Nota over ruimtegebrek en slechte huisvesting 'We gaan niet vrijwillig weg' Subsidie in gevaar OUD-RAADSLID H. VAN WELZEN OVERLEDEN (81) Openbare biblio theek wil nieuwbouw aan Dries senstraat MAANDAG 27 JANUARI 1975 Hoofdbibliotheek aan de Br eestraat: te weinig ruimte en gevaarlijke trappen. LEIDEN „De situatie van de Dpenbare Bibliotheek in Leiden (s een van de slechtste, zo niet de Allerslechtste, in Nederland. De huisvesting in de hoofdbibliotheek |n verschillende filialen laat zeer reel te wensen over. Er bestaat ten chronisch ruimtegebrek en de omstandigheden, waaronder het personeel moet werken, zijn vaak erbarmelijk slecht". Dat blijkt uit ten nota van de Stichting Open bare Bibliotheek Leiden, die van middag door het bestuur en de jirectie van de stichting werd eangeboden aan wethouder Oos- jerman van Maatschappelijke Aangelegenheden en Cultuur. Jeugdbibliotheek aan het Plantage: deplorabele staat. Het gemeentebestuur krijgt in de tiota het verwijt zich in de afgelopen jaren nauwelijks met de problemen ran de openbare bibliotheek te heb ben beziggehouden. Omdat de hoofdbibliotheek aan de Breestraat, Dndanks allle denkbare noodoplos singen. die reeds zijn toegepast, nog flit jaar volkomen ontoereikend zal Zijn om nieuwe boeken te kunnen Opbergen, wordt het gemeentebestuur Verzocht aan de Ir. Driessenstraat ten terrein beschikbaar te stellen tvaar een nieuw bibliotheekgebouw kan worden gesticht. Grote wens van de Leidse biblio theek is om het boekenbezit van de vestigingen aan de Breestraat. de Bteenschuur (voor het grootste deel tn van de Jeugdbibliotheek aan het Plantage samen te voegen onder één flak. Zonder nieuwbouw acht men ten dergelijke noodzakelijk geach te concentratie onmogelijk. Tienvoudig Hoe erg de huidige situatie in de hoofdbibliotheek is, wordt duidelijk uit de cijfers in de nota. Voor het uitlenen en terugbezorgen van boe ken is een ruimte beschikbaar van 130 vierkante meter. Volgens de nieuwe normen van de onlangs in de Kamer aanvaarde Bibliotheekwet zou een tenminste tienmaal grotere ruimte <1400 m2) beschikbaar moe ten zijn. De problemen dateren al van het begin van de jaren zestig toen het ryk dreigde de subsidie stop te zet ten in verband met de onaanvaard bare huisvesting in het pand aan de Breestraat 27. Het rijk zou verlopig verder subsidiëren als binnen vijf jaar nieuwbouw zou worden gereali seerd. Het werd een verbouwing die in 1964 tot stand kwam. Het hield de samenvoeging van de panden Bree straat 25 en 27 in. Boeken die op dat ogenblik in kasten stonden die tot aan het plafond reikten, konden door de beschikking over meer ruimte overzichtelijker worden neergezet in lagere kasten. De capaciteit werd er niet groter door. De verbouwing wa bedoeld als een noodoplossing voor 5 jaar, maar inmiddels zijn er ruim tien Jaar verstreken. "En nog steeds zijn er geen concrete plannen voor nieuwbouw", aldus de nota. De samenstellers hebben becijferd, dat het aantal lezers in die tien jaar met 75% is gegroeid tot 6500 en dat het aantal uitleningen (in 1973: 266.200 boeken) in diezelfde periode den aan de Breestraat is lang: er zijn voortdurend lekkages, op de on veilige trappen hebben zich al ver schillende valpartijen voorgedaan, de kranten- en studiezaal is onbereik baar voor invaliden, een onlogische onderlinge ligging van de vertrek ken, het ontbreken van transportlif- ten, transportwagentjes, drempelloze deuren (stapels boeken moeten da- steeg met ruim 100 procent. Door de uitbreiding van het boekenbezit is het ruimteprobleem in de loop der jaren een steeds grotere rol gaan spelen en moesten de afgelopen ja ren naast de "open uitlening" twee niet voor het publiek toeganke lijke magazijnen in gebruik genomen worden. Het "klachtenlijstje" voor de pan gelijks door het personeel met de hand worden verplaatst) en de pan den zijn beslist onvoldoende brand veilig. Los daarvan is een aantal voorzie ningen, dat in bibliotheken in andere gemeenten reeds lang bestaat, on mogelijk. zoals een speciale wisselbi bliotheek voor bejaarden, aantrek kelijke etalages of vitrines, een ont vangstruimte en een tentoonstel lingsmogelijkheid. De jeugdbibliotheek van de stich ting, aan het Plantage, wordt in de nota een gebouw genoemd "dat in deplorabele staat verkeert en zowel door gebrek aan ruimte als door ge brek aan accommodatie niet tagger acceptabel is." Als bezwaren worden genoemd: het feit dat de ouders met hun Jonge kinderen niet gezamenlijk boeken kunnen lenen, terwijl door het ruimtegebrek boeken niet over zichtelijk opgesteld kunnen worden. Verder hebben de bezoekers veel «te weinig loopruimte, is de studiezaal veel te klein en kunnen er geen klassen ontvangen worden. De totale oppervlakte van de Jeugdbibliotheek is op het ogenblik 55 m2. Het zouden er 250 moeten zijn volgens de Bibliotheekwet. De nota wijst verder op de tekort komingen in diverse filialen van de Leidse openbare bibliotheek en de afdeling Steenschuur <waar de boe ken van de voormalige rk-biblio- theek staan». Voor het filiaal Hout kwartier in het souterrain van de Louise d.e C o"J! gniy-schclemgemeen - schap geldt dat er geen ruimte meer is voor nieuwe boeken, magazijn ruimte ontbreekt en het personeel in de uitleenruimte alle werkzaam heden moet verrichten. Voorts ont breekt er een kleine keuken. De hui dige ruimte van 155 m2 zou tenmin ste verzesvoudigd moeten worden. Het bestuur van de stichting zegt dat eind '73 een verzoek aan de ge meente is gericht om een bouwter rein toe te wijzen voor de bouw van een nieuw filiaal. "Hierop is echter tot dusverre geen antwoord ontvan gen", zo constateert de nota. Aan de Steenschuur kampt men ook met grote ruimteproblemen. Dan is er nog het filiaal Noord aan de Corantynstraat dat welis waar over voldoende ruimte beschikt, maar wat ongunstig ligt. Alleen het filiaal Zuid-West aan de Eduard van Beinumstraat voldoet op dit ogen blik aan de eisen. Volgens de nota zyn op korte ter mijn verbeteringen hoognodig, om dat stopzetting dreigt van de rijks subsidie voor de 6 vestigingen in Leiden. Het gaat hier om een bedrag van ongeveer een kwart miljoen gul den. In de tweede plaats loopt de openbare bibliotheek in Leiden de kans geen kostenvergoeding van'het rijk meer te«krijgen in de personeels lasten (nu ruim 1 miljoen op een be grotingsbedrag van 1,5 miljoen, straks 100%) en de overige kosten. Oe stichting mheeft dan ook 'n prio riteitenlijstje opgesteld waarop ais hoogste urgentie prijken de nieuw bouw voor de hoofdbibliotheek en het filiaal Houtkwartier, een bejaar denlectuurvoorziening en een verdere filiaalspreiding in Morskwartier, Merenwijk, Professorenwijk en Ste venshof jespolder/Noordhofpolder. Voor de wat verdere toekomst ziet men onder meer een uitbreiding van het dienstenpakket met een disco theek en muziekbibliotheek. De openbare bibliotheek vraagt de gemeente om snelle stappen. In de eerste plaats het beschikbaar stel len van het bouwterrein aan de Ir. Driessenstraat, verder het verstrek ken van geld of leningen voor deze nieuwbouw, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om via het mi nisterie van Sociale Zaken een rijks- vergoeding te krijgen van 95 pro cent van de bouwkosten. LEIDEN De visvereniging "Hengelsport hield het afgelopen weekeinde een wedstrijd in de Ring vaart. De vangst was matig. De uit slag luidde: 1. Verstraten jr 3690 gr (22 St.), 2. J. Boef 3430 gr (21 st), 3. R. v. Egmond 3330 gr (22 st), 5 Ma- zurel sr 3240 gr (24 st), 5. Mazurel Jr 2180 gr (12 st), 6. W. W. v. Steen bergen 2040 gr (11 st.) 7. A. v. d. Bos 1570 gr (10 st.), 8. P. Verhoef 1480 gr (5 st), 9. I. Jansen 1450 gr (10 st.), 10. B. Levarth 1300 gr (5 st.). LEIDEN Op 81-Jarige leeftijd is overleden de bekende Leidenaar Henk van Weizen. De grootste be kendheid kreeg hij door zijn lang durige lidmaatschap van de Leidse raad voor de CPN (tot 1968) en zijn voorzitterschap van de woningbouw vereniging "De Eendracht". Op 17-Jarige leeftijd, hij werkte toen in de sigarenindustrie, werd hij gekozen tot bestuurder van de afdeling Lei den van de Nederlandse Sigarenma kers en Tabaksbewerkersbond. Op 18-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de socialistische Jeugdbewe ging, korte tijd later bij de Soc. Dem. Partij waaruit in 1918 de CPN is ontstaan. Afwisselend was hij werkzaam voor vakorganisatie en politieke partij. Gedurende tal van jaren had hij zit ting in het partijbestuur van de CPN en was ook enige tijd secretaris van he districtsbestuur Zuid-Holland. In 1933 deed hij zijn intrede in de Leid se gemeenteraad. Het bleef daarin tot 1968 onderbroken door de oor logsjaren toen hij wegens deelname aan het illegale werk van de CPN werd gearresteerd. Achtereenvol gens verbleef hij in de concentra- üjufc.. Informatieve avond over reorganisatie LEIDEN Op woensdag 5 fe bruari zal een informatieve, raadsvergadering worden gehou den over de bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie in Lei den. Tijdens deze bijeenkomst zal een inleiding worden gehouden door mr. R. in 't Veld. voorzitter van- de Begeleidingscommissie Organisatie Onderzoeken. Daar na zal er een discussie plaats vinden over het ontwerp-advies inzake de ontwikkelingsplannen de nota van het BOO-lid C. H. du Gardijn en de reactie van de begeleidingscommissie op deze nota. De bijeenkomst be gint om half acht 's avonds. der van de Federatie van woning- bouwverneigingen. De overledene zal morgenmiddag om half vier worden gecremeerd in tiekampen van Schoorl, Amersfoort, het crematorium "Ockenburgh", Den Neuengamme, Dachau en Buchen- Haag-Loosduinen. wald. Na de oorlog hervatte hij het par tij werk, werd voorzitter van de af deling Leiden en was een actief man voor "De Waarheid". Van 1946 tot 1955 was hij lid van de Provinciale Staten. Ook in de woningbouwkrin- gen was Van Weizen een bekend per soon. Vijfendertig Jaar zat hij in het bestuur van de woningbouwvereni ging "De Eendracht", waarvan der tig Jaar als voorzitter. Bij zijn af scheid werd hij benoemd tot ere voorzitter. Tevens was hij medeop richter van de Centrale Boekhouding voor Woningcorporaties en bestuur- Portugal: f 3700 LEIDEN De straatcollecte, die de Partij van de Arbeid zaterdag in de binnenstad organiseerde onder het motto: „Houdt Pontugafl vrij" heeft een bedrag van rond de f 3700 gul den opgeleverd. Gemeld moet worden dat wethouder Verboom in twee uur 200 gulden bijeen kreeg, terwijl de gemiddelde opbrengst per bus zo'n 70 gulden Krakers Hooigracht zijn boos LEIDEN De krakers zijn boos. feoos op de gemeente en speciaal op ketnouder Verboom. Zo boos, 'dat we nier niet vrijwillig uitgaan, wat pe eerst wel van plan waren.' Dat betreft het pand Hooigracht 14, dat iroeger de toonzalen van de Stede lijke Lichtfabrieken herbergde, maar De iaatste tijd leegstond. Daarom werd het op 20 september van het vorig jaar gekraakt door acht jonge Inmiddels telt het gebouw veertien raste bewoners: Warner van Es, jam bert Wouda, Mouse Strik, Atie ialstra, Klaus Vleeming, Guus Kwartjes, Grad Sissingh, Kees Ver- ïurg, Cees Hoogendam, Tineke Ja- sobs, Leo Reynen, Arthur van der Kok, Anneke Velthuizen en Erik de Vries. Verder wonen er altijd wel tij- lelijk wat mensen, die via Release luisvesting hebben gezocht. Negen □•akers willen de leefgemeenschap voortzetten in een ander huis, nu het »ncl aan de Hooigracht is toegewe- sen aan de Stichting Migranten- :entra, die er 'n aantal buitenlandse werknemers onderdak zal verschaf fen. Inmiddels hebben deze krakers tie stichting Werkwoning gevormd. Zij hebben in de persoon van mr. Protestbrieven LEIDEN Het BHW-actiecomité De Eendracht" heeft brieven ge- chreven aan staatssecretaris Van >am van Volkshuisvesting, de ge- neenteraad van Leiden en het be tuur van de woningbouwverenigng "De Eendracht" om te protesteren egen de huurverhogingen per 1 Ja- ïuari J.l. Het actiecomité is het niet met Van Dam eens. "U houdt geen ■ekening met de wil van de leden van De Eendracht. Wij vinden dat >ns democratisch genomen besluit <ot een huurstop moet worden door gevoerd. Wij willen een huurstop >mdat onze huizen geen huurverho ging waard zijn, zolang de huizen niet zijn opgeknapt volgens de eisen van de bewoners". Het actiecomité tundt dat een huurstop een uitste kend middel is om de inflatie te bestrijden. In de brief aan de woningbouw vereniging staat te lezen dat er bij leden van De Eendracht inmiddels 300 handtekeningen zijn opgehaald die pleiten voor handhaving van de luurstcp. Hamer een raadsman in de arm ge nomen, die de verdere contacten met gemeente en stichting Migranten- centra zal onderhouden. Plantsoen Want nogmaals: de krakers zijn boos, zeker na de niet zo vriendelijke opmerkingen, die wethouder Ver boom vorige week in een vergade ring van de adviescommissie inzake het huisvestingsvraagstuk aan hun adres heeft gericht. Dit is hun klacht: „We zouden van de gemeen te een pand aan het Plantsoen krijgen. Daar heeft Verboom zich steeds erg gunstig over uitgelaten We zijn aan het lijntje gehouden, maar we maakten ons geen zorgen. Tot we twee weken geileden kregen te horen, dat het niet doorging. We kontden wel vier flatjes voor drie personen in het Morskwartier krij gen. Maar daar hebben wij niets aam; wij willen met zijn negenen doorgaan. Daar is hij verschrikkelijk boos om geworden, omdat we het niet pikten. We zijn kinderen zonder lo gica, heeft hij gezegd. Nu, onze lo gica is diait we met zijn negenen door willen gaan en Verboom as niet meer dan een stroman,, die afgaat op zijn ambtenaren. Van zijn socialis tische principes is weinig overgeble- ,,DLt pand hebben we gekraakt om dat het leeg stond. We waren bereid om weg te gaan, want het Plantsoen was een ideale oplossing. We zijn er altijd van uitgegaan, dat praten met de gemeente resultaat zou hebben. We willen graag een huis waar we in kunnen blijven zitten, ook wij willen zekerheid. In zo'n flat komt er niets terecht van onze ideeën om sociaal-cultureel bezig te zijn. Wij willen onze ruimte ook voor het pu- biefk open stellen. Die flats hebben krankzinnig kleine kamers, waar je hooguit kunt slapen. We gaan er hier vrijwillig uit als er een andere wo ning is, maar op het moment is het zo dat we er niet vrijwillig uitgaan, omdat er geen andere woonruimte is. Het is altijd vervelend om dit soort maatregelen te moeten nemen, maar ons vertrouwen is geschaad. Verboom is eerst zo vriendelijk te gen ons geweest en nu dit. We willen echt niet proberen de woonruimte van andere mensen te bezetten, er zijn genoeg lege pa nden. Op zich is het mogelijk, dat de gemeente zo'n pand voor ons koopt, we hebben dat nageplozen. De staatssecretaris heeft Het gekraakte pand aan de Hooigracht. er een potje voor. We willen best helpen bij het verbouwen van een bedrijfsruimte. Natuurlijk willen ook huur betalen". Acties „We hopen nog steeds op een po sitieve ontwikkeling. Zo niet, dan gaan we over op andere acties. Wel- ADVERTENTIE Spoed! Leeg te huur of te koop gevraagd WONING met plm. 10 kamers of gelijkwaar dig bedrijfspand in Leiden. Aanbiedingen te richten aan „Stichting Werkwoning i.o." Hooigracht 1216 - Leiden ke? We gaan bv. de Hooigracht af zetten, bij het gemeentehuis kampe ren of de Burcht bezetten. Tenslotte hébben we gewoon niks meer.. Onder de Koornbrug slapen? Misschien in de zomer. We hadden hier plannen voor een creohe en een koffiehuis, maar we kunnen ook negatieve men sen zijn, we hebben niks te verliezen. We hebben nu een stichting in het leven geroepen om voort te zetten wat we hier doen. In een soortgelijk pand een leefgemeenschap vormen en naar bulten te treden met sociaal- culturele activiteiten. Dat is de doel stelling. We zoeken nu nu op eigen gelegenheid een nieuw huis, dat we willen kopen of huren om als groep verder te kunnen gaan. Voor de kraak standen we bekend als krepeergevallen. Dat is onder kend door Verboom. Hij kwam zelf met het plan voor Plantsoen 11 aan dragen. Wij moesten een verzoek in dienen, dat zou voor de gemeente gunstig zijn. Maar de andere wet houders schijnen niet te willen. Ver. boom heeft er niet voor gevochten". Dank je zeg je duidelijker met 'n bloemetje van Fleurop. LEIDEN Het carnaval nadert met rasse schreden. De Huts potten, de Leidse lolbroeken, vierden zaterdag hun peen-en- uienbal in het Antoniusclubhuis. Met gasten uit Noordwijker- hout, Hazerswoude, Voorschoten en HoofddorpDe man met de opgeheven armen is de prins van laatstgenoemde plaats.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3