlaan, Prof. Eykmanhof, Prof. Einthovenlaan, Prof. Debijelaan, Anthoni van Leeuwenhoekkade, Lord Baden Powefllweg, Kamerlingh On- nesplantsoen, Raadhuislaan (het ge deelte ten oosten van Vlietzicht), Prof. Van der Waalslaan, Prof. Van 't Hofflaan, Curielaan, Molenlaan, (het gedeelte ten oosten van de Prof. Asserlaan), Prof. Zeemanplantsoen, Gerard Douplantsoen, Carel Fabri- tiuslaan, Anthonie van Dijcklaan, Johannes Vermeerplantsoen, Govert Flinckplantsoen, Rembrandtlaan, Al- bert Schweitzerplantsoen, Jan van Goyenplantsoen, Ferdinand Bollaan, Jan Steenlaan, Ruijsdaelhof, Van Ostadehof, Paulus Potterdreef, Frans Halsplantsoen en Nic. Maeskade van de grofvuilophaaldienst gebruik maken. Op donderdag 7 augustus 1975 Hof weg (het gedeelte tussen Voorscho- terweg en de Leidseweg) Leidseweg (het gedeelte tussen Voorschoterweg en de Vinkweg). LEIDEN In Circus Charivari, dat zijn tenten heeft opgeslagen nabij de Churchill- laan, is in de nacht van zaterdag op zondag een inbraak gepleegd. Uit de caravan werd behalve een koffer met clownskleding een geldkistje met ongeveer vijfduizend gulden weg genomen. De deur van de caravan is vermoedelijk met een schroeven draaier geopend. Architecten Architecten-Informatiecentrum Rijn land. Op werkdagen telefonisch bereik baar onder nr. 26385. Zitting op woens dagavond van 7.309.30 uur op het adres Middelweg 4 (bij Hoogl. kerk) Infosentrum Gespreksavonden 11. Oegstgeejt. Kennedvlaan HendrlkplantsoeD 25 Letderdorp Moeders voor moeders Wijziging Wetswinkel i Juli en augustus Maatschappelijk Werk Bureau Maatschappelijk Werk. Oude Rijn 44c, spreekuur dag. van 2 3 uur nam., ma en dl. van 7—8 uur nam., telefoon (071—) 20931 Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging, Lelden. Aanvragen hulp beiaarden en langdu rig zieken en gezinsverzorging, Mare 45, tel. 49441 (ma t/m vtIJ. 9—10 uur voorm). Vormingscentrum Troef Programma Troel Jongerencentrum: Maandagavond: Toneelgroep en So- sjale Kreagroep; Dinsdagavond Ken- nismaklngsgroep Werkgroep Naald Draad. Werkgroep Werk der Werk; Woensdagavond- gereser- o^eenKomsxen enz.; L»ona< Filmgroep Handenarbeid oeleD Troef Hogewoerd i O (1-30494 Gemeenschap Zuidwest gemeenschap Zuidwest informatiedienst gebroken wijkse redboot, gekleed evenals de bemanning feit. Kruijt, kleurige „werkpakken", want men de Kat- moest kort daarop zee kiezen om ge stalte te geven aan de K.R.B.-demon- beeltenis. Hij herinnerde zich nog straties, was wel wat onder de in- maar al te goed, dat vroeger de boot druk bij het zien van deze bronzen zo naar zee werd gebracht". LEIDEN De 33-jarige N. Geus uit Leiden botste vrijdagavond met zijn brommer tegen een auto, toen hij in de Leemanstraat werd aangevallen door een hond. Hij brak als gevolg van de botsing zijn rechterenkel. De EHD vervoerde hem naar het St. Elisabethziekenhuis. Aanhoudingen Kinderopvang O Stichting werkgemeenschap Klnder- LEIDEN De Leidse politie heeft centra Lelden, Hooglandse Kerkgrarht vrijdag twee jongens van resp. 19 en Ei^uu^vm ?n°van *2-^ t/l? na 9 3° 20 jaar uit deze stad aangehouden. 8 vaD uur nam Het tweetal wordt er van verdacht Huize St.-Maarten de vorige week een inbraak te heb ben gepleegd in Bakkers garagebe drijf aan de Zijlsingel. Er werden bij deze inbraak enkele nacht bereikbaar honderden guldens alsmede een aan tal autoradio's ontvreemd. Ook is in het afgelopen weekeinde een 23-jarige muzikant uit Zoeter- woude aangehouden die heeft bekend in de nacht van 13 op 14 juli een inbraak te hebben gepelegd woning aan de Hoge Rijndijk. Hij nam er een stereo-cassetterecorder en een aantal bank- en girocheques weg. Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvi stadswllk. Herenstraat 45 Leidse Rechtswinkel In Wassenaar ZOETERWOUDE Een juiste boerderij van tobbetje var ei L De KPJ heeft, na een aantal weken onderbrekingde zomer activiteiten hervat, ring. Dat betekende gisteren een waterfestijn aan de Noord Aa ter hoogte van de familie Berg. Naast het boeg sprietlopen, waarvan hier een foto, kon men ook Studio 17 van F er Giezen zorgde voor een muzikale omlijsting. WASSENAAR in het jaarverslag grammofoonplaten waarover de dis van de Stichting Wassenaarse cotheek beschikt werden gemiddeld Openbare Leeszaal en Bibliotheekfe- ieder 8 maal uitgeleend. Na de ver- deratie over de jaren 1973 en 1974 bouwing van de discotheek kwam wordt vermeldt dat het jaar 1974 een nieuwe aktiviteit, een maande- zich kenmerkte door een niet afla- lijkse ruilbeurs voor grammofoon- tende groei. Het ledental van de bi- platen, goed van de grond bliotheekafdeiingen vertoonde een m de O.L.B. werden in 1974 in to- netto-toename met 654 tot 6432. Het taal 10 exposities gehouden, waaron- ledental van de discotheek stabili- der een van werk van de leden van seerde zich op ruim 700. Het aantal Ars et Studium, de vereniging van uitgeleende boeken bedroeg in 1974: amateur-beeldende kunstenaars in 277.122. Het totale boekenbezit groei- Wassenaar. Ook werd 'n eretentoon- de langzaam tot 45.647 banden. stelling van het werk van Piet Zwart Niet in cijfers uit te drukken, aldus gehouden, die veel belangstelling trok. het verslag, zijn de talrijke vragen over duizend-en-een onderwerpen. - De bibliotheek dient ook in de toe komst verder uit te groeien naar een jrrrn 7% n n centrum van informatie, een media- Mij L ly /V F /V/S theèk, waarbij naast de ontspannen- LJ1U±\.1Aj1 i J l_j± iJ.kJ de de informatieve en educatieve functies meer gewicht zullen krij- VOORSCHOTEN Tijdens de gen. Uit de cijfers in het verslag paardenmarkt in Voorschoten is er blijkt verder dat elk boek in de bi- ingebroken in De Lindenhoeve. Er bliotheek ongeveer 6 maal per jaar werd door middel van een valse sleu- wordt uitgeleend. Landelijk ligt dit tel toegang verschaft tot het pand. gemiddelde op ruim 5. Een klein brandkastje werd open- In de leeszaal zijn 20 dag- en gebroken en een bedrag van twee weekbladen en ongeveer 200 periodie- duizend gulden ontvreemd, ken ter inzage. Gistermiddag heeft de Voorscho- Per ingeschreven discotheeklid tense politie drie jongens aangehou- werden in de discotheek gemiddeld den (van 17 18 en 23 jaar). Zij heb- 36 platen uitgeleend. De ruim 3100 ben een volledige bekentenis afgelegd. BOTULISME: ZWAAN DOOD OEGSTGEEST In de vijver ach ter het bejaardencentrum "Hofwijck" stervende zwaan en een dito eend aangetroffen. De Leidse Dierenbe- scherming heeft de beesten uit het Koardstudio water gehaald. Kort daarop overleed de zwaan. De eend is overgebracht naar een laboratorium in Rotter- 25- 'tot 60-jarigen dam. Kennelijk hebben we hier tema ken met een geval van botulisme. Van Hogendorpstraat au vrij. iy uur nam. Mierennest Morsweg do. 79 uur nam. Dienstencentrum Noordelnpleln 2b cel 40483, algeme ne informatie dag. van 910 uur Centrum voor Intermenselijke betrek kingen ontmoetingscentrum voor ca. 60-jarigen: Oude Rijn 88, Lel- VOET AFGERUKT WASSENAAR Op de secundaire rijbaan van de Rijksstraatweg in Wassenaar heeft zich zaterdag avond om twaalf uur een ernstig on geluk voorgedaan. De 46-jarige bromfietser D. de V. probeerde met zijn rechtervoet zijn voertuig weer op gang te krijgen, na dat dat was afgeslagen. Op dezelfde tijd kwam vanuit de richting Leiden de 17-jarige bromfietser C. van der K. Deze laatste zag De V. niet. Een iets uitstekend rempedaal aan de rechterkant van de brommer van Van der K. raakte het linkerbeen. Bij deze klap werd de voet van De V. boven de enkel afgerukt. Van der K. kwam te vallen. Hij liep een hersenschudding op. Beiden zijn met spoed overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden. moetingsruimten: werkdagen 's avonds tot 23 u. (zaterdags gesloten), zondags Aangepast voor lichamelijk spreekuur Alg. Ned. LEIDSCH DAGSLAD Witte Singel 1 Leiden Postbus 54 Giro 57055 '1-25041 Redactie: 071-21507 Hoofdredacteur Nao Mulder Kwartaalabonnement f 35,90 Idem per post t 40.30 Jaarabonnement f 132,10 Idem per post f 149,70 Losse nummers f 0.50 Abonnementsgeiden bij vooruit- matische overschrijving geeD ad ministratie- en Incassokosten Nabezorglng van 18.0020.00 u Zaterdags van 16.0018.00 uur: Telefoon 071-30500 Indien In ge sprek: 071-84539

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 2