Dies viering van de universiteit mmm Leerlingen Vereniging voor scholen in regio Werkloosheid in gewest Leiden opnieuw gestegen LEZERS SCHRIJVEN MAANDAG 10 FEBRUARI 1975 Prof. Cohen (links) Cath draperen de krans op het graf van prins Willem van Oranje. Bommelding LEIDEN Op het moment dat in de Stadsgehoorzaal de diesrede werd uitgesproken kreeg de Leidse brandweer de telefonische melding dat er om precies kwart over vier in het gebouw aan de Breestraat een bom zou ontploffen. De melding kwam omstreeks half vier van iemand die zich lid van de Ro de Jeugd noemde. De gealar meerde politie stelde onmiddel lijk een onderzoek in. echter zonder resultaat. De diësrede ward zonder op onthoud uitgesproken. Er was ook tijdens de receptie in de foyer van de Stadsgehoorzaal later op de middag politie toe zicht. Op de toto links: prof. Gaillard achter het spreekgestoelte. Rechts prof. Cohen speldt bij de heer Fallaux de onderscheiding op. - LEIDEN Zaterdag de achtste, stond geheel in het teken van de 400- srte dies natalis van Leidens univer siteit. 's Ochtends werd dit feit her dacht in de Nieuwe Kerk in Delft waar mr. K. J. Cath, voorzitter van het college van bestuur, en prof. dr. A. E. Cohen, rector magnificus een krans legden aan de voet van het graf van de "Vader des Vader lands" prins Willem van Oranje, de stichter van de Leidse universiteit. Na de kramslegging toog de Leidse delegatie naar het Stedelijk museum De Prinsenhof waar aan de burge meester van Delft, dr. ir. A. P. OeJe een kopie van een microscoop van Antonie van Leeuwenhoek werd aangeboden. De burgemeester vond het een passend geschenk omdat het technisch historisch museum His technica, waarvan hij voorzitter is. Juist dergelijke voorwerpen tracht te verzamelen en te behouden. De Leidse delegatie keerde vervol gens terug naar Leiden waar 's mid dags in de Stadsgehoorzaal de tradi tionele diesoratie werd gehouden door prof. dr. P. J. Gaillard, Leids hoogleraar in de celbiologie en de histologie. Prof. Gaillard ging in zijn oratie, getiteld "Wat cellen vertel len", o.m. in op de geschiedenis (tot 400 Jaar terug) van het wetenschap pelijk onderzoek en onderwijs spe ciaal met betrekking tot de cel- en weefselleer. Rector magnificus prof. Cohen reik te tijdens de dieszitting een gouden medaille uit aan de heer P. Fal laux, chef laboratorium van de af deling dermatologie in het Acade misch Ziekenhuis Leiden, die vijftig Jaar in rijksdienst is. De bijeen komst werd ook bijgewoond door de commissaris der Koningin in Zuid- Holland, mr. M. Vrolijk, burge meester dr. A. J Vis en diens echt genotes. LEIDEN Op initiatief van en kele leerlingen van het Lucas Col lege lm Voorschoten wordt er op het ogenblik in de regio Leiden gewerkt aan de oprichting van 'n Regionale Leerlingen Vereniging. Deze, voor zover bekend, lande lijk unieke figuur in de wereld van onderwijsorganisaties, stelt zich ten doel "de belangen van de scholieren in de ruimste zin van het woord te behartigen". Vol gens een inmiddels ingestelde voor bereidingscommissie zou dit o.m. bereikt kunnen warden, door goed en regelmatig overleg, voor lichting over onderwijskundige zaken en het bevorderen van de oprichting van leerlingenraden verenigingen en schoolbladen op scholen waar deze nog ontbreken. Gert Sprengelink en Jelle Koopmans maken resp. als voor zitter en secretaris deel uit van de voorbereidingscommissie waar in overigens diverse scholen uit de regio (Leiden, Oegstgeest Voor schoten en Leiderdorp) vertegen woordigd zijn. Gerd over heit waar om van een leerlingenorganisa tie: "Je merkt in de eerste plaats dat de leerlingenverenigingen in deze regio in het algemeen slecht draaien. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste. Het belangrijk ste is dat de leerlingen in het al gemeen van een heleboel dingen niets weten. Ik zit zelf op het Adelbertcollege (atheneum), en daar merk je gewoon dat ze in het algemeen niets te vertellen hebben als je praat over onderwijs, de mammoetwet en zo. De motiva tie bij de leeriingen stelt niets voor. Het is vaak zo, dat ze alleen naar school gaan omdat ze leer plichtig zijn of omdat ze willen gaan studeren. Verder niet. En dat is wel een beetje raar". Het instituut van de schoolde caan biedt volgens Jelle Koop- leerldng van het Stedelijk Gym nasium in Leiden, Ei dit verband geen afdoende oplossing. "De mensen gaan daar in het alge meen moeilijker naar toe. Er ligt een drempel. En dat is bij een leerlingenvereniging niet het ge val". Het initiatief om te komen tot de oprichting van een ^regionale leeringenvereniging is inmid dels tot bij de hoogste Instanties positief ontvangen. Staatsse- tarls Veerman zelve, die werd uitgenodigd voor de oprichtings bijeenkomst (14 maart, 19.30 uur. dependance Louise de Colig- ny Scholengemeenschap, Suma- trastraat 201, Leiden) maaf niet kan komen, schreef volgens Gerd en Jelle "een heel enthou siaste brief". En ook de afdeling onderwijsresarch van de Vrije Universiteit in Amsterdam ver leende onmiddellijk alle mede werking. De Regionale Leerlingen Vereni ging, die völgens de initiatiefne mers slechts een adviserende taak zou moeten hebben in het onderwijsbestel, richt zich in eer ste aanleg op het algemeen voort gezet onderwijs en het lager en middelbaar beroepsonderwijs. De structuur van de vereniging gaat uit van een algemeen parlement, waarin afgevaardigden van elke school zitting kunnen hebben, de Z2. algemene vergadering. Hieruit worden verschillende onderafdelin gen gekozen, 'die verantwoording schuldig zijn aan het algemeen bestuur en waarvan de voorzit ters samenkomen in een coordina- tie-commissie oftewel het dage lijks bestuur. Concreet zou de vereniging vol gens Gerd Sprenkelink kunnen gV.an werken aan 'n uitwisseling van schoolbladen, een onderzoek naar mogelijke verbeteringen in het onderwijs (systeem) bijvoor beeld in samenwerking met de Schooladviesdienst, en de realise ring van een info-centrum waar de leerlingen alle mogelijke inlich tingen kunnen verkrijgen over het onderwijs in het algemeen. Jel le: "Ik geloof dat het goed ls dat je weet in welk systeem Je zit. En dat iedereen daarin kan mee praten". Gerd: "Het gaat tenslot te om.je eigen vorming". WIM WIRTZ Bijna 2600 man staan geregistreerd Aandachtig gehoor in de Stadsgehoorzaal: rechts vooraan de echtparen vronjK en vis wi.nj LEIDEN De werkloosheid in het gewest Leiden is ook in de maand Januari weer gestegen. Het aantal werkloze mannen steeg met 183 tot 2593. Dat komt neer op 4,85 procent van de afhankelijke manne- steekt Leiden ongunstig af tegen de rest van de provincie. Voor heel Zuid-Holland bedraagt het percen tage 3,17 procent. De toename van de geregistreer de arbeidsreserve komt voornamelijk voor rekening van de bouwnijverheid de metaalnijverheid, het hörecaper- soneel en de groep losse arbeiders. Daar staat een geringe daling van het kantoorpersoneel tegenover. De vraag naar mannelijke ar beidskrachten daalde met 42 en is nu 532. Deze afname betreft voor namelijk de metaalnijverheid, het handelspersoneel en de groep los-ar- beiders. In januari nam het aantal werklo- toe met acht en is nu 553. Deze Stijging betreft winkelbe dienden en huishoudelijk personeel. Het aantal als werkloos ingeschre ven vrouwelijke part-time krachten, bedraagt 199. Tegenover dit grote aanbod staat slechts een vraag naar parttime krachten van 35. De vraag daalde met 2 en bedraagt thans 171. Tevens blijkt uit cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau dat het werkloosheidspercentage voor man nen over het jaar 1974 gemiddeld 3,83 procent heeft bedragen. Met dat cijfer wordt de regio Leiden, slechts overtroffen door Amsterdam, waar het gemiddelde cijfer 4.2 pro cent was (Den Haag: 3.3 procent, Rotterdam: 3.1 procent, Utrecht: 2.3 procent). Tenslotte blijkt het aantal in de re gio Leiden werkzame buitenlandse arbeiders sinds 1971 terug te lopen. Bedroeg het totale aantal (mannen en vrouwen) in 1971 nog 1046, in 1974 was dat aantal gedaald tot 743. Uniek initiatief in Leiden e.o. Geen verdere afbraak van onze stad C. en A. Wat schetste mijn ver bazing toen ik las dat het oude C. f>n A. gebruikt gaat worden als woonruimte! Waarvoor moet C. en A. dan zo nodig een nieuw pand gaan bouwen? Precies óp grond dat de meeste Leiden aars graag willen houden in de huidige staat. Een oude boom, in dit geval gaat het dan om 2 bomen, te verplaatsen naar het stadhuisplein dat kan niet goed zijn! Tevens zou er geen par keerruimte op dit plein over blij ven. Dat wordit dan een nieuw pro bleem. Zoals een andere lezer schreef: Zet het Nieuwe C. en A. aan de Ir. Drieasenstraat of op de plaats van het oude Sint Elisabeth ziekenhuis. Wat dacht u van het Schuttersveld? Schouwburg komt naar toch niet meer? Ik vindt het Jammer dat men de redenen van C. en A. niet weet waarvoor er nieuwbouw nodig is? Vooral als het oude eebouw niet als winkel wordt v oortgezet? Laat men dit gebouw .dan moderniseren. Dan heeft Nie mand er last van. Bouw er desnoods 3 of meerdere verdiepingen boven op. Ja zegt men dan. Het ontsiert de omgeving. Dat zal het eventuele nieuwe gebouw op de Breestraat dan niet. Het is voor de gemeente raad mijns inziens niet zo moeilijk om te besluiten. Als 't Hof van Holland en de Raad van. Arbeid zijn afge broken en de oude bomen zijn weg. Dan is er weer iets ouds en kost baars verdwenen. Waar zijn de Witte Poort, Koe Poort, Mare Poort en de Blauwe en Hogewoerdspoort gebleven? Menig Leidenaar had ze willen behouden. Met afbreken ko men we niet verder. Als de huizen op de Morssingel zijn afgebroken kan men C. en A. ook daar bouwen, zover ik weet gaat de bouw van het grote kantoor daar niet door. Men san dan het oude pand van C. en A. aanhouden als winkel of als fi liaal van C. en A. Nog steeds vraag ik my af? Waarvoor moet C en A zonodig nieuw bouwen en dan op de Breestraat! Heeft ze teveel winst ge maakt? Nu zitten de politici vele avonden over dit ene onderwerp te praten. Dit had misschien beperkt kunnen worden tot enkele uren. Ik hoop van harte dat de minister van CRM de panden op de Monu mentenlijst laat staan. Op die ma nier wordt onze stad behouden voor verdere afbraak. Er zijn be langrijker zaken dan een nieuwe C. en A. Het verkeer bijvoorbeeld. F. W. VAN VLIET. Cruquiuslaan 65, Leiden. Na verkiezingen geen woningnood meer in Leiden? Naar aanleiding van het inter view in het Leidsoh Dagblad van 22 Januari willen wij ingaan op het zogenaamde beleid van wethouder Verboom met betrekking tot de wo ningnood onder werkende Jongeren. Dat de „socialist" Verboom aan het feit, dat het met het experiment in de Merenwijk niet zo storm loopt de conclusie verbindt, dat er geen woningnood is onder werkende jon geren, getuigt alleen maar van dom heid en onkunde. Dat er drie flats in de Merenwijk nog niet bezet zijn, is niet verwon derlijk als je kijkt naar de strenge toelatingseisen en de mate van ge schiktheid van de flats voor leefge meenschappen. Het is erg kortzichtig van onze "so cialist" Verboom als hij twijfelt aan woningnood onder Jongeren, ter wijl hij zich geen raad weet met de vele krakers in Leiden. Het Is erg onsocialistisch van de ex-arbeider Verboom om aleen maar een beetje te schelden op de jongeren en hun huis vuil zonder verder iets te doen. Ten tijde van de hoorzitting (vlak voor de verkiezingen) deed de P.v.d.A. alsof ze heel anders over dit soort zaken dacht. Woningnood oiider Jongeren was toen één van de belangrijkste programmapunten en nu zonder iets gedaan te hebben wordt dit punt van tafel geveegd. Dat één van de krakers van de Hooi gracht een frisse douche moest ne men na het gesprek met de 'lieer" Verboom kunnen wij ons levendig voorstellen. Aktiegroep 'KAMERNOOD' p/a Noordeinde 2a, Leiden o.a. - GERARD Regter - Ge rard Veldhorst - Rolf van Dijk Marijn Bakker Straks ook nog gasloze zondag Per 1 Januari zijn de tarieven van gas en elektriciteit vrij fors gestegen. Dit heeft de heer Crama tijdens een vergadering meegedeeld. Hoewel de SLF er naar streeft om in het ver^ volg nog maar één keer per jaar de meterstand op te nemen. Daar zou de heer Crama wel brood In zien. Met zijn scholieren, die kosten im mers niet zo veel. Want in Leiden is er geen werkloosheid. Waar wil de SLF op aansturen? Dat was de gaskraan dicht draaien? Het gas komt zo maar de grond uit. Dat is van de Nederlandse bevolking. Frankrijk en diverse andere landen krijgen goedkoop aardgas van Nederland Waarom moeten wij dan zoveel oe- talen? Zitten de Leidenaren al niet genoeg in de narigheid met hunho ge huren. Maar als wij minder aard gas gebruiken, dan kan er meer aan het buitenland verkocht worden. We zullen ook nog wel een gasloze zon dag krijgen, dan kunnen de tarieven nog wat opgevoerd worden. J. v. Weerlee, Duinhof 14, LEIDEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3