LEIDSCH im.DAGBLAD LEGER WEG UIT WADDENGEBIED Vier eeuwen universiteit in Leiden Meerderheid wil kabinet PvdA - VVD mi iffifflï vandaag „Deskundigen'' roven kapitaal aan tapijten ♦SS alles Vlieland Oplichter leidt goed leventje op kosten van NOS Regering vroeg prins niet om oliegesprek osvw ras KRAKERS MOETEN BOERDERIJ UIT Op zoek naar alternatieven VRIJDAG 7 FEBRUARI 1975 OPGERICHT I MAART I860 34547. DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een zichtbaar zieke Aristoteles Onassis (69) is gisteravond met zijn particulier vliegtuig naar Pa rijs gevlogen, waar hij in het Amerikaanse ziekenhuis (Neuilly) is opgenomen. De Griekse scheepsmagnaat werd vergezeld door zijn vrouw Jacque line en zijn dochter Christina, die zich een weg door zeer vele ver slaggevers moesten banen (foto rechts). Jn het gezelschap van de multi miljonair bevond zich ook de Franse hartspecialist prof. Jac. Caroli, die een dag tevoren naar Griekenland was gevlogen KLEUREN T.V. 67 CM GROOTBEELD van bekend merk. dleen bij ons f 1498,- raag demonstratie. OVERGAAUW Hi-Fi CENTRUM 6REESTRAAT 148 - LEIDEN EEN VOGELKOOI MOET PASSEN bij uw smaak bij uw interieur bij de vogel bij uw portemonnee. In onze kooien afdeling met 150 soorten vindt U een kleintje voor 14,95 een parkietenkooi voor 22,95 en een heel luxe volière voor 529,— Kom eens neuzen bij Nisuws Rijn 50 Tfn 50524 (017181 Voor gezelligheid naar Café Bar STELLA COLLEGE NOORDEINDE 44, LEIDEN. Die uitleg geeft staatssecretaris Wim Meijer van CRM aan de drie rapporten die gisteren aan de Tweede Kamer zijn aangeboden over de gewenste instelling van nationale landschappen, nationale landschapsparken en over de relatie tussen landbouw en natuur en landschapsbehoud Volgens de staatssecretaris is defensie druk bezig alternatieven te zoeken voor de militaire oefenterrei nen in het Waddengebied. „Het probleem is alleen dat niemand ze wil hebben", zo voegde hij eraan toe. In de nota's, waarin door de regering de inrichting van twintig nationale landschappen en vijf experimentele nationale landschaps parken wordt voorgesteld en voor de boeren die hun bedrijfsvoering willen aanpassen aan natuur en landschappen een subsidieregeling, wordt van het Waddengebied gezegd dat het onder meer vanwege de grote omvang niet geschikt is om er een nationaal park van te maken. De Rijksplanologische commissie werkt aan een formule waarin ook het probleem van de gemeentelijke en provinciale indeling moet worden oncost. Romantisch trouwen j in een ANTIEKE CADILLAC 1938 of een ROLLS ROYCE met 8-pers. Chryslers Inlichtingen uitsluitend bij DÉ JONG, ZEEMANLAAN 12 A Grote order RSV RIO DE JANEIRO De Brazi liaanse koopvaardij zou Rijn-Schel de-Verolme opdracht hebben gege ven voor de bouw van 13 schepen, ieder van 135.000 ton. Met deze or der zou een totaalbedrag van 350 miljoen dollar zijn gemoeid. RSV wilde het bericht niet bevestigen. Morgen 8 februari is het precies 400 jaar geleden dat de Leidse universiteit werd gesticht. Het betekende tevens de aan zet tot het wetenschappelijk onderwijs in ons land. Een gedenk waardige dag dus, die achtste februari. Vooruitlopend op de eeuwfeestweek van de Leidse universiteit in mei en een dag voor de officiële stichtingsdatum brengen wij vandaag vier extra pagina's „over de universiteit". Dat wil zeggen: een overzicht van de geschiedenis en de enorme groei die de universiteit heeft doorgemaakt, een interview met de voorzitter van de universi teitsraad drs. Dik Couprie over democratisering; het verhaal van een 79-jarige Leidse hospita; meningen over de relatie tussen de student en de werkende jongere, en ten slotte een stukje per soonlijke beleving van de massaliteit in het universitaire bestel onder de veelbetekende titel „Onderwijs toetst de veestapel". PAGINA'S 15—19 DRACHTEN (ANP) De gemeen tepolitie van Drachten heeft van morgen een 29-jarige straatma ker aangehouden. De man gaf zich uit als medewerker van de NOS voor de rubriek "Van gewest tot gewest". De drie noordelijke pro vincies waren gedurende twee maanden zijn operatieterrein. Ho tels. taxibedrijven, modezaken, benzinestations werden voor vele duizenden guldens opgelicht. De pseudo-NOS-medewerker heeft o.a. verschillende sportverenigin gen in het noorden bezocht. Tij dens interviews met bestuursle den werd door hem de toezegging gedaan, dat bij een geslaagde uit zending de vereniging een kleu rentelevisie zou ontvangen. Even eens werden enkele fabrieken be zocht en directies geïnterviewd. De fabrikanten nodigden hem dan uit voor een vorstelijk diner. Voor een in Veendam gestolen auto tankte hij op rekening van de NOS benzine. Bij hotels liet hij zich inschrijven en liet de pomp bediende bU het hotel naar hem informeren. Voor zijn arrestatie, had hij zich nog bij een kleding zaak in Drachten van nieuwe kle ding voorzien. De rekening (f900) kon wel naar de NOS worden ge stuurd. Bij een slijterij had hij 25 flessen drank meegenomen. De man is voor een nader onderzoek ingesloten in het politiebureau in Drachten. Ontploffing bij Franse Shell MARSEILLE In een raffinaderij van Shell in Berre l'Etang ten wes ten van Marseille zijn vanochtend vroeg bij een ontploffing een per soon gedood en drie erg gewond. In de wijde omtrek gingen er ruiten aan scherven. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De brand die ontstond, kon door de bedrijfs brandweer worden bedwongen. '"Kissinger zit te veel in lucht" WASHINGTON "Het beheren van het departement van buiten landse zaken is een volledige taak, zelfs voor een supermens, en het kan niet gebeuren vanuit een vlieg tuig dat boven een luchthaven er gens in het midden-oosten cirkelt". Dat ls de mening van de Democra tische senator Bentsen. die zich kandidaat wil stellen voor het Ame rikaanse presidentschap in 1976. Weinig verandering O O Overwegend droog weer met plaatselijk mist, morgen ook zonnige perioden. Zwakke tot matige oosteltlke wind. Mi nimum temperaturen van nul tot min 4 graden, maxima morgen omstreeks zes graden. (Opgemaakt te 11.15 uur) In het heersende weerbeeld komt ook morgen nog geen belangrijke verandering. Een hoge-drukge- bied boven het zeegebied tussen IJsland en Hoorwegen blijft het weer in ons land beheersen zodat er vannacht opnieuw lichte vorst zal optreden. Hierbij kan plaatse lijk mist voorkomen, waardoor de middagtemperaturen dan enkele graden lager kunnen blijven dan vandaag. Zon op: 8.10 uur; onder: 17.40 uur. Maan op: 6.25 unr; onder: 15.13 uur. Hoogwater te Katwijk te 1.37 en 13.57 Uur. laagwater te 9.41 en 22.09 uur. AMSTERDAM Een minder heid 34 procent, van de Nederlan der* is voorstander van een rege ring waarin naast PvdA-ministers ook CPN-ministers zitting zouden nemen. Dit blijkt uit een niet se- DEN HAAG (ANP) De regering heeft prins Bernhard geen verzoek gedaan om in Mexico na te gaan of er een samenwerking tot stand kan worden gebracht, waarbij Mexico olie levert aan Nederland. Dit heeft minister-president, drs. Den Uyl, vanochtend geantwoord aan het tweede-kamerlid Varr der Hek (PvdA), die hierover schriftelijk vragen had gesteld. De Prins heeft in een niet-offlciële hoedanigheid van gedachten gewis seld over diverse aspecten van de olieproblematiek. Toestemming van de regering hiervoor is niet vereist. Er zijn geen uitlatingen gedaan, die op enigerlei wijze de regering bin den. De regering heeft met derge- lecte steekproef die het Nipo gehou den heeft naar aanleiding van de noor de burgemeester van Rotter dam gedane suggestie voor een dis cussie tussen PvdA en CPN. Vijfen vijftig procent van de ondervraag den was tegen een PvdA—CPN re gering terwijl elf procent geen me ning had. Het Nipo heeft ook gevraagd naar de populariteit van een regering waarin behalve PvdA ook WD mi nisters zouden zitten. Hier bleek wel een meerderheid. 58 procent, voor te vinden te zijn, 30 procent was tegen terwijl 12 procent hier over geen oordeel wilde geven Onderverdeeld naar politieke partij bleek bij PPR-stemmers de voorkeur voor een regering met de CPN het grootst te zijn, 62 procent. Voor de PvdA was dit 44 procent, KVP 24 procent, ARP 22 procent, CHU 15 procent en VVD 23 pro cent. Grootste voorstanders van 'n regering waarin zowel de PvdA als de VVD vertegenwoordigd zijn wa ren de WD'ers 86 procent van hen zagen een dergelijke combinatie wel zitten. Voor de anderen was dit respectievelijk: PvdA 43 procent, PPR 57 procent, KVP 62 procent, ARP 78 procent en CHU 71 procent. lijke contacten geen rechtstreekse bemoeienis, aldus drs. Den Uyl. De regering heeft met de reis van de Prins ingestemd in de verwachting, dat deze zou kunnen bijdragen tot de bevordering van de goede betrekkin gen. De regering is van oordeel, dat aan de niet-onschendbare leden van het Koninklijk Huis een zekere mate van bewegingsvrijheid behoort te worden gelaten. Dit houdt In, dat niet voor ieder af zonderlijk optreden wordt getracht de bedoelde waarborg te verkrijgen. Dit laat onverlet, dat minister ver antwoordelijk kunnen worden ge steld indien blijkt, dat zij in gebreke zijn gebleven om een ongewenste ge draging te voorkomen. DE LAATSTE WEEK van onze opruiming toonkamermeubelen. Nu nog lagere prijzen. Rundlederen: Chesterfields 2-, 3- en 4-zits 2- en 3-zits- banken Wingchairs Dames- en herenfauteuils Eiken met rundlederen stoffering. eiken aanbouwwanden eethoeken salontafels enz. enz. enz. KOOREMAN EN ZONEN ™Sf"" 28 PAGINA'S Een Peruaanse plunderaar van kleding; (foto links) wordt be laagd door andere jongeren, die op hun beurt hem het gestolen goed willen ontfutselen. Het leger heeft nu met harde hand een ein de gemaakt aan de wilde plunde ringen, die volgden op de onge regeldheden in Lima na een sta king van de politie. In totaal zijn er bü deze gevechten meer dan honderd doden gevallen. PAGINA 9 Voor dertig miljoen aan schilde rijen gestolen PAGINA 5 De artsen hebben hun strijd voor aftrekbare pensioenen gewonnen PAGINA 7 De Noren verwachten, dat Sten- sen de wereldtitel zo zal meepak ken PAGINA 21 "Alsjeblieft geen zachtzinnig ge doe bij damesvoetbal PAGINA 22 tafels stoelen *TV-kasten bankstellen slaapkamers wandkasten dekenkisten Meubelfabriek 1^. Oisterwijk Toonzaal: Berkel (Z.H.), Noordeindseweg 116 (langs het water) tel. 01891-4670. Ma t/m za 9-18 uur. Vrijdagavond tot 21 uur. Uw kopje koffie staat klaar. Valkenburg Uit het Home Centre in Valkenburg zijn de afgelopen nacht ongeveer twintig zeer kost bare Perzische tapijten gestolen. Ze vertegenwoordigden een waar de van ongeveer 50.000 gulden. De inbrekers hebben aan de achter zijde van het nieuwe gebouw een raam ingeslagen en vervolgens een enkele tientallen kilo's zware plantenbak met palmen verplaatst. Volgens een woordvoerder van Ho me Centre zijn de Inbrekers zeer gespecialiseerd geweest. In het gebouw liggen voor enkele tonnen aan Perzische tapijten. Bij hun keuze daaruit hebben ze de duur ste exemplaren gepakt en mee genomen. De politie is onmiddellijk aan een onderzoek met behulp van speur honden begonnen, maar heeft tot nu toe geen aanknopingspunten. Hoe geraffineerd men te werk is gegaan mag blijken uit het feit dat een van de personeelsleden die boven het bedrijf woont van de hele inbraak niets heeft gemerkt. BAR-DANCING Samantha's Langebrug 6A - Leiden correcte kleding verplicht. Kg) Gemeente Voorschoten laat weten VOORSCHOTEN Zes Leidse studenten die tien maanden geleden de boerderij "Wie kan keeren de hands des Heeren" aan de Leidse- weg kraakten, moeten deze zo spoe dig mogelijk verlaten. Het gemeente bestuur van Voorschoten heeft de studenten gisteren tijdens een be spreking in het gemeentehuis daar van op de hoogte gesteld. Er is nog geen beslissing gevallen over het termijn, waarbinnen dat moet gebeuren. B. en w. zullen zich daar zo spoedig mogelijk over uit spreken. De boerderij die moet wor den gesloopt wegens de aanleg van Rijksweg 11 stond al enige tijd leeg toen hij tien maanden geleden door de studenten werd gekraakt. In de afgelopen maanden hebben de studenten de verwaarloosde boer- oerij aardig opgeknapt en er een leef gemeenschap gevormd. Hoewel de huur die zij gireerden (honderd gul den per maand) niet werd geaccep teerd rekenden de studenten toch op goodwill van de gemeente wegens nuu goede gedrag. Begin aeze week kregen ze echter bericht dat zij op het gemeentehuis moesten verschijnen om te praten over ontruiming. DEN HAAG In toekomstige nationale landschappen zullen strijdige bestemmingen op den duur moeten verdwij nen. Dat betekent: geen miilitaiire oefeningen meer op Vlieland en Terschelling, geen grootscheepse kampeerterreinen in de duinen van Texel en tussen Schoorl en Wijk aan Zee. Het kabinet vindt, aldus staatssecre taris Meijer, dat de bescherming van het Waddengebied in interna tionaal verband moet worden aangepakt. Daarom is er nu ook overleg over met Duitsland en Denemarken. Staatssecretaris Meijer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 1