Moet de K van KRO blijven? Katholieke Radio Omroep 50 jaar Ministeries verdeeld over nieuwbouw van Leidse universiteit 'Nieuw AZ is met 850 bedden niet te ruim9 VRIJDAG 10 JANUARI 1975 "Massacommunicatie en christelijke levensvisie" is het thema van de commissie o.l.v. drs. H. Hoekstra. De ze commissie is van mening, dat in het werk van alledag de doelstelling - "bij het vervullen van haar taak erkent en belijdt zij (de KRO) Gods Openbaring, zoals deze door de Ka tholieke Kerk wordt bewaard en doorgegeven" - moet worden waarge maakt. "Zij staat (dan) ook op de achtergrond van al onze beschouwin gen", aldus de commissie. De KRO dient zich bü haar communicatieve arbeid te laten leiden door de chris telijke, katholieke levensbeschou wing; door het Evangelie. Dat spreekt de statutaire doelstelling uit. "Dat mag", aldus de commissie, "uiteraard niet zó worden verstaan alsof het Evangelie pasklare ant woorden of direct hanteerbare alter natieven voor alle huidige levensom standigheden geeft. Het gaat veel meer om een voortdurende dialoog met en een bezinning op het Evan gelie". Door Theo Kroon Overeenkomstig eigen visies, waar den en normen zal de KRO bepalen I en verantwoorden wat zij van be lang, waardevol of toelaatbaar acht. I De KRO dient een oriëntatie te bie den. die "gebaseerd moet zijn op het Evangelie in verbondenheid met het katholieke volksdeel". De commissie besluit haar rapport met het opstel len van de volgende werkformule: "Ter voorlichting, ontplooiing en ontspanning van kijkers, luisteraars en lezers streeft de KRO er in het bijzonder naar visies, waarden, nor men en smaken, die vanuit Evan gelisch oogpunt van belang te ach ten zijn voor mens, kerk en maat schappij, te weerspiegelen, te ver helderen en uit te drukken. De KRO doet dit in verbondenheid met het katholieke volksdeel". De commissie over "KRO en gods dienst (igheid)" o.Lv. dr. L. J. M. Ter- steeg is van mening, dat voor een katholieke omroep de godsdienst uiteraard het hoofdgebied is De commissie duidt aan, dat het gods dienstige helemaal door en vanuit het kerkelijke wordt bepaald en meent, dat men toch wel een volsla gen vreemdeling moet zijn in het kerkelijk Jeruzalem om niet te we ten, dat deze verkerkelijking van het religieuze leven, kenmerkend voor het katholiek verleden in Neder land, de laatste jaren tot reacties heeft geleid. De commissie beschouwt "het k£p tholieke volksdeel" als geloofs- en kerkgemeenschapals een groep mensen tussen wie het katholieke geloof en de katholieke kerk een ver- baimd betekent, diait to dieze tijd an ders Is geaard dan in het verleden. De katholieke gemeenschap leeft in onze tijd immers minder onder scheiden en afgescheiden van de "andersdenkenden" dan in het ver leden. Zij leeft in open uitwisseling met de protestantse christenen, mat huma nisten en andiere buitenker kelijken. En "in die open uitwisse ling spelen radio en televisie een be langrijke rol", aldus de commissie. "Die open uitwisseling vereist (dan ook) herkebaarheid naar binnen. - naar de katholieke groep - en ver staanbaarheid naar buiten". De commissie beseft dat de verbon denheid van de KRO met het katho lieke volksdeel ook betekent een stuk afhankelijkheid voorzover de be staansmogelijkheid van een eigen katholieke omroep in belangrijke mate steunt op katholieke begunsti gers (DeKROkemt als stichting geen leden. T.K.) "in verband met de Pastoor L. H. Perquin O. P. Met het doel "iedereen, zonder uitzondering, te bereiken, de grote cultuurschat, die de katholieken be zitten, uit te dragen en aan leder die het horen wil de katholieke op vattingen omtrent de menselijke maatschappij duidelijk uiteen te zetten" deed pastoor L. H. Perquin O.P. van de St. Dominicuskerk te Amsterdam op 4 februari 1925 in de katholieke dagbladen een oproep om een eigen katholieke omroep te stich ten. Ruim twee maanden later om precies te zijn: 23 april 1925 werd de Bond van katholieke radio verenigingen (organisatie van katho lieke radio amateurs) opgericht. De zer dagen bestaat deze bond, die la ter herdoopt is met de naam "Ka tholieke Radio Omroep", dus 50 jaar. Omdat het woord "katholiek" door velen is geschrapt als zijnde achter haald, door nog meer mensen ter discussie is gesteld met de vraag of een katholieke organisatie en dus ook een omroep in deze tijd nog wel een redelijke bestaansgrond heeft, om dat er niet meer speciaal behoeft te worden gestreden voor de erkenning van rechten ten behoeve van katho lieken, heeft de KRO gemeend zijn gouden jubileum in het teken van de discussie rond zijn eigen identiteit te moeten plaatsen: moet de "K" van KRO blijven en zo ja, waarom? Intern beraadt de KRO zich al ja ren over deze vraag, zeker toen een publiciteitsmedium als De Volks krant het woord "katholiek" uit de kop ging schrappen. Intern was men bij de KRO de laatste Jaren van mening, dat de "K" gehandhaafd diende te blijven, alhoewel men zich realiseerde, dat "als buiten de strikt religieuze en kerkelijke uitzendingen het eigen gezicht van een katholie ke omroep zouden ontbreken, men zich met recht zou moeten afvragen of men voldoende reden van bestaan heeft". Vandaar dan ook, dat "de K van de KRO zich op het gehele ter rein van de programmering, tot in alle onderdelen, moet waar ma ken". In de eerste officiële statuten van de KRO, zoals deze in 1926 toen de bond een stichting werd werden vastgesteld, werd de doelstelling als volgt omschreven: "De Roomsch-ka- tholleke levensstrooming in al haar breedte tot uiting te brengen". In 1963 werd een andere formulering, voor deze doelstelling gekozen en tot op de dag van vandaag luidt zij: "De stichting heeft ten doel radio en televisie te doen strekken tot gees telijke ontplooiing, voorlichting en ontspanning van luisteraars en kij kers. Bij het vervullen van haar taak erkent en belijdt zij Gods Open baring, zoals deze door de Katholie ke Kerk wordt bewaard en doorge geven"^ Buiten de sbaturten blijkt de „K" ook uit interne stukken, waarin de KRO wordt omschreven als "omroep van Nederlandse katholieken". Dat de afdelingen gegroepeerd zijn naar de 7 diocesen en daardoor de naam van "diocesane contact commissies" dra gen, is nauwelijks relevant voor het katholieke gezicht. Dat men met een katholieke omroep heeft te maken is tevens te zien in de fi guur van de bisschoppelijke commis saris, een rooms katholiek priester, die namens het Episcopaat door de aartsbisschop in overleg met het Da gelijks bestuur van de KRO als zo danig is aangewezen. Deze priester heeft overigens alleen maar een raadgevende stem in de vergaderin gen. Tenslotte komt de "K" tot ui ting in het zitting hebben van ver tegenwoordigen van uitsluitend ka tholieke organisaties in het bestuur. Moet de "K" van KRO blijven en zo ja, waarom? Deze vraag heeft het bestuur voorgelegd aan een aan tal commissies, die ieder vanuit een bepaalde gezichtshoek de vraag (tus sen haakjes: positief) beantwoorden. De kwestie van de katholieke iden titeit wordt benaderd vanuit de pro- blematieken "Massacommunicatie en christelijke levensvisie". "KRO en godsdienst(igheid)", "KRO en maat schappij", "KRO en politiek", "KRO en cultuur", en 'KRO als massa- commundcator". De - vertrouwelijke - rapporten van de diverse commissies worden deze maanden in de diverse afdelingen besproken en zullen me dio dit jaar in het bestuur, al dan niet geamendeerd, worden vastgesteld als uitgangspunt voor verder beleid. Een korte samenvatting van deze rapporten kunt u hieronder aantref fen. THEO KROON. ontzuiling op de diverse terreinen is het goed te beseffen dat ontzuiling op het gebied van de politieke par tijen iets anders is dan op het ge bied van radio en televisie. DRO en KVP hoeven wat dit betreft dus niet over één kam geschoren te worden. Zij hebben een verschillende functie, en de relatie tussen geloofsovertui ging en politieke partij is een an dere dan die tussen geloofsovertui ging en omroep". Minder eensgezind De commissie werkt dilt verder uit met erop 6e wijzen dait het in de re latie van de katholieke gemeenschap naar de KRO gaat "om een erken ning op basis van herkenning. De KRO moet daarom vervreemding trachten te voorkomen. Dit zou niet zo moeilijk zijn alls er ander de ka- thoHÜeken meer eenszeztoidhiedd was". Er -is nu minder eensgezindheid; er is ook minder duidelijkheid, zo conclu deert de commissie. En dat is niet zo verwonderlijk. Nieuw voor de Nederlanse katholieken is bv. dat de polarisatie zich de laatste Jaren bin nen de katholieke gemeenschap voor doet en vroeger tussen katholieken en niet- katholieken. De katholieken hadden toen op tal van terreinen hun eigen standpunt; en zij hadden dat standpunt allemaal. De katholie ken onderscheiden zich momenteel minder van de anderen en dat houdt in, aldus d'e commissie, "dat we er meer moeite mee hebben duidelijk te maken wat de K van katholiek betekent". Tot 6lOt van haar rapport komt de commissie tot twee duidelijke stellingen. De eerste stelling: "De KRO hoeft geen geheim te maken van de waarden waarin hij gelooft, maar moet wel een stuk onafhan kelijkheid voor zich behouden". De commissie werkt deze stelling nader uit door o.a. op te merken, dat "het een vergissing is te menen, dat de KRO zijn taak bevredigend vervult door beide richtingen in de Kerk het volle pond te geven. Hierdoor wordt géén kloof overbrugd. De volgelingen varn beide richtingen hebben volop de gelegenheid zich met hun expo nent te identificeren; de (grote) on zekere middenmoot wordt in het onzekere gelaten. Men zal veeleer moeten uitgaan van de onzekere middenmoot, de mensen die geen hoogleraar, of doctor, of dieken zijn". Onmisbaar voor 'n goed functioneren van de KRO is naar de mening van de commissie "het vertrouwen in het begeleiden van het kerkelijk veranderingsproces door die KRO"! De tweede stelling: "Men moet kunnen ervaren, dat de eigenlijke inspiratie van het nieuwe dezelfde is als de grondinspiratie voor het oude". Bijzondere aandacht verdie nen volgens de zommissie de men sen van de middengroep, die het niet wdtan. "Zij ondergaan die veranderin gen die over hen heen komen, ac cepteren ze min of meer tegenstrib belend, wennen er na een tijdje aan en leven er dan weer mee, of ver huizen naar starre "orthodoxie". Verder stelt de commissie, dat de KRO natuurlijk de actualiteit van het kerkgebeuren niet rechts of links kan laten liggen. "Kerkelijk nieuws is ook nieuws", zo constateert de commissie. Het omroeppastoraat acht de commissie van groot belang als herkennings punt van de KRO. "Daarnaast zul len er blijvend godsdienstige pro gramma's moeten zijn waarin oude waarden en symbolen opnieuw tot le ven worden gebracht", zo besluit de commissie haar rapport. Zuiver geweten" De commissie onder leiding van drs. R. F. M. Lubbers (de huidige minister van Economische Zaken», geeft een uitvoerige analyse van het thema "KRO en maatschappij". De titels van de diverse hoofdstukken: Wat te veranderen en hoe? Mens en maatschappij. Repressieve toleran tie. Waarom zijn de maatschappe lijke structuren zoals ze zijn?, ge ven duidelijk aan wat er aan de be spreking van het eigenlijke thema vooraf ging. De commissie komt tot de conclusie dat het in concrete vaststellen welke evangelische waar den vain belang zijin en op welke wijze, bepaaild geen makkelijke zaak is. "Het vraagt vooral om een "zuiver geweten". De collectieve vorming daarvan binnen de KRO. lijkt een overdreven eis, maar is toch noodzakelijk", aldus de De vraag waarom de met het eti ket "katholiek" getooide maatshap- pelijke organisaties nog bestaan, wordt door de oommissie beantwoord met een negatief antwoord. "Het komt ons voor, dat in het meren deel van de gevallen deze organisa ties (nog) gehandhaafd blijven, om dat er geen goede reden is ze op te heffen, zolang het niet duidelijk is dat de doelstellingen van de betref fende vereniging in een ander ver band beter gewaarborgd zouden kun nen worden". Het valt de oom missie overigens op dat "soms het label katholiek verdwijnt zonder dat er in eerste instantie wezenlijk Iets verandert (later natuurlijk wel), om dat ook de moderator verdwenen is". Conclusie: "De KRO kan en moet zich vanwege haar uitgangs punt iets en misschien veel gelegen laten liggen aan deze organisaties". Verscheidenheid Uiteraard werd de comfessianali- teit van de KRO ook bekeken vanuit het politieke gezichtspunt. De com missie "KRO en politiek" onder lei ding van dr. J. van Putten gaat uit van de stelling, dat 1 Evangelie zon der meer niet zegt op welke partij Je moet stemmen. Verder onderschrijft zij hetgeen de Franse bisschoppen destijds over deze materie zeiden, nl."De politieke verscheidenheid is niet alleen rechtmatig, maar ook noodzakelijk". De KRO ziet zich op grond van het bovenstaande voor vier opdrachten geplaatst: 1. Als de KRO zich door het Evan gelie wil laten leiden bij het weer spiegelen, verhelderen en uitdruk ken van politieke visies wat in de doelstelling van de KRO ligt be stoten kan zü de taak alleen op een verantwoorde wijze vervullen, iradian zij zich telkens opnieuw be zint op de politieke relevantie van het Evangelie. 2. Als de KRO midden in de we reld wil staan wat noodzakelijk behoort bij een beroepsmatige goe de taakvervulling kan zij niet voorbijgaan aan de probleemstelling, die Schillebeeckx formuleerde toen hij sprak over "de solidariteit met alle mensen", met een kenne lijke voorkeur voor de armen en ontrechten. Evengrote aandacht zal de KRO dan moeten geven aan de grote vraagstukken, die de Franse bisschoppen centraal hebben gesteld. 3. Als de KRO zich verbonden weet met de katholieke gemeen schap to ons feunid, zal zij de ver- sobeüdEmlhiaiid van visies binnen de katholieke gemeenschap moeten er- fcemmien en respecteren; en deze ver scheidenheid ook tot uiting moeten laten komieu. 4. Als zou blijken dat christenen en niet-christenen ten aanzien van politieke vraagstukken gelijke stand punten innemen, zou dit zowel voor het eigen programmabeleid van de KRO als ook voor eventuele samen werking met andere zendgemach tigden gevolgen behoren te hebben". Deze vier opdrachten brengen de KRO in een zeer moeilijke positie, plaatsen hem op het politieke ni veau voor een verre van gemakke lijke taaik, zo meent de commissie, "want de KRO kan zich in beginsel vrij opstellen tegenover de officiële politieke instellingen". Dit geldt ook voor de KVP en de RKSP, alhoewel: "een zich katholiek noemende om- reep moet wel heel goede redenen hebben om een zich katholiek noe mende politieke partij in het open baar te kritiseren". De commissie realiseert zich ten volle, dat er binnen de KRO een verscheidenheid van visies is. En om heit nog möefflijkier be maken: er is ook een grote mate van plurifor miteit van het katholieke volks deel. En daarom meent de commis sie, dat een open communicatieka naal in concrete betekent: "De KRO is bereikbaar voor iedere katholiek enerzijds en anderzijds is iedere ka tholiek op zijn minst bereid naar de KRO te blijven kijken en luisteren". Concreet gezegd: "Als katholieken niet bereid zijn en blijven naar de KRO te kijken/luisteren (lid van de KRO te zijn), zal de KRO ver dwijnen". Niemand dus, ook de KRO niet, kan het iedereen naar de zin maken. "Het is zelfs de vraag of de KRO dit wel zou moeten willen. De KRO heeft immers niet alleen een taak te behoeve van katholieken. De KRO heeft in beginsel een bood schap voor alle Nederlanders". „Roomse blijhedd" "Kro en cultuur" is heit onderwerp dat een commissie onder leiding van dia heer P. Beugels onder de loep neemt. Uitvoerig de diverse functies van de KRO in relatie tot de cultuur beschouwend komt de commissie tot de conclusie dat het "kijkend naar de doelstelling (met zijn visies, waar den, normen en smaken, vanuit evan gelisch oogpunt en in verbondenheid met het katholieke volksdeel) aller minst betekent, dal; er gezocht moet worden naar een type verstrooiing, dat het etiket katholiek verdraagt". Katholieke verstrooiing bestaat im mers niet. "Maar verstrooiing door een KRO veronderstelt wel iets te laten mee- resoneren van wat vroeger In de on mogelijke, maar toch veelzeggende term "roomse blijheid" werd uitge drukt. Iets van relativering, van optimis me, van zelfspot. Dat zijn vaak on bewust meespelende factoren, die eerder door anderen dan door katho lieken als "roomse blijheid" worden herkend". De laatste commissie onder leiding van drs. H. Hoekstra behandelt het probleem van „De KRO als massa- communicator". Naar haar mening moeten de ontvangers het gevoel krijgen, dat de KRO-radio en -tele visie hen dienstbaar zijn bij voorlich ting, ontplooiing en ontspanning in de richting van een zinvol en geluk kig bestaan. Bijzondere aandacht, van de KRO moet uitgaan naar de informatie, die op meer verborgen wijaa, maar toch onderhuids vaak zeer effectief de fundamentele hou dingen en verhoudingen omtrent het leven en samenleven kunnen beïn vloeden. "Vooral de latente Invloeden die uitgaan van levenskwaliteiten als eerlijkheid, geloofwaardigheid, soli dariteit, vertrouwen, e.d. hebben op hun eigen wijze hun repercussies op datgene wat de KRO inhoudelijk aan informatie, oriëntatie en ont spanning aan de ontvangers aan biedt". Behoeftenpatronen Wat kan een massacommunica- tor als de KRO doen, zo vraagt de commissie zich af. Het antwoord valt in tweeën uiteen. "Ten eerste, het lijkt ons ten zeerste gewenst, dat een omroep als de KRO en zijn me dewerkers zich erop bezinnen hoe zij de behoeftenpatronen van hun ont vangers inschatten, zien, waarderen en er in hun programma-aanbod re kening mee willen houden. Hierbij, dient niet vergeten te worden dat de KRO en zijn medewerkers hun eigen behoeften als massacommuni- catoren niet buiten spel kunnen hou den. Ten tweede, het lijkt ons nood zakelijk dat de KRO krachtens zijn eigen gelovige achtergrond zo kri tisch mogelijk stelling neemt ten aanzien van zowel de behouds- als ook de veranderingsideologie". En ten slotte wijst de commissie op de belangrijkheid van het Evangelie. "De KRO laat zich uit hoofde van zijn doelstelling uiteindelijk leiden door een "heilsboodschap", en wel van een heil dat onder ons gekomen is. Dit heil mag en moet temidden van of ondanks alle onheil in de KRO-programma's telkens weer stem krijgen, hoe moeilijk dit ook mag zijn. De kern van het Evangelie, waardoor de KRO zich wil laten lei den, schuilt ook precies hierin. Daar om ook moet deze kern als een on derhuidse lijn door het programma aanbod en in de programmasfeer van de KRO heen hoor- en zichtbaar zijn". LEIDEN Tussen het ministerie van financiën enerzijds en het minis terie van onderwijs en wetenschap pen anderzijds bestaat een contro verse over de nieuwbouwplannen van de universiteit ten behoeve van een aantal alpha-faculteiten en de uni versiteitsbibliotheek. Het adviesbu reau Stad en Landschap heeft in opdracht van de universiteit een al ternatief ontwikkeld voor het zg. Witte Singel-plan. De nieuwe plan nen houden in dat zowel op het ter rein aan de Witte Singel wordt ge bouwd als op het terrein van de Doelenkazerne. Volgens het oor spronkelijke plan zou er alleen op het Witte Singel-terrein een gebouw worden neergezet met een hoogte, van 214 meter. Daar zijn van vele kanten bezwaren tegen ingebracht. Het ministerie van onderwijs en wetenschappen stemt in met de ge dachte om ook het Doelenterrein bij de nieuwbouw te betrekken. Op het ministerie van Financiën overheerst echter de mening, dat de universiteit voldoende heeft aan het Witte Sin- gel-terrein, zonder dat het in dat ge val nodig zou zijn om een extreem hoog complex te bouwen. LEIDEN "Wanneer wij niet verder gaan dan 850 bedden, dan krijgen we hier in de regio, zelfs met de norm van vier bedden per duizend inwoners, geen overbed- riing". Aldus drs. J. B. M. Verhey, algemeen directeur van het Acade misch Ziekenhuis Leiden, gisteren tijdens een vergadering van de commissie voor ruimtelijke orde ning en bouwzaken van de univer siteitsraad. In deze vergadering werd de commissie geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van het academisch ziekenhuis zoals die gerealiseerd zouden moeten wor den op het terrein tussen de Was- senaarseweg en de Plesmanlaan. Eén van de uitgangspunten die aan de voorbereiding van de nieuw bouw ten grondslag liggen is dat 't toekomstige ziekenhuis 1040 bedden zou moeten tellen. Volgens drs. Ver hef Leiden er evenwel voorstan der van om dit aantal met 200 be den te verminderen in verband met de daling van de gemiddelde ver- pleegduur (voor het AZL nu onge veer 14.5 dag). Drs. Verhey zei te verwachten dat het College van Ziekenhuisvoorzieningen, waarvan een commissie inmiddels bezig is met een onderzoek naar de zieken huisvoorzieningen in de verschillen de regio's, voor wat de Leidse regio betreft eerder dan in andere re gio's zijn conclusies getrokken zal hebben omdat de problemen in de ze regio niet zo groot zijn. De commissie ruimtelijke orde ning en bouwzaken heeft er giste ren op aangedrongen dat zij over een aantal aspecten van de nieuw bouw nog nader wordt geïnfor meerd. Ir. J. van Zwet, directeur van het projectbureau voor de nieuwbouw, zegde toe dat dit f.z.t, zal gebeuren. LEIDEN Burgemeester Vis en zijn echtgenote hebben gisteren een bezoek gebracht aan het echtpaarde heer W. F. J. Krijnen en mevrouw Af. C. Krijnen-Crombeen (midden), die op dinsdag 14 januari a.s. hun 65-jarige huwelijksfeest hopen te gedenken. Het jubilerende echtpaar woont 25 jaar in Leiden en sinds augustus 1967 in Huize Roomburgh aan de Zaanstraat De heer en mevrouw Krijnen zijn respectievelijk 89 en 88 jaar oud. Leeuwen Hongerige leeuwen be lemmeren in het noordoosten van Kenia het onderwijs. Naar giste ren in Nairobi werd meegedeeld heb ben in de streek van Wadjir veel scholen in talrijke dorpen hun deu ren moeten sluiten, omdat een groot aantal leeuwen regelmatig op zoek naar eten en drinken door de dor pen en gehuchten trekt. Konstantijn Ex-koning Kon- stantijn van Griekenland behoudt de Griekse nationaliteit, ondanks de uitslag van een in december ge houden volksstemming die de mo narchie afschafte en verving door de republiek, zo verklaarde de minis ter zonder portefeuille George Rallis in het parlement. Stokoud bos onder metro MARSEILLE In Marseille zijn deze dagen de resten van een verzonken bos gevonden, dat volgens paleontologen 35 miljoen Jaar oud moet zijn. Ar beiders, die werkten aan een metrostation vonden op 15 me ter diepte stukken "verkoold" hout dat dear het langdurig ondergronds verblijf in bruin, kool was overgegaan. De politie van Windsor in En geland moet van een rechter twee bezoekers van een recent popfestival in het grote park van Windsor scha deloosstellen omdat zij hen zonder reden hardhandig had aangepakt. Een 28-jarige jongeman krijgt voor een bloedneus en een paar uitgesla gen tanden, 70 pond sterling, en een jonge onderwijzeres voor een uitge rukt bosje haar 35 pond. Windsor park werd in augustus 1974 door de politie schoongeveegd omdat het er onverantwoord zou zyn toegegaan. Maar de reohter stelde vast dat hoe wel de politie door enkele raddraaiers geprovoceerd was, zij zich door te veel emotionaliteit had laten leiden. Spanje levert ex-loterij directeur uit ROTTERDAM Albert B.. de 35- jaaiiige ex-directeur van de algemene loterij Nederland (SUFA) die door justüitie wend vervolgd voor oplich ting en verduistering, is dioor Spanje uitgeleverd. B. zit sinds enkele dagen in de gevangends in Rotterdam. De voormalige loterij-directeur, dlie ruim een half miljoen zou hiöbben verduisterd, bleef in het voorjaar van 1974 na een zogenaamde vakan tie in Spanje om zich te onttrekken aan de Nederlandse justitie. Volgens de officier van justitie mr. L. Janssen zal B. vermoedelijk vol gende maanld voor de rechter wor den gebracht. Op 16 mei van het vorig jaar had hij in Rotterdam te recht moeten staan. Maar hij hield zich met zijn gezin koest op het Spaanse eiland Ibiza. waarheen hij twee maanden eerder was vertrok ken. Zijn vrouw dreef daar een sou- venlirwinkeltje. Mr. Janssen wist er van. Maar hijl had zo'n vertrouwen in de man, dat hij geen bezwaar maakte tegen het schorsen van de voorlopige hechtenis. De zaak tegen de eens zo succesvolle Albert B. kwam eind 1973 aan het rollen. Het bestuur van de SUFA (Stichting Uitvoeringsorgaan Fi nanciële Aotie6) beschuldigde B. er van dat hij zijn functie had mis bruikt om een half miljoen gulden te „lenen" van een drukkerij in Wa- geningen. Hij gebruikte de smoes dat de SUFA voor het stichten van een reisorganisatie een hotel wilde la ten bouwen. Hij maakte gebruik van een valse verklaring, waarin stond dat hij gemachtigd was om geld te lenen. Met dat half miljoen begon B. echter zelf een hotel op Ibiza. Bij gebrek aan succes moest hij dat ove rigens vrij kort daarna verkopen. Ook wordt B. ervan verdacht dat hij in maart 1972 79.000 gulden aan SUFA-gelden heeft verduisterd. De ex-SUFA-diirecteur heeft inmiddels nadat hy in juli 1974 op verzoek van Nederland was gearresteerd in enkele Spaanse gevangenissen gt-ze- V.d. Stoel sprak in Tokio over Haagse gijzeling TOKIO Economie en energie wa ren de belangrijkste onderwerpen die volgens minister mr. Max van der Stoel (Buitenllandlse Zaken) gisteren in Tokio besproken zijn met de Ja panse premier Taikeo Mikd en de mi nister van Buitenlandse Zaken Kiichi Miyazawa. Minister Van der Stoel zei ook dat hij zijn Japanse ambtgenoot voor een tegenbezoek aan Nederland had uitgenodigd. Wat de energie betreft is duidelijk gebleken, alcfus minister Van der Stoel, dat Japan net afls Nederland een tegenstander is van confrontatie en voor een verspreidie dialoog tus sen olieleverende en verbruikende landen. Desgevraagd zei d<e minister niet de indruk te hebben dat Japan op eigen houtje een energiepodltiek voert. Nietttemin kan ieder land contracten met een ander land af sluiten. aldus de bewindsman. De Japanners hebben ook de bezet ting van de Franse ambassade in Den Haag door Japanners aan de orde gesteld (volgens de Japanse staatstelevisie was d&t het belang rijkste onderwerp). Minister Van der Stoel zei in ant woord op vragen dat zowel de pre mier als de minister dit punt naar voren hadden gebracht Zij zeiden het zeer te betreuren dat bij deze zaak Japanners waren betrokken De Nederlandse bewindsman had daar op met klem gewezen op de grote medewerking die de Nederlandse re gering van de Japanse ambassade to Den Haag had ontvangen. ten. Volgens mr. Janssen heeft hij op Ibiza een week in een soort middel eeuwse kerker gezeten. De officier zaa bij zijn eis rekening houden mat de tijd, die B. al in de cel heeft ge zeten*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 17