Vingerafdrukken van 600 wijkbewoners onderzocht Mahn maakt werkplan Stayers SPORTAGENDA Frankrijk tegen NAVO-top Uniek project bij onderzoek taximoord WOENSDAG 16 APRIL 1975 PAGINA 15 ROTTERDAM (SP) De Rotter damse politie heeft circa 600 manne- ijke inwoners van de wijk Kra- ingsveer uitgenodigd op vrijwilli ge basis hun vingerafdrukken te la- lemen. Met dit voor Nederland unieke project hoopt de politie een stapje dichter te komen bij de man, die donderdagavond 3 april in Kra- lingseveer de 60-jarige taxichauf feur Bas Hartmann met twee pistool schoten dodelijk verwondde. In de taxi zijn vingerafdrukken ge vonden, die waarschijnlijk van de dader afkomstig zijn. De politie wil die graag vergelijken met de vinger afdrukken van alle vingers van de mannen tussen 15 en 65 jaar uit de wijk. Schriftelijk zijn de in aanmer king komende personen uitgenodigd hun medewerking te verlenen. De politie stelt uitdrukkelijk dat de annen vrijwillig hun vingeraf drukken op papier moeten zetten. De afdrukken zullen uitsluitend bij het moordonderzoek worden gebruikt, zullen niet in een systeem wor den opgeborgen. Na het onderzoek, worden de afdrukken vernietigd. Wie daarop niet vertrouwt mag zijn vin gerafdrukken vóór de dag van de vernietiging afhalen. Een ander onderzoek, dat de no dige tijd vergt, is het uitwerken van de gegevens uit het huis-aan-huis-on IJshockey-titel DUSSELDORF In het toernooi n het wereldkampioenschap ijs hockey (a-groep) won Tsjecho Slo wakije gisteren met 8-0 van de Ver enigde Staten en liep Rusland met 15-1 over Polen heen. derzoek. Alle 2200 bewoners en be- woonsters van de 536 woningen in Kralingseveer zijn door de politie ondervraagd. Enkele personen blij ken op de bewuste donderdagavond een taxi met twee inzittenden in de wijk te hebben gezien. Onbekend is nog of dat de taxi van Hartmann is geweest. Verder zullen alle alibi's van de mannen tussen 15 en 65 jaar worden nagetrokken. Den Haag kan op 29 april trou wens een invasie van honderden ta xi's uit heel Nederland verwachten. In Rotterdam is gisteravond beslo ten dat de taxichauffeurs op die dag een petitie zullen aanbieden aan de ministers van Justitie en van Ver keer en Waterstaat, waarin een rechtspositieregeling en een betere beveiliging wordt geëist. Het is niet de bedoeling, dat de ta xi's het verkeer in de binnenstad lam leggen. Geprobeerd zal worden om toestemming te krijgen om de auto's in de garage van het Congresge bouw te stallen. De chauffeurs zul len verder te voet gaan. Een eigen ordedienst zal ervoor moeten zor gen, dat alles volgens de regels ver loopt, evenals dat is gebeurd bij de massale begrafenis van de vermoor de Rotterdamse chauffeur Bas Hart- De taxichauffeurs hebben in hun wensen steun gevonden van de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging, van Transportondernemingen. De zelfde ministers kunnen van deze ver eniging een brief verwachten waar in wordt gepleit, dat de taxichauf feurs dezelfde rechtsbescherming krijgen als tram- en buspersoneel. De handtekeningen worden gezetGlimlach end verbindt George Knobel zich voor vier jaar aan de KNVB als technisch directeur, hetgeen ook door voorzitter Meuleman rechtsen secre taris-penningmeester Burgwal zwart op ivit wordt gezet Door Hans Coolegem De stayers en gangmakers, die zeer verontwaardigd zijn over het ontslag van stayercoach Martin Wierstra, worden aan het eind van deze maand door de KNWU uitgenodigd, om over de toekomst van de stayersport te praten. Baancoach Frans Mahn, die na het vertrek van Wierstra ook de stayersgroep gaat bt geleiden, bereidt momenteel een werkplan voor. KNWU-directeur Harry Meuwese, die van mening is, dat Wierstra niet meer als stayercoach terug kan keren: „Als Mahn op 26 april van vakantie terugkomt spreekt hij het werkplan direct met de Sportcom- missie door. Het is te verwachten, dart. dan op 28 en 29 april met alle belanghebbenden wordt gesproken". Eddy Merckx start definitief niet in de Proftour door Nederland, die vlak voor het wereldkampioenschap op het programma staat. Merckx' ploeggenoten zullen wel in de Proftour uitkomen. Het wegblijven van de regerende wereldkampioen wordt veroorzaakt door een aantal criteriums, waarvoor Merckx al contracten heeft getekend. Het afkopen van de verbintenissen vergt de organiserende Stichting teveel geld. Ook Scic (met Baronchelli en Bitossi) en Flandria (Maertens, Pollentier, Demeyer, Godefroot, Da vid en De Witte) zullen van 21 tot en met 26 augustus present zijn. Evenals de vier Nederlanders Zoetemelk, Vianen, Knetemann en Bal van Gan-Mercier, die geen hulp krijgen van hun Franse ploegmak- kers, omdat de Fransen in dezelfde periode een beschermde wedstrijd hebben. Al met al krijgt de Proftour een uitstekende bezetting. De tien ploegen die nu zijn gecontracteerd: Super Ser, Watney, Gan-Mercier, Raleigh, Frisol, Ormas, KAS, Scic, Flandria en Molteni. Reserveploegen zijn Rokado en IJsboerke. De grote wens van de organisatoren om op de voorlaatste dag vanuit Limburg het WK-parcours in het Belgische Yvoir aan te doen, kan door de grote afstand niet worden verwezenlijkt. Omdat men toch wielerland nummer een aan wil doen, zal er nu een kleinere lus in Belgie worden gereden. Het etappeschema 21 aug. proloog te Grave 22 aug. Ronde van Gelderland (Apeldoorn—Apeldoorn) 23 aug. Ronde van Midden-Zeeland (Goes—Goes) 24 aug. Ronde van Brabant (Vlijmen—Vlijmen) 25 aug. Ronde van Limburg Simpelveld—Simpelveld) 26 aug. Afsluitend criterium Simpel veld. Omdat de werkzaamheden aan de Schiedamse Wielerbaan nog niet zijn afgerond zal de zomerbaan later opengaan. Men streeft er nu naar om op 26 april officieel te openen. In de dameskoersen kunnen we dit Jaar voor het eerst kennismaken met Heieen Hage, het 16-jarige zusje van Keetie en Bella, die nu als mevr. Van Oosten en mevr. Van de Spiegel door het leven gaan. De oudere zusjes Hage beheersen nu al negen Jaar de Nederlandse dames wielersport en hebben Heieen beloofd om dit Jaar nog te blijven fietsen. PARIJS (AP) Frankrijk staat negatief tegenover een voorstel van president Ford om een NAVO-top- conferentie te houden omdat het land niet ziet „wat dat voor nut kan hebben", zo werd uit welingelichte kringen vernomen. De Fransen vinden het niet nodig om de leiders van de verschillende landen die zijn aangesloten bij de Atlantische Verdrags Organisatie bij een te laten komen voor de topcon- PvdA waardeert WD-voorstel DEN HAAG (SP) De PvdA- fractie in de Tweede Kamer heeft waardering voor het initiatief van het kamerlid mr. H. Koning (WD) voor een wettelijke verbetering van de pensioenen van militairen, die tij dens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zijn gegaan. In een reactie op het WD-voorstel wijst de PvdA-fractie erop dat de verzetsmilitairen tot nu toe voor wat hun pensioe» betreft slechter zijn be handeld dan militairen die met de bezetter hebben gecollaboreerd. "Het is bijna ongelofelijk dat dit dertig Jaar heeft kunnen bestaan", vindt de PvdA. Richard Conté (61) overleden LOS ANGELES De Amerikaan se acteur Richard Conté die in zijn meeste films schurkenrollen ver tolkte, is dinsdag in een ziekenhuis in Los Angeles aan een hartaanval overleden. Hij was 61 jaar. In het begin van de jaren veertig was hij van het Newyorkse toneel verhuisd naar de filmwereld van Hollywood. Pas in 1956 slaagde hij er in een andere rol te krijgen dan die van gangster. Hij speelde toen met Judy Holliday in "Full of life". Later zou hij voor een van zijn grootste rollen terugkeren naar de on derwereld de rol van Maffialeider in "De Peetvader". Ook vertolkte hij rollen in vele films met de zan ger Frank Sinatra met wie hij goed bevriend was. ferentie die zou moeten plaatsvin den by de afsluiting van de confe rentie over Europese veiligheid en samenwerking in Helsinki. Een NAVO-topconferentie wordt niet nuttig geacht omdat de NAVO niets te maken zou hebben met de problemen in het Midden-Oosten of Zuid-West Azië en omdat de NAVO haar interne problemen reeds vorig jaar in Ottowa zou hebben bespro ken. Hoewel de Franse troepen niet ac tief deelnemen aan de NAVO, is Frankrijk nog steeds lid. Over het algemeen' meent de Franse regering dat haar onafhankelijkheid zou ver minderen als het land zou deelnemen SIKKIM WIL AANSLUITING NIEUW DELHI (DPA) De stemgerechtigde inwoners van het Himalaya-vorstendom Sikkim heb ben zich in een referendum uitge sproken en wel 'met overweldigende meerderheid.' voor aansluiting van Sikkim, als deelstaat, by India en tegeiykertyd voor afschaffing van de meer dan 200 Jaar oude monar chie. De aansluiting waartoe Sikkim heeft besloten moet door beide hui zen van het Indiase parlement en de meerderheid van de 21 Indiase deel staten goedgekeurd worden. India moet ook de afzetting van de vorst van Sikkim uitdrukkeiyk erkennen. Aanslag Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een aanslag gepleegd op de "Btirger- braukeller" in het oosten van Mün- chen. De ontploffing vernielde de voordeur en de ruiten tot op de eer ste verdieping. Er zijn geen gewon den. Op aanwijzingen die tot arres tatie van de daders leiden staat een beloning van 1.000 mark. Op 9 november 1923 rukte Hitier uit dit gebouw op naar de Feldhernnhal- le met het doel de Beierse en de Duitse regering ten val te brengen. Dit komplot mislukte echter. JONGEN 14 GEKETEND Geding tegen Van den Doel NIJMEGEN (ANP) Het be stuur van de socialistische stu- dentenbond politicologie heeft een kort geding aangespannen tegen de Nijmeegse hoogleraar in de politicologie Hans van den Doel. Van den Doel zou volgens de bond hebben gezegd dat onderwijs en onderzoek worden onderwor pen aan marxistische politieke doelstellingen met leninistische methodes, waarbij terreur tegen en intimidatie van niet-marxis- tische studenten niet worden ge schuwd. Op het instituut politi cologie zouden volgens Van den Doel zwakzinnigen het voor het zeggen hebben. De studentenbond eist dat Van den Doel, die vroeger tweede-ka merlid van de PvdA was, zijn uit spraken terugneemt. Het geding dient op 22 aprü voor de Arn hemse rechtbank. Terroristen Tijdens een urenlang durend bloedig gevecht waarbij ge schoten werd tussen veiligheidsagen ten en guerrillastrijders zijn in Te heran twee terroristen gedood en twee ernstig gewond. Volgens een of ficiële verklaring waren vier Jonge ren betrokken bij de moord op een politie - f unctionaris in Januari waarbij zijn auto werd opgeblazen! De politieman verloor hierbij het leven, zijn dochter werd gewond. Te vens zouden grote hoeveelheden ex plosieven en litteratuur over guerril la-strijdmethoden zijn gevonden. Volleybal eredivisie-dames Lycungius Chicopee AEC. heren Raak sfc Bouwlust Orawi Basketbal eredivisie-dames groep a Gerard de Lange White Stars, Wilskracht Tramsol RZ, Kinzo Facinox. groep b AMVJ HOC, SV Noordkop For- tuna, DED Delto Lloyd. DEN HAAG (ANP) Een 14-Ja- rige Jongen, wonende aan de Nun- speetlaan in Den Haag stond gister avond voor een etalage van een ra diozaak te kijken, toen hij plotseling werd vastgegrepen door twee onge veer 20-jarige jongens die op brom fietsen waren komen aanrijden. Zij sleepten de jongen naar een paal a van een verkeersbord en bonden hem Spen-y Remington Transol RZ, daaraan vast door het kabelslot van Levi s Flamingo s - BS Lelden. Raak zyn fiets om zyn nek te sluiten. Punch Delta Lloyd. Kort daarna heeft iemand de po- groep b litie gewaarschuwd, die de brand- BC Markt Kinzo, Smirnoff Nart;, weer inschakelde om de kabel door Ned. Donaj, Gerard de Lange te knippen. Frisol R. Betaald voetbal EREDIVISIE PSV FC Twente (19/4) FC Amsterdam Telstar Roda JC Wageningen Feyenoord NAC Go Ahead E.—Excelsior (19/4) FC Utrecht Sparta Haarlem MVV AZ '67 FC den Haag De Graafschap AJax EERSTE DIVISIE Volendam SC Amersfoort FC VVV PEC Zwolle SC Cambuur Veendam NEC FC Dordrecht Willem n FC den Bosch FC Groningen Heerenveen Vitesse Helmond Sport Fortuna SC Eindhoven FC Vlaardingen Heracles Betaalde jeugd FC den Bosch FC Utrecht FC den Haag Go Ahead E. Ajax Feyenoord De GraafschapFC Amsterd. NAC Volendam PEC Zwolle PSV Wageningen NEC Zaterdagvoetbal EERSTE KLASSE A CSVD Noordwyk Arnemuiden Zwart Wit '28 Spakenburg 'sGrav. SV GVVV Spykenisse Act. AmstelveenExcelsior M. Kozakken Boys Bennekom Quick Boys SDVB EERSTE KLASSE B NSW De Zwerver Elim WHC -- Go Ahead K. DOVO Huizen IJsselmeervogels SHO Hollandscheveld OWIOS Heerjansdam RVVH VVOG TWEEDE KLASSE A De Zwervers SIZO, DOTO RCL WHS SC Voorne, PPSC De Meeuwen. DERDE KLASSE A MVV '27 's-Gravenzande; SV '35— Maasdyk. VIERDE KLASSE A SVOW DEVJO; TOGR TAW; ARC Randstad Sport. Zondagvoetbal HOOFDKLASSE A De Spartaan RVC Elinkwük AFC Gouda Rood Wit A Papendrecht Unitas CVV Zilvermeeuwen Hermes DVS SDW EDO UVS EERSTE KLASSE B DHS HOV. TWEEDE KLASSE A Lugdunum VELO, Naatoïwük RKAVVScheveningen Rand stad Sport; Olympia Texas DHB; Teylingen Verburch; DHC Blauw Zwart. TWEEDE KLASSE B Unicum 2 Be Fair 2 DERDE KLASSE A VEP LDWS. VIERDE KLASSE A UDO Van Nispen; ASC VVSB; VTL Bernardus; SVLV Fore- holte; Rypwetering Altior; Hil- legom SJZ. VIERDE KLASSE B DOCOS Voorburg; PDK Steeds Voorwaarts; Archipel Wippolder; Delf ia BMT; SJC Alphen; Tonegido Spoorwyk. VIERDE KLASSE E St. Lodewyk Stolwyk; Moerkapel- le Groeneweg. Reserves KNVB ZATERDAG EERSTE KLASSE CSVD 2 Ter Leede 2; Heerjans dam 2 R'ysoord 2; 's-Gravenzande SV 2 Spykenisse 2. DERDE KLASSE A DEVJO 2 SV '35/2. DERDE KLASSE B Jodan Boys 2 ARC 3; PPSC 2 Loosduinen 2. ZONDAG EERSTE KLASSE cw 2 DCV 2; Zwyndrecht 2 CKS 2. TWEEDE KLASSE A RAVA 2 Teylingen 2; Lugdunum 2 Roodenburg 2; Olympia 2 GSV 2; Gouda 2 Quick H. 2; Blauw Zwart 2 VCS 2; VELO 2— Laakkwartier 2. DERDE KLASSE A Lenig en Snel 2 ASC 2; VTL 2 Vredenburch 2. DERDE KLASSE B ODB 2 HW 2. UDK 2 Celiritas VIOS 2 UVS 3; Roodenburg 4 TOGB 2; RKDEO 2 SC Lisse 3. DERDE KLASSE E CW 3 SMV 2; ESTO 2 DONK 2; Olympia 3 DCL 2. Afdeling Leiden ZATERDAG EERSTE KLASSE Sleutels Valken '68 (4.15 uur); VVSB KRV (3.45 uur); Sportclub Lisse Woubrugge (4.15 uur); MVKV GWS (4 uur); Leiden Hazerswoudse Boys (4.15 uur). TWEEDE KLASSE SVLV LSVV '70 (4 uur); Ber nardus Abbenes (4.15 uur); Uni tas Leiden VNL (4.15 uur)Stomp wykse Boys Meerburg (2.30 uur). ZONDAG EERSTE KLASSE MMO Warmunda; DOSR ZLC; VNL Alphense Boys; Weteringse Boys Stompwykse Boys. TWEEDE KLASSE Meerburg Oranje Groen; WO A Unitas Leiden; KRV VNA; Kickers '69 Leldse Boys. Junioren ZATERDAG ARC al Noordwyk al (4.15 uur); Randstad Sport al DOSR al (4 uur); DOCOS al Altior al (4 uur) RCL al Alphense Boys al (4 uur). zondag ASC al Teylingen al (12 uur); DOCOS a2 Foreholte al (11.30 uur)DOSR a2 Stompwykse Boys al (11.45 uur); Warmunda al SJZ al (12 uur). Regionale jeugd zaterdag a-competitie Westlandia UVS; CW Feyen oord; Neptunus ADO; Sparta De Musschen. b-competitie Wilhelmus ONA; Sportclub Lisse WP (2 uur); LFC Katwyk; HDVS VUC; Roodenburg Lug dunum; Unitas DFC. De wedstryden, waarby geen aan- vangstyd staat vermeld, beginnen om 2.30 uur. Damesvoetbal zaterdag Alphia RCL (1.45 uur); KRV 2— Oegstgeest (1.45 uur); Lugdunum Kickers '69/2 (3.45 uur); Valken '68 Weteringse Girls 2 (4.15 uur); Siveo '60 Zevenhoven (2 uur). zondag Iduna Unitas Leiden; Kickers '69 Sportclub Lisse; SJC Randstad Sport Lady's; Oranje Groen We teringse Girls; SJZ WSB. Alle wedstryden beginnen om 12 uur. Hockey kampioenschap van nederland-dames GHBS Amsterdam, Apeldoorn Oranje Zwart, West 2 - Upward, Were Di - Groningse Studenten. tweede klasse a Alliance Victoria, FIT Leiden SCHC HDM, Laren Hilversum! hoofdklasse-heren HOC Hattem (19/4), Schaerweyde Amsterdam (19/4), Tilburg —MEP G9/4), Nymegen HCKZ (19/4), EMHC HTCC (19/4), Groningse Studenten Kampong (19/4). Hattem EMHC, AmsterdamHGC Kampong Schaerweyde. MEP Groningse Studenten. HCKZ Til burg, HTCC Nymegen. tweede klasse a Delftse Studenten Groen Geel Cartouche Alliance, Leiden HBS. Tennis eredivisie afdeling I Metselaars Popeye/Gold star. DDV Hilversum, afdeling ii Shot Leimonias, Tilburg Leeu- wenbergh. Handbal eerste klasse-dames Hermes idem Hellas, Kwiek Sport Velo, Bax Foreholte Animo V a Voort/Quintus Verburch. heren AHC '28 Kwiek Sport, Apollo EHC, Hercules Idem/Hellas. Waterpolo hoofdklasse De zyi/LGB Zwemlust den Hom mel (19/4), DZV De Meeuwen (19/4), AZC HZPC (19/4), Nereus Neptunus Arnhem (19/4), HZC de Rooben AZPC (19/4), Zian Vites se VZC Ritmeester (19/4), Zwem lust den Hon;mei DZV, De Meeu wen AZC, HZPC Nereus. Nep tunus Arnhem HZC de Robben, AZPC Zian Vitesse, VZC Ritmees ter De Zyi/LGB. eerste klasse Polar Bears GZC (19/4), De Amer LZ '86 (19/4), ESCA ZCG (19/4), Het IJ SVH (19/4. UZSC PSV (19/4) BZV Fortuna DJK (19/4), GZC BZV Fortuna, DJK— De Amer, LZ '86 ESCA, ZCG Het LI, SVH UZSC, PSV Polar Bears. Korfbal zaterdag OVERGANGSKLASSE B: HKV KVS, Die Haghe Pernix (16.00). WEST IA: VEO—Koog Zaandyk. ZUID WEST HA: Ons Eiland—DKC (16.00). UB: Animo Achilles, De Zwervers —ADO. IIC: Tempo Albatros (16.00), Vriendenschaar Albartros (16.00), TOP (16.00). UIA: ODI Seolto, Vitesse Valto, Oranje Nassau Avanti, Nieuwer- kerk Merwede. IIIB: RWR Snel, Fluks Oranje Wit (16.00), Ventura Sport NIO, Sagitta DVS '69 RES IA: Pernix 2 Pams 2. RES IB: Ons Eibernest 3 PKC RES. IIA: Olympiaan 2 Excelsior 2, PKC 3 Sperwers 3, Merwic 2 KVS 2. RES HB: VES 2 De Regenboog 3. RES HC: Vriendenschaar 2 Ons Eibernest 4, VEO 2— Kwiek 2. RES IIIB: Swift (M) 2 Pernix 3, ADO 2 TJoba 2 Kinderdyk 3 Bolnes 2, KVS 3 Jodan Boys 2. zondag belgie nederland OVERGANGSKLASSE B: Swift (A) ZKV, BEP - Fides Pacta (1420). RES. HOOFDKLASSE A: Deeto6 2— Blauw Wit 2. WEST IA: Vogel Ready, Groen Geel Sperwers, KNS Ons Huis. WEST IB: Harga Amersfoort, Ro zenburg Pams, Soesterkwartier Zuiderkwartier, Quick Hespa. ZUID WEST IIB: OSCR Olym piaan, GKV O DO. RES IA: Dee tos 4 Ready 2, Fides Pacta 3 Die Haghe 2, Fortuna 2 Trekvogels 2. RES IB: Sperwers 2 Dee tos 3, Achilles 2 De Algemene 2, Fides Pacta 2 Het Zuiden 3. RES IIA: De Regenboog 2 Fides Pacta 4. RES nB: Ready 3 De Danaïden 3, Phoenix 2 Rozenburg 2; Harga 2 HKV 2. RES. IIC: Die Haghe 3 Quick 2, KNS 2 Ons Huis 2. JUN. B: Ten Donck Ons Eibernest Het Zuiden De Bennen, Fortuna— Zuiderkwartier.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 15