Politiek evenwicht Deense parlement nog zeer wankel Modelwonim inMerenwij] A Droogte in Spanje Amerika levert vliegtuigen aan Saoedi-Arabie Ondanks winst voor liberale regering NIXON HEEFT OOK LAST AAN ZIJN ANDERE BEEN CIA zette Amerikaanse firma's aan tot geheime studies in buitenland handen aan't stuur ogen op de weg, dank zij deVariomatic Spaanse stakers worden gestraft gebouwd uit veiligheid Amerikanen verkiezen een Europese raket AFTREDEN VAN BREZJNEW VERWACHT VRIJDAG 10 JANUARI 1975 ADVERTENTIE KOPENHAGEN (AP) De liberale regering van de Deense premier Poul Hartling heeft bij de gisteren gehou den algemene verkiezingen aanzienlijke stemmenwinst ge boekt. De verkiezingen hebben echter niet geleid tot een nieuw politiek evenwicht dat een einde zou kunnen maken aan de huidige impasse in het Deense parlement, de Fölketing. Door de verdeeldheid van de volksvertegenwoordiging is het de regering onmogelijk gebleken doortastende maat regelen te treffen voor een verbetering van de economische situatie. Toen de stemmen bijna allemaal geteld waren, bleek dat Hartling en zijn minderheidsregering door him verkiezingsoverwinning ironisch ge noeg in een nog zwakkere positie zijn terechtgekomen en waarschijn lijk niet in staat zullen zijn het eco nomische plan door te voeren waar voor zij in de verkiezingscampagne om steun van de bevolking hadden SAN CLEMENTE (Reuter) Ex- president Richard Nixon heeft nu last gekregen van zyn rechterbeen, dat tot dusver gezond was. De art sen z\jn bezorgd over Nixons slechte eetlust en zijn gewichtsverlies, zo heeft rabbijn Baruch Korff, een oude het nieuwe zullen 42~lib~eralen vriend van Nixon, gisteren bekend- tel bezetten gemaakt. De verkiezingen maakten geen ein de aan de verdeeldheid van de 179 ze tels tellende Fölketing. Tenminste negen, en misschien tien politieke partijen zullen in het nieuwe parle ment vertegenwoordigd zijn en een socialistische of niet-socialistische meerderheid is uitgesloten. Het aantal zetels van Hartling's li beralen in het parlement werd bij na verdubbeld in het oude parle ment hadden 22 liberalen zitting, in De winst vam de party vam die Deen se premier was echter voor het over grote deel afkomstig van de niet-so- V^{AJ' cialistische partijen, zodat Hartling Korff, die Nixon Juist had bezocht, zei dat Nixom gauw moe is. In okto ber is Nixon geopereerd ontsteking in zijn linkerbeen. Daar na trad een inwendige bloeding op die hem bijna het leven kostte. Zijn dïT De levenslustige olifant Youmi weinig anders kan doen dan aftre- maakte er gisteren op de Boule- Model van een hoekwoning zoals er nog meer komen te staan in ditzelfde stukje Leiden. Wonen op een hoek met tuin voor, tuin achter en niemand opzij... Een ideale formule voor wie privacy ambieert en een kritisch oog heeft voor architectuur die eruit springt. Wie geïnteresseerd is in wonen onder het motto "vrijheid blijheid" èn in een bijzonder gunstige financieringspropositie van het Bouwfonds, kan voortaan terecht op de Usselmeerlaan^ (zie Bouwfondsborden), maandag t/m vrijdag van 14.00-16.30 uur en van 19.00- 21.00 uur, zaterdags van 11.00-16.00 uur. Over vervoerssystemen Washington (ANP)De Ameri- sche zaak, dat de regering belang kaanse centrale inlichtingendienst (CIA) heeft eind november de eer ste verzoeken aan Amerikaanse be drijven gericht om mei aan een geheime studie over landse vervoerssystemen. Dit is ont huld door senator Richard Schwei- 'ker, die een afschrift van een ver trouwelijke brief van de CIA - ge dateerd op 26 november 1974 - ver spreidde. stelt in dergelijke technologische ontwikkelingen in het buitenland, vroeg zich af "waarom deze te werken inlichtingen niet openlijk worden buiten- vergaard door het ministerie van Handel of Vervoer, in plaats van in het geheim door de CIA". De senator stelde, dat deze Jongste ont dekking nieuwe grond verschaft aan de beschuldigingen dat de CIA haar bevoegdheden heeft overschreden en ADVERTENTIE Rabbijn Korff. voormalig leider van "het comité voor een eerlijke behandeling van de president" en nu leider van een ••gerechtigheidsfonds" langrijke politieke factor bleef. ten behoeve van Nixon, zei dat de ex-president diep bedroefd is over Ihet schuldig bevinden van vier van zijn voormalige medewerkers inzake de Watergate-affaire. "Geen uur van ide dag, geen mimiuut van de dag gaat voorbij of hy verkeert, bewust of on bewust in psychische nood", aldus Korff. Hij vertelde dat zijn "gerechtig heidsfonds" tot dusver 80.000 doUar heeft betaald om Nixon bij te staan j in zijn Juridische strijd, en dat later I deze maand nog 30.000 dollar zal volgen. De huidige Juridische strijd j gaat om de teruggave van énkele persoonlijke bezittingen van de Nixons, die nog in Washington zijn. Daarbij zijn onder meer de trouw jurk van Nixons dochter Julia en een verzameling miniatuur olifantjes de olifant is het symbool van de Re publikeinse partij en zelfs zyn pen. zo vertelde Korff. Volgens hem zyn deze eigendommen zonder op gaaf van redenen nog steeds niet aan Nixon teruggegeven. Korff zei dat Nixon nog steeds hoopt een by- drage te leveren aan de wereldvrede en ontwapening door zyn geschrif- I ten en toespraken, maar dat hy niet verwacht dat de ex-president zich in de actieve politiek zal willen be geven. den of een nieuwe coalitie vormen. ,.nrf1 HU moet daarbij kiezen tussen de Vard Ma0enta ParV° een pum- 46 op 53 zetels hoop van. Het driejarige dier was kwamen en de grootste partij in het losgebroken uit een circus, raakte parlement bleven, en de anti-belas- tingspartij van Mogens Glistrup. die. m paniek tussen het drukke "er- alle voorspellingen van het tegen- keer in de Parijse hoofdstad en iplJ;tA^etc24 ze^ls,een be" bracht een nogal rigoureus bezoek aan de bloemenwinkel van ma- dame Serceau. Tenslotte kreeg de oppasser van Youmi het dier weer onder controle. Toen het zijn moeder zag kon het weer mak als een lammetje naar het circus worden teruggebracht. BARCELONA (AFP) De onge veer 21.000 arbeiders van de Spaanse autofabriek Seat in Barce lona zullen worden gestraft voor de stakingen van de afgelopen twee dagen. Naar verluidt zal op derhoudsfunctionarissen na het hele pereoneel een week naar huis worden gestuurd zonder betaling. Voorts zullen 396 werknemers die als leiders van de actie worden be schouwd, zonder meer worden ont slagen. Tegen een tiental vakbonds- WASHINGTON (Reuter) De Ver- zich om eigen redenen. Saoedi-Ara- enigde Staten hebben gisteren be- bië beschikt momenteel al over drie kendgemaakt dat zij akkoord zijn eskaders f-5 vliegtuigen. Vorige gegaan met de levering van "ver- maiamd sloot het „een overeenkomst" soheidene escadrilles" straaljagers met Frankrijk voor 200 tanks. 250 van het type f-5 en bijbehorende on- pantserwagens en luchtafweensyste- derdelen ten bedrage van 700 miljoen men. dollar. Het akkoord waarover een half jaar is onderhandeld, houdt ook de opleiding van Saoedi-Arabische pilloten en tedhnlici in. bezig houdt met industriële spiona- de CIA kwam van James Devine, i ge. De inlichtingendienst was vol gens het gepubliceerde document uit op een studie van een Jaar i hoge functionaris aan het ministerie van Justitie. Volgens hem heeft zijn departement in 1970 de CIA verzocht Canada en de Sowjet-Unie. Aan de wie critici aangeschreven bedrijven zette CIA uiteen, dat andere landen vele de oorlog in Vietnam leden van de Zwarte Panters. De bedoeling van deze operatie technologische vorderingen boeken het buitenland die binnen het handvest van de CIA valt en dus le gaal is was na te gaan of er spra ke was van buitenlandse invloed op op het gebied van het en dat de studie ontwikkelingen moest signaleren die "de ernstigste in de Verenigde Staten in die perio- De "Washington Post" meent, dat met alle andere correspondentie de toen verstrekte lijst met te retourneren als afwijzend beslo- het ministerie het begin kan Schweiker vond het een logi- de Verenigde Staten zelf. Woordvoerder Robert Anderson van Buitenlandse Zaken zei te verwach ten dat dé toestellen in de tweede de helft van het volgend Jaar zullen worden afgeleverd. Het aantal toe stellen wilde hij niet noemen. Vol- Staking Zuid- Afrikaanse goudmijn is ten einde JOHANNESBURG (AP) De I rust rond de Vaal Reefs goudmijn. 15( kilometer van Johannesburg, is na vier dagen van ongeregeldheden te- ^gekeerd. De meeste werkne mers hebben het werk gisteren her- Officieel DAF-dealer voor Voorschoten en Zoeterwoude GARAGE VLIETWIJK GERARD DOUPLANTSOEN 22, VOORSCHOTEN, TELEFOON 01717—4455 het pp n'mc "'J "Milieu, vui- flr v»iii c 8ens militalre kringen in Washington zouden het er minder dan 100 zijn. Volgens Anderson is de regering met de transactie akkoord gegaan met het oog op de militaire relatie van de VS met Sa'oeiiArafaië en" de beihoef- een ontslaeDrocedure ten van dit land voor ziJn defens*e. ...„.imen. Overeenkomstig h." °,fiCië.le. de wet die stakingen verbiedt, zul- w® I?Jeddah len de betrokken arbeiders indivi- meld'nB Bemaakt van de levering «uoci cm notarieel stuk ontvangen. waarin staat welke maatregelen er "toanse jachtvliegtufeen. tegen hen worden genomen. Pe f"5 dle d00r Northrop wordt ge- bouwd rs een eenpersoonsstnaisuMieg- Gisteren hielden 2000 arbeiders de i „versoheidenen esoadrülles" Ame land-2 is een produkt 1 WASHINGTON (Reuter) Het Amerikaanse leger heeft gisteren beslist, dat de Frans-Westduitse ra- w ket "Roland-2" zal worden ontwik- Blohm. dat. begonnen, zijn acht Afrikanen keld als het voornaamste verdedi- De "rapier het leven gekomen en hebben gingswapen van vooruitgeschoven ge- Corporation Anderson ging dit om circa 25 toe- de bepaling bevat dat Saoedi-Arabië de toestellen niet zonder toestem ming van Washington aan een ander land mag overdragen. Wat deze be paling betreft liet woensdag het 'sta te Department' weten dat het de o- verdracht van aan Perzië gelever de machines van het type f-5 aan de Fran- Jordanië had goedgekeurd. Volgens Bij de ongeregeldheden, die 87 anderen verwondingen opgelo- vechtstroepen tegen vliegtuigen bij pen alle weersomstandigheden. Als de afleggen tegen de Roland-2. VS deze raket in licentie gaat pro- De moeilijkheden begonnen^ nadat duceren> zal de Roland-2 het eerste buitenlandse wapen zijn dat het kaanse Hawk, een raket die met Amerikaanse leger de laatste Jaren dar wordt bestuurd op grote schaal in gebruik neemt. is voor gebruik teg( De Hughes-vliegtuig fabriek in Ca- toestellen. De Roland-2 heeft n lifornië heeft een contract van 108.4 te reikwijdte. Functionarissen miljoen dollar gekregen zijn wettige defensie. Functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken ver klaar- -v. xmr„rui,-,. den niet te vrezen voor bewapenings- Di^Fraps^estduitse produkt moet wedlo°P1x1 betrokken gebied, hoe- Thomson-CSF moesten het de regering van Lesotho had gekondigd dat 60 procent van de salarissen van in Zuid-Afrika wer kende burgers uit Lesotho op ban ken in dit land moest worden ge stort. De werknemers zouden het bedrag bij hun terugkeer met te terugkrijgen aanvulling worden op de Ameri- wel ook Perzië de Matste Jaren die met ra_ fltafke hoeveelheid Amerikaancse die bestemd vliegtuigen en ander wapentuig heeft gebruik tegen'hoogvliegende aangeschaft. Volgens waarnemers streven Saoedi-Arabië en Perzië naar v., .v,.n^aw -de supreimaitde in 't ketoied van de de *Ftó- het "pentagon hebben "berekend, dat Perzische Golf sinds de Britten daar John Dean gisteren op het vliegveld van Los Angeles, nadat rechter Sirica hem en twee andere belangrijke figuren uit het Watergatedrama (Magruder en Kaimbachop vrije voeten had ge zet. De rechter, die het drietal zelf had veroordeeld, gaf geen redenen op. Dean.voormalig rechts kundig adviseur van Nixon, knapte een gevangenisstraf van één tot vier jaar op wegens samen zwering tot belemmering van de rechtspleging. l" land-2 te wyzigen voor Amerikaans het leger in de komende tien Jaar, hun strijdkrachten hebben terugge- gebruik. Dezelfde maatschappij zal Later ontstonden onlusten tussen samen met Boeing te Seattle de de leden van verschillende stam- jjet licentie gaan bouwen. De Ro men die in de goudmijn werkzaam zijii Veel mijnwerkers uit Lesotho hebben geëist naar hun land te worden gebracht. Tot dusver zijn 6000 mijnwerkers gerepatrieerd. Mijnwerkers uit Ma- lawië verlaten Zuid-Afrika mo menteel met een aantal van ge middeld 1700 per week. In Maseroe. de hoofdstad van Lesotho, heeft oppositieleider Char- ongeveer een miljard dollar ketten van dit type nodig kan heb ben. trokken. Naar de opvatting van Was hington bewapenen de twee landen zich niet tegen elkaar, maar elk voor MADRID (Reuter) Grote gebie- van de den van 20 Spaanse provincies zijn voerder tot rampgebied verklaard als gevolg bouw meegedeeld. Het zwaarst ge- Dit heeft een woord- De helft van het najaarszaad heeft het ministerie van land- geen kiem geschoten waardoor de toe t ge- komst er in 1975 voor de graange- van de ernstigste droogten troffen zijn de zuidelijke provincies, wassen en de bieten erg somber uit Andalusië, de centrale vlakte Castilië en het westelijke gebied Estremadura, grenst. ziet. In veel streken waar geen chanische bevloeiïng wordt toege Portugal past, blijft de enige hoop een voch tig voorjaar waarin zomerkoren kan worden gezaaid. De droogte, die in sommige stre ken al twee Jaar aanhoudt, zal ern stige gevolgen hebben voor de land bouw, de veeteelt en de drinkwater- dat het gras niet meer groeide, voorziening. Volgens de voorzitter de vakbond van landbouwers LONDEN (AP) Volgens een be- Volgens de correspondent te Was- het bezoek van Brezjnew aan Parys lijden aan griep, richt in de Londense 'Daily Mail* hington van de krant zou president in de afgelopen zomer. Volgens Tass zou Brezjnew woens- van gisteren zijn Amerikaanse ge- Ford van zijn geheime dienst een De Daüy Mail schreef voorts dat dag te Moskou de begrafenis van heime agenten van mening dat dossier hebben ontvangen over de president Ford via diplomatieke ka- zijn moeder Natalja hebben bijge- les MoTedi* ëêzeed*^ dat dé terugke- de Sowjet-partyieider Leonid Brezj- gezondheidstoestand van Brezjnew. nalen de Sowjet-autoriteiten alle woond. rende mdjnweHcers hon^ersnood en new aan kanker ïydt, dat zyn ein- mogelijke medewerking op medisch De laatste tijd heeft de partijlei- werkeloosheid te wachten staan. de nadert en dat het Witte Huis In dit stuk zouden feiten staan die gebied zou hebben aangeboden. der een aantal officiële verplichtin- verwachte verliezen op het gebied Lesotho behoort volgens gegevens erop rekent dat hy over drie a zes gedurende een Jaar zijn verzameld In Moskou zijn alle berichten dat gen, waaronder een reis naar Egyp- van de Verenigde Naties tot de maanden zijn functie zal neerleg- en het zou ook een rapport bevatten de 68-Jarige partijleider ernstig ziek te, afgezegd. Uitleg hierover is nooit tnsche energievoorziening op te 80 armste landen ter wereld. van de Franse geheime dienst over ls tegengesproken. Hij zou slechts gegeven. Ook de vissers zien met lede ogen veehouders is de nationale economie de gevolgen van de droogte aan. In niet meer in staat de geleden en de de stromen en rivieren sterven forel- ied len en zalmen die in Spanje nog de landbouw en de hydro-elek- veei aangetroffen worden, bij dui- x aenden door watertekort.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 13