Bende oefende in Eindhoven ware terreur uit Uitbreiding contacten tussen Nederland en Noord- Vietnam Ellenlange reeks van misdrijven Op uw gewone spaargeld kunt ubij de ABN nu 2% extra rente maken. Met het Spaar-Extra-Boekje. de ABN TV-toestel weg of geen kerklid meer IN NEDERLAND NOG GEEN70.000 SURINAMERS VRIJDAG 10 JANUARI 1975 9 ^EINDHOVEN De politie van Eindhoven heeft in sa- menwerking met diverse andere korpsen in de laatste maanden een bende misdadigers opgerold, die verantwoor- delijk mag warden gesteld voor een reeks van geweldple gingen, smokkelaffaires en diefstallen. ;.'Een aantal van de 25 bendeleden gangsterpraktijken uitgevoerd, (zit reeds in gevangenissen in Ne- De Elndhovense politie heeft daar- /•«Ierland (Den Bosch), Frankrijk en over een boekje opengedaan. In di- i-Spanje. Zij werden eerder wegens verse horecabedrijven in Zuid-Ne- gewelddelicten en hasjsmokkel aan- derland werd terreur uitgeoefend, ..'gehouden. De meesten leden waren Meer dan tien keer werd een inven- ftussen 20 en 25 Jaar oud. taris totaal in elkaar geslagen. Ca- >De drie hoofdverdachten zijn de fé-bezoekers werden hierbij gewond. ^25-jarige T. van D., de 24-Jarige maar durfden veelal uit angst voor ,.C.L. en de 21-Jarige B. van V.. allen represailles geen aanklacht in te >uit Eindhoven. Van V. wordt door dienen. f-de politie aangemerkt als de kop- Zeker vijf slachtoffers zijn destijds «•man. Zijn vader, een broer en een voor langere tijd in het ziekenhuis ^oom zijn eveneens gearresteerd. opgenomen. In de rapporten wordt '..De politie van Eindhoven heeft onder meer vermeld, dat na bin- •.maanden nodig gehad om een el- nendringen in cafés sigarettenpeu- Menlange reeks misdrijven met el- ken werden uitgedrukt op lichaams-' /."kaar in verband te brengen. Nu delen van aanwezige dames. In sex- jjieeft men een goed overzicht. „We clubs verkrachtten bendeleden strip- l hebben de rust en veiligheid in teasedanseressen onder bedreiging. '.Eindhoven kunnen terugbrengen", Vaak bleek er nauwelijks een mo- aldus een woordvoerder vam de po- tief voor de wandaden te zija De [litie. politie spreekt van pure terreur. De •.De 25 verdachten hebben de afgelo- bende bleek er op uit het nachtle- \pen jaren honderden delicten ge- ven in de lichtstad onder controle *pleegd. Hun buit aan afpersings- te krijgen. In de annalen van deze .'geld. diefstal en smokkel wordt bende staan ook twee pogingen tot -geschat op tenminste één miljoen doodslag, met gebruikmaking van gulden. een hamer, waarna de slachtoffers Een belangrijk deel van het geld met messen werden bewerkt. werd gebruik om hasj uit Marokko Tijdens een van deze acties heeft naar Nederland te smokkelen. Vol- een bendelid een collega door het gens de politie heeft de bende dé* hoofd geschoten, afgelopen twee jaren ongekende Enkele wederrechtelijke vrijheidsbe rovingen staan op de waslijst voor aanklachten. Onderling braken soms heftige ru zies uit. De ene groep probeerde een andere voor tonnen geld afhandig te maken. Vroegere compagnons dachten van elkaar, dat ze de zaak verlinkt hadden en werden aan een derdegraadsverhoor onderworpen. Zo is er een van de bendeleden een dag lang met een mes en een ha mer mishandeld. Hasj Afpersing .Winkelier koopt zijn eigen waar ROERMOND Een winkelier in Roermond kocht deze week van drie Jongens voor 150 gulden gram mofoonplaten en andere goederen, keurige planning vereisten Duidelijk is verder geworden dat vele mensen met afpersing zijn be dreigd en dat zij onder geweld af stand moesten doen van hun, meestal peperdure auto's. Op een aantal plaatsen stichtten de bendeleden brand. Zo stak men in Valkenswaard een opslag van auto banden in brand. De schade be droeg 100.000 gulden. Vrij nieuwe dure auto's werden tot schroot ge slagen. Een andere bron van inkomsten inbraak. Inbraken, die nauw- vol- De man gaf de Jongens tussen de •J3 en 15 jaar geld en waardebon- enen in de veronderstelling dat zij éde goederen eerder bij hem hadden geKocht. ge- gens de opzet meer dan 10.000 gul den moesten opleveren. De projec ten werden zorgvuldig door tipge vers onderzocht. Brandkasten, kleu- ren-tv's. antiek, Perzische tapijten en auto's waren de geliefkoosde voorwerpen. De internationale smokkel, voorna melijk in hasj werd gefinancierd met geld, dat afkomstig was uit de Inbraken. Enkele reizen mislukten, waardoor vier koeriers in de gevan genissen van Frankrijk en Spanje terechtkwamen. Zij zitten daar straffen van vele Jaren uit. Met Interpol gaat de politie van Eindhoven nu de gangen van deze mensen nauwkeurig na. De hasj ging naar plaatsen in Duitsland en Nederland. Diverse dealers zijn aangehouden. Op 24 november van het vorig Jaar konden Van V. en C.L. worden aangehouden, toen zij op heterdaad werden betrapt bij een inbraak in het postorderbedrijf Uta. Er stond een buit ter waarde van een kwart miljoen klaar om vervoerd te wor den. De keiharde praktijken van de ben den blijken uit het feit, dat een man van twee hoog uit een raam sprong, toen een van de drie kop stukken een rekening kwam veref fenen HU werd zwaar gewond in een ziekenhuis opgenomen. De angst voor de bende zat diep. Zelfs tijdens hun verblijf in het Huis van Bewaring in Den Bosch bleven de drie hoofdverdachten doorgaan met hun dreigementen. Talrijke getuigen werden via tussenpersonen benaderd met de boodschap „stil te zijn". Het onderzoek naar de hasj-smok kel gaat nog steeds door. Politie korpsen in diverse landen. Interpol en een viertal Eindhovense recher cheurs trekken de "lijn" verder na. Ook voor wat betreft de overige de licten lijkt de zaak nog niet geslo ten. De politie is ervan overtuigd, dat de verdachten het achterste van hun tong nog niet hebben la ten zien, omdat zij anders zeer lan ge gevangenisstraffen zullen krijgen. De meeste bendeleden waren oude bekenden van de politie. ADVERTENTIE Algemene Bank Nederland Trouwe spaarders, mensen die van plan zijn him spaargeld lange tijd niet te gebruiken, maar die toch op ieder moment over hun geld willen kunnen beschikken, krijgen van de ABN een Spaar-Extra-Boekje. (Of, indien gewenst, een Spaar-Extra-Rekening.) Dat levert 2% extra rente op! Als u geld opneemt, brengt de ABN dan wel 1% van het opgenomen bedrag in rekening. Bent u gewend om van uw spaartegoed vaak een deel weer op tenemen,daniseen gewoon spaarboekje of -rekening het meest geschikt. Maar bent u een trouwe spaarder, dan kunt u met het Spaar-Extra-Boekje zo maar 2% extra verdienea Stap vandaag nog een ABN-kantoor binnen. een goede grote bank (en niet alléén voor spaarders) De Rotterdamse diergaarde Blijdorp is verblijd met de ge boorte van de giraffe Casper. Het is het zevende jong van moeder-giraffe Sabrina. Casper mat bij de geboorte 2.07 meter hetgeen zeldzaam groot wordt genoemd. NIEUW BEIJERLAND De kerikeraad van de Oud-Gerefor meerde Gemeente in Nieuw BeiJ- erland heeft 22 gezinnen voor de keiharde keus gesteld: "het te levisietoestel het huis uit, of u wordt geschrapt als lidmaat van de kerk". Nu de zaak in de openbaarheid is gekomen, verschuilen de ker- keraadsleden zich achter moeders rokken en weigeren alle commen taar. Een aantal van de 22 gezin nen komt er echter rond voor uit dat de televisie blijft. De Oud-Gereformeerde Gemeen te is een "zwartekousenkerk", telt tn heel Nederland slechts enkele duizenden leden, en is in 1840 af gesplitst van de Nederlands Her vormde Kerk. Zo'n zes Jaar gele den verbood de synode van de Oud-Gereformeerden de gelovi gen een tv-toestel in huis teheb- oen. "De televisie biedt meer verderfelijke programma's dan goede" verduidelijkt ds. J. van der Poel. "Om de mens tegen zijn lus ten en begeerten in bescherming te nemen en om hem niet in ver zoeking te brengen, is het dus beter dat er geen toestel in huls is. Vroeger was er ook geen televi sie, en toen ging het toch ook goed", meent hij. Ondanks het verbod waren er in Nieuw Beijer- land toch 22 oud-gereformeerde gezinnen met televisie in de huis kamer. Ze keken vooral naar de programma's van de Evangelische Omroep. "Open en Bloot zetten wij niet aan, de VPRO komt bij ons de kamer niet In", verklaar den zij. Enkele weken geleden werd echter van de kansel van het oud-gereformeerde kerkje een brief voorgelezen waarin de tel e visiebezitters werd gemaand het toestel binnen drie weken de deur uit te doen. De "zondaars" die de boodschap negeerden, kre gen een brief thuis. Het ultima tum was "binnen tien dagen het toestel eruit, of u wordt ge schrapt." Enkele gezinnen heb ben de kerkeraad inmiddels la ten weten dat. het kijkkastje uit de huiskamer is veihannen. De andere gezinnen zijn van plan aanstaande zondag naar een ge reformeerde, of een hervormde kerk te gaan. "Ons zal de toe gang tot de oud-gereformeerde kerk niet worden geweigerd, maar we weigeren met de nek te wor den aangekeken", zeggen de uit gestotenen. De kerker aadsleden R. Hoepel, J. Wander, en J. Bouman houden zich niet thuis. Hun vrouwen heb ben afgesproken dat ze de man nen niet aan de telefoon laten komen. 'De kranten geven de zaak toch verdraaid weer", is het motief. Zelfs de scriba van de Oud-Gereformeerde Kerk N. Ze venbergen kreeg van zijn echt genote een 'spreekverbod" opge legd. DEN HAAG Minder dan zeventig duizend rijksgenoten uit de West (verreweg de meeste uit Suriname) wonen in Nederland. Dit meldt de (voorlopige) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een rapport aan de regering over bevolkingsprognoses. In totaal wo nen ongeveer 260.000 buitenlanders in ons land. De helft ervan zijn gastarbeiders en hun familie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit in het rapport een reeks verbeteringen bij het tot standbrengen van bevol kingsprognoses. In de eerste plaats een versterking van de afdeling van het Centraal Bureau voor de Statis tiek die ermee is belast. Bij de hele rijksoverheid zijn in totaal vijf we tenschappelijke medewerkers belast met bevolkingsprognoses. De Weten schappelijke Raad vindt dit aantal veel te gering, gezien het belang van goede prognoses voor bv. het economische beleid, het onderwijs, de ruimtelijke ordening, de volks huisvesting. Opmerkelijk zijn de verschillen tus sen enkele prognoses in het verle den. In 1965 luidde de prognose dat de bevolking van Nederland eind 1974 bijna veertien miljoen zielen zou tellen. In werkelijkheid zijn het er ruim dertien miljoen. De progno ses van '65 gaf voorts aan: in 1980 ruim vijftien miljoen zielen en in het Jaar 2000 meer dan twintig mil joen. In 1971 voorspelde het CBS voor 2000 een bevolking van zeven tien miljoen zielen. In 1973 kwamen er nog lagere getallen uit de bus: zestien miljoen en iets meer dan vijftien miljoen. Het werkelijke verloop van de be volking beweegt zich nu op de lijn van de prognose die in 1954 werd uitgebracht. Volgens deze prognose zal de bevolking tot 1980 toenemen tot ongeveer veertien miljoen zielen. De Wetenschappelijke Raad meent, dat verbeteringen van de bevol kingsprognoses bereikt kunnen wor den door het instellen van een sa menwerkingsverband van instellin gen die er al mee bezighouden bij het rijk: het CBS, het Centraal Planbureau, de Rijks Planologische Dienst, het Sooiaal en Cultureel Planbureau en een instituut op dit gebied van de universiteiten. Bij volgende prognoses moet in elk ook steeds rekening worden gehou den met de vestiging van buiten landers. Nu de natuurlijke aanwas door het dalend geboortecijfer af neemt, wordt de betekenis van de buitenlandse migratie voor de be volkingsprognose groter, oordeelt de Raad. Garantie voor broodbezorgers DEN HAAG In dienstbetrekking zijnde broodbezorgers kunnen over het Jaar 1974 een zodanige aanvul ling op hun bruto-loon krijgen, dat daarmee 90 pet van hun in 1973 ver diende en geïndexeerde loon wordt gegarandeerd. Een verordening, waarin dit wordt geregeld is gisteren voor het bestuur van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten aanvaard. Het produktschap gaat bij de meel fabrieken zes cent per kilo van tot broodmeel of -bloem verwerkte tar we heffen om de regeling te finan cieren. Dat geld komt in een spe ciaal hiervoor opgericht bakkerij- fonds, dat in een later stadium even tueel ook kan dienen voor andere uit keringen in het belang van de Ne derlandse bakkerij. De garantie aan de broodbezorgers is voorgesteld door de structuur- oommissie bakkerij. Overigens heeft het aantal geboor ten nog steeds de grootste invloed op de bevolkingsontwikkeling, maar de Raad pleit voor aandacht voor huwelijkssluiting en -ontbinding. „Het is niet uitgesloten dat het maatschappelijk gedrag verandert en het huwelijk in mindere mate de basis gaat vormen voor gezinsvor ming", meent de Raad. De Wetenschappelijke Raad voorziet tevens, dat bij ..vooruitberekenin gen" aandacht moet worden ge- sohonken aan een mogelijke stijging van het aantal echtscheidingen. „Het percentage echtscheidingen ligt in vele landen met een verge lijkbaar cultuurpatroon thans nog hoger dan in Nederland, maar het Nederlandse cijfer stijgt snel". In Nederland bedroeg dit percentage in 1972 12,7 (vgl. W.-Duitsland in 1971: 18,6%). Wellicht acties van PTT-ers EINDHOVEN/DEN HAAG Enkele groepen van het PTT- personeel hebben met acties ge dreigd omdat zij ontevreden zijn over het personeelsbeleid. De loketambtenaren en kantoor personeel (4000 man) overwegen stiptheidsacties omdat de PTT-ii- rectie vorige maand aan een deel van het geüniformeerde personeel een hogere rang heeft toegekend dan aan onder anderen de loket ambtenaren. De ambtenarenbonden hebben in een brief de hoofddirecteur post van de PTT ernstig gewaarschuwd dat plannen van het bedrijf om het postvervoer te reorganiseren zullen leiden tot acties van de treinexpedi- teurs, indien tijdens een extra over leg in februari geen aanvaardbare oplossing wordt gevonden. Volgens de plannen van PTT zullen dit Jaar rond 130 treinexpe- diteurs overcompleet worden zon der dat duidelijk is of er voldoen de nieuwe en passende taken voor deze groep te vinden zijn. Ook is geen uitsluitsel verkregen over 'n eerder toegezegde inkomensgarantie voor deze r Proloog eist een schadevergoeding EINDHOVEN (ANP) Toneelwerk- groep Proloog heeft besloten een ci viele procedure aan te spannen te- gein heit tweede-kamerlid mevr. S. van Veenenidaal-Van Megigelen. In deze procedure zal Proloog schade loosstelling efcsern voor de geleden schalde ten gevolge vam de gerucht makende uitspraken vam mevr. Vam VeenendaaJ. Over welk bedrag het precies gaat is op dit moment niet bekend. Volgens ir. Kommer 't Man netje, zakelijk ledder vam Proloog, zaJl daarover pas tijdems de civiele procedure duödeiijkheid komen. H« verwacht dat deze medio maart zal plaatsvinden. Proloog zal in ieder geval een dam indienen vam f 7.000,— voor de kos ten vam de korte gedingen. „Wij wil len die toosten niet afwentelen op de belastingbetaler. Daarom zullen wij aan onze subsiddënten geen aan vullende subsidie vragen Het iB dui delijk dat die f 7 000r— niet passen in omze toch al krappe begroting", aldus Kommer t Mamnetje. Daar naast zal Proloog een claim indienen voor een aanbad niet verkochte voor stellingen. „Met deze cdwiele proce dure hopen we bovendien duidelijk te maken dat politieke aanvallen in de vorm vam pure laster in Neder land niet getolereerd wonden", aldus zakelijk leider 't Mannetje. Op technisch-wetenschappelijk niveau Amsterdam De technisch-weten schappelijke contacten van Neder landse universiteiten en hogescholen met Noord-Vietnam en de Voorlopi ge Revolutionaire Regering van Zuid-Vietnam zullen sterk worden uitgebreid. Vorige maand is een de legatie van het „Komitee Weten schap en Techniek voor Vietnam, Laos en Cambodja" op bezoek ge weest in Noord-Vietnam. De delegatie van deze in 1971 uit universitaire kringen voortgekomen organisatie heeft in Hanoi een lan ge lijst met aanbiedingen van Ne derlandse universiteiten en hoge scholen voor technisch-wetenschap- pelijke projecten in Noord-Vietnam en de gebieden van de VRR met Noordvietnamese deskundigen be sproken. Een van de resultaten is dat vol gende maand reeds twee Noordviet- namezen een half jaar stage zullen gaan lopen aan de Technische Ho geschool Twente voor studie op het gebied van elektronica en twee an deren ln Amsterdam of Leiden een studie zullen volgen inzake lage- temperatuurtechnieken. Andere pro jecten die zijn besproken liggen op terreinen als houtconserverlng. bak- steenfabricage, afvalwaterbehande ling, inpoldering, veeteelt en bo dem- en plantenkunde. De belangrijkste projecten zijn ech ter de uitrusting van een oplei dingsinstituut voor landbouwtechnici annex reparatiewerkplaats voor landbouwmachines en het opzetten van een filmproduktiebedrijf. Daar mee is respectievelijk twee miljoen en een half miljoen gulden ge moeid. Minister Pronk van ontwikkelings samenwerking heeft vorig jaar voor het filmlaboratorium reeds 200.000 gulden beschikbaar gesteld. Het „Komitee Wetenschap en Techniek" heeft er zelf 100.000 gulden voor be schikbaar en er is voor 1975 nog eens twee ton aan Pronk gevraagd. Voor de twee miljoen voor het landbouwinstituut ligt eveneens een aanvraag bij de minister. In het verleden heeft het .Komitee Wetenschap en Techniek" reeds on dermeer operatielampen (ontwikkeld in Delft) ontsmettingssetsLeiden) en geluidsversterkers (Groningen) naar Noord-Vietnam en de VRR gestuurd. De werkgroep „Film voor Vietnam" stuurde filmcamaera's, projectoren, ontwikkedapparatuur, chemicaliën en ander maiteriaal. .Film speelt een belangrijke rol bij het onderwijs en de voorlichting van de bevolking in de gebieden van de VRR. Binnenkort zal voorts worden be gonnen met het ontwikkelen van een handzame, in Vietnam zelf in serie te vervaardigen mijmdectector. Elke dag komen namelijk nog men sen om doordat ze op onontdekte mijnen stuiten waarmee op het hoogtepunt van de strijd in Viet nam ondermeer door de Ameri kaanse luchtmacht kwistig is ge strooid. De middelen van het Komitee We tenschap en Techniek" zijn overi gens beperict. Dit komt, zo meent men, doordat technische hulp min der tot de verbeelding spreekt dan humanitaire hulp. Het „Medisch Comité Nederland-Vietnam" krijgt per maand ongeveer 200.000 gulden binnen; het .Komitee Wetenschap en Techniek" krijgt de helft in een heel Jaar binnen. Overigens werken beide organisatie samen .ondermeer bij het opzetten van een medische faculteit in het ziekenhuis dat door het .Medisch Comité" in Vietnam wordt neerge zet. Ook hoopt men te komen tot een uitwisseling van specialisten. Om meer bekendheid te geven aan het werk van de werkgroep „Film voor Vietnam" komt de Amerikaan se actrice Jane Fonda op 17 februa- die Jane Fonda maakte in Noord- ri naar een manifestatie in Mer- Vietnam. Een dag later wordt een oanti in Amsterdam, waar onder- soortgelijke manifestatie in Nijme- meer een film vertoond zal worden gen gehouden. Minister Pronk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 7