Erfenis vol zorgen agenda Aktie tegen de huurverhoging Monumentenjaar misschien redding voor Voorschotens Ambachts- en Baljuwhuis Bij huur van 375.- woonvergunning niet meer vereist Scherp protest van de welzijnswerkers VOORSCHOTEN Het gemeentebestuur van Voorschoten r heeft het Ambachts- en Baljuwhuis op de Voorstraat aange meld als een van de historische bouwwerken, die tijdens het jaar 1975 in oude luister hersteld zouden kunnen worden. Het jaar 1975 is uitgeroepen tot "Monumentenjaar" en Voorschoten wil graag daar aan meedoen mits uit de rijkskas steun verwacht kan worden. Het ziet er naar uit dat de restauratie inderdaad dit jaar zal kunnen geschieden. Historie ambachtshuis Het Ambaohtshuis is gebouwd in opdracht van Johan van Was- senaar van Duivenvoorde, am bachtsheer van Voorschoten en was gereed in 1636. Het diende als "Rechthuys' 'en "Raethuys" In de 17de en 18de raadhuis gebouwd in de Treub- straat. Na het overlijden van Jonkheer Steengracht van Duivenvoorde in 1812 bleek het Ambachtshuis met een kapitaal van f 5.000,— aan de gemeente Voorschoten te zijn ge legateerd onder voorwaarde "dat werden de gemeente het steeds ten nutte Baljuw der ingezetenen, zoveel Cll van enigszins mogelijk is, beschikbaar schepenen. Tevens ^LchtingonderSCheid Het Ambachtshuis was al in 1912 dringend aan een heel goe de opknapbeurt toe, waardoor de erfenis van Jhr. Steengracht zeer veel voorgekomen is op die ge- mrrnte'ijke begrotingen, maar met het stijgen der ouderdoms jaren is ook nu na 6S Jaar Voor schoten nog nooit toe gekomen aan een algehele restauratie. Historie Ba'ljuwhuis Het Baljuwhuis werd in 1655 in nevr n auwe relatie tot het Am- bachtshuis gebouwd door baljuw Charüstfjn van Nderoip. Het huis bezat niet eens een eigen ingang. De inga ng was via he t Ambachts- werd door het nieuwe municipa- huis Het huis bleef in de 17e zittingen gehouden en welgeboren Schout hadden er zeldzame raadsverga- Door Joop Poeters deringen (bijeenkomsten van al le dorpsfunctionarissen) plaats, zowel het openbaar bestuur als de lagere rechtspraak hadden eeuwenlang hun zetel in het Am bachtshuis, waarvóór oorspronke lijk een kaak en later slkehou'ten gerechtspaaü stond opgesteld. Na de omwenteling van 1795 liteitsbestuur in herbergen 18de de woning de zaderd. Het Ambachtshuis werd Baljuwfamilies Pointz en Boers, daarna uitsluitend voor de recht- In de 19 de eeuw diende het als spraak gebruikt, dat gezien werd woning voor burgemeester J.M. de ils een particuliere zaak van bal- Kempenaer, die er van 1887 tot juw en schout. In 1808 werd het ig94 woonde. De verbouwde paar- rechtshuis verkocht aan de bal- denstal werd zelfs nog een Ja (1893-94) gebruikt als secretarie. Het Baljuwhuis werd door de ge- neente Voorschoten aangekocht in 1965 met het voornemen dit gelijk met het Ambachtshuis te n- Ten nutte van juw-schout mr. Malecotius. Na dat het Ambachtshuis nog twee maal in andere handen was over gegaan werd het op 18 Juni 1870 gekocht door jonkheer mr. Steen gracht, advocaat van de Hoge restaureren. Raad der Nederlanden, kasteel heer van Duivenvoorde en bachtsheer van Voorschoten. Het De erfenis van Jonkheer Steen- was toen al 60 jaar als woning gracht van Duivenvoorde is voor gebruikt, tijdens welke periode de gemeente Voorschoten een het interieur volgens historici voortdurende zorg geweest. Was er door allerlei veranderingen werd de bepaling niet geweest "ten nut- veöknoeid. te van de ingezetenen", dan was Jonkheer Steengracht stelde de het huis misschien allang aan zaal im het Ambachtshuis in 1879 een particulier verkocht. De ge- kosteloos ter beschikking voor het meenteraad heeft in 1812 de schen houden van raadsvergaderingen king officieel aanvaard en de ge- (Hij maakte zelf Jarenlang deel meenteraad van 1975 kan dat uit van de Voorschotense ge- raadsbesluit niet zo maar naast meenteraad). Tot 1894 was het zich neerleggen. Iedereen vindt het Ambachtshuis weer de zetel van ook een mooi pand en het past het hoogste bestuursorgaan van niet alleen maar het is ook Voorschoten, daarna werd er LEZERS SCHRIJVEN VRIJDAG 10 JANUARI 1975 Vrijdag Opnemen van brieven in deze rubriek behoeft niet te betekenen dat de redactie het met de Inhoud eens Is De redactie behoudt zich daarenboven het recht voor om bijdragen te weigeren dan wel in te korten. Zoals zaterdag jl. in de krant stond te lezen, hebben de leden van de "Eendracht" in de Kooi te horen gekregen, dat het bestuur van de woningbouwvereniging op last van Staatssecretaris Marcel van Dam (PvdA) per 1 januari 1975 een huurverhoging van meer dan 12 pet. wil doorvoeren. Volgens de brief van het bestuur ls de huur verhoging voor plan 2 zelfs bijna 15 petOp deze manier gebruikt Wij zijn niet de oorzaak van de Marcel van Dam het bestuur van inflatie. Dan moeten wij er ook niet de "Eendracht" om een democra- de dupe van worden, tisch genomen besluit van de leden Het BWH-actiecomité werd met één klap van tafel te vegen. In Hink uitgebreid met een aantal de krant van zaterdag stond al, mensen, die zich opgaven om met dat de bewoners het er niet bij la- d« organisatie van de weigering ten zitten mee te werken- Verder werd op de Het BWH-actiecomité in d« Kooi vergadering bekend gemaakt dat organiseerde afgelopen maandag 'n 300 mensen een handtekeningen- buurtvergadermg om te bespreken lust van de BHW hadden getekend wat ertegen de huurverhoging ge- eis dat de huurstop geband- daan moest worden. Tevoren had 't haafd moet blijven. Deze handteke- bestuur een pamflet verspreid, STLTïJSÏ van de "Eendracht" worden aange boden. BHW LEIDEN, GROENESTEEG 31. LEIDEN. Breestraat 19. Twentwel. sociëteit voor kamerbewoners, vanaf 9 uur nam Herenstraat 45 (gebouw Staalwilk). Jeugdsociételt Time, 7.45—11.80 uur Hooglandse Kerkgracht 28. Open-Soos j Praethuys, Vrouwenkerkkoorstraat 9. Politiek Café. 8 uur nam. Ten Katestraat (speeltuingebouw), be jaarden-sociëteit Humanitas. 24.30 Lilt weg 7. Oegstgeest. Soc. Ned. Adv. Bureau voor ouderen, 24 uur nam de Vergadering ug 03, lezing de Bijbel te maken?", I idraat. 8 uur nam. LAK-Theater, Levendaal (boven Con- sumarkt). het Vlaamse toneelstuk „Cy- uur ^erschaeve" door Dlrk Ceells. 8.15 D^r Burcht, ledenvergadering PvdA. 8 Hot House, optreden van het kwintet vaarin ze de mensen die aktie den tegen de huurverhoging "dom me mensen" en een "handjevol op roerkraaiers" noemden. Ondanks *t slechte weer was er maandagavond een zaal vol "oproerkraaiers" in de aula van de Karei Doorman- school aanwezig. De besluiten die genomen werden logen er niet om: Met algemene 6temmen werd een voorstel aangenomen om een wei geringsactie te organiseren door de huurkaarten op te halen. Dit zal door het BWH-acticomité uitge voerd worden. De redenen om de huurverhoging te weigeren waren: 1. De huizen zijn geen huurver hoging waard. Ze moeten eerst maar eens grondig opgeknapt wor den en al het achterstallig onder houd moet weggewerkt worden vóór er over huurverhoging gepraat kan worden. 2. Staatssecretaris Marcel van Dam en het bestuur gebruiken de Zaterdag Hooglandse Kerkgracht 48. dansen van- De Vink. dansen van 92 uur nam. De Burcht, grote zaal. Antiekmarkt. 9.30 uur vm.-5 uur nam. Morsweg 114, Leldse Jeugdschaaksoclë- telt, schaaklessen voor beginners en plm. 10 tot 18 laar. ^kamerbewoners en alleenstaanden. Volkenkunde. langst", toegang vanaf 8 Eindelijk eens wijzer Zondag Antonius Clubhuis, dansen. 811 Hooglandse Kerkgracht 48. dansen i 65. Oegstgeest. sociëteit r kamerbewoners en alleenstaanden. inflatie als argument om de huren schelen. Wel veronderstel ik. dat dit te verhogen. Dat is de omgekeerde Voorstel d^Jiet overgrote detf wereld. Juist omdat de koeten voor 1 „Geen afbraak, maar vernieuwing van de Haver- en Gortbuurt" aldus luidt een bericht in L.D. van 7 Ja nuari 1975. - Het lijlg; mij een verstandig be- Maandag sluit. Zullen wij eindelijk eens wij zer worden, en niet zomaar gaan tot het slopen van stadswij ken? Of dit „oud beleid" is of „nieuw stadhuis. Bêgrotingsvergadering Ge- beleid". kan ik niet beoordelen, het meenteraad. 7.30 i kan mij eerlijk gezegd ook niet Rapenburg 10. gebouw Rehoboth, Leid- i Amateur Fotografen Vereniging, 8 ruilavond Leldse Post zegelvrienden, 8 i karakteristiek van de Voorschoten se Voorstraat. Vorig Jaar stelde de gemeenteraad een commissie ad hoc in, die de plannen moet uitwerken voor de restauratie. De commissie heeft diverse malen ver gaderd, is huiverig voor openbaar heid en daarom lekt er maar wei nig naar bulten uit. Vaststaat in middels dat voor het Ambachts huis een monumentale stenen trap heeft gestaan en dat de com missie thans de meeste problemen heeft over de vraag of het Am bachtshuis gerestaureerd moet worden volgens de oorspronkelijke bouw of volgens een in later tijd uitgevoerde "verknoeide" restau ratie. Wat er ook uit die kokers van de commüssleiledm toomt, vast Staat dat een langer uitstel tot restau ratie een definitief eónide betekent van twee historische gebouwen. Beide panden zijn zeer bouwval lig en te kostbaar in de dubbele betekenis om alleen door Voor schoten voor het nageslacht be waard te blijven. Het Monumen ten jaar 1975 lijkt de laatste stro- haJlim waaraan het bestaan van twee 17e eeuwse gebouwen hangt. het levensonderhoud steeds duurder worden, moet Je niet ook nog eens een keer de huren gaan verhogen. buurtgenoten met gejuich zal worden begroet. Jan Zeilstra Kraaierstraat 19 Infosentrum Infocentrum Breestraat 66, Lelden. LEIDEN Het Kultureel Wer- stuur van de welzijnsraad. Inbraak bij NLC LEIDEN In de afgelopen nacht is ingebroken in het gebouw van de Nieuwe Leitteche Courant aan de Steenstraat. De daders hebben te vergeefs getracht om de brandkast, dg waarin zich een bedrag van onge- Dierenhulpdienst. Dag en nacht bereikbaar. tel S Dierneambulance Tel. 07134610 Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvrouwe: Bln- kers Informatie Kontakt (KWIK), welzijnsraad van mening zijn dat de Y*** f„40?°'— bevond- te forceren stedelijk overlegorgaan van cultureel structurering van het opbouwwerk. Y80 aU.e. b^eaU5 werkers in Leiden, heeft met de zg. "11 februari beweging" scherp pro test aangetekend tegen een ontwerp advies van de welzijnsraad aan B. Kool. Driftstraat 49a, Morskwartler. punt van de welzijnsraad over de toekomstige structuur van het op bouwwerk in schrille tegenstelling gebonden is. met het standpunt van alle wijkco- mité's club- en buurthuizen en speel tuinverenigingen, zoals dat gedes- mede afhankelijk is van de toekomt doorzocht. Men is het gebouw bin- stige plaats en functie van de zg. ek- dengekomen vennoedel Jk terne beleidsvoorbereidende licha- «n ^draad Via de hrieve men (zoals de welzijnsraad). Dit ter- deur openeI>' Inbreker in kraag gepakt kale huur wei^iju ou.iw vr.w ...j—oomaand en meer de" verordening geldelijke steunkrot- f120^"" ontruiming, doorstroming ïiingverbetering 1973 en e< het gemeentebestuur T vTnmmvP Burgemeester en band met het buiten de woonruimte wethouders van Leiderdorp vragen wet brengen van de wcmingen met de commissie van Maatschappelijk een kale Welzijn advies over de wijziging van ^^vallen dan een woonvergunning niet voorstel meer vereist zijn. Verder wil men an Ha- de vraag beantwoord zien of opnieuw zerswoude over wijzigmg'vak de in economische binding moet worden die gemeente geldende verordening, voorgeschreven indien wel vergun- B en W vragen ook advies over het hing vereist is. verzoek tot financiële steun aan de over bovenstaande woningproble- Stichting Centrum Milieubeheer men gaat de commissie zich buigen Morgen Zuid-Holland in Rotterdam. Verder in een openbare vergadering op advies over de wijziging van de ver- dinsdagavond, 14 Januari as., 's- ordening regelende de toepassing van avonds om 8 uur in het gemeente artikel 1 van de woonruimtewet. De huis. wijziging van de verordening gelde- ■lijke steun krotontruiming, doorstro ming en woningverbetering houdt P 1 verband met verhoging van Rijksbij- IJieiStal VHIl dragen die het mogelijk maken bij krotontruiming en woningver be te- ring een bedrag ad f 3000.-- uit te CaHlCra S dl keren. De uitkering bij doorstroming De cultureel werkers en de "11 februari beweging" eisen van het LEIDEN BIJ de Leldse politie tiileerd is uit de inspraakprocedure algemeen bestuur van de welzijns- kwam in de afgelopen nacht de rond de discussienota over het op- raad dat de ontwerp-brief aam B. en melding binnen dat er een inbraak W. niet op vertraging maar Juist op werd gepleegd in het gebouw van de de cultu- versnelling van de besluitvorming, NedierjamdSe Drukkerijbedrijven aam meen be- rond de opbouwstructuur aandringt. de Oosterkerkstraat De politie trof er inderdaad een inbreker aan. Het bleek een 19-jarige Leidenaar te zijn, dJe op zoek naar geld was. De jongen is overgebracht naar het bureau aan de Zonneveldstraat. bouwwerk. Blijkens ee reel werkers i Burgerraadsman Buro Burgerraadsman. 7, (hoek Breestraat, Ki tel. 071-43171 Spreekuren van 11.30-14.00. do. van lu.uo-xi.uu Begijntje Sezueel voorlichtingscentrum Begijn hof 2 (Rapenburg) Dl 7.80—10 30 uur nam en wo 7S0—8S0 uur nam Moeders voor moeders K oordstudio Centrum voor intermenselijke trekkingen ontmoetingsruimte Redactie Paul Wolfswinkel MEDISCHE DIENSTEN Artsen "telefoon 25260 6ü"„tó,rnli!'v? °uae K1|n 88- uei 44000 voor advies infor maties etc Werkdagen van 16-23 uur OntmoetingsruimtenWerkdagen 's avonds tot 23 uur Zaterdag gesloten, zondag van 20 tot 23 uur Tevens aangepast voor llchameillk gehandi capten. Elke donderdag van 16—10 uur spreekuur Alg. Ned Invaliden Bond. Te water Leiden Voor spoedgevallen wordt de weekenddienst van zater dag 10.00 uur vm. tot zondag 24.00 8 iviattuaagavona: toneelgroep en So- uur, waargenomen door de volgen- sjaie Kreagroep; Dinsdagavond Ken- er voor het eerst sinds 50 Jaar, in de artsen: Wijk I: Morswegkwartier, Portugal welar vrije verkileeiingen binnenstad tot Cityring: H. C. Jas- Vormingscentnim Troef Programma Troef Jongerencentrum: Maandagavond: Toneelgroep en S* sjale Kreagroep: Dinsdagavond Ke nismaklngsgroep Werkgroep Naald Draad. xr/~-Y- heit alweer zaterdag otie unaniem geprezen. We kunnen dan° verzorgt de jongerengroep0The verzekeren dat de gemeente Leiden van de democratie Lord's Folks een eucharistieviering de toekomst herinneringen zal in de Jozefkerk aan de Herensingel, opwerpen aan een stad, Palter Fischer gaat voor. Het thema fPraak een afspraak is luidt: te water gaan. De viering be- Juvenal op bijzonder vriendschappe- ontvangen gint om 7 uur. Op en weg gehandhaafd blijven op f 1750,- v T 1 wijziging van de verordening baiKireCOraerS toepassing woonruimtewet houdt ver- De kaarten voor de bejaardlencar- navalsmiddag, die de Leidse carna valsvereniging De Hutspotten het kantoor van deze krant bracht die medewerkers bedanken uit te delen aan bejaarden die meer dan voortreffelijke Voorschoten Uit een woning aan de Karei Doormanlaan in Voorscho ten is gisteravond voor enkele dui- Arie Groenevelt apparatuur gestolen. De dieven kws in Leiderdorp woorden: u hoeft het echt nietn te proberen. Ze zijn op. De zaal zit mudvol! den de gastvrijheid en de organisa- gehouden X>e verkiezingsuitslag zal perse jr., Witte Singel 72, telefoon beslissend zijn voor de handhaving 24961. Wijk II: Groenoord, Kooi en de bevrijding Merenwijk: R. M. G. Taytelbaum, de koloniën in Afrika. De so- Hogewoerd 138, telefoon 20266. Wijk af- cialistische partij in Portugal is III: Waard, Professorenwijk en straatarm en mag dus best wat geld Tuinstadswijk: W. de Bruyne, de u zusterpartijen. Laat de Kanterstraat 32, telefoon Vandaar dat de VARA samen met 26866. Wijk IVZuid West en Haag- Wegman ,Paga- as Oaimeliajdal ;s, tel. 23276, Marie- ninistraat 8, telefoon 26509. an Anne Kanimg, Clarensteeg 6, tel. Leiderdorp O. du Ry van Beest te 44416, W. van Putten, Drechtsbraat Holle, praktijtoadres Mauriitssingel 35, telefoon 41562 en B. Werk, 168, telefoon 33686, spreekuur voor daarom al grootscheepse collecte gaat houden spoedgevallen zaterdag en zondag, voor Portugal. Ook in Leiden zal van 12.30—13.00 uur. dan worden gecollecteerd. Maar, u Oegstgeest J. B. Hugemhodtz, groot te- Wïlhelmiiroapark 2, telefoon 51390. Kessen, Voorschoten S. v. d. Kooij, V. d. Coreilistraat 30 zijn zeer bereid men- Oyelaan 13, telefoon 6951 (zaterdag) sen in te schrijven als collectant. F. Koopmans, Wagnerlaan 69, tele- Graag voor 20 januari. In elk ge- foon6352 (zondag) lijke manier kan samenwerken. Als televisiemedewerkers ls het ons dan de PvdA op zaïterda® 25 januari ook een behoefte te zeggen: Het een eer in Leiden de finale "Spel zonder Grenzen 1974" uit mogen zenden. college willen ze wilden hebben, zijn op. Weg. kin8- Me* vriendelijke groeten, Dick begrijpt het al Verdwenen. Komen ook niet meer van Bommel, hoofd afdeling gevari- kort aan collectanten, terug. eerde programma's." Waarom? Hoe kan dat nou? Ge- Sjongejonge. Wat een lovende het liep storm. Met andere woorden. En nu maar opletten «w. vergaderingen kommissie- bijeenkomsten enz.; Donderdagavond: 1 Filmgroep. Handenarbeid en samen, spelen Troef. Hogewoerd 67 telefoon 071-30494. SOS-dienst „.SOS - tel hulpdienst, tel. 071— 29202 Voor allen die ln moeilijkhe den verkeren dae en nacht te berei ken. Gemeenschap Zuidwest Hulpverlening»- en informatiedienst chap^ Zuidwest tel 64116. Leidse Rechtswinkel Juridisch Adviesbureau Volkshuis, Apothekersdllk 33 Dl. uur vm 1 uur ni Dienstencentrum. 36. vr. 7-9 uur nam. Mierennest do. dieven kwa- binnen door een ruit aan achterkant van de woning in te slaan. Er zijn onder meer twee bandre- LEIDERDORP Arie Groenevelt, corders, twee fototoestellen, een film- Burgemeester voorzitter van de Industriebond NVV camera, een filmprojector en zes zil- van de NCRV komt vanavond in het Dorpshuisin veren munten verdwenen. De bewo- die we u ook laiten ïeewn de eerstvolgende tv-uitzending val kunnen collectebussen op de col- Warmond A. W. Bots, Prof. Aal- vanuit Lelden komt. Dank u! Leuke dingen tijdens de inbraak niet Begrotingsraad op 25 februari "Edelachtbare heren, bü de af sluiting van het seizoen "Spel zon der Grenzen 1974" doet het goed een terugblik te werpen op de finale 1974 in Leiden. Zonder daarmee andere gemeen ten tekort te doen, mogen we vast stellen dat de medewerking van de gemeente Leiden werkelijk groots ben namelijk indertijd Peppi en Kokkie uitgenodigd om op te tre den voor de Jeugd. In het Dorpshuis hebben de dikke kinders een plezante namiddag geschoteld. Goocheltrucs die regelma- tober. Er vestigden zich evenwel tig mislukken en zo. Doldwaze din gen dus. gemeente Leiden werkelijk groots is n 1 geweest. Alle faciliteiten die mogelij- iQlGStinCI Leiderdorp. Van 8 tot 9 is hij aan- ners wezig om te spreken over de nieuwe thuis, cao en de algemene beschouwingen daarover. Er is gelegenheid tot dis cussie. Arie Groenevelt ls uitgeno digd door het bestuur van de NW. Industriebond, afdeling Leiderdorp die ongeveer 200 leden telt. Deze ver gadering met Arie Groenevelt kan ge zien worden in het kader van de voorbereidende besprekingen voor 't LEIDERDORP De Leiderdorpee kernwijs verleend kondten worden, Congres dat de NW in Juni as. in begroting 1975 wordt, zeer laat dit werden in recordtijd gerealiseerd. Woensdag de 15de om 9 uur 's a- Rotterdam wil houden. keer, behandeld in een extra, open- Graag willen wij daarom alle lof vands wordt de 1ste schoQtngsbijeein- bare, raadsvergadering op dinsdag toezwaaien aan de instanties die komst van de Palestina-werkgroep in ZOETERWOUDE Leden van 25 februari, om 7 uur. Tijdens de- zich zo volledig hebben ingezet om Leiden belegd ln het Praethuys in de KPJ, afdeling Zoeterwoude kun- ze vergadering worden de algemene gezamenlijk "Spel zonder Grenzen die Virouwehkeitokoorstraat 9. Voor na- nen vanavond weer kaarten. Deel- beschouwingen gehouden, de ant- 1974" op werkelijk internationaal ni- dere inlichtingen wende men zich nemeers kunnen zich vanaf 19.30 woorden van B. en W., eventueel in veau te besluiten. Het is ons tevens tot Frans Brons, Langebrug 3, tele- uur laten inschrijven in het Don tweede instantie en tenslotte de vast- een groot genoegen de dank aan de foon 25526. Boscohuis. stelling van de begrotingen. stad Leiden over te brengen van Over een paar maanden worden lectedag worden opgehaald bij Marie- berselaan 2, Voorhout, telefoon Anne Koning, vanaf 10 uur. 02522-11393. Apotheken De avond-, nacht en zondagdienst der apotheken in de regio Leiden, Leiden uit^ebrachr HeT gaat over fordt waargenomen van: vrijdag 10 januari—17 Januari; door: Apotheek Cijferwerk de maand november 1974. Een kleine selectie: De bevolking H"'p df, Men5^Td' Hooi de dunne de telde 97598 leden. Dat is een toena- SJf t LL ,2}060é 126 in vergelijking met ok- Beker' flef°?n 55482 Te" r vestieden zich evenwel 69 ïen8 op zaterdag tot 1 uur. nam.: minder (namelijk 679). Maar ^„ek„J^0ten' LeldScweg 66 er vertrokken ook minder mensen, te weten 510 (was 520). Er werden 66 mensjes geboren (15 minder); er overleden 66 mensen (11 meer) en er werden 51 huwelijken geslo ten (21 minder). telefoon 01717-2525. Wijkverpleging Leiden Stichting Interkruis, Lei den, Middelweg 38. telefoon 21753. Leiderdorp Gezondheidszorg De woningvoorraad bedroeg 33213 Leiderdorp, telefoon 40131. (was 33175). Er kwamen 38 huizen Oegstgeest Interkruis, Lljtweg 7 gereed en dat is een afname van telefoon 54500. 155, want in október waren het er Voorschoten Gezondheddsoen- maar liefst 193. trum, V. d. Waallsloain, telefoon 4461. Zo, en met deze wetenschap kun- Warmond Zr. L. Kersben, School- nen we het weekeinde in. De groe- straat 32 a 2, Voorschoten, telefoon ten. 01717-7509. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leidacb Dagblad B.V Witte Singed 1 - Leiden. Postbus 64 Giro 57055. Telefoon directie en admini stratie 071-25041. Telefoon redactie 071-21507. Hoofdredacteur Han Mulder. Kwartaalabonnement ..I 34,35 Per Post f 36.75 Jaarabonnement 1126.10 Losse nummers f 0.50 Abonnementsgelden bi) vooruit betaling te voldoen Bi) automa tische overschrijvingen geen ad ministratie- en incassokosten Nabezorgtag van 18.00—20.00 u Zaterdag van 16.00—18.00 uur Telefoon 071-30500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 2