„Naar Assen om te leren *>3 tKSt In puzzelactie derde miljoen bijna binnen „Hoop op plaats bij beste twaalf' „Ik ben al blij dat ik er bij zit Toto Lotto en VRIJDAG 10 JANUARI 1975 Duo uit Oude Wetering en Rijpwetering doet mee aan titelstrijd schaatsen RIJPWETERING Opmer kelijk feit: toen hij op 16-jarige leef tijd serieus met schaatsen begon, leerde Ton Oudshoorn de allereer ste beginselen van de techniek van George Rotteveel. Gezamenlijk brachten ze een paar train ingsuren door op de ijsbaan Rotteveel, die na een onderbreking van drie Jaar de "wedstrijddraad" weer zou gaan op vatten en Oudshoorn, die voor het eerst van zijn leven een sport ging bedrijven. Tot aan het moment waarop ze doordrongen tot nationaal A-kam- GEORGE ROTTEVEEL: Op zijn zeventiende zag George Rotteveel het niet meer "zitten" in de schaatssport. Hij stopte. "Dat ik er helemaal geen zin meer in had, ls te sterk uitgedrukt. Laten we maar zeggen dat ik interesse kreeg voor andere zaken. Zeventien Jaar ls nou eenmaal een leeftijd, waar op Je snel zegt: waar doe ik dit eigenlijk allemaal voor? Ik hield dan ook op. Ik schaatste nog wel, maar alleen uit pure liefhebberij. Zonder doel. Ja, nu zeg ik: stom dat ik dat heb gedaan. Ik had veel verder kunnen zijn. Maar aan de andere kant.de Jongens die toen wel door gingen, kunnen het nu niet meer opbrengen. Die zien geen vooruitgang meer, krijgen er de pé ln en stoppen dan toch. Terwijl ik er nu weer helemaal fris tegenover sta. Nog steeds vooruit ga. Ik weet, waarvoor ik rijd". De stijging in de curve van zijn prestaties zette zich in sinds Rotte- vee. zich op zijn twintigste weer op glad ijs ging begeven. Geleidelijk aan bekortte hij de tijd die hij aanvankelijk nodig had om de 500 en de 1500 meter af te leggen. De 47 seconden en de 2.33 van het pril le begin (hij begon als vijftienjari ge) werden teruggebracht tot een snelste rondgang van 43.8 en 2.13. Nog niet bepaald opzienbarend m'n sprint is ook erg zwak"), maar de schaatstijdverkorting werkte wel stimulerend. "Er zit in ieder geval groei in en als lk nou zie dat ik voorheen meer dan een seconde op de sprint ver loor en nu soms nog maar een hal ve seconde, dan merk Je toch goed dat Je vooruit gaat. En voor mijn gevoel kan er nog meer uitkomen, vooral omdat mijn techniek lang zaam verbetert. Hoewel ik daar nog veel aan moet doen. Het inzetten en het overkomen op de schaats gaat te onbeheerst: de coördinatie is er nog niet." Veel meer dan op de sprint voelt Rotteveel zich thuis op de lange af- Terugslag LOTTO: DEN HAAG Aantal deelnemers: 979.108. Bruto Inleg: f3,745.380,-. Prij- zenbedrag: f 1.899.005,-. Eerste prijs: geen winnaars; het be drag van de le prijs wordt in gelijke delen verdeeld over de le prijs van de volgende week en de overige prijs klassen van deze week. Tweede prijs: 1 winnaar, die bruto f326.429 ontvangt. Derde prijs: 272 win naars, die elk bruto f 1.527 ontvan gen. Vierde prijs; 11.423 winnaars, die elk per kolom f46 ontvangen. Vijfde prijs: 10.437 winnaars, die elk per kolom f 46,- ontvangen. TOTO: Deelnemers: 267.845. Bruto inleg: f744.857.-. Prijzenbedrag: f383.972. Eerste prijs: 1 winnaar, die bruto f171.688 ontvangt. Tweede prijs: 82 winnaars, die elk bruto f 1.078 ont vangen. Derde prijs: 943 winnaars, die elk per kolom f 131 ontvangen. Jackpot lotto as. zondag f 148.523. teletype 6 ADVERTENTIE pioenschap (dit weekeinde in Assen)! bleven de gezamenlijke schaatsac- tiviteiten beperkt tot die eerste rond jes die ze samen draaiden. Rotte veel uit Oude Wetering ging als lid van een vereniging uit Ouderkerk aan de Amstel trainen in Amsterdam en Utrecht; Oudshoorn uit Rijpwete ring reisde heen en weer naar De Uithof in Den Haag teneinde zijn stijl bij te slijpen. Hoewel ze vlak bij elkaar wonen, verloren Rotte-, veel en Oudshoorn elkaar min of meer uit het oog, in een periode waarin Rotteveel een surplus aan Internationale ervaring opdeed. In tegenstelling tot de slechts éénmaal op eigen kosten naar Inzeil afgereis de Oudshoorn, stapte de "uitgezon den" Rotteveel niet alleen daar maar ook in Ooost-Duitsland en Polen op de schaats. Als werknemer van een rozenkweker uit Nieuwveen had hij in de winter ook wat meer trainings faciliteiten dan Oudshoorn, de tim merman van een Sassenheims jachtbouwbedrijf, die dagelijks moest jachten om maar op tijd te Door Paul de Tombe Jan Preenen Foto's Wim Dijkma zijn voor de verplichte oefeningen. Rotteveel hoefde zich alleen te haas ten in de voor hem drukke zomer, waarin de mannen van het vlakke land los van elkaar de conditie op peil probeerden te houden met wiel rennen ("In wat wilde koersjes en in toertochten"). Zo maakten zij zich apart gereed voor de sprong die ze eind vorig jaar gezamenlijk zouden maken. Tijdens de december-kampioenschappen nationale B-rijders, kwali ficeerden Rotteveel en Oudshoorn zich voor de A-titelstrijd. Als minder sterk geachte schaatsers, de geselec teerde regio-rijders voorbij stre vend, finishten zij opvallend dicht achter elkaar. Herleid tot de 500 me ter bedroeg het verschil tussen de als zesde geklasseerde Rotteveel en de als zevende geëindigde Oudshoorn honderdzesentwintig duizendste van een seconde. Een veel te lange omschrijving van een bijna onmeet bare ruimte, die zich misschien be ter zó laat aanduiden: Zou Ouds hoorn op de vijf kilometer zo'n an derhalve seconde sneller zijn geweest dan was hij vóór Rotteveel geëin digd. Dat dat niet gebeurde had te ma ken met de verschillende "speciali teit" van de rijders. De financieel bij het schaatsen "inschietende" Oudshoorn ('lk zou er zelfs halve dagen voor gaan werken") is meer sprinter, Rotteveel is van de twee de betere stayer, die ook deelneemt aan lange afstandswedstrijden en daar voor wordt gesponsord ('lk krijg reiskostenvergoeding, een trai ningspak, een tas"). Beiden zijn krachtschaatsers, die beseffen dat hun techniek nog voor veel verbete ring vatbaar is. Hun lichaamsbouw verschilt maar weinig. De 23-jarige Rotteveel is 1.84 lang, loopt op maat 43 en weegt 74 kilo. De 20-ja- rige Oudshoorn meet 1.83, heeft maat 42 en weegt 78 kilo. De verslaving aan het schaatsen hebben ze ge meen; evenals de ijskoud nuchtere blik op de nieuwe ervaring die ze gaan opdoen. "We gaan alleen naar Assen om te leren". stand. De marathon-rijder (vorig Jaar veertiende in het eindklasse ment; vierde in het Ned. kampioen schap over 150 ronden), had het aan zijn vijf kilometer te danken dat hij zich kwalificeerde voor de ti telstrijd in Assen. Hoewel hij daar bij niet van geluk gespeend was. "Dat B-kampioenschap was net een loterij. In de eerste drie ritten van de vijf kilometer, was het ijs in Groningen nog goed. Daarna werden de omstandigheden steeds slechter. Ik had het geluk dat ik in de vierde rit moest rijden - als lk later had moeten schaatsen, had ik Assen waarschijnlijk niet gehaald". Nu Rotteveel zich wel plaatste mocht hij na de kerstdagen met de aavJpre gekwalificeerde B-rijders uit het gewest en zijn trainer Jos Gey- sel een tiendaags trainingskamp in Inzeil voltooien. Rotteveel ("Oudshoorn kon ook, maar hU wilde niet")"Daar heb ik veel opgestoken. Al krijg Je wel een terugslag als je hier terugkomt. Ik weet ook nog niet precies tot hoever ik kan gaan, omdat ik nog nooit on der optimale omstandigheden heb kunnen rijden. Pas nog heb ik mijn eerste tien kilometer geschaatst. Hoewel m'n schaatsen al na vier rondjes bot waren, haalde ik in Utrecht 17.33. Dat viel me niet te gen, want ik ben gaan rijden met de gedachte: ik zie wel hoever ik kom. Zo'n tien kilometer is in ieder geval wel heel anders dan een marathon wedstrijd. Daarin word je meege zogen met de groep. Als je alleen rijdt komt het veel meer aan op in zicht en techniek. En dat blijkt mijn zwakke punt". Dagelijks probeert hij daaraan drie uur te schaven. "Vooral in de winter kan ik dat makkelijk doen. Dan kan ik op mijn werk bij wijze van spreken gaan en staan waar ik wil. In de zomer moet ik dat wel in halen, maar dan fiets ik alleen een beetje." Verder doet Rotteveel in het week einde daar mee aan wedstrijden, waar hij maar mee kan doen. Dat alles gedreven door een fanatisme dat hij zelf als "verslaving" om schrijft. "Ja, verslaving. Ik schaats voor dat tevreden gevoel dat Je hebt als je leeg bent na een vijf kilometer. Voor het verrassende dat er elke keer is; dat onzekere gevoel wat het gaat worden. Zélfs na teleurstellin gen blijft het fijn. Dat is het vreem de en het mooie van schaatsen". Dat gevoel zal Rotteveel ("Assen wordt een belevenis. Ik hoop dat lk bij de eerste twaalf eindig en ik denk ook wel dat ik daarvoor een kansje maak") wedrhouden van een nieuw afscheid van de schaatssport. 'Ik had aanvankelijk gezegd: ik stop als ik 25 ben. Maar als ik zo vooruit blijf gaan, zou het een beetje gek zijn als ik dat zou doen. Ik denk ook niet dat ik het zou kunnen..." Skiën Evelyne de Weger is gis teren in Val D*isère (Frankrijk) Ne derlands kampioene slalom geworden. Haar tijd was 77.33 seconden. De tweede plaats was voor Francie Doe- leman.met 78.77 seconden. Bij de hren won Zeno Lampe in 65.38 se conden, voor Etto van Waning in 67.03. TON OUDSHOORN: Ton Oudshoorn (links) en George Rotteveel: nuchtere vooruitblik naar nieuwe ervaring'. Bang als hij is door dorpsgenoten en kennissen in de boot te zullen worden genomen geeft schaatser Ton Oudshoorn pas na enkele (gespreks) rondjes zijn bijnaam prijs: "Het Turfschip". "Ton heeft een stijl, die hij zelf heeft ontwikkeld. Hij deint op de baan. Tot vorig Jaar kwam daar ook nog een hoop gekraak bij", licht zijn "ijselijke" collega de uit het Zeeuwse 's Heer Arendskerke afkomstige springer Arjan v.d.Kree- ke, toe. Ton zelf merkt snel op dat "er toch wel vooruitgang is te be speuren", als vindt hij het hoog tijd geworden om zijn gezicht nog iets te redden. In de tijden, die hij tot nu toe heeft afgeleverd, komt de progressie in ieder geval duidelijk tot uiting. In november 1971 ver bleef hij voor de 500 meter nog 51.3 seconde op de baan; vorig Jaar werd dat verblijf verkort tot 42.4 sec. Op de 1500 meter werd eveneens drastisch bezuinigd: 2.45. in 1971 en 2.13.5 in 1974. Opvallende rapport cijfers van de nu 20-jarige "Ripper", die pas in het seizoen 1970 71 ken nis maakte met de wedstrijdsport. BIJ toeval, nadat hij sinds de stren ge winter van 1963 geen ijs meer had geproefd: "Een vriend van mij Jan Boere, die ook hier in Rijpwe tering woont, wist nog dat ik toen aardig kon schaatsen en vroeg of ik ook eens op de droogtraining wilde komen van Egbert van t Oe ver in Roelofarendsveen. Ik had totaal geen conditie. Zelfs de vrou wen moest ik voor laten gaan". Ton Oudshoorn hoefde de beleefdheids vorm enniet al te lang tegen zijn zin in dn acht <te nemen en maakte op het ijs, onder meer dankzij advie zen van George Rotteveel, al snel vorderingen. In de ogen van Ton ging het echter nog niet vlot ge noeg: "Op een gegeven moment heb ik overleg gepleegd met mijn trai ner of ik wel of niet moest door gaan. Ik was immers veel te laat begonnen met schaatsen. Hij zag eerlijk gezegd ook niet zoveel in me. Toch ben ik eigenwijs doorgegaan". Ton kreeg het gelijk aan zijn zij de en ging forse terreinwinst boe ken toen hij in de Uithof in Den Haag de training van oud-kernploeg lid Jan de Vries ging volgen. Het Ijs, dat hij in de Jaren tussen 1963 en 1970 had gemist, werd hem bij wijze van spreken in de Jaren daar na overvloedig voorgezet. Wekelijks traint hij zes keer. Als hij de kans krijgt zelfs zeven keer. "Kwart voor vijf ben ik klaar met mijn werk in Sassenheim. Vijf uur ben ik dan thuis. Dan moet i kme behoorlijk haasten. Schaatsen slijpen, half eten om toch wat in de maag te hebben en dan snel naar Den Haag waar ik van half zeven tot acht uur train". Op zondag gelden "aanvangstijden", die aardig overeenkomen met die van bijvoorbeeld een waterpoloër* 5.30 uur reveille, 6 uur op weg naar de baan en om 7 uur op de schaats. Tot 10 uur wanneer het publiek de baan opeist. Met deze dagindeling voor ogen laat het zich gemakkelijk verklaren dat Ton Oudshoorn zich fanatiek noemt. "Moet je nagaan. Tot voor een paar Jaar was ik altijd een pittige uitgaan der. Nu moet ik rustig aan doen, al ga ik er zo nu en dan weieens een week endje tussenuit. Je kan immers niet altijd op scherp staan". De mentali teitsverandering is bepaald niet ron der gevolgen gebleven. "Laat bloeier" Oudshoorn, die in twee jaar z'n persoonlijke record op de 3000 me ter van 6.09 terugbracht tot 4.43.5 heeft zich via een zevende plaats tij dens de b-kampioenschappen in Gro ningen geplaatst voor de "grote" ti telstrijd in Assen. Zijn verwachtin gen? "Ik ben al blij dat ik bij de eer ste 16 van Nederland zit. Als ik me bij de eerste twaalf weet te plaatsen moet ik voor de eerste keer de tien duizend meter rijden". Op de vraag of Ton zenuwachtig Is antwoordt me vrouw Oudshoorn: "Hij kreeg van morgen geen hap door zijn keel". Zo op het oog "zonder kiespunt" lacht Ton mee: "Ach. als je niet zenuw achtig bent ben Je niet goed.' Ik ben steeds met het schaatsen bezig. Het kost roe wel wat maar dat heb ik er voor over. Sinds ak schaats heb ik nog geen stuiver verdiend. Het b-kampi- oenschap, waarbij ik geloof vijftien toeschouwers om de baan stonden, de rest zat achter de ramen, heeft me 2 a 300 gulden gekost, omdat ik m'n schaatsen aan barrels heb gereden Maar dat weet je van tevoren. Op ei gen kosten ben ik vorig jaar naar In zeil geweest. Als het even kan ga ik straks weer". Vrij spel Prijzen 15de opgave prijs ter waarde van 295,- Is beschikbaar gesteld door Irisette Naarden, de makers van de échte donsdekens en de mooiste lakenovertrekken. PUZZEL MEE' Het derde miljoen is bijna bereikt. Na de vijftiende puzzel in de natio nale puzzelactie voor het Koningin Wilhelmina Fonds is de stand name lijk: f2.911.760,53, zodat volgende week het derde miljoen ruim wordt gepasseerd. De oplossing van puzzel 15 was: „Helpt de volksvijand bedwingen" De extra prijzenpot weird nog gro- Schaatsen De Nederlandse b- kampioen Gerrit Woudenberg heeft gisteravond op de kunstijsbaan van Eindhoven de eerste van een serie van negen lange-afstandwedstrijden om de Heineken-trofee 1975 gewon nen. De Alkmaarder was de snel ste in de sprint van een kopgroep van vier rijders. Bij de dames zegevierde Atje Keu len-Deelstra onbedreigd, bij de b- r ij ds terts was die eerste plaats voor Co Giling. ter. Na puzzel 15 bevat deze nu f 38.930,94. Notaris J. H. Birkhoff heeft een aantal data vastgesteld (die alleen hij en twee politiefunctionarissen van de dienst bijzondere wetten weten), waarop hij de pot van dat moment gaat uitloten onder de puzzelaars (stars) van diie week in ronde be dragen van f 1000,-. Notaris Birkhoff lootte reeds tweemaal deze extra prijzenpot uit en maakte 18 (puzzel 4) en 38 (puzzel 10) puzzelaars(stersj f 1000,- rijker. De weekhoofdprijzen vielen als vol^t: een Philips kleurentelevisie: S. Bouwman-JaHcobs, Multatuüilaan 74, Haren (Gr.): een Olga springboxcomibinatic G. Backus-Thuyls, Landweertweg 3, Vearay (L); een Bauknecht vaat wasauto maat: H. J. Jutjens Sr., Spaarn- damseweg 4, Haarlem; een waardebon Wifcteveen: W. Ros, Hertder sonstraat 32, Rijswijk (Z.H.); een Erres diepvrieskist: A. J. van Mourik, Lappenafweg 3, Dzen- doarn 2737: oen Peugeot damesbromf iet mevr. N. Rondberg-Van der Heijden, Landréstraat 935, Den Haag; een Petri fotocamera plus tas: D. Palmers, Edelweisstraat 3n, Veg- hel, een Singer Starlet naaimachine: mevr. Delsiag, Past. Balkstraait la. Varsselder; vier Conti TS autobanden: me vrouw Nagtnaam, Emmastraat 5, O.- Gastel (N.B.). Van de weekprfjzen vielen ln ons gebied: Hooghoudt drankenpakket: mevr. Godvllet-Slooten, Schipholweg 1003, Vijfhulzen, Haarlemmermeer. Artikelen van Wehkamp: W. H. vau Wetten, Chr. Huygenstraat 6, Voor schoten. Jago shawl: P. Croiset-Kool, Bak huis Roozenbooanstirat 29, Leiden- 2403. De 8-jarige Kerraz demonstreert hoe hij plat op de rails lag toen de express MarseilleParijs over hem heen denderde met een snelheid van 160 kilometer per uur. Het jongetje was met vriendjes op de spoorbaan aan het spelen, toen de trein kwam aanrazen. Hij hadjiog maar net tijd om plat op zijn buik te gaan liggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 11