- het - zei ver s niet dalleen naar detaillist KRAKERS OP STRAAT 1 Ook in Leiden groeiende (super)markt W Tijdens Europese toer popfestival in Leiden Denken en Doen: een stuk ambachtskunst voor de wetenschap MAANDAG 28 JULI 1975 Door Joop Maat LEIDEN Terwijl de sche teruggang in allerlei secto ren bedrijfssluitingën met zich mee brengt en het ach en wee-ge roep overal te horen is, blijkt er in andere bedrijfssectoren juist een onstuimige groei te zitten. Eén van die bedrijfssoorten is de doe-het-zelf markt, waarvoor de laatste jaren een sterk groeiende belangstelling is. Dit valt op te ma ken uit het feit dat de totale om zet van de doe-het-zelf detailhan del (die in 1961 nog ongeveer f100 miljoen beliep), in 1974 een omvang van ruim f 1.4 miljard had bereikt. Veertien maal zo veel dus. Die geweldige omzet wordt vooral besteed aan hout, ijzerwaren en ge reedschappen, bouwmaterialen, vloerbedekking, verf en behang. De verwachting is, dat binnen een paar jaar aan doe-het-zelf artikelen in totaal twee miljard gulden zal wor den uitgegeven. Met de groei van de omzet is zich een nieuw verschijnsel gaan ont wikkelen op het gebied van de verkoop. Waren het tot voor kort nog de kleinere detaillisten, die de doe-het-zelf artikelen aan de man brachten, nu verschijnen er moder ne doe-het-zelf-supermarkten, waar een groot aantal artikelen tegen scherp concurrerende prijzen wordt aangeboden. Leidse voprbeeCiden van dit soort zaken zijn Gamma Bouwmarkt aan de Oude Singel en BouwVaria aan de Zoeterwoudseweg. BouwVaria richt zich vooral op de kleine vak man en de zelfbouwer, en laat dan ook de kleine artikelen uit het as sortiment weg. Spijkers bijvoorbeeld worden er uitsluitend per gros ge leverd. Schaalvergroting Beide doe-het-zelf reuzen zijn opgezet door groothandels in bouw materialen, die hierdoor over een direct afzetkanaal naar de consu ment beschikken. Ook andere, zo als grootwinkelbedrijven of waren huizen richten nieuwe doe-het-zelf zaken of afdelingen op. Een schaal vergroting die voor de detailhandels zaak niet zonder gevolgen kan blij ven. De detailhandel richt zich name lijk over het algemeen nog op één of een beperkt aantal brandies, zo als verf speciaalzaken, houthandels, ijzerwaren- en gereedschappenza- ken, behangspeciaalzaken en win kels voor sanitaire artikelen. De meeste van deze speciaalzaken be schikken over een te kleine opper vlakte om een breed assortiment te kunnen presenteren. Het aantal verkoopplaatsen in deze branches loopt dan ook terug. blijkt wel uit de omvang van de af zet in bouwmaterialen, die vorig jaar een groei van een kleine 50 procent vertoonde. Ook de verkoop van sanitair ligt goed dn de doe-het-zelf markt, en dan nog in het bijzonder het kunst stof sanitair. Behalve door het op de markt brengen van eenvoudig te monteren sanitaire artikelen, wordt de groei op dit gebied ook vooral veroorzaakt door de doe-het- zelf supers en de bouwmarkten, die in toenemende mate sanitaire ar tikelen in hun assortiment opnemen. Bedreiging Arbeidsloon Het waarom van de snelle groei van die verkoop van bouwmateria len! laat zich gemakkelijk raden. Wie onderhoudswerk aan zijn huis door de vakman laat verrichten, ziet aan de hand van die gepresenteerde rekening, welk deel van de te beta len som uit arbeidsloon bestaat en welk deel uit materiaalkosten. Een toenemend aantal mensen probeert als doe-het-zelver die loonkosten te besparen. Bovendien zijin er karweien die in het geheel niet meer worden uit gevoerd door de vakman, zodat het zelfdoen een noodzaak is geworden Daarnaast is er echter een steeds groter wordende groep mensen die het leuk is gaan vinden om zelf de handen uit de mouwen te steken. De doe-het-zelvers nemen ook steeds grotere klussen ter hand. Was men vroeger al heel trots op de zelfge- schilderde kamerdeur, nu bouwt de leek (eventueel geholpen door een "zwart" werkende vakman) sommi ge gedeelten van zijn huis zelf. Dat Betekent de vestiging van doe-het- zelf supermarkten een bedreiging voor de kleinere detaillist? Volgens de heer H. Janse, van de gelijkna mige firma op de hoek van de Haar lemmerstraat - Stille Mare, zal het wel meevallen. Janse, die behalve ijzerwaren en gereedschappen ook hout, kasten en keukens verkoopt, zegt: "Ik moet natuurlijk nog af wachten hoe het gaat lopen, maar over die grote zaken zit ik niet zo erg in. Het grote nadeel van die zaken is namelijk het gebrek aan service. En dat is een erg belang rijk punt. Ik khjg erg veel klanten, die niet precies weten wat ze no dig hebben voor een bepaald kar wei. Die mensen krijgen bij mij in de zaak deskundig advies. En dat kan een heleboel narigheid voorko- "De grote zaken proberen de men sen te trekken met allerlei lokmidde len, zoals goedkope benzine en an dere stuntaanbiedingen. Dat doen vissers ook, die gooien ook wat aas in het water om vissen naar de haak te lokken", zegt Janse. "Maar dat zal niet zo lang duren. De mees te klanten die naar die zaken toe gaan, komen op den duur echt wel bij de vakman terug". Grote klussen De heer J. Heidendahl. directeur van BouwVaria, erkent dat er in de bouwsupermarkt niet die service ge geven wordt, zoals bij de kleine de taillist het geval is. "Maar de klant die bij ons komt, verwacht die ser vice ook niet. Onze klanten komen namelijk niet voor een klein stukje hout of een paar schroefjes, maar het zijn mensen die grote klussen willen aanpakken. Bijvoorbeeld het zelf bouwen van een schuur in de tuin. Die mensen komen bij ons voor een grote hoeveelheid hout, groter dan de voorraad die de detaillist in huis heeft. Bouwsupermankten vor men dan ook geen concurrenten voor de detaillist, maar meer een aanvul ling op de markt". LEIDEN De belevenissen van de renners die deelnemen aan de Tour de Frats zijn legio. De derde etappe, die verreden werd tussen Deventer en Harderwijk was welis waar korter dan de voorgaande, maar er stond een fikse tegenwind tegenover. Hilariteit toen één van de deelne mers zijn fiets kwijt was. Hij wist heel zeker diat hij zijn stalen ros te gen een grindberg had gezet. Zijn ploegmakkers hadden het, rijwiel verstopt onder het grind, toen de "gedupeerde" even weg was. En toen werd de tourdokter op eens slachtoffer. Eén van de volg- Dokter van Tour de Frats ging plat auto's moest iets te abrupt remmen. Óme Joop Verboom stuurde zijn bromfiets de kant in, maar vlak naast de weg lag een sloot. De dok ter slaagde erin zich plat te laten vallen, maar kwam met zijn broek onder een trapper terecht. Met alle mogelijke kracht kon hij voorko men dat het nog steeds draaiende achterwiel de grond raakte. Deze worsteling werkte zo op de lachspie ren van de omstanders, dat het wel even duurde voor hij uit zijn vreemde positie werd verlost. Een bosren leverde extra punten op. Al leen niet voor de ene deelnemer die precies de verkeerde karnt opliep. Het algemeen klassement ziet er - als volgt uit: Jan van Rossum is eerste met 108 punten, Robert Drost, staat op de tweede plaats met 104 punten en Johnny Ver voorn is derde103 punten. Hinderlaag Terroristen hebben zaterdag een politiepatrouille in een hinderlaag gelokt en de 25-jarige agent Robert MoPherson om het le ven gebracht. Een collega van hem Invasie President Amin van Oeganda heeft in een vraaggesprek met het Amerikaanse tijdschrift .Newsweek" verklaard', dat hij een invasie in Züid-Afrika en Rhodesië tegen het eind van dit jaar voorbe reidt. Hü zed dat er al een leger op de 'been wordt gebracht, bestaande uit vrijwilligers uit Oeganda en andere landen die in communistische landen een opleiding krijgen voor guerrilla strijd. Spionage Volgens Noord-Viet- nam voeren Amerikaanse spionage - vliegtuigen van het type U-2 vluch ten uit boven Vietnam. De Verenigde Staten „blijven deze toestellen sturen voor spionage-activdteit tegen Viet nam en andere landen in Indo- C-hina". Naasting De militaire regering in Ethiopië heeft zaterdag bepaald dat bewoners dn de steden niet meer dan één huis mogen bezitten, terwijl het grondoppervlak per eigenaar tot 500 vierkante meter wordt beperkt. De woningen en de grond die hier buiten vallen worden genationaliseerd. Bases Hoewel de de Turkse re gering vorige week heeft besloten het toezicht op de Amerikaanse militaire bases in het land zelf in handen te nemen, was zondag nog geen enkele basis door de Turken overgenomen. De Turkse troepen hebben slechts de Amerikaanse vlaggen bij de bases neergehaald en wachtposten bij de hoofdingangen geplaatst. Vooraan staande leden van de Amerikaanse Senaat hebben intussen felle kritiek geleverd op het besluit van het Huis van Afgevaardigden om het wapen embargo tegen Turkije niet op te hef fen. Overigens is volgens de heer Hei dendahl wel een verschuiving op de doe-het-zelf markt aan de gang, die voor de detaillist niet zonder gevolgen kan blijven. "De individuele detail list zal zich moeten aansluiten bij een grotere organisatie met een cen traal inkoop- en verkoopbeleid. An ders verdwijnt hij binnen een paar jaar. Dat geldt niet alleen voor de doe-het-zelf zaak, dat gaat op voor de hele middenstand. Men zal moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Degenen, die dat nietdoen zullen ver dwijnen, maar niet doordat er grote bouw-supermarkten rijn gekomen". En als bewijs van zijn stelling wijgt hij erop, dat ondanks de op c .5t van bouw-supermarkten, de op veel kleinere schaal werkende Hubo-za- ken een gestage groei doormaken. Een kijkje in de doe-het-zelf winkel van BouwVaria: verf is één van de vele artikelen die de doe-het-zelf markt verkoopt. objecten van deze aard te be wonderen. Maar ook ziet men er het werk van foto grafen, die met elektronen-mi- oracht, men ziet er de boeiende resultaten van modellenbouwers bv. van pre-historiscne oojecten nederzettingen aan de hand van schaarse archeologiscne vondsten zoals in het Brabantse Haps. Daarnaast weer ambachtelijk ge construeerde moderne appara tuur zoals een hart-long-machi- ne die bij open hartoperaties wordt gebruikt. Maar voor wie het geduld voor een rustig bekijken van het ge duld voor een rustig bekijken van het geëxposeerde materiaal opbrengt, treft het werk van de tekenaars van de Leidse weten schappelijke instellingen wel ver uit het sterkst. Zij slagen er in, beelden tot stand te brengen, die de fotogra fie noit en te nimmer bereiken kan, en zij gebruiken daarbij met een verbluffend rake keuze velerlei technieken, om het ge wenste effect te bereiken. Nuttig, praktisch, effect, maar mis schien juist daardoor leiden tot overtreffen van de natuurlijke gratie en schoonheid. Door ver sterking van het scala van mid dentonen scheppen zij diepteef- fecten in hun creaties, die geen foto zou kunnen tonen. Zij la ten ruimtelijk zien hoe lichaams organen, microscopisch vergrote weefsels en structuren er ruimte lijk uit zien en verhelderen die structuren door het accentueren van de essentiële onderdelen en vervagen van de bijkomstigheden. Dat gebeurt vaak aan de hand van stuk voor stuk opmeten van alle punten van uiterst dunne coupures van organen en weef sels. Kunstenaarschap van bij zonder niveau. De tentoonstelling is als ge zegd tot 1 september geopend, en wel op weekdagen van 10 tot 17 uur en op zondagen van 13 tot Aan de Rijksuniversiteit van Utrecht zijn geslaagd voor het doc toraal examen andragogiek me vrouw W. M. T. Putman-Cramer- van Hees (Oegstgeest), voor het' doctoraal examen diergeneeskunde- mej. H. C. Rutgers (Wassenaar) en' voor het doctoraal examen sociale geografie J. Bfesheuvel (Bodegra- De artistieke creativiteit ran de levende en dode natuur wordt door vele tekenaars op een zo prachtige, eigenwijze onder streept, geaccentueert, dat men soms geneigd zou zijn het woord "overtroffen" in de mond te ne- Dat is één van de indrukken, die men opdoet b« het zien van de expositie "Denken en Doen", die tot 1 september a.s. wordt gehouden in de Orangerie van de Leidse Hortus Botanicus achter het Academiegebouw aan het Rapenburg. Deze tentoonstelling is ingericht in het kader van de eeuwfeestviering van de universi teit en voert terecht als onder titel "ambachtelijke tentoonstel ling" die oude en moderne toe gepaste kunst van instrument makers, glasblazers, tekenaars, fotografen, preparateurs, elek-bro- nici hoveniers, modelbouwers en vele andere vaklieden wil laten De Leidse universitaire gemeen- schap bestaat namelijk allerminst alleen uit wetenschapsbeoefena ren, docenten, studenten en een administratief apparaat om het bedrijf lopende te houden. Er is nauwelijks een bedrijf te vinden, dat ambachtslieden in de oorspron kelijke zin van het woord van zo uiteenlopende richting herbergt als een universiteit, en "Leiden" is daarvan al ontelbare jaren een sprekend voorbeeld. Zo hebben allerlei wetenschaps- ricfrtkig bijv. instrumen ten nodig, die niet industrieel vervaardigd worden en waarvoor de onderdelen niet op de open markt te verkrijgen zijn. Veelal worden die onderdelen in eigen of gezamenlijke werkplaatsen als eenmalige produkten vervaardigd door meesters in de metaal of glasbewerking. De Leidse instru- mentmakersschool in het Kamer - lingh Onnes Laboratorium heeft een wereldfaam verworven als opleidingsinstituut voor hen, die het ambacht op dit gebied als "handwerk" willen beheersen. Zij ondersteunen met hun zeer eigen kunde die men gerust mag noe men ontelbare wetenschappelijke experimenten en prooede's die voor de ontwikkeling van de we- LEIDEN In alle vroegte za ten vanochtend de krakers van het pand Hooigracht 1216 op straat om af te wachten wat de volgende bestemming zou worden. Ze hadden in elk geval voldaan aan de eis om vocrr negen uur het pand te verlaten. Het gebouw, eigendom van de gemeente Lei den, zal nu een verbouwing onder gaan om vervolgens onderdak te bieden aan 34 buitenlandse werk nemers. De krakers gingen daar mee akkoord, maar plaatsen nog loei steeds een vraagteken bij het beleid van het gemeentebestuur, dat eerst alle medewerking zou hébben toegezegd bij het zoeken van een passende woonruimte maar uiteindelijk de krakers in de kou zou hebben laten staan. Op de foto een overzicht van het huis raad van de krakers. LEIDEN —Wishbone Ash staat gepland als de grote attractie van het popfestival dat 14 augustus in de Groenoordhal plaats vindt. Naast deze Engelse groep treden andere gerenommeerde groepen op als de Mahavishnu Orchestra. de Soft Machine, Caravan en Renaissance- Verder zal nog de Climax Blues Band te beluisteren rijn. In plaats van de oorspronkelijk aangekondig de Steve Miller zal Lou Reed een optreden verzorgen. Deze hele "package" zal de maand augustus door Europa toeren. Na Kopenhagen, Oslo en Stockholm be- zoht te hebben van vijf tot en met elf augustus komt het festival de veertiende in de Groenoordhal in Leiden, en de vijftiende in België op het terrein van het Bilzen-jazz- festival. Na bezoeken aan Duits land, Frankrijk en Spanje bestaat er een minieme kans dat, als het succes daar aanleiding toe geeft, de "package" nog een keer in Neder land komt. Het gebeuren in de Groenoordhal begint 15.30 uur en zal tot midder nacht duren. Toegangskaarten (twintig gulden) rijn reeds te krij gen bij V en D. P en C, Van Delft aan de Steenstraat, Van Ooy in de Breestraat en Jack Jeans aan de Botermarkt. LEIDEN De postduivenvereni ging De Vriendenclub hield een wed vlucht uit Corbeil met 131 duiven. Uit slag 1, 2,3,4,5,8, W. Vylbrief, 6. J. M. Turk, 7, 9 Jac. Siera. 10. T. Gijsman. De Vriendenclub hield eveneens een wedvlucht uit Soignies met 331 jonge duiven. Uitslag: 1, 4 gebr. v.d. Voorn: 2, 6. 9 W. Vijbrief, 3. 10 R. Noordermeer; 5. T. Gijsman; 7. J. J. Wansink; "8. J. van As. Zoeterwoude Burgemeester Detmers van Zoeterwoude heeft als voorzitter van de gemeenteraad de afgevaardigden laten weten dat de vergadering van deze maand, norma liter op de laatste donderdag, geen doorgang zal vinden. Er zijn geen agendapunten. De eerstkomende vergadering van de raad zal nu plaatsvinden op don derdag 28 augustus a.s. tenschap en de vorming van we tenschapsbeoefenaren van het al lergrootste belang zijn. croscopen de schoonheid van de micronatuur in beeld hebben ge- Er rijn in de expositie talloze Eén van de bijzonder fraaie tekeningen van Jan Tinke- lenberg van de afdeling anatomie: een opengewerkt hart dat als foto nooit zo aanschouwelijk kan zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3