Bruto-tekort NS van 628 miljoen Loonkosten en belastingen moeten omlaag Record Resultaat over 1974: 'Kosjer slachten geen dierenmishandeling' Koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs VRIJDAG 10 JANUARI 191 MARKTBERICHTEN UTRECHT Volgens voorlopige cijfers hebben de Neder landse Spoorwegen vorig jaar afgesloten met een bruto-tekort van f 628 miljoen. Het jaar daarvoor bedroeg het bruto-tekort 481 miljoen. Invoering van de 40-urige werkweek en doordat de nieuwe dienstregeling een grotere behoefte aan personeel met zich mee bracht. Er komt nog bij dat door de leeftijdsopbouw van het rijdend personeel de uitstro- ming groter wordt. Jaarlijks houden zo'n 100 machinisten ermee op en hangen 75 conducteurs de kniptang aan de wilgen. Na aftrek van een rijksbijdrage voor het verrichten van verplichte openbare diensten f onrendabele lij nen) van f 435 miljoen resteert o- ver 1974 een tekort van f 193 mil joen. Bij dat bedrag zit inbegrepen een bedrag van f 36 miljoen, de rente voor financiering van de ver liezen over de afgelopen jaren. NS hoopt dat die f 86 miljoen door het rijk zal worden overgenomen wan neer terzijnertijd de wet op de fi nanciële positie van NS van kracht wordt. Wanneer het rijk inspringt blijft voor 1974 nog een negatief be drijfsresultaat van f 107 miljoen Exclusief de rente voor de finan ciering van de verliezen namen de totalen kosten van NS vorig Jaar met f 127 miljoen toe tot f 1491 miljoen. De totale opbrengsten na men met f 175 miljoen tot tot f 1384 miljoen incl. de rijksbijdra ge. De reizigersopbremgsten stegen met f 58 miljoen tot f 591 miljoen. Me de dankzij de energiecrisis passeerde LEERRAPPORTEN VAN QEDENMOKGEN 7 Ut B a d a lg a II 23 Amsterdam zw. bew. 9 8 0 De Bilt h. bew. 8 7 0 Deelen geh. bew. 7 7 0 Eelde geh. bew. 8 7 0 Eindhoven geh bew. 8 8 0.1 Den Helder geh. bew. 9 8 0 Luchth. Rtd. zw. bew. 9 9 0 Twente geh. bew. 7 7 0 Vlissingen geh. bew. 9 8 0 Zd. Limburg geh. bew. 7 7 0 Aberdeen onbew. 10 0 03 Athene zw. bew. 8 5 3 Barcelona 1. bew. 15 5 0 Berlijn regen 3 7 0.1 Bordeaux geh. bew. 13 2 0 Brussel zw. bew. 8 7 0.4 Frankfort geh. bew. 3 2 0.1 Geneve mist 6 -3 0.2 Helsinki geh. bew. -4 -5 1 Innsbruck mist 3 -8 0 Kopenhagen onbew. 5 4 0.4 Lissabon mist 8 1 0 Locarno onbew. 9 -4 0 Londen zw. bew. 10 8 0 Luxemburg geh. bew. 3 3 0 Madrid onbew. 14 -3 0 Malaga 1. bew. 16 7 0 Mallorca zw. bew. 16 4 3 Munchen zw. bew. 3 -4 0 Nice 1. bew. 14 4 0 Oslo onbew. 4 1 4 Parijs zw.bew. 12 8 0 Rome onbew. 13 -2 0 Split L bew. 8 -1 0 Stockholm geh bew. 2 1 0 Wenen zw. bew. 3 -4 0 Zurich geh. bew. 1 1 0.1 Casa Blanca onbew. 18 6 0 Las Palmas onbew. 22 15 0 Tel Aviv onbew. 10 Tunis onbew. 17 1 0 het reizigersvervoer vorig Jaar voor het eerst de 8,5 miljard reizigers kilometers. Het steeg van 8,17 mil jard km in 1973 naar 8,52 miljard km in 1974. De stijging zaït hoofd zakelijk in de verkoop van gewone kaartjes en abonnementen. Aan de kostenkant was de perso- n-eelspost als altijd de grootste. Die steeg van f 844 miljoen in 1973 naar f 963 miljoen in 1974. De ener gie- en onderhoudskosten gingen om hoog van f 306 miljoen naar f 358 miljoen. Personeel Overigens kan NS voor 1 oktober nog circa 200 machinsten en con ducteurs gebruiken. Via een krach tiger werving hoopt men dit aan tal te bereiken. NS heeft goede hoop dat het allemaal lukt maar mocht dat niet het geval zijn dan zal het bestaande, circa 4800 man sterke koips rijdend personeel wellicht wat Aanschaffing en onderhoud auto's kost ons drie miljard AMSTERDAM (ANP)—De Ne derlandse automobilist geeft Jaarlijks voor de aanschaffing van en 't rijden met z'n nieuwe personenauto f 5800 uit, waar van onderhoud en reparatie ruim f 800 uitmaken. Nationaal bezien betekent dit een totale uitga van f 3,2 miljard, in clusief f 0,7 miljard voor ver zekeringspremies. Het aantal u- ren, dat de auto in de werk plaats doorbrengt daalt nog steeds. In 1965 was dat 21 uur en vorig Jaar minder dan 10 uur. Dit heeft de heer O.W.C. Dorsman, voorzitter van het uit voerend comité van "Autovak 75" in Amsteream meegedeeld op een persconferentie ter ge legenheid van deze zesde inter nationale tentoonstelling van garageuitrustina gereedschap pen, onderdelen en toebehoren voor de auto. "Autovak 75" wordt gehouden in het RAI- gebouw van 22 t/m 28 januari. De heer Dorsman illustreerde aan de hand van cijfers de be langrijkheid van deze tentoon stelling. In Nederland is vorig Jaar ongeveer 100 miljoen gul den uitgegeven voor vervanging en uitbreiding van garage-uit rusting, waarmee de totale in vestering in uitrusting en ge reedschap is gekomen op onge veer een half miljard gulden. De omzet in auto-onderdelen was vorig Jaar ruim anderhalf miljard gulden (één miljard voor personenauto's en een half miljard voor bedrijfswagens). verlofdagen op moeten zouten, al dus een NS-woordvoerder. Men heeft tot nu toe met de wer ving nogal pech gehad. Een groot aantal sollicitanten bleek niet geknipt voor het conducteurs- of machinis ten-metier. Daarnaast had men ex tra mensen nodig onder meer door Beursoverzicht Nieuwe stijging voor Heineken AMSTERDAM (ANP) Het ze kere optimisme over de vooruitzich ten zowel op kortere als op langere termijn bij Heineken bij het uitko men van het jaarverslag heeft vandaag tot een nieuwe sterke koersstijging voor het bieraandeel geleid. Geopend werd op f 140, wat een winst betekende van f 6. Ook KLM deed er op f 55.50 weer een flinke schep bovenop. Deze koers betekende een vooruitgang van f 5.70. Van Ommeren was f 6 in herstel op f279. terwijl Nationa le Nederlanden f2.30 aan de koers toevoegde op f 60. Van de internationals was Uni lever f 1.50 beter op f90 en AKZO f 0,60 op f 39,90. Hoogovens verloor f 1.60 op f57, Kon. Olie een dubbel tje op f63.10 en Philips f0.20 op f21.60. De vanmorgen aangekon digde 9.75 pet. obligatielening van Philips a pari wordt door de beurs gunstig beoordeeld. Van de cultures verloor Amster dam Rubber weer f6 op f231 en Deli f 1.40 op f89.60. HVA was op f57.40 fractioneel beter dan don derdag. Amrobank verloor bij ope ning f0.90 op f67.70. De overige fondsen bewogen zich dicht rondom het slotpeil van gisteren. De staats- fondsenmarkt was vast gestemd. Direkteur Planbureau DEN HAAG Het beste middel tegen structurele werkloosheid is toch wel kostenverlaging voor het be drijfsleven, vooral verlaging van de loonkosten. Dit heeft de directeur van het Centraal Planbureau, prof. dr. C. A. van den Beid, verklaard in "De Werkgever", orgaan van het Ne derlands Christelijk Werkgeversver bond. "En dan bedoel ik geen matiging zo eventjes, maar over de loop van een aantal jaren, om het proces van uitstoting van arbeid tegen te gaan. Nieuw Israëlitisch Weekblad: Doodvonnis Het Sowjetrussi- sche hooggerechtshof heeft vorige week het doodvonnis over de 57-jari ge Michael Lewiew, die beschuldigd was van het aannemen van steek penningen, bekrachtigd, zo heeft zijn zoon Alexander gisteren laten we ten aan westelijke Journalisten. Een telegram met een verzoek om gra tie is eveneens afgewezen, zei hij. Hij zei niet te weten of het dood vonnis al is voltrokken. LEIDEN 'Kreeft kan rustig le vend in kokend water worden ge gooid. garnalen worden zonder be perking levend gekookt en aal wordt met gemak levend gevild. Neder land exporteert de dieren ook. Even min is er bezwaar tegen de Jacht. Geen veewet of welke andere be paling ook die er bezwaar tegen maakt. De dierenliefde speelt pas een rol als het ritueel slachten be treft". Zo reageert het Nieuw Israë litisch Weekblad op een beschikking van minister Van der Stee van Land bouw, waarbij per 1 Januari 1975 het kosjere slachten in Nederland voor export wordt verboden. Kosjer slachten is zonder verdoving met een vlijmscherp mes de hals slagader doorsnijden, zodat het bloed onmiddellijk uit de hersens stroomt. Bij gewoon slachten worden de dieren eerst verdoofd. Wat het rituee sachten betreft, aldus het NIW, is de evolutie in het denken zo ver gevorderd, dat een verbod moet worden uitgevaar digd wegens dierenmishandeling. Het blad vindt dat men zich met de be paling van minister Van der Stee op een hellend vlak heeft begeven, en dat waakzaamheid meer dan ooit is geboden. "Het gaat niet om het aan tal koeien, het gaat niet om wie de koeien consumeert, het gaat erom dat een vorm van kosjer slachten in Nederland aan banden wordt ge legd, omdat ritueel slachten dieren mishandeling zou zijn". Volgens het blad werd wekelijks in Leiden geslacht voor de export van 25 kalveren naar Zwitserland (de expoFt valt onder de veewet». Het ri tueel slachten voor binnenlands ge bruik is verankerd in de vleeskeu- ringswet. Direoteur Cremers van het Leidse slachthuis: "Die keuring ging volgens die Israëlische ritus. Op een bepaalde dag in de week kwam er een man en die verrichtte de verplichte handelin gen. Er werd alleen in Leiden kosjer geslacht, omdat zich hier een expor teur bevond die connecties had in Zwitserland". Oorspronkelijk mocht in Neder land in de na-oorlogse jaren op 14 abattoirs kosjer worden geslacht. In de praktijk is het slachten beperkt, tot Amsterdam en Den Haag. De Joodse gemeenschap van Zwitser land betrekt thans het kosjere vlees vanuit Frankrijk. Voor 1975 zal er feitelijk wel een reële contractloonstijging van twee pro cent uitkomen. Maar als econoom speel je wel eens met de gedachte: waarom zou dit niet nul kunnen zijn? Het is natuurlijk moeilijk aan werknemers een cijfer van nul te verkopen, maar voortgaande loon kostenstijging heeft nu eenmaal ern stige consequenties voor de werkge legenheidssituatie. En daar zijn de werknemers toch zelf ook recht streeks bij betrokken". Prof. Van den Beid vestigt de aan dacht op de zeer onzekere interna tionale situatie. "Onzekerheid ook in de prijzensfeer, waaronder die van olie. De internationale prijsbeweging voor grondstoffen zwakt af. De Verenigde Staten staan, volgens prof. Van den Beid, voor het dilem ma van vermindering van prijsstij ging, of expansie. In de V.S. worden de bestedingen nog niet gestimuleerd, maar hij gelooft dat dat toch wel nodig is voor dit Jaar. Mogelijkerwijs zal het in de tweede helft gebeuren. Meer in het algemeen zegt de heer Van den Beid zijn twijfels te hebben over de macro-economische model len die bij de prognoses worden ge hanteerd. Als gevolg van de olie crisis zijn er nogal wat unieke ver schuivingen in het patroon opgetre den die hem buitengewoon voorzich tig doen zijn bij het uitspreken van zijn verwachtingen. Hij is er voorstander van de koop kracht van de werknemers te vergro ten door middel van belastingverlich ting. Hij is er zich van bewust dat er dan voor de overheid problemen kunnen rijzen voor de financiering van haar uitgaven. De ontwikkeling van de collectieve uitgaven zal dan moeten worden bezien. "En men zal dan moeten heroverwegen, of deze nog in die mate kan doorgaan, als thans het geval is." Wisselkoersen Londen 5.8215 - 5.8265; New York 2.47875 - 2.48125; Montreal 2.48875 - 2.49125; Parijs 56.195 - 56.245; Brus sel 6.9105 - 6.9155; Frankfort 103.725 - 103.775; Stockholm 61.065 - 61.115; Bern 96.605 - 96.655; Milaan 38.255 - 38.305; Kopenhagen - 43.825 - 43.875; Oslo 47.775 - 47.825; Wenen 14.5775 - 14.5875; Madrid 4.15 - 4.45. Bil 320-^-790, Cl 640—770. CII 560 15—36; Rozen Gai Irissen 135190; Narcissen 65120; Tulpen Apeldoorn 150—180: Golden Apeldoorn 160200; Snow Star 205; Blenda 150—155; Prominence. Casslnl. Beauty of Volendam 145170; Charles 175—185; Christmas Gold. Lustige Wltwe 110—145; Tommy, Christmas Marvel. Gander 100130; Preludium, Paul Richter. Ralph. Pink Trophy 90— 115; Aladdin 355; Tulpen gemengd 155—180 per bos. Lelie kelk 16; idem tak 95; Orchideeën 57; Rozen gr. bl. 30; Idem kl. bl. 32; Tulp met bol 10; Anjers tros 27; Div. snijbloemen 42; Idem Imp. 87; Alstroe- merla Imp. 37; Anjers AM Imp. 33: Liatris Imp. 28; Orchideeën Imp. 15; Rozen gd. bl. imp. 51; Idem kl. bl. imp. Lange rijen vluchtelingen op zoek naar veiliger oorden in Viet nam en Cambodja op de foto op ongeveer 17 kilometer afstand van de Cambodjaanse hoofdstad waar de strijd opnieuw is opge laaid. Sinds het begin van het nieuwe jaar hebben minstens 20.000 vluchtelingen Pnom Penh over spoeld. Staat opgelicht voor 4 miljoen HILVERSUM De 32-jarige B. J. L. uit Hilversum wordt verdacht van een grote zwendel in olie. De man heeft met valse verklaringen de staat voor miljoenen opgelicht. L. werd er bij deze omvangrijke op lichtingsaffaire zeven miljoen gul den beter van. voor vier miljoen ten koste van de staat en voor drie miljoen ten koste van een oliehan del in Dordrecht. Het ging om een hoeveelheid van 53 miljoen liter huisbrandolie, die L. bij diverse handelaren inkocht en daarna met valse verklaringen als autogasolie doorverkocht naar twee grote oliehandels in Dordrecht en Rotterdam. De partijen werden door deze bedrijven naar het buitenland verkocht, wat tot resultaat had. dat het accijns verschil aan L. werd uit betaald HAZERSWOUDE De tafelten nisvereniging Avanti heeft een re cord geboekt wat betreft de inza meling van oud papier in de wijk Rhijnenburch en in Hazerswoude- dorp. Liefst negen ton oud papier werd vorige week zaterdag door de leden van de vereniging ingeza meld die zoals bekend, de opbrengst zal aanwenden voor de financiering van een eigen clubhuis. Spie en Span 35. diolen 27. Colv. r. Anjers tr. pink 34. Texas 32. Oscar 3" ship 69. Per bos: Pears 46. Gla- snijbloemen 102: idem imp. 109. AALSMEER 9/1, bloemenveiling: William Sim 3555; Rose 3142; White 28—41; G.J. 40—54; Dustv 32— 40; Charmeur 4563; Arthur 3745; 3241; Orchid Beauty 40—52; a 3250; Tangerine 3254; 39. Rozen gr.bl.: Baccara 100—150; Bridal 60—87; C. Pril hage 100—145; Master P. 4058; 6085; Pink Sensation 4892; Ro6e- landia 4587; Sonia 80—150; Super Star 100140; Ilona 100145; White 0—58; Geh. Duisberg 100— 140—215; G. Fantasy 60 nt 60—75; Laminuette bl.: Carol 41—71; Co- Ivergold 50—84; Jack 4064; Marimba 5174; Miss. 72; Magie Moment 6075; 4047. Rozen kl.bl.: Carol ronet 30—55; Evergold 50—84; Jack Frost 40—64; Marimba 51—74 Ellen 60—85; Motrea 40—68; Jr. Miss 50—85; Belinda 40—67; Yellow Belinda 40—67; Esther Ofarim 4068; Golden Belinda 3264; Red Garnette 4061; Roswytha 35 54; Spanish Sun 40—56; Rublnette 50 —73; Zorlna 32—49; Mercedes 125— ■■PHH Amaryllis 40 60; Alstroemeria 60140; Anthurlum 200400; Call a 4090; Chrvs. Jaarr. 200340: Cyclamenbloemen 100160; Freesia 250—490; idem dubbel 250 460; Gerbera 125160; Gladiolen 300 —700; idem Colvillel 140—225: Glor'o- i tak 125—290: Nerine 80—105; Narcissen 100—340; Tulpen 125—280; idem lelleaehtig 580; Hyacinten 3042; Strelltzia 150—250; Snileroen 125—210; Stepman 4 kop 120190; idem 2 koD 230; Liatris 300—880. LEIDEN 10/1. Coöp. Groente- en fruitveiling: appels 107110; peren 80; aardappelen 17—18: andijvie 158163; kroten 17; idem gek. 70; boerekool 35 40: groene kool 28^ prei _93—101; 25; witlof 155—160; knolselderij 40— 45; sla zwaar 31—37; bleekselderij 29; Schending De Mongoolse commu nistische partijleider Yoemjgrin Tsedenbal heeft China er van be schuldigd. dat groepen van zijn troepen de Mongoolse grens schen den en op Mongools gebied bossen ka pen en daar branden stichten. Ook zouden de Chinezen kudden vee over de grens drijven die besmet zijn met zeer besmettelijke ziekten. Mongolië dat een nauw bondge noot van de Sowjet-Unie is. heeft een bijna 5 000 km lange grens met China. 'Waterlanders' organiseert groot volleybaltoernooi NIEUWKOOP De volleybalver eniging "De Waterlanders" gaat a.s. zaterdag een groot toernooi houden in het gymnastieklokaal aan de Lin- denlaan. Aan dit toernooi zullen zowel dames als herenteams deelnemen van de verenigingen K.D.O. uit De Kwakel, S.A.S. uit Uithoorn, DA.C. uit Al phen aan den Rijn en uiteraard van "De Waterlanders". Dit tour- nooi dat als "Nieuwjaarstoernooi" is aangekondigd zal om half tien be ginnen en de wedstrijden zullen tel kens een half uur duren. Na verloop van deze speeltijd is de dan verkre gen stand bepalend voor de uitslag. De wedstrijden duren tot ongeveer half vijf waarna de finale dames en heren worden verspeeld, elk over 3 sets. Het publiek zal op een tribu ne kunnen plaatsnemen en in het noodgebouw naast het gymnastiek lokaal zal een natje en droogje voor iedereen te verkrijgen zijn. VRIJDAG 10 JANUARI 1975 ACTIEVE AANDELEN AKZO f 20 ABN t 100 AMROf 20 A dam Rubb f750 Dell Mi) f 75 Dordtsche P. t 20 Dordtscüe P. pref Heineken f 25 Heineken B. t 25 HAL Bold f 100 Hoogov f 20 HVA MUen. KNSM eert. f 100 KLM I 100 Kon. Olie f 20 Nat. Ned. f 10 Ommeren eert Philips r 10 Robeco f 60 Rollnoo f 50 Scheepv On. f 50 Unilever f 20 58.6 57.1 1173 498 633 57.7 91.7 1153 883 823 813 1413 583 118.8 553 62.6 Bank-, crediet- en verzekertnevwezen AMKV Ami as Asst /l'dam g-n n1n Mjes en Hope 113 1163 BorsumU 893 90 Giessen 430 432 Ned. Krediet B. 403 40.4 Bos Kalis 863 87 Gist. Broc. 68 70 NMB 1203 124.2 Bnk. Onr. Zaken 355 347 ld. eert. 68 70 Slavenb. Bank 2295 2310 Braat Bouw Mg. 350 355 Goudsmit 84 84.5 id. cert 2293 231 Bredero v.g. 1620 1700 Grasso 136 135 Fr. Gron. Hyp. B. 863 88 ld. eert. 1570 1650 Grinten 163 165 Tilb. Hyp. B. 132 135 Bredero Vb. 361 Grofsmederij 123 126 W.-Utr. Hyp. B. 289 289.5 id. cert 353 363 Hagemejjer 100 107.5 Scheepv. Ned. 4380b 4225 Bührmann-Tett. 65 Helma Hold. 40 2 40.4 ld. eert 69.4 71 Hero Cons. 122 120 Calvé Delft eert. 128 125 Heybroek 207 ld. 6% eert. 1000 1015 Hoek's Mach. 79 80 Handel Industrie div. Centr. suiker ld. eert 720 720 Holec H. H Beton 196 533 200 53.6 Ceteco 1623 164 Holland Beton C 513 52 Asd. Chem. Farm. 303 304 ld. eert Chamott 1623 453 164 46.2 ALog Bob. Albert Heijn 363 613 38 62.8 Cont. Br. Tr. Clndu-Key Crane Ned. 50 g 51.5 g ICU cert. 68.6 71.2 Am as 21 20 635 635 IHC Holland 29.7 30.2 Asd. Droogdok 140 145 Desseaux Dikkers 563 71 58.5 73.5 Indus. Mi). 180 184 Asd. Rijtuig 123 124 IBB-Kondor 60b 61.5 Anlem Nat. 139 14 In ter las 145 147 Arnh. Sch.b. 125 126 InternaOo 53 53 Asselberg 665 685 Inventum 610 610 Audet 150 152 Dr. Ov. Houth. 212 210 Kappa 153 156 Aut-Screw W. 95 95 Droge Duiker App. 1100 1150 415 Kempen-Begeer 743 74 Aut Ind. Rt 1120 1130 410 Key Houth. 2600 BaUast-N. 31 31.5 Econosto 43.1 45 Klene 8 182 186 BAM 603 60.2 Elsevier 410 423 Kloos 130 136 Batava 550 550 ld. eert 409.5 421 Kluwer 823 86 Batenburg 224 223 EMBA 2343 236.5 Beek Van 1043 101 Enkea 52 55 Beers Begemann 683 68.5 Fokker 36 36.1 77 78 Ford Auto 329 320 Kon. Bijenkorf 703 72.7 Bergosa 147 144 Furness 61.5 84 ld cert 70.6 72.5 Berkel Pat. 112 112 Gamma EL 36 37.5 ld. 6 cum. 12.1 BliJdensteUn 550 540 ld. 5% pw 153 16 Kon. Ned. Pap. 66.5 69 Boer Drukk. 193 194 GeL Delft 170 185 Krasnapolsky 103 105 Gelder eert. 85 84 KSE 60 61 Bols 703 73 Gerofabr. 45.5 46 KVT 58 58 Kwatta 189 18.7 Ree sink 130 129 VihamU-Butt 80 83 Landré Gl. 146 146 ReeuwtJk 513 525 VRG Papier 810b 818 Leidsche Wol 199 213 Reiss en Co. 95 95 Vulcaansoord 565 56.5 Lindet. Jacob 286 290 Riva 170 175 Wegener Cour. 65 67 Macintosh 80.1 813 id. cert. 166 170 Id. cert 66 88 68 Meneba 813 80.7 Rotate Jiskoot 65.2 67 Wessanen 89 Metaverpa 2100 2100 Rommenholler 550 545 Wyera 123 6 902 125 Moluksche 89 90 Rijn-Schelde 251 2595 Wijk en Her. 925 Sanders 168 1675 Zaalberg 785 795 Schev. Expl. 17.8 171 Schokbeton 1120 1145 Miinb. W. 949 950 Naarden 53 5 52.5 Naeff 107 107 Nat. Grondbezit 47 48.4 NBM-Bouw 51 52 Nedap 358 350 Nederhorst 20.5 21 Ned. Bontw. 312 315 Ned. Dagblad 174.9 175 ld. cert 4325 4375 Nelle 300 307 Netam 83 83.5 Nieaf 1370 1360 Nlerstrasz 1600 1750 Norlt 98 99.8 Nutrlcla GB 61 63.5 Nutrlda VB 61 63.5 Nym> 72 Nyverdal 655 66.5 OGEM Holding 24 24.6 Orensteln 222 229 Ovlng-D-S 166 166 Pakhoed H. 1295 134 id cert 1295 134 Paiembang 77 78 Pal the 75 78 Philips 21b Pont Hout 220 227 Pore. Flea 90 91 Proost Brandt 195 200 Rademakers 360 365 Schultema 98 102 Schuppen 230 230 Schuttersv. 100 106 Stevin Gr. 53 54.8 Stoomsp. Tw. 108 114 Tabak Phil. 129 125 Telegraaf 84 84.1 THV intern. 285 285 Tilb. Waterl. 343 332 Tw Kabelfabr. 302 300 Ubbink 145 148.5 Onlkap 265 272 Unilever cert 80.5 KL 7% 73 73 Id. 6% 63.1 63.1 ParticipatiebewiJzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsen bez. 793 America Fund lie Asd Beleg. C. 113.5 Converto 460 Goldmines 214 Holland F. 120 ld. I 600 Interbonds 467 Blnn Bell. Vg. 106.1 Ned. Vastgoed Dutch Int. IKA Beiegg. Nefo O ham Rollnco Urn-Invest. Wereldhaven VUet-Wernlnk 76.5 77 Veneta 52 50.5 Leveraged 20.6 20.7 Ver Glasfabr. 130 131 Tokyo P (8.) 111.7 1119 Ver Hand Sch. 664 663 Tokyo PJL 165 16.5 VMf 159.5 163 Concentre 22.9 229 Ver. N. Ottg-mi). 795 83 Europaionds 196 190 Ver Touwfabr. 593 UnifoDda 364 366 KL cert 61 •61 Eminlus 930 940~ Vezelverw, 520 530 Finance-Un. 170 175

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 18