WAAROM HET IN DE ZAAK-DAE Y OUWENS FOUT GING ASC krijgt geen velden van Leiden Op terrein Smaragdlaan 125 bejaardenwoningen Commissie wil toch bouw van 9 noodlokalen Commissie en bewoners akkoord Kies een goede auto, maar evengoed een garage die aandacht voor uneeft. IIJDAG 10 JANUARI 1975 Door Ruud Paauw Niet de belangrijkste, maar wel een zeer delicate zaak, die de Leid- se gemeenteraad in de komende weken te behandelen krijgt, is de kwestie-Daey Ouwens, de affaire rond de sinds begin vorig jaar ge schorste directeur van de Groen- oordhal. Zoals bekend heeft een onafhankelijke commissie van onderzoek (bestaande uit het oud-gemeenteraadslid mr. C. Woudstra, de oud-directeur van de Leidse Sociale dienst mr. J. W. Ten Napel en de directeur van het Rotterdamse slachthuis W. Klein- bloesem) "het intern en extern functioneren van de directeur Groenoordhal" nagegaan en daarover begin december rapport uitgebracht. Het advies van deze commissie aan B. en W. is Daey Ouwens te ontslaan. Alle politieke partijen heb ben hangende het onderzoek het zwijgen er toe gedaan. Alleen de VVD'er Elzenga is zo fatsoenlijk geweest er bij de begrotingen op te wijzen dat het van weinig hu maniteit getuigt om een ambte naar van de ene dag op de ande re het bos in te sturen en hem daar meer dan een jaar te laten darren. De vraag is nu: wat gaat de raad doen? Beperkt zij de discus sie over deze zo langzamerhand zeer beruchte zaak tot de bevin dingen van de onafhankelijk com missie van onderzoek? Dat zou jammer (en ook onjuist) zijn, omdat dan voorbij wordt gegaan aan de hoogst ongelukkige, om niet te zeggen stuntelige manier waarop de gemeente in deze kwes tie is opgetreden. Toch zullen PvdA en CDA naar alle waarschijnlijkheid niets liever doen dan de discussie be perken tot het rapport van de onafhankelijke commissie. Want als de bron van en de aanzet tot de hele affaire erbij wordt be trokken dan zal de van bitter weinig in- en doorzicht getuigen de houding die de socialist Van Aken (nu wethouder van Econo mische Zaken) en de confessio neel Stroink in dit drama hebben aangenomen, scherp moeten wor de belicht. Dit tweetal, samen met de nu politiek uitgeschakelde DS'70'er Zunderman, heeft de zaak-Daey Ouwens op een aan vechtbare manier aan het rollen gebracht. In november 1973 vorm den zij de "Werkgroep ter bestu dering van de verpachting van de restauratie van de Groenoordhal". Er waren toen veel klachten over het door de heer I. Müikan gelei de Groenoord-restaurant. Vooral de PSP'er Amptmeyer drong er op aan dat in alle rust naar alter natieven zou worden gezocht. Op 2 Januari 1974 kwam de Werkgroep ineens met een advies waarvoor zij helemaal niet was ingehuurd. Zij verzocht B. en W. Groenoordhal-ddrecteur Daey Ouwens met "vrijwillig verlof" te zenden omdat zijn aanwezigheid en optreden in de hal een gezond making van de interne en exter ne verhoudingen in de weg stond. Leiden stond toen op het punt (7 januari) de Rotterdamse vee marktfunctie over te nemen en de Werkgroep constateerde dat "de veemarktgebruikers niet het vertrouwen hebben dat de direc teur volledig achter een komst van een Rotterdamse veemarkt staat". Merkwaardig was dat die vee handel-informanten in het rapport niet met name werden genoemd. En bepaald vervelend voor de Werkgroep moet het zeker zijn ge weest de verklaring te vernemen, van mr. H. A. Wildeman, algemeen secretaris van de veehandelsorga nisatie: "De heer Daey Ouwens heeft zijn uiterste best gedaan om de Rotterdamse veemarkt naar Lei den te halen". Maar er was meer. Wie het rijtje getuigen bekeek, dat Van Aken cs. had geraadpleegd om tot het "vrij willig-verlof-advies van Daey Ouwens" te komen, werd bijna hui verig van de eenzijdigheid. Boven dien zei het Werkgroep-drietal in d laatste alinea van het rapport dood leuk dat men het niet tot zijn taak had geoordeeld "bewijsmateriaal te verzamelen teneinde eventuele maatregelen met betrekking tot de positie van een ambtenaar-dienst hoofd in een procedure waar te maken". Daey Ouwens Hier ligt de haard van alle ellend en beroerderigheid van later. Wat de Werkgroep had verzameld (op bandjes) was een hoop gepraat géén bewijzen. Om dan toch te ad viseren Daey Ouwens met "vrijwil lig verlof" te sturen, getuigt van grote onhandigheid, om geen ander woord te gebruiken. In ambtenaren kringen zet men het "vrijwillig ver lof" (die term alleen al) iets in werking dat als de zaken daarna op scherp worden gesteld ver strekkende gevolgen moet hebben. Als men dan geen wezenlijk be wijsmateriaal heeft, staat men uiterst zwak. Het is onbegrijpelijk dat burgemeester Vis, toch geen be ginneling in bestuurszaken, dat niet heeft doorzien toen de Werk groep haar rapport bij hem op ta fel deponeerde. Het ontbreken van bewijsmateriaal heeft B. en W. la ter danig parten gespeeld. Her haalde malen lieten de heren Daey Ouwens weten hoezeer hij volgens hen tekort had geschoten. Maar steeds als de raadsman van de Groen oordhal-directeur, mr. Ge- leijnse, vroeg hoe het zat met de bewijzen voor dat oordeel, moes ten B. en W. erkennen "dat die be wijzen niet konden worden ge- leverd".Het is bijna gênant in de (geheime) stukken te lezen hoe hulpeloos B. en W. waren. Om uit de impasse te komen, moest die on afhankelijke commissie van onder zoek wel worden ingesteld. Min of meer dus om te kijken of het door de werkgroep verzamelde gepraat ook nog steekhoudende bewijzen bevatte. De conclusie van haar rapport is uitgelekt: ontslag voor Daey Ouwens. De inhoud van het rapport is tot dusver geheim ge bleven. Al hebben twee raadsleden ons, los van elkaar, verklaard dat één van de gronden waarop de commissie haar advies voor ontslag baseert, de overweging is, "dat Daey Ouwens nooit had mo gen solliciteren naar de functie van directeur van de Groenoordhal om dat hij als plaatsvervangend direc teur al met zoveel mensen onenig heid had". Als dit werkelijk in het rapport staat en onze bronnen hebben ons in deze kwestie tot dusver van betrouwbare inlichtingenvoorzien dain houd je Je hart vast voor de manier waarop de commissie te werk is gegaan. Solliciteren naar een functie is nog altijd het recht van iedereen. Misschien verdient de werkwijze van de commissie ook op een ander punt nader te worden bekeken. Mr. Ten Napel heeft eind vorig Jaar in een telefonisch gesprek met ons er op gewezen dat niet alle getuigen in deze zaak zijn gehoord, "omdat we anders in 1976 nóg zouden zijn bezig geweest". De vraag is nu: welke getuigen zijn gehoord, welke niet en waarom niet? Als de gemeenteraad zo kortzich tig zou zijn om zich louter en alleen over de inhoud van het commissie rapport te buigen, zullen ook de nogal merkwaardige schuivers van enkele stadhuisfiguren buiten beschouwing blijven. Zoals die bijv. van gemeentesecretaris dr. Van der Poel. Eén van de punten die tegen Daey Ouwens werden inge bracht. zou zijn niet geheel correc te houding tegenover het vrouwelijk personeel van de Groenoordhal zijn. In Juni-1974 schreef Daey Ouwens' raadsman dat uit de door de commissie afgenomen verhoren niets was gebleken van "bijzonde re relaties tot het vrouwelijk per soneel". Hij vroeg daarom intrek king van die aantijging. Dr. Van der Poel liet toen ogenblikkelijk een drietal getuigen voor zich ver schijnen die in zekere mate wel zulks verklaarden. Hij zond de op schrift gestelde getuigenissen meteen naar de commissie. Waarom deed Van der Poel dat? Ging hij daarmee niet zitten op de stoel van de onafhankelijke com missie van onderzoek? De kwestie-Daey Owens is een zaak met vele haken en ogen. Door heeft de gemeente zich veel narig heid op de hals gehaald en is een ambtenaar onnodig hard getroffen. Daarom dient de raad alle stappen in deze zaak nogmaals de revue te laten passeren, opdat een herha ling van dit soort pijnlijke tafere len wordt voorkomen. En het zou onjuist zijp dat weer eens in een zitting achter gesloten deuren te doen. Ook behoren alle stukken, inclu sief de uitgetikte bandjes van de commissie-Van Aken, openbaar te worden gemaakt. Dan kan, los van alle partij-politieke prestige-over- wegingen, eindelijk eens worden bepaald of Daey Ouwens alleen maar fouten heeft gemaakt of wer kelijk incompetent was. De affaire zal vermoedelijk toch een uitvoerige staart krijgen. Als de gemeente het, advies tot ontslag van de commissie overneemt, komt de zaak voor de ambtenarenrech ter, waar Daey Ouwens hem trouwens al in maart heeft ge deponeerd. Wat de uitslag van het geding ook zal zijn, de modder die dan onherroepelijk naar boven komt, zal het toch al niet grote prestige van Leiden een nieuwe deuk geven. Géén prettig vooruit zicht. LEIDEN De voetbalvereniging ASC krijgt niet de beschik king over het terrein aan de Nachtegaallaan en de Leidsestraat- weg. De raadscommissie ORSAS (onderwijs, recreatie, samen levingsopbouw en sport) volgde gisteravond het voorstel van B. en W. om het verzoek van ASC, dat op dit terrein drie vel den wil hebben, niet in te willigen. Volgens wethouder Dick Tesselaar zijn er verschillende bezwaren aan te voeren tegen een sportveldencom- püex in dit gebied, zoals aantasting van het ter plekke aanwezige natuur schoon en verkeersoverlast. Boven dien heeft in de opstelling van B. en W. belangrijk meegespeeld dat er voor ASC nu een alternatief voor handen is. dat voor een groot deel aan de wensen van de vereniging te gemoet zou komen. Tesselaar ver klaarde dat de wethouder van sport- zalken van Oegstgeest dinsmi'ddels ken baar heeft gemaakt dat ASC de be schikking kan krijgen over vier vel den in de Voecuyl aan de Apollolaan in deze gemeente. ASC zou op deze [Vergadering welzij nsraad Leiden Volgende week dinsdag (14 Januari) houdt het algemeen be stuur van de welzynsraad een open bare vergadering in het pand Stationsweg 28. Aanvang 20.00 uur. Deze vergadering zal grotendeels wor den besteed aan het in november versohenen pre-advies ontwikkelings plan bestuurlijke en ambtelijke reor ganisatie, dat binnenkort door de gemeenteraad zal worden behandeld. Op de agenda prijkt voorts de infor matienota "Opbouwwerk en wijken I en buurten", die na een uitgebreide inspraakprocedure nu binnen afzien- I bare tijd aan B. en W. zou moeten worden aangeboden. LEIDEN Op 6. 7 en 8 Januari Jl. werdeh in het Ka/merlingh Onnes Laboratorium en het Chr. Lyceum Dr. W. A. Visser 't Hooft weer de jaarlijkse amanuensisexamens af genomen. Hiervoor zijn de volgende kandidaten geslaagd: R. G. M. Hoe- demaker, D. J. de Jager, A. J. de Lijster, L. A. Meijer, F. Molenaar. Vier kandidaten moesten worden afgewezen. velden ten opzichte van de voetbal verenigingen UDO en "Oegstgeest", een hoofdrol kunnen vervullen waar bij het bespelen van deze velden van permanente duur zou zijn. De verdeling van de velden in de Voscuyl zou dan als volgt worden: op zaterdag: ASC twee velden en UDO twee velden; op zondag: ASC vier velden. "ASC kan met dit aan bod reëel uit de voeten", aldus Tes selaar. Zoals bekend heeft ASC tot dus ver geweigerd om zioh in de Voscuyl te vestigen, o.m. omdat de vereni ging vreesde de velden daar met UDO en "Oegstgeest" te zullen moe ten delen, waardoor er nauwelijks enige verbetering zou optreden ten opzichte van de huidige situatie (de vereniging speelt nu op "Pomona" en op een terrein aan de Kempenaer- straat, waar men zal moeten ver dwijnen in verband met de bouw van een bejaardencomplex). Bovendien wil ASC als Leidse vereniging ook in Leiden gevestigd zijn. Voorzitter Splinter van ASC ver klaarde gisteravond, nadat hij het verhaal van de wethouder had aan gehoord, dat hij "met de oren zat te klapperen". Van een brief van de wethouder van Oegstgeest en een te kening van het sportcomplex was hem niets bekend, zei hij. De brief van de Oegstgeester wethouder be vreemdde hem temeer, omdat ASC eerder, in een gesprek met de bur gemeester van Oegstgeest, was ge- bleken dat de Voscuyl mfot beschik baar was. "Wij hebben toen het plan voorgelegd van de Nachtegaallaan en de burgemeester sprong zowat over de tafel. Hij zed: „Ja, dat ds het". Splinter zei het gevoel te hebben door de gemeente Oegstgeest "beso demieterd" te zijn. Overigens be greep hij uit de opstelling van de raadscommissie dat de kans op een aantal velden aan de Nachtegaal laan nu wel was verkeken. "Maar ik zal ervoor blijven vechten, dat kan ik u verzekeren", aldus de voorzit ter van ASC. Een maquette van het "bouwplan voor de hoek SmaragdlaanTurkooislaan. Langs het water (en ten dele er boven) en de Smaragdlaan verrijst het verzorgingstehuis (zie voorgrond foto). Daar achter gesplitst in vijf gedeelten een gebouw met 125 beiaardenwoningen die afwijkend van de directe omgeving in noord-zuid richting worden gebouwd. Dit om zoveel mogelijk van de zon te kunnen profiteren. LEIDEN Op de hoek van de Smaragdlaan en de Turkooislaan in het Morskwartier zal een in vijf delen gesplitst bejaardencomplex gebouwd warden, dat zal bestaan uit 125 woningen. Op hetzelfde ter-, rein lüs tamildidiells een verzorgings tehuis met 104 bedden in aanbouw. Architect Landers heeft de plannen gemaakt in opdracht van de Stich ting tot Exploitatie van Bejaarden centra. De raadscommissie voor ruimtelijke ordening en openbare werken is gisteravond unaniem met de bouwplannen akkoord gegaan. Ook de bewoners, ADVERTENTIE aantal zich verenigd heeft in een actiegroep, hebben positief gerea geerd. Het is overigens al het zesde of zevende plan, dat voor de hoek Tur- kooiSlaan-Smaragdlaan is ontwor pen. In het verleden rezen er steeds bezwaren tegen de bouwplannen van de stichting, met name in ver band met de hoogte. Het complex zoals dat nu is opgezet, is maxi maal vier en minimaal drie woon lagen hoog. Het bestaat uit zeven énk amerwoninge n en voor de rest uit tweekamerwoningen. De huren, inclusief servicekosten, worden ge raamd op 415 gulden per maand. Ondanks de vertraging van enkele jaren en heit nen'tieverldes, dait door de stichting op een ton wordt ge schat, zei architect Landers gis teravond in de commissievergade ring: "Eigenlijk moeten we bijzon der verheugd zijn met de kritiek die In Zijlwijk Meer Leids nieuws elders in deze krant de bewoners in het verteden heb ben geuit, want inderdaad ziet het complex er nu prettiger uit". Wet houder Waal sprak de hoop uit. dat nu spoedig met de bouw kan wor den begonnen. Naast goedkeuring door de gemeenteraad, moet ook de provincie zich nog uitspreken en dient het ministerie een beschikking af te geven. Waal: "Als het nu niet snél gebeurt, zie ik de hele zaak weer kelderen". Uit financiële overwegingen is een verbinding tussen hét verzor gingstehuis, dat ook een ontmoe tingsruimte zal bevatten, en de an dere bejaardenwoningen vooralsnog achterwege gelaten. Tot teleurstel ling van architect Landers, die het overigens niet uitgesloten acht, dat de verbinding er in de toekomst nog eens zal komen. Op het terrein waar het complex zal verrijzen, is ook ruimte gecreërd voor d e aanleg van (voor kinderen). LEIDEN De negen noodloka len voor lager- en kleuteronderwijs in de Zijlwijk (Merenwijk) zullen niet voor de zomer gerealiseerd kun nen worden. Wethouder Dick Tesse laar deelde dit gisteravond mee tij dens een vergadering van de raads commissie ORSAS (onderwijs, re creatie, samenlevingsopbouw en sport). HU zei dat de bouw van de noodlokalen op het ogenblik in be handeling is bij het ministerie van Onderwijs; daarna zal de bouw op nieuw aan de orde komen in de com missie en in de raad en zullen ver volgens Ged. Staten zich nog over de plannen moeten buigen. Dit betekent dat de aanvankelijke streefdatum van 1 mei as. niet wordt gehaald, aldus de wethouder. Voor Tesselaar was dit één van de overwegingen om voor te stellen de bouw van de noodlokalen tot 1976 uit te stellen. Een andere overweging was dat de bouwstroom in de Leede- wijk, waar zoals bekend een perma nent scholencomplex zal verrijzen, op het ogenblik stagneert. Nationale Nederlanden, aan welke maatschap- pijde grond in deze wijk is uitgege ven, is zelfs nog niet met de bouw van de woningen begonnen. Dit bete kent dat wanneer het scholencomplex in de Leedewijk wordt opgeleverd (streefdatum 16 september), dit ge bouw vermoedelijk lange tijd leeg komt te staan. En volgens de wet houder zou deze situatie nog proble matischer worden wanneer ongeveer tezelfder tijd de noodlokalen in de Zijlwijk gereed komen. Overigens deelde Tesselaar mee dat thans 20 procent van de kinde ren die openbaar onderwijs volgens in de Slaaghwijk, uit de Zijlwijk af- komsitg is. Voor het prot.chr. en r.k. resp. 40 en 30 procent. Concreet stelde de wethouder voor de bouw van de noodlokalen in de Zijlwijk op te schorten en met het krediet dat daarvoor vrijkomt een gymnastieklokaal in de Merenwijk te bouwen. De commissie ging daar evenwel niet mee akkoord. Ouwerkerk (PvdA) meende dat er voortdurend op is gehamerd om de noodlokalen in de Zijlwijk te realiseren; hij vond dat op de ingeslagen weg moest stein (PvdA) was die mening toe gedaan. Hij betoogde dat in de zo mer wellicht de gehele Zijlwijk zal zijn opgeleverd, zodat de noodloka len dan misschien wel hard nodig zouden kunnen zijn. De commissie besloot ten slotte dat ADVERTENTIE Ben goede auto, die vindt u in met 4 vestigingen in Leiden de nieuwe generatie VW's en omgeving (er is er altijd en Audi's. één bij u in de buurt)., De Golf, de Scirocco, de Passat, Kamsteeg koopt niets voor één- de Audi's. Concepten van de toekomst, met spreek woordelijke zekerheden va VW/AUDI, versterkt met de unieke computer-diagnose. Ze worden u van harte aanbevolen door Kamsteeg, malige verkoop-successen. Wel voor blijvend tevreden klanten. Vandaar extra aandacht. 61 12 De grootste en meest veelzijdige kollektie lederen zitmeubelen. Moet u gezien hebben! Home Centre Haagse Schouw Voorschoterweg 45-47 Valkenburg (bij Leiden) *g de eerder in gang gezette procedure - dus wel noodlokalen in de Zijlwijk moest worden voortgezet. Tesselaar beloofde dat in afwachting van dé behandeling van de bouwplannen door het ministerie, bekeken zal wor den of de ouders van schoolkinderen in de Zijlwijk tussentijds naar hun mening kan worden gevraagd ovef de noodlokalen. Overigens verklaarde de wethouét- der dat de dienst gemeentewerken zich bereid heeft verklaard de Broek- weg tussen de Zijlwijk en de Leede wijk voor het bouwverkeer af te slui ten. Dit om de veiligheid van kinde ren uit de Zijlwijk die eventueel in de Leedewijk op school zullen gaan zoveel mogelijk te waarborgen. Antwoord In het verlengde van de noodloka- lenproblematiek in de Zijlwijk, ging de commissie wel akkoord met een ontwerp-brief die B. en W. zullen sturen aan de werkgroep "Onder wijs" van de Werkgroep Sociale Planning Merenwijk. Zoals bekend tekende deze werkgroep aanvanke lijk protest aan tegen het voornemen om in de Leedewijk een permanent scholencomplex en in de Zijlwijk een aantal noodlokalen te bouwen. In een tweede brief kort daarna drong de werkgroep erop aan de noodloka len voor de Zijlwijk in elk geval te realiseren voor 1 februari. De werk groep bleef bij haar eerder uitge sproken bezwaren van sociaal-pe dagogische aard die opgeld zouden doen wanneer de kinderen uit de Zijlwijk die in de Slaaghwijk op school gaan, eerst naar het scholen-- complex in de Leedewijk zouden moeten worden overgeplaatst en wel licht vervolgens naar de wijk waar In hun brief aan de werkgroep spreken B. en W. hun teleuurstel- ling uit over het feit dat de noodloka len voor de Zijlwijk niet voor de zomer gerealiseerd kunnen worden. Teleurstellend, zo schrijven B. en W.. aangezien al in februari '75 in de Zijlwij k aan 'n noodvoorziening be hoefte bestaat. "Dit spreekt temeer daar in september 1975 de school in de Leedewijk gereed kan zijn. De ze zal dan ruimte kunnen bieden aan driemaal zes glo-klassen en moge lijk een maand later ook aan drie maal twee kleuterklassen", aldus het college. In hun brief gaan B. en W. ook in op de bezwaren van sociaal pedago gische aard zoals die door de werk groep zijn aangevoerd. Zij schrij ven dat het de bedoeling is de klassi tuatie van de kinderen te handhaven. "Dan zien wij piet, dat vervoer per bus sociaal-pedagogische bezwaren met zich mee gaat brengen. Zijn bij verhuizing voor 'n kind uiteraard toch al 2 scholen betrokken, in de onderhavige situatie komt er bü dat het kind met behoud van het klasse- verband elders een tijdelijk onder komen krijgt. Dat blijft dan evenwel toch een onderdeel van een "Meren- wijkschool" en de ouders hebben dan ook bij het hoofd van de school van hun keuze in de wijk de leerling ge meld. Bezwaarlijk valt derhalve vol te houden dat het in de wijk zal gaan om buiten de normale proporties tredende wisseling van onderwys- plaatsen", aldus de brief.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 3