Winkelfunctie in gevaar bij niet doorgaan C en A Is er wel woningnood onder werkende jongeren 'Hippie' met twee gram hasj gepakt in Leiden Breng Release geen doodsteek toe WETHOUDER VERBOOM: „KRAKERS HOOIGRACHT GAAN MAAR ONDER KOORNBRUG SLAPEN" Norm gezins grootte is vervallen Lezers schrijven OENSDAG 22 JANUARI 1975 LEIDEN Wethouder Arie Ver boom is een man, die een krasse uitspraak niet schuwt. Hij is ge woon alles recht voor zijn raap te zeggen en dat is plezierig, want je weet in ieder geval waar Je aan toe bent. Dat weten nu ook de krakers van het voormalige pand van de Ste delijke Lichtfabrieken aan de Hooigracht. Herhaaldelijk heeft Verboom laten weten, dat de Jon geren daar best een tijdje moch ten zitten, maar dat het wel een tijdelijke zaak zou zijn. Want: het pand is toegewezen aan de Stich ting Migrantencentra en zal wor den verbouwd tot wooncomplex Voor buitenlandse werknemers. „De bouwers komen binnenkort", vertelde Verboom gisteravond in de vergadering van de adviescom missie inzake het huisvestdngs- vraagstuk (een orgaan dat be staat uit raadsleden en deskun digen en het college van B. en W. adviezen uitbrengt). Maar de wethouder van volkshuisvesting is niet voor één gat te vangen. Hij heeft al weer enige tijd geleden de negen nog overgebleven kra kers, die een leefgemeenschap hebben gevormd, een flat aange boden in het Morskwartier of in de Merenwijk. Zoals wellicht be kend, is een achttal flats in deze wijken bij wijze van experiment aangewezen als huisvestingsmo gelijkheid voor leefgemeenschap-' pen van werkende jongeren. Het loopt nog niet erg storm hiervoor, maar daarover straks meer. Reacties van de clandestiene Hooigracht-bewoners bleven echter uit. Wat deed Verboom? Hij ging maandagmiddag de kra kers eens een bezoekje brengen. „Want het was voor mij een door lopende zorg, dat ze er uit moes ten. Dus zei ik tegen ze: ga nou in zo'n flat, dan weet je tenmin ste dat Je goed onder de pannen zit. Maar ik kreeg te horen dat het aanbod is afgewezen. Leven in een flat is niets voor ons, le ven in een flat is überhaupt niets, zeiden ze". Verboom vervolgde: „Ik trof er trouwens ook een enorme rotzooi aan. Ik heb kei hard tegen die krakers gezegd: Jullie leven in Je eigen vuil. De ene zei toen: ik ga een frisse dou che nemen en de ander: we heb ben geen geld. Ik vind een leefge meenschap wel aardig, maar zo als zij het doen, vind ik het niks. Ik heb ze ook gezegd: als de bou wers komen kunnen Jullie wat mij betreft onder de Hoornbrug gaan slapen. Ik heb myn best gedaan, maar het lukt niet met deze kna pen. Als ik zie hoe ze leven, had ik dat aanbod ook eigenlijk niet moeten doen". Het WD-raadslid Langerak voegde daar nog aan toe: „Ik weet uit eigen ervaring, dat die jongens een behoorlijk feest kunnen geven, maar ze heb ben zulke extreme ideeën, dat ze in een flat inderdaad ongelukkig zouden zijn. Ik heb met ze gespro ken en weet dus van de situatie. Het zijn mensen, die in Frankrijk heel anders worden genoemd". Wethouder Verboom stelde gister avond nog eens duidelijk vast, dat de gemeente een strak beleid wil voeten ten aanzien van het kra ken van woningen. „Krakers van wisselwoningen gaan er sowieso uit, normale krakers eigenlyk ook, zij het dat we hier hun achter grond bekijken, maar er kunnen maar weinig verzachtende om standigheden zijn. In wezen legt men nu eenmaal beslag op woon ruimte, die een ander toekomt". Hfj meldde dat in de laatste maanden in drie gevallen tot uit zetting is overgegaan, zonder dat een andere woning werd aange boden. Het komt voor dat een kraker mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet „gedoogd" wordt, maar een woonvergunning krygt hy niet. WD'er Langerak wist overigens te vertellen dat zich in de Hugo de Grootstraat twee gevallen hebben voorgedaan waarbU (Voorschotense) krakers toch een vergunning hebben ge kregen. Waarop Bureau Huisves ting-directeur Dekker verbaasd uitriep: „Is dat wel zo", CDA- raadslid Ham vroeg: „Kunt U dat hard maken" en wethouder Ver- voom vaststelde: „Aan geruchten heb ik niets". Langerak beloofde de desbetreffende adressen op te zullen sturen. In de commissievergadering werd andermaal met enige verbazing vastgesteld, dat over woningnood onder werkende Jongeren nog maar weinig wordt vernomen. Een lid van de actiegroep Kamernood heeft zitting in de adviescommis sie, maar schitterde gisteravond door afwezigheid. Ook in een ge meenteraadsvergadering van een paar weken geleden heeft wethou der Verboom zyn verbazing uit gesproken over de zwygzaamheid van de werkende jongeren, de laatste maanden. Hy heeft daar, behalve van het Huurderskomitee Merenwyk, geen reacties op ge had. „Wat begonnen is als een harde actie (met o.a. een emotie volle hearing in de Stadsgehoor zaal) is opgegaan in het niets", aldus Verboom. Ook Dekker bleek zich af te vragen of de behoef te aan woonruimte onder werken de Jongeren wel zo groot is, als gesuggereerd. Hy wees erop, dat een inschryvingsactie van de ac tiegroep Kamernood slechts 45 handtekeningen heeft opgeleverd. Ham meende dat er veel „verbor gen woningnood" is, onder men sen die zich niet bij Bureau Huis vesting laten inschrUven, omdat zulks toch niet zou baten. Dekker drong er in dit verband op aan dat wanneer straks de leeftyd, waarop men zich als woningzoe kende alleenstaande bU Huisves ting kan laten inschryven tot achttien Jaar is verlaagd, in rui me mate duidelyk zal worden ge maakt dat registratie noodzake- lyk is om de behoefte te kunnen peilen. Hetgeen niet wegneemt, dat ook de behoefte aan leefgemeenschap pen onder werkende jongeren niet byster groot is gebleken. Acht flats in de Merenwyk en het Morskwamtier zijn hiervoor enige maanden geleden ter beschikking gesteld; er zyn er nog altijd drie onbezet. Volgens het PSP-raads- lid Anne v. d. Zande zouden (te) strenge voorwaarden, die van ge meentewege aan het verstrekken van een woonvergunning worden gesteld daar wel eens de oorzaak van kunnen zyn: een minderja rige moet toestemming van zyn ouders hebben. In tegenstelling tot bU de Stichting Studenten huisvesting, aldus Anne van de Zande. Maar wethouder Verboom zei: „Ik vind. dat we als gemeen te de verantwoordelUkheid niet kunnen nemen om een kind zon der toestemming van zyn ouders te huisvesten". Enkele commissie leden deden de suggestie om de flats, indien de animo voor leef gemeenschappen gering blyft, maar weer als gezinshuisvesting te bestemmen, maar Verboom meldde, dat op het ogenblik de mogelykheid bekeken wordt om een groep buitenlandse werkne mers in een flat te laten wonen. JOHN KROON Wethouder Waal over toekomst Breestraat LEIDEN Als de vestiging van C en A aan de Breestraat niet doorgaat, zou de winkelfunc tie van de Breestraat wel eens in gevaar kunnen komen. Ik ben dan ook erg bezorgd over de toe komst van de Breestraat, wanneer de C en A-vestiging op de geplande plaats niet door zou gaan". Aldus wethouder Cees Waal van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken gisteravond tijdens een gezamenlijke vergadering van "zijn" commisise en de commissie voor economische aangelegenheden. Wethouder Waal toonde zich met deze woorden er voorstander van, de minister van CRM te verzoeken het pand Breestraat 127-129 (waar de Raad van Arbeid gevestigd is) van de ontwerp-lyst beschermde monu menten af te voeren. HU werd in deze mening behalve door college- wethouder Van Aken gesteund door' het merendeel van de commissiele den. Tegen waren Du Gardyn en BeUen (PPR/PSP/D'66) en Pauline Büring (PvdA). CDA'er Stroinik en de WD'ers Van DuUn, Wicherts en KuUers wilden zich op dit mament nog niet uitspreken. Zoals bekend heeft C en A niieuw- bouwplannen op de hoek B reestraat- Ketelboetersteeg-Langebrug. Om die mcgelyk te maken moet de Leidse raad de minister van CRM verzoe ken het pand Breestraat 127-129 van de ontwerp-lyst beschermde monu menten af te voeren. Voor uitvoering van de plannen van C en A is onder meer afbraak van dit pand noodzakeüjk. Wordt het gebouw echter definitief op de mo- numentenlUst geplaatst, dan is af braak verboden en gaat de nieuw bouw van C en A niet dloor. Wethouder Waal is niet de enige die zich zorgen maakt over het behoud van de winkelfunctie in en rond de Breestraat. In een brief, die het Leids City Centrum aan liet college van B. en W. heeft, geschreven, en die gisteravond aan de leden van bade commissies ter hand wend ge steld, staat om. het volgende: „Het is bekend welk een grote zuigkracht bepaalde grootwinkelbedrUven voor een groot publiek kunnen hebben. Zowel rondom het bedrUf C en A. als rondom andere grootwinkelbe drijven heeft zich een aantal mid denstandszaken gegroepeerd, die me de dankzU deze bedrUven een gezan de onderneming hebben kunnen op bouwen. C en A is niet weg te den ken uit het hart van onze stad. Kei hard moet dan ook gesteld worden dat zeer ernstige situaties voor Lei den als koopcentrum kunnen ont staan indien C en A zou verdwenen". Zover is het echter nog niet. De heer A. G. Rootinck van C en A Neder land, die bU de vergadering aanwe zig was, antwoordde op een vraag van MentzU (PvdA), dat het beslist niet de bedoeling van C en A is, om met weggaan uit Leiden te dreigen. „Wel is het duidelyk dat we het hui dige pand op de lange duur niet kunnen blUven gebruiken", aldus de heer Rootinck, „maar ik reken erop dat we in goed overleg daarvoor een oplossing zullen vinden". Niet alle commissie-leden bleken echter ingenomen te zyn met de nu voorgestelde oplossing van het ruim teprobleem van C en A. Met name Laurens BeUen (FPR/PSP/D'66) stond kritisch tegenover de nieuw- bouwplannen. Diretot na het begin van de evrgadering stelde hy al die vraag, waarom er van de zUde van C en A wèl vertegenwoordigers aan wezig waren, terwUl er niemand van Monumentenzorg was. Beijen vrees de dat de informatie aan de com missies daardoor wat eenzUdig zou uitvallen. Ook Stroink van het CDA en Van DuUn van de WD waren later op de avond van maning, dat zy over de monumenten-kant van de zaak onvoldoende op de hoogte gesteld waren. Gevel Verschillende commissieleden waren niet erg tevreden over de gevel, zo als die voor het nieuwe C en A- gebouw is ontworpen. De heer Roo tinck wees erop, dat over de gevel van het pand het laatste woord nog niet gezegd hoeft te zUn. „Wat ons betreft is het gevelontwerp nog voor wUziging vatbaar", aldus de heer Rootinck, „maar in ieder geval is zeker dat het geen betonnen ven sterloze massa zal worden". Daarmee reageerde de C en A-ver tegenwoordiger op een brief die de Borud Heemschut aan de Leidse raad heeft gestuurd. In die brief staat o m. „dat C en A zich meer dient aan te passen aan de aanwezige bebou wing en niet andersom dfit de be bouwing moet wUken voor de hoge verkoop-technische eisen van C en A. De Leidse raad moet bedenken dat C en A juist deze plaats in de gezellige kleinschalige oude stad heeft uitgezocht omdat zU verwach tingen heeft van het bestaande bin- nenstadSklimaat. die zU hoe ange- rUmd ter plaatse teniet zal doen door de bouw van een grote ven sterloze bouwmassa". De ook in de brief van de Bond Heemschut gedane suggestie, dat C en A zich ook op dezelfde plaats zou kunnen vestigen op basis van het zoveel mogelUk bestaande van het oude, wees de heer Rootinck van de hand. Volgens hem is vestiging in de panden zoals die nu zUn, beslist on- mogelUk. Ook een groot aantal antdere moge- Ujkheden voor nieuwbouw die door enkele commissieleden naar voren werden gebracht, waren volgens de C en A-vertegenwoordiger niet ge schikt. Stroink stelde de vraag of C en A niet beter op de Morssingel zou kunnen bouwen. Hoeven (CPN) noemde de Garenmarkt als alterna tief. BeUen vroeg zich af of C en A zich niet in het oude postkantoor op de Breestraat zou kunnen vesti gen door een ruil met het Hoog heemraadschap voor RUnland. dat het oude pand aangekocht heeft. Pauline Buring stelde de plaats van de oude brandweerkazerne voor. De heer Rootinck wees al deze ai- tematieven van de hand met de op merking dat de vestiging van C en A dan te ver buiten het kernwinkel gebied zou komen te liggen. Verder noemde hU die technische bezwaren die aan sommige alternatieven kle ven. Wethouder Van Aken wees er bovendien op, dat de brandweerka zerne ndiet op korte termUn beschik baar komt. BeUen merkte naar aanleiding van deze discussie op, dlat C en A blUk- baar precies in het centrum moet zitten». „Op deze manier krUg je al leen maar winkels in de binnenstad", aldus BeUen, „terwyl het centrum ook andere functie moet hebben". Een schets van de dienst ge- meentewerken ofteioel een toe komstvisie op de Breestraat. Waarbij er in elk geval vanuit is gegaan dat de nieuwe C en A ves tiging links op de voorgrond) doorgang zal vinden. Toeivijzing flats LEIDEN Toewijzing van flats en maisonettes met een huur van meer dan 250 gulden bruto per maand is voortaan niet meer gebonden aan de norm van gezinsgrootte. De Leidse ge meenteraad heeft dit op initia tief van PvdA'er Duivesteijn besloten. Doel van deze maatre gel is om de doorstroming te bevorderen, waardoor goedkopere woningen vrijgemaakt worden. De nieuwe regeling geldt o.m. voor het complex van 365 wo ningen in de Merenwyk, dat lan ge tijd leeg heeft gestaan. Deze flats zyn aangewezen als z.g. leegstandscomplex, hetgeen be tekent dat bewoners een tyde- lyke bijdrage in de huur (huur- gewenningsbydrage) kunnen krijgen. Het resultaat hiervan is geweest dat op dit moment binnen betrekkelyk korte tijd 222 van de 365 flats zijn verhuurd. Zeven maanden geëist wegens handel Door Sybe Stamm LEIDEN/DEN HAAG Maanden lang heeft de Leidse recherche op de loer gelegen om een jonge Ameri kaanse "hippie" te betrappen op han del in drugs. Toen het gezag op 3 de cember van het vorig jaar eindelUk meedogenloos toesloeg tijdens een po- litie-raid in verdachtes woning aan het Noordeinde, werd door een aantal onverschrokken rechercheurs beslag gelegd op een voorraad hasjiesj van twee gram. Dit blijkt ter zitting van de Haagse recht bank, waar Jimmy C. (25) uit Los Angeles zich moet verantwoor den voor overtreding van de opium wet. De jongeman bekent heel open hartig dat hU in de Jaren 1973 en 1974 zelf regelmatig hasjiesj heeft gerookt en dat hU inderdaad her haaldelijk een aantal vrienden van dienst is geweest door hen wat van het spul door te verkopen als hU in Amsterdam was geweest om nieuwe voorraad te halen. Dat hij zodoende zou kunnen wor den aangemerkt als "handelaar" ziet Jimmy niet zitten, in tegendeel, hU meende tot nog toe juist dat de Jus titie aan die hasj niet zwaar tilde, omdat in alle grote steden het spul vrUwel open en bloot te koop wordt aangeboden. De rechtbank wil graag weten hoe Jimmy dan al die jaren aan de kost is gekomen, want erg veel serieus werk heeft hij niet verzet tijdens zijn verblUf in ons land. De Amerikaan legt uit dat hij samenwoont met een goed-verdiende verpleegster uit het Academisch Ziekenhuis en dat hU overigens toch wel over genoeg geld kon beschikken uit een erfenis van zyn grootvader. Officier van Justitie, jhr. mr. Van de Poll acht dit wel degelijk een ernstige hasj-zaak. Twee jaar laing heeft Jimmy zijn vrienden aan dit kwalUke verdovende mbddel gehol pen. 'Dat "noem ik handel van de eerste soort", zegt de officier, diie uit de processen-verbaal van de politie releveert dat Jimmy's adres bU alle junkies van Leiden bekend was. "Nu moet hij een straf hebben die hU voelt en die ook naar buiten spreekt, zodat ook de vreemdelingen weten dat zij hier niet kunnen komen handelen in drugs, of het nou soft drugs of hard drugs zUn" roept de of ficier. HU eist zeven maanden gevan genisstraf met aftrek tegen de ge schrokken verdachte. De hoofdstedelUke advocaat, mr. H. J. Bunj es, die door Jimmy's on geruste ouders vanuit Amerika is ge- engageerd, bepleit primair vrUspraak opformele gronden. Uit alle proces sen-verbaal blUkt namelyk dat er maar twee gram hasjiesj bU Jimmy in beslag is genomenmaar het monster dat is onderzocht door het gerechtelUk laboratorium woog ruim vUf gram! Er is dus kennelUk ergens een vergissing gemaakt en dus staat het formeel helemaal niet vast dat Jimmen ooit hasjiesj in zijn bezit heeft gehad. Subsidiair bepleit mr. Bunjes een zeer lichte straf omdat Jimmy ten eerste geen handel heeft bedreven uit winstbejag en ten. tweede omdiat hU op verzoek van zyn meisje al sinds augustus geen kruimel hasj meer heeft doorverkocht. Dat hasjiesj in Amsterdam open en bloot te koop wordt aangeboden kan pleiter overigens uit eigen ervaring bevestigen. "Myn kantoor ligt naast een ingang van het Vondelpark. Re gelmatig wordt ik aangesproken door lieden die mU vragen of ik soms hasj voor hen heb, of die mU hasj te koop aanbieden. Toch geloof ik dat ik er vrij conventioneel uitzie", al dus mr. Bunjes. "Ja", bevestigt rechtbankpresident mr. Van Goethem, "vooral als u uw toga aan hebt." Vonnis 4 februari. BENOEMD LEIDEN Ir. R. Slegtenhorst, tot voor kort directeur van het Re kencentrum van Hoogovens, is be noemd tot directeur van het Cen traal Reken Instituut (CRI) van de Leidse universiteit. Ofschoon de benoeming al Is ingegaan, zal ir. Slegtenhorst, die 44 Jaar oud is en in Wassenaar woont, omstreeks 1 april het directoraat definitief van prof. Zoutendijk ovoruerrw Met verbazing volg ik in het Leidsch Dagblad de berichten omtrent de subsidiëring van Release. Het is een feit dat deze hulpverleningsorganisa tie overgeleverd ls aan commis sies. Hier staan vrijwilligers tegen over politici en deskundigen. De laat ste beslissen over de materiële 'bestaansvoorwaarden van de eer ste, hoewel die al het werk doen. Hebben de vrijwillige werkers dan helemaal niks te zeggen? En wat is dat toch voor "begeleidingskommis sie", die onder begeleiding verstaat: het volgen van Release en deze dan op een kwetsbaar ogenblik de dood steek toebrengen! Deze begeleidingskommissie heeft na lezing van het jaarverslag maar één advies: stop de subsidie. Met de betrokkenen is geen overleg ge weest. Daarbij bedient de commissie zich van criteria die oppervlakkig, en bovendien achteraf gesteld zijn. Ik denk hierbij vooral aan de "forse da ling van het aantal hulpvragers". Ziet de commissie hierin een te ruglopen van de orders en daarmee de noodzaak tot bedrijfssluiting? Men zou eerst eens de vraag moeten stel len: is er in Leiden behoefte aan Release? Het antwoord zou niet ge baseerd moeten zijn op het lezen van een Jaarverslag, maar op een overleg met de medewerkers, op basis van gelijkheid. Daarbij zou een marktonderzoek be hulpzaam kunnen zijn. (De stichting Bierkaai in Amsterdam geeft gra tis advies op het gebied van niet- commerciëel marktonderzoek)Het advies echter zoals dat nu tot stand gekomen is, om zonder meer de sub sidiekraan dicht te draaien, getuigt van weinig inzicht. Een klein licht puntje is, dat de gemeenteraads commissie die ook over deze subsi diëring adviseert, zich niet meteen achter het advies van de begelei- dingskommissie schaart, maar zich nog verder beraadt. Ook wethou der Oosterman betreut het, dat er tussen de begeleidingskommissie en Release voordat het advies werd uit gebracht. niet inhoudelijk over het werk van Release gesproken is. Jammer genoeg ontbreekt in deze kwestie de belangrijke stem van de hulpvragers. Natuurlijk staan de hulpverleners van Release zo dicht bij de hulpvragers, dat ze in zeke re zin deze groep verwoorden. Toch heft Juist nu, lijkt me, Release de steun, de solidariteit hard nodig van al diegenen die ooit met Release te maken hebben gehad, of er mee sympatiseren. Ze pikken hèt toch Opnemen van brieven in deze rubriek behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de inhoud eens ls De redactie behoudt zich daarenboven het recht voor om bijdragen te weigeren dan wel in te korten EMILE PIETERS Oude Rijn 5 Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3