„'s Zomers zwem ik een paar rondjes in de vaart" „Bernhardlaan- prognose is er Miljoen tulpen voor New York PAGINA 4 VRIJDAG 10 JANUARI 1975 Brugwachtster Uilenberg: RIJNSATERWOUDE "Een leuke bijverdienste", noemt mevrouw Uilenberg uit Rijnsaterwoude het. Dat 'het' is brug wachtster zijn van de brug over de Leidsevaart aan de Heren weg. "Eigenlijk heet de man brugwachter," verduidelijkt ze, "maar de vrouw doet meestal het werk." Door Wilma Storimans Foto Wim Dijkman Dat houdt tn dat mevrouw Uilen- berg nooit zomaar eens even weg kan gaan. Wil ze een boodschap doen, een dag erop uit trekken of op vakantie gaan, dan gaat er eerst een telefoontje naar de buurvrouw. Is de ze verhinderd dan zit er niets an der- op dan dat mevrouw Uilenberg thuisblijft. Vijftien Jaar geleden is ze er mee begonnen. Het huis waarin ze nu woont stond er nog niet. Wel waren er drie huizen onder een kap. zoals ze me op een foto laat zien. "In een daarvan woonden de buren, verder woonde er de brugwachter en dan wU'. Af en toe viel ze in en toen de brug wachter er definitief een punt achter zette nam zij het automatisch van hem over. 's Winters is het nooit erg druk. Nu heb ik al vijf dagen niet gedraaid maar toch moet ik dan vroeg op want Je weet nooit Nee in m'n duster rondlopen is er niet bij. En als ik het eens doe dan zul Je altijd zien dat er net iemand aankomt". Vroeger kwamen er veel groente - schippers langs Nu zelden. Wel af en toe een baggerschip, 's Zomers, dan is het erg druk. Veel plezierjach ten komen er dan langs. Ja van die grote". "Als het mooi weer is zie ik de buurvrouw er wel eens op uittrek ken met de fiets en dan zou ik ook wel willen. Maar Ja dat gaat nu een maal niet". Zo leuk is het dus niet altijd? "Oh. Jawel. Ik doe het met veel plezier, s Zomers zwem ik een paar rondjes in de vaart. Dan zit ik wei eens de hele dag in het water. De mensen roepen wel eens: Hé. is het water lekker. Maar dan roep ik terug, want zo warm is het water niet, dit is niet voor mijn plezier, dit is zelfkastijding". En als er dan een schip aankomt? "Dan trek ik mijn Jas aan en draai zo de brug open". "Dus u gaat niet."Nee, nee, nee." roept ze, ik ga niet in mijn badpak. Dat kan mijn dochter wel doen. maar ik niet". Dus uw kinderen vallen ook wel "Jawel, als ik sta te koken kan ik natuurlijk niet zomaar weglopen. Het gaat dan wel zo van: nee, ik ben pas nog geweest, jij bent nu aan de beurt". Wordt u contant betaald' "Nee. ik krijg m'n geld van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er hangt wel een klompje, maar dat gebruik ik niet zo veel. ze moe ten er om vragen. Ik houd niet van bedelen. Ze zeggen wel eens tegen me: meid. Je moet veel zakelijker zijn, maar dan denk ik: Je wordt er toch voor betaald". Is het zwaar werk? "Met dit weer wel. De regen maakt het een stuk moeilijker. Hoe wordt u gewaarschuwd? "Ze blazen vanaf het schip met de scheepshoorn. Ik heb in huis nooit een radio aan. Wat is het hier stil. zeggen de mensen wel eens. Maar dat moet wel. Als de wind verkeerd staat waait het geluid weg over het water en als ik bijvoorbeeld de wasmachine gebruik hoor ik ook niets. En dat is voor zo'n schipper erg las tig. Ze moeten alles stilleggen, en voordat ze dan weer op gang zijn. In 1976: "Een leuke bijverdienste". "Kan ik soms aan uw neus zien dat u dat bent", zei hij toen. Dat ging zo nog even door en hij werd steeds vervelender. Wilde met me gaan vechten en pakte me beet. Ik duw de hem tegen de boom aan. Intussen stond er 'n hele rij auto's te wachten. "Hij is begonnen" rie pen er al een paar. Uit een van de auto's kwam een Jongen. Die bleek later familie te zijn van een van de overburen. "Buurvrouw, zal ik hem in het water donderen", riep hij. Maar ik zei dat dat niet nodig was. Alleen kon ik het ook wel af. Later hoorden we dat het een poli tieman uit Amsterdam was geweest. Had die zich even laten gaan in zijn vrije tijd". Klompje Het regent buiten maar toch moet mevrouw Uilenberg er aan geloven. Voor de foto moet ze even de wer king van de brug d emonstreren. "Ze fotograferen me wel eens meer. de toeristen dan, maar daar zie ik jammer genoeg nooit iets van". Als ze 't huis binnengaat, neemt ze het klompje, dat bij de brug hangt, mee. "Zo", zegt ze, "voordat iefnand dat meeneemt". Gebeurt dat dan wel eens? "Oh, Ja, herhaaldelijk". GEEN PANIEK OVER RAKET Lastig lastige klan- "Zelden. Vorig Jaar heb ik een keer moeilijkheden gehad met iemand. Dat was op een zondag. Die dag draaien we niet. Uit het raam zag ik dat er iemand bij de brug bezig was. Die ging zelf wel eens aan de gang. 't Licht brandde niet eens en de bo men waren niet dicht. Ik was bezig en stuurde mijn zoon er op af. Maar vanuit het huis zag ik wel dat het daar helemaal niet zo goed ging. Ik ook naar buiten. Een man stond met mijn zoon te praten en een an der was al aan het draaien. "Ik heb met niemand iets te maken", zei hij tegen me. "O, nee", zei ik, "Je hebt met de brugwachtster te maken". LEIDERDORP Geboren: Mag da- lena I, dv Rinkema F en van Meijer W., Marieke S. dv van Meeteren G en van Bijl N. A. Kathelijne dv van der Horst, J. en van Laman M. M. Sora- ya T. dv ter Haar, R. A. M. en van Won-Loi-Sing, M. L. Léon M. T. zv dis Valifes, T. en vam Brouwer G. Hem- itisus zv Hospsrs, F. en. van Kdsn A. M. G. Roderik P. zv Bogers R. J. en van Fortgens, A. I. Steven zv Ronday F. N. en van Betist S. Johan O. zv. Amersfoort J. O. en van Heus, M. W. Getrouwd: Beerenfenger H. en den Hollander, G. den Tex. N. J. en van der Holst, S. E. Jansen G. en Visser A. C. de Vos C. E. en van der Klaauw G. M. van Rijn H. R. en van Leeuwen C. W. Bekooij D. en v. Goozen A. Wiersema P. H. en van Gof H. Schwarz F. J. en Lorsheijd C. M. Brandenburg J. C. en Visser C. H. Vink E. en van Diggele H. C. Ruunrwe, 'q. h. win 'h nwk mp 'f. v. Ommen F. R. en Soüign'lfir M. E. Siep R. G. en van Remundt J. M. H. Burgerlijke Stand van Leiden. Overleden: Nijenhuis G. 74 j geh gew met: Honder T. Hierness P. C. 65 j. Koopman H. J. 69 j. geh gew imet: Siebers B. Geboren: Johannes Robertus. zn. v. J. R. de Jong en H. P. Boot, Re becca Ruth, dr v. W. C. Lindhout en M. van Mosel. Arvind Kumar Ravi zn v. V. Ganga en G. M. van Halde ren. Ronald, zn v. H. J. in 't Veld en H. H. Hekkert. OvertJadan: A. Mulcïar 86 J m. M. C. van der Meij 53 j. echtg. v.: K. de Best. KAAP CANAVERAL (UPI-Reuter) Amerikanse ruimtevaartdeskundi gen verwachten dat de derde trap van de Saturnus-5 die de aarde na dert, in de nacht van vrijdag op za terdag omstreeks 04.00 uur in de at mosfeer zal verbranden, maar zeker is er niets. Vermoedelijk zal het grootste deel van de 38.000 kilo we gende massa verbranden, waarbij de vijf raketmotoren misschien intact blijven en op aarde terecht zullen komen. Er is volgens de deskundigen zeer weinig kans dat de stukken op een bevolkt gebied terecht komen. Een van hen zei: "elk jaar komen ette lijke tonnen meteorieten op het aardoppervlak neer, maar nog niet een men per generatie werd erdoor gewond". In die strook van de wereld waar de zon Juist goed staat zal het ver schijnsel goed zijn waar te nemen. Sinds het begin van de ruimte vaart zijn 4.255 "versleten" kunst manen en raketdelen naar de aarde teruggevallen. Er draaien er nog 3.246 in een baan rond de aarde, ge lanceerd door 12 landen. HILLEGOM/WARMOND Wat de Warmonder Maurice van Trigt in zijn achterhoofd heeft zitten laat hij niet gauw los. Nu al weer twee jaar geleden opperde deze 46- jarige eigenaar van het Hillegomse bloembolenexportbedrüf „Bulbhome" het plan aan de stad New York ter gelegenheid van het twee honderdjarig bestaan van de Ver- Door Cees Combee enigde Staten van Amerika het Nederlandse volk een bloemen hulde aan te bieden. Deze zaak heeft hij uitvoerig met Ame rikaanse en Nederlandse autoritei ten besproken. Het resultaat is ge weest, dat Van Trigt met enige an dere mensen uit het „vak" de "Stichting 1.000.000 tulpen voor New York" in het leven heeft geroepen. De bedoeling is eind april 1976 aan de stad New York niet minder dan één miljoen bloeiende tulpen aan te bieden als een grootse bloemengroet van het Nederlandse volk bij het tweede eeuwfeest van de States. Van Trigt komt Jaarlijks vele malen in Amerika. Door zijn werk. De meeste door hem geëxporteerde bloemenbollen gaan naar "de nieu we wereld". Hij is daar een zeer ge ziene gast in de kringen van de Holland Society of New York. Van Trigt heeft al heel wat stunts ui.«gehaald om bij de Amerikanen belangstelling te wekken voor de Nederlandse bloembol. De Warmon der liet in 1970 maar liefst 150.000 tulpeboUen planten in Sherwood Gardens in Baltimore en in 1972 werd het Central Park van New York door hem verrijkt met 200.000 narcissebollen. Nu wil hij in 1976. als Amerika tweehonderd jaar bestaa een hul deblijk aan New York aanbieden namens het Nederlandse volk. Te meer omdat er in die twee eeuwen bijzondere banden zijn ontstaan tussen Nederland en Amerika en omdat het mede de Amerikanen zijn geweest, die er in zeer belang rijke mate toe hebben bijgedragen, dat Nederland in de tweede wereld oorlog werd bevrijd van het Juk van de Duitse bezetter. Waarom bloeiende tulpen en geen bollen?, vroegen we Van Trigt. Het antwoord op die vraag was kern achtig: 'Bloemen spreken veel meer. Het is namelijk niet de be doeling, dat ze uitsluitend worden aangeboden in de hal en de recep tiezaal van het New Yorkse stad huis. maar ook aan de mensen op straat, die één van de vele honder den festiviteiten meemaken. Van het stadsbestuur en in het bijzon der van burgemeester Abraham Beame heb ik vernomen, dat men deze geste bijzonder op prijs zou stellen en ook de "Holland Society of New York" een club van mensen, die nauwe verwantschap hebben met Nederland, omdat zij afstammelingen zijn van landgeno ten, die ziöli vaak al heel lang gele den in New York hebben gevestigd is zeer enthousiast over het door mij genomen initiatief. Er zijn heel wat besprekingen in Amerika - ik deed dat tijdens mijn bezoeken aan dit land - en in eigen land gevoerd voor de stichting kon worden opgericht. Nu is alles in kan nen en kruiken. Ik hoop. dat heel veel Nederlanders een steentje aan dit huldeblijk zullen bijdragen door een bedrag over te schrijven op bank rekening 67.12.61.614 bü de Nederl. Middenstandsbaiïk N.V. in Hillegom van de "Stichting 1.000.000 tulpen voor New York". Deze week is de actie van de stich ting gestart. Er wordt door het stich tingsbestuur een beroep tot mede werking gedaan op het totale be drijfsleven. de Nederland—Amerika - organisaties op cultureel als zakelijk gebied, de Nederlandse bevolking en de Nederlandse schooljeugd. Reeds voordat met de eigenlijke ac tiviteiten werd begonnen heeft Van Trigt al belangrijke bedragen en toe zeggingen ontvangen Het is de be doeling dat de tulpen eind april aan het stadsbestuur van New York zullen worden aangeboden met een presen tatie-oorkonde, waarop de namen van alle gevers en geefstere zullen worden vermeld. Voorts bestaat er plannen een speciaal vliegtuig te charteren, waarmee niet alleen de bloemen, doch ook Nederlanders, die een deel van de feestelijkheden willen bij wonen van Amsterdam naar New York zullen worden overgevlogen. Geduren de het verblijf zal men veel van New York kunnen zien en bovendien zal een bezoek worden gebracht aan Was hington D.C. met het Witte Huis. de parlementsgebouwen en de begraaf- palats Arlington, waar president Ken nedy begravenis. Met klem zegt Maurice van Trigt: "Ook de Nederlandse schooljeugd, willen we graag heel duidelijk be trekken bij dit huldebetoon. Daarom willen we de schoolhoofden en leraren verzoeken in een speciale les aan dacht te schenken aan de Verenigde Staten en zijn invloedrijke geschiede nis. Na die les moeten de leerlingen in slechts veertig woorden proberen weer te geven wat de V.S. voor hen betekenen. Dat "opstel" moeten ze met duidelijke vermelding van naam adres, woonplaats, leeftijd, en school zenden aan de stichting. Bo ven de normale porti'moet minstens met een bedrag van f 1.- worden "overgefrankeerd". Van elke pro vincie zal uit deze "opstellen" door een notaris één scholier worden ge kozen, die dan in het voorjaar van 1976 op kosten van de stichting bij de officiële presentatie aan het New Yorkse stadsbestuur aanwezig zal kriuien zijn. De mogelijkheid is niec uitgesloten, dat het meerdere scho lieren per provincie worden". Er zit heel wat werk vast aan het realiseren van deze bloemengroet voor het zijn tweede eeuwfeest vie rende Amerika. Er moet overleg worden gevoerd met de bollenkwe- kers, dat deze tegen half april vol doende bloeiende tulpen beschikbaar hebben. Ook aan de verpakking zal de ui terste zorg dienen te worden be steed en bovendien moet het vervoer door de lucht worden geregeld. zoCfct men niet voor verrassingen komt te staan als het april 1976 is. Aan al de ze dingen heeft Van Trigt reeds ge dacht. In de komende maanden zul len over deze zaken in ons land en in Amerika nog vele besprekingen worden gevoerd, want zo'n hele pres tatie valt of staat met de organisa tie. Die moet perfect zijn. Aan het slot van het gesprek zegt Van Trigt: "Ik heb van dit plan ho ge verwachtingen. Het moet slagefi. Bovendien is het een prachtige pró- paganda voor Nederland als land van de bloembollen en bolbloemen met de grootste bolbloemenveiling ter wereld; "Flora" in Rijnsburg". Opbrengst viel tegen OEGSTGEEST De opbrengst van het zwembad Poelmeer is ten opzichte van die raming f90.864.32 tegengevallen. De exploitatiekost#! van het bad rijn f 566.185.—. De ex ploitatie van het zwembad Poelmeer zal over 1974 dus een nadelig salao van f306.769,32 opleveren. Dit tekort was geraamd op f215.219.—. Deze tegenvaller kon enigszins worden op gevangen door een hogere ontvangst van uitkeringen uit het gemeente fonds van f 89.000.—. ALPHEN AAN DEN RIJN „Er is wel de gelijk door de gemeente een prognose opge steld over de te verwachten geluidshinder op de Prins Bernhardlaan, na de reconstructie tot 4 rijstroken". Dat was gisteren de reactie van wethouder D. van Leeuwen (openbare werken) en ir. C. Hakstege, directeur van op enbare werken in Alphen, op de brief van minister Irene Vorrink. De bewindsvrouwe schreef deze week, dat de gemeente Alphen zo spoedig mogelijk geluidsmetingen zou moeten laten verrichten langs de Prins Bern hardlaan, om aan de hand daarvan een prognose voor het toekomstig verkeerslawaai te kunnen opstellen. Die prognose ligt vast in een rap port, aldus wethouder Van Leeuwen. De gemeente-advocaat, mr. E. Droogleever Fortuyn. reikte dit rap port gistermorgen in Den Haag ook over aan de president van het Ge rechtshof, waar de kwestie Prins Bernhardlaan in hoger beroep werd behandeld. Rapport De Alphense wethouder wilde het Dat de Albert Schweitzerbrug er moet komen (van de Prins Bernhardlaan naar Ridderveld- west) staat voor iedereen vast. De gemeente begint in maart met de bouw ervan. De zandovritten lig gen er aL rapport niet eerder vrij geven, dan nadat een exemplaar ervan naar de minister is gestuurd. In afwachting daarvan onthield hij zich ook van verder commentaar op de brief van Vorrink. Mr. Droogleever Fortuyn zei er gistermorgen voor het Gerechtshof wel iets over, namens de gemeente. Hij merkte op dat het gemeentebe stuur zich een beetje gestoken voelt door de brief. De brief is geschreven, zonder dat de gemeente Alphen op enig wijze is geraadpleegd. Volgens mr. Droogleever Fortuyn, in zijn betoog voor het Gerechtshof, luidt de prognose in het Alphense gemeente-rapport: 1,6 decibel min der lawaai voor de flats langs de Pie- ter Floriszstraat en 0.7 decibel min der lawaai voor de woningen aan de Witte de Withstraat. né de recon structie van de Prins Bernhardlaan. En bij deze berekeningen is volgens de advocaat dan nog niet opgeno men de verbetering van het wegdek (nu klinkers met een laag asfalt) De gemeentelijke raadsman haal de ook een recente brief van Gedepu teerde Sbaiten van Zuid-Holland aan, gericht aan de minister van Binnen landse Zaken. In deze brief spreken GS hun verwachting erover uit, dat een gereconstrueerde Prins Bern hardlaan minder lawaai zal ople veren, omdat dan de verkeersafwik keling soepeler zal verlopen (groene golf) en er een beter wegdek is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 4