Leidse Sleuteltjes zijn erg kwaad op Arbeids inspectie Koop en draag uw valhelm nog vandaag! c vandaag... ...en gisteren i roaramma] Voorlopig niet meer op de televisie Pierre Fresnay, John Slater en John Gregson overleden Over 3 weken is het al i februari! to Fanfara ln Nederlt 17.46 Voor blinden e: den. 1755 Mededelingen. TV morgen) VRIJDAG 10 JANUARI 1975 LEIDEN De Leidse Sleuteltjes zijn diep teleurgesteld. Ze voelen zich erg verdrietig omdat ze van de Arbeidsinspectie in Utrecht voorlopig niet meer op de televisie mogen verschijnen. Het bekende kinderkoor, dat al meer dan een kwart eeuw be staat en tenminste twintig langspeelplaten op zijn naam heeft staan, heeft naar het oordeel van de inspectie de laatste tijd te vaak aan televisieprogramma's meegewerkt. De teleurgestelde Leidenaartjes, die onder meer te zien te horen zijn geweest in Henk van Montfoorts programma 'Met de muziek mee', zijn het daar geheel niet mee eens. Volgens hun directeur, de sinds kort in Sassenheim wonende onderwijzer Henk Franke, is drie maal in het jaar echt niet te veel. Door PieteT C. Rosier Waarom, vraagt grijs gelokte Henk Franke zich af. mag Henk van der Veldens kinderkoor uit Amsterdam wel elke maand optreden in het tv- programma 'Wie wijst me de weg naar Hameien?' en mogen de Schel- lebellen van Paula van Alphen gere geld van zich doen horen in het radio programma Van twaalf tot twee'? HU heeft een door veel Sleuteltjes on dertekende brief naar de Arbeidsin spectie in Utrecht verstuurd, waar in dirigent en koor hun bevreemding uitspreken over de 'willekeur' van van deze inspectie. Henk Franke ge- ergerd: "Men doet het voorkomen alsof hier sprake is van onmense lijke kinderuitbuiting. Ik breng de kinderen tijdens de wekelijkse repe tities in de Vredeskerk in Leiden wel Asoipline bU maar niet a la de Wie ner Sangertcnaben Hat gaat mfj in dit geval om de principiële vraag of er mi wel of geen televisie, en ra dioprogramma's met kinderen mo gen worden gemaakt. Waar liggen precies de grenzen tussen te weinig 'bn te veel? Mijn Sleuteljes hebben in het afgelopen Jaar niet meer dan drie keer in een televisieprogramma gestaan: één keer in februari, één keer in Juni en één keer in septem ber. Bovendien neem ik niet altijd het hele koor mee, maar meestal de helft van de zingende scharp". De teleurstelling kwam toe de Ar beidsinspectie in Utrecht de NCRV verbood om de Leidse Sleuteltjes mee te laten werken aan 'n speciale kerstaflevering van het populaire te levisieprogramma 'Muziek in uw straatje'. De Sleuteltjes, die al in vér verleden landelijke bekendheid verwierven met 'Dikkertje Dap' en daarvoor een gouden plaat mochten ontvangen, waren tevoren al door de ze omroep uitgenodigd om voor de opnamen van dit bijzondere pro gramma naar het Friese IJlst te ko- Henk Franke: geen sprake van kinderuitbuiting. men. Zij zouden er twee liedjes zan gen, die geheel in de sfeer van het kerstfeest pasten. De teleurstelling over het neen van de Arbeidsinspectie was zo groot dat de Leidse zangertjes samen met hun muzikale leider :m de pen klom men om uitdrukking te geven aan hun verontwaardiging. Henk Franke heeft inm'ldtdis'ls een brief terug ontvangen van de in spectie, over de inhoud waarvan de directeur van het kinderkoor zich ook alweer verbaasd. Volgens de Arbeidsinspectie in Utrecht is er de laatste tijd een zekere escalatie ont staan in het optreden van kinderen voor de televisie 'omdat producers voor hun showprogramma's kinder- De Leidse Sleuteltjes tijdens een repetitie. koren als formule gingen hanteren'. In dergelijke programma'z worden, aldus de brief, hoge eisen aan de prestaties van de kinderen gesteld, voornamelijk een grote mate van perfectie, en dat betekent veel en ingespannen repeteren. "We moeten hieraan paal en perk stellen', luidt het oordeel van de Arbeidsinspectie, die ook bezwaren heeft tegen pro gramma's waarbij men gebruik maakt van kinderen om geproduceerde pla ten te pousseren. Henk Franke windt zich over d'eze laatste passage nog al op. 'Je hebt een dergelijke non sens brief net in huis en wat tóe Je 's-svonds in het veel bekeken programma van Mies Bouwman ge beuren? Juirit ja, een kinderkoor dat en één van de Utrechtse Jaarbeurs gebouwen grammogoonplaatjes uit deelt. Als dat geen willekeur is D® Arbeidsinspectie geeft Henk Franke in dezelfde brief het advies om, wanneer zijn kinderkoor weer door een omroepvereniging wordt uit- genoütgi, zïdh ar eerst van te ver gewissen dat de betreffende omroep daarvoor wel vergunning heeft ge kregen 'alvorens bij de kinderen verwachtingen te wekken'. Henk Franke met verbaasde blik: 'Als ik van een omroep een uitno diging voor een optreden met het kinderkoor krijg en vervolgens moet gaan zitten wachten op de vergun ning van de Arbeidsinspectie, wan neer moet ik dan beginnen te re peteren?' De Leidse Sleuteltjes hopen hoe hoe dan ook op zaterdagochtend 18 jarjuari as. in het vanuit 'Ameri- cain' uit te zenden TROS-radiopro gramma Hartje Amsterdam' op te kunnen treden samen met de oud- Ramblers. Het Leidse kinderkoor zal hierin een nieuw liedje over Amster dam, getiteld „Oudje" zingen op tekst van Luc Marjon en op muziek van Henk Franke. ONTSPANNING De muzikale leider van de Sleu teltjes legt er tenslotte nog de na druk op dat hij wel voor waakt dat de schoolprestaties van de kinderen, van wie de meesten in de leeftijd van acht tot dertien Jaar, door al dat zingen nadelig worden beïn vloed. "Zodra ik merk dat het de kinde ren teveel wordt, ook wat betreft de plaatopnamen en het optreden voor radio en televisie dan rem ik met een af. Het moet vóór alles ontspan ning blijven; wordt het inspannend dan hebben de kinderen ook geen zin meer om trouw naar de repetities te komen. Overigens, de stijl van zin gen is in de afgelopen tientallen ja ren wel veranderd. De muziek is on der meer door het gebruik van slag werk wat swingender en lawaaiiger geworden en de teksten zijn soms ook wat smeuiger dan in de Jaren vijftig". Teleurgesteld of niet de Leidse Sleu teltjes zingen nog steeds het hoogste lied! DUITSE TV Duitsland I Journaal. 1850 (K) Aktualltelten. 18.46 10 25 (K) Engels weekjournaal. 18.05 (K) Der Fall von nebenan, tv-serie. 18.40 (K) Akrtualiltelten. 1950 (K) Un- i uit Bonn. 2255 (K) Journaal, i PARIJS/LONDEN De Franse acteur Pierre Fresnay is gister avond in het Amerikaanse zieken huis in Neuilly bij Parijs op 77-ja- rige leeftijd overleden. Pierre Laudenbach. zoals Fres- nay's achternaam in werkelijkheid was, is gedurende een halve eeuw één van Frankrijks vooraanstaand- ste acteurs geweest. Hij werd od 4 april 1897 geboren uit een protes tants gezin dat afkomstig was uit de Elzas. Het toneeldebuut van Fresnay dateert van 1912, aan de zijde van de bebaamde actrice Rejane. Fres nay speelde toen een huisknecht. In 1915 ging Fresnay deel uitma ken van de Comedie Francaise. Hij speelde in die kring alle jeunes premiers van het repertoire. In '24 was hij "societaire" van de comedie geworden, maar drie Jaar later maakte hij er zich van lo6, wat hem een proces wegens contractbreuk bezorgde. In december 1927 creeërde Fres nay Sacha Guitry's "Un mireacle". Vier Jaar later deed hij dat op nieuw in andere stukken van Gui- try, vooral "Nono". Hij speelde er in naast Yvonne Printemps. die zich in 1934 van Guitry liet schei den en Madame Fresnay werd. Fresnay was ook de ster in stuk ken van Marcel Pagnol. Jean Anouilh, Edouard Bouroet en An dre Roussin. Fresnay maakte zijn filmdebuut in 1915 in "France d'abord". De flexibiliteit van zijn talent stond hem toe in zulke verschillende rol len te spelen als de ambtenaar in „Smarius", de maarschalk van Sak sen in "Adrienne lecouvreur". de aristocratische officier in "La gran de Illusion", "Monsieur Fabré" en "Le docteur Schweitzer". Verder werd hij onvergetelijk in Georges Clouzots "l'Assassin habite au 21" en "Le car beau." Fresnay heeft zelf toegegeven dat hij zich in de tweede helft van de Jaren vijftig heeft laten verüei- den tot het spelen van rollen in der derangs films. De mislukking van zijn laatste drie films was voor de procedurs aanleiding hem te verge ten. Fresnay's prestige was echter al gevestigd en hij blijft ih de geest van zijn theater- en bioscooppu bliek achter als een van de grootste Franse acteurs van de laatste hal- John Slater, één van de bekend ste Britse acteurs is gisteren op 58- Jarige leeftijd in Londen aan een hartaanval overleden. Zijn dood volgde een dag op die van de acteur John Gregston (55) die optrad in produkties als "Trasu re Island", "The lavender HUI Mob" en "The brave don't cry" en in de film 'Genevieve", het verhaal van een wedstrijd met oude auto's tus sen Londen en Brighton. Slater is het bekendst geworden door zijn rol als detective in Z-cars". ADVERTENTIE NEDERLAND I 18.15 Sportleiding (TELEAC) 18.45 Paulus de Boskabouter (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 The Tommy Cooper Show (VARA) 19.50 Simon Carmiggelt leest voor uit eigen werk (VARA) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 De man uit het Westen, speelfüm (VARA) 22.00 Italië: Dood aan het fascisme, dokumentaire-reportage (VARA) 22.50 Interview met de minister-president (VARA) 23.00 Albert Schweitzer 100 jaar (IKOR) 23.40 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 Paulus de boskabouter (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 AVRO's Toppop presenteert de Nationale Hitparade (AVRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 De Sportman van het jaar (AVRO) 21.55 Kung Fu, tv-serie (AVRO) 22.45 Televizier Magazine (AVRO) 23.30 Journaal (NOS) Terwijl Achter het Nieuws, dat gis teravond twee keer kwam opdraven, zich over het werkloosheidsprobleem boog, ging ik af en toe een luchtje scheppen by het toverballentoeraooi van de NCRV, waar Joop Niezen bly- kens zijn enthousiaste exclamaties heel wat mooier voetbal van heel wat kalere haren ziet dan zondags bij het echte voetbal. Het loonde wel, af en toe een frisse neus halen bij het minivoetbal, want ik hoorde Joop Niezen een keer zeggen: "Het is zo moeilijk van achteren, en dat geldt trouwens niet alleen voor het voet ballen". Waarom bleef ik niet aan Neder land 2 verkleefd, waar toch het grootste probleem van Nederland: de werkloosheid, werd behandeld door drie niet-werklozen, de heren Spit en Terhorst met Hans Jaoob6 in hun midden? De reden zal wel ge weest zyn, dat het allemaal een soort spaghetti was, waar kraak noch smaak aan was en waarvan je ook begin noch eind kan ontdekken. U zult het misschien niet geloven, maar op een gegeven ogenblik vroeg Hans Jacobs aan de heer Spit: "Wat is dat toch eigenlijk: structureel?" Op zich zelf geen onverdienstelijke vraag, al leen werd ze gesteld toen er al een half uur over herstructurering, struc turele aanpak en wat dies meer zij, gesproken was. Toen aan de heer Spit gevraagd werd hoe de regering de werkloos heid naar zUn mening fundamenteel moest aanpakken, zei hü dat de re gering rekening moest houden met drie grote aspecten: 1. het conjunc turele element, dat ook afhankelijk is van het buitenland; 2. het seizoen element niet vergeten en 3. de struc turele zaken aanpakken, zoals: 1. de olie (energiecrisis); 2. de zaken die de Club van Rome aan de orde stelt en 8. de fundamentele problemen waar we nu over moeten gaan na denken: het inspelen op minder groei, een mindere stijging van de welvaart, qua omvang minder werk, de werkgelegenheid beter spreiden, en ons bezinnen op wat werkelük voor de maatschappij van belang is. Ik zeg niet dat dit domme praat is, maar 't staat ook niet op hoger peil dan het soort tactische aanwijzingen dat Joop Stoffelen bij het minivoet bal tijdens een time-out geeft. Het spel breed houden, niet vergeten ta schieten, niet stil blijven staan, en fin, al die dingen die iedere werk loze met zUn klomp aanvoelt zonder dat bij behoefte heeft aan een his torische en theoretische beschou wing over de klomp als zodanig. Ik wil maar zeggen: het zal alle maal wel waar zijn wat de heren Spit en Terhorst zeggen, maar met televisie heeft het niets te maken. Als Je zo'n probleem via de televisie aan de mensen wilt voorleggen (daar is uiteraard alle reden voor), dan zal dat toch op een heel andere manier moeten gebeuren, want andere kun Je het net zo goed nalaten. Verder zag ik de tweede aflevering van ..'t Wilhelmina", waarvan ik de eerste aflevering niet heb gezien- Blikskaters, wat was dat snel voor bij. Ik dacht net: nu gaat het pa9 goed beginnen, en toen kwam de verlossende aftiteling al het beeld verstoren, het opmerkelijkst van al les vond ik nog, dat Frits Butzelaar de regie had. Toevallig vroeg ik van de week nog aan iemand wat er van hem geworden was, maar niemand kon het zich herinneren, en zie, dasr was hij weer, hij bestond nog. Het is alleen jammer dat bi) re gisseert en niet meespeelt. In een rolbezetting waarin Rudi Falkenhage en Bert van der Linden kwalitatief de Ko van Dijk en Paul van Steen bergen van het gezelschap zijn, zou een echte tv-acteur als Frits Butze laar geen overbodige luxe zijn. Ik noem hier maar geen namen van falende acteurs en actrices. Toen ik terug kwam van vakantie, las ik dat Josine van Dalsum ook al als een ziek vogeltje ineen was gestuikt van kommer en ellende over negatieve recensies, en ik wil niemand aan het begin van het jaar ontmoedigen. Maar als ik zo tafeltenniste als zij tv spelen, dan deed ik het in het ver borgene, op zolder. NICO SCHEEPMAKER VRIJDAG 10 JANUARI entlasst ihre Kinder, reportage. 0.25-050 (K) Journaal. Duitsland II 17.00 (K) Journaal. 17.10 (K) Kin derprogramma. 17.40 (K) Aktuaüiiteiiten en muziek. 18.20 (Z/W) Varter der Kla- 1855 kenning: nieuws, feiten en aohitergron den op sociaal-maatschappelijk terrein. 18.58 Marktberichten i.s.m. KNBTB. 19XX) (S) Uit het operette album. 1950 lS) In antwoord op uw schrijven. 21.00 (S) De blanke top presen teert radiotelevisie. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Coal, een programma vanuit en rondom de sport. 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II 18.00 Nieuws. 18.1H Vandaag dit. morgen dat: aktualüteiben. P.P.: 18.20 Uitzending van de Christelijk histori sche Unie. VPRO: 1850 Programma- overzicht. 1851 Embargo: wekelijks themaprogramma. 19.30 Radio Vrij België. N06: 19.50 Den Haag van daag. VARA: 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Radio Filharmonisch Orkest en plano- Overheidsvoorlichting: 12.17 Exportivi- telten: nieuws, wenken en adviezen op exportgiefbled. TROS: 12.26 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12. 4.00 (8) Steiger sieke muziek. 22.25 (S) 23.20 (S) Sopraan, viool en piano: he dendaagse muziek. 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum III (K) Barbapapa. 1950 W Kommlssar, misdaadserie. Journaal. 21.30 (K) Die Jagdgeseelll- schaft. toneeletuk. 23.25 (K) Journaal. 2355 (Z/W) Duscussieprogramma. diojournaal. 2055 Burengerucht i naai. 22.05 (8) Superolean Dreamma- chine. 23.02 (S) Vanavond laat. 0.0 B: gevarieerd 1553 (S) Luister groeten en wensen Nieuws. 1752 Alcti VARA: 750 Nieuws. 7.lil Ochtend gymnastiek. 7.20 (s) Z O. voor alle kinderen die op zijn. 8.00 Nieuws. 8.11 Dingen van de dag. 853 (8) Z.O. voor ledereen. 1050 (S) Z.L muziek- (S) N.O.S.-Jazz. 1550 Gamma r pha en beta: nieuws uit de wereld van wetenschap en technologie. 16.00 Nws. 16.08 (8) Het Zwarte Schaap: pro gramma voor Surinamers en Antill la nen in Nederland. 17.00 (S) Hilversum IH Ieder heel uur nieuws. NCRV: 7.08 (S) Drie op Je boter ham. 8.02 (S) Drie op Je boterham: Pers Vers. 9.03 (S) Tot uw dienst: klassieke muziek. 10.03 Muziek bij de Radiojournaal. 0.06 Weekend-Muziek- koffie. 12 03 (S) Drie Magazine. 1.02 Soultlme U.S.A. 2.02 Continu de nacht door. de 16.08 (S) Sportshow. )AG 11 JANUARI Hilversum I TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 (8) Ont- bijt-Soos. (7.30 Nieuws. 7.41-8.00 Ak- tua I. 8.30 Nieuws. 856 Gymnastiek voor de huisvrouw). 9.00 (S) Weg- De laatste Juridische banden die er nog tussen de Beatles bestonden zijn gisteren verbroken. In Londen werd bij rechterlijke uitspraak de maatschappij "The Beatles and Company" ontbonden. Dit was de laatste organisatie waarvan Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo nog gezamenlijk deel uitmaakten. De beslissing van de rechter maakte een Juridisch ein de aan de onenigheid tussen de vier musici die al sinds 1969 niet meer samen hebben gespeeld en dat ook ongetwijfeld nooit meer zullen doen, althans onder de naam "Beatles". Ondanks deze Juridische breuk blij ven de vier ex-Beatles in hun finan ciële belangen nog steeds verbonden. Deze belangen zijn ao ingewikkeld met elkaar verweven dat het nog wel Jaren kan duren, voordat zij geheel zijn gesplitst. Nederland I TELEAC: 1050-11.00 (K) Engels voor het bedrijfsleven. NOS/NOT: 12.00 12.45 (K) Voorlichting Schooltelevisie. NOS: 16.00 (K) Journaal. KRO: 16.08 (K) De rode autobus, klnderprogram- 15.45 (K) Nuk De clown, kin- film. derfilm. 16.15 Tarzan NOS: 1750 (K) N.K. Schaatsen. menvattlng Nederlandse kampioen schappen te Assen. TELEAC: 18.15 (K) Hoe te het gemaakt. NOS: 18.46 (K) Paulus de boskabouter. N06: 1855 (K) Journaal. TROS: 1955 (K) Het zal Je kind l eieren. tv-serie. 19.68 (B 20.21 spel. 21.35 (K) Music-all-lnn, special met Victor Borge. 2250 (K) Sterren kijken. TROS-Sport. 23.00 (K) Wordt u al geholpen? komische serie. N06: (K) 23.30 Journaal. IKOR/NCRV: 2355-23.40 Het lied van de week. Nederlan O NOS: 18.45 (K) Paulus de boskabou ter.. 18.55 (K) Journaal. KRO: 19.05 (K) Speedy Gonzales, tekenfilmserie. 1915 (K) Kunt me de weg naar Hameien vertellen, meneer' tv-serie voor de 1eugd. KRO/RKK 19.50 (K) NOS: 20.00 (K) Journaal. wereld ln oorlog, deel 2. NOS: 2350- 2355 (K) Journaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 5