LEIDSCH DAGBLAD „Tuinders laten veel aardgas weglopen" fs GEWAPENDE OVERVALLEN IN LEIDEN vandaag Meer treinen en aanleg rijksweg langs spoordijk LEIDEN KRIJGT 4 TON Steeds meer onthullingen over de CIA Prognose van lawaai in Alphen al gereed SS alles ra Vlieland VRIJDAG 10 JANUA2J 1975 OPGERICHT 1 MAART I860 34523 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WASHINGTON (ANP) De ene onthulling na de aindere wordt nu op het hoofd gestapeld van de Amerikaanse geheime dienst, de CIA. Woensdag liet een func tionaris van het ministerie van Justitie weten, dat uit die rich ting in 1970 een lijst richting CIA was gegaan, waarop de na men van zo'n tienduizend Ame rikaanse „radicalen en tegenlig gers" te vinden waren. Gisteren liet de CIA weten, dat van die lijst nog enig gebruik was ge maakt. Ze was vorig jaar vernie tigd. Waarom? En is er geen tweede lijst? Vragen, die nog on beantwoord zijn gebleven. Gisteren werd ook door een se nator onthuld, dat de CIA Ame rikaanse bedrijven schriftelijk had verzocht in het buitenland ver voerssystemen „heimelijk te be studeren". H« vraagt zich af waarom deze angst voor concur rentie ndet openlijk kon worden beleden. En vandaag kwam de Washing ton Post weer met het bericht, dat de CIA in de Jaren vijftig post zou hebben geopend van George Meany, voorzitter van het valkver band AFL-CIO. En niet alleen in die van hem. Ook zou in de post van andere vak bonds leiders zijn geneusd. Volgens het blad zou de CIA hebben willen controleren hoe de geheime fond sen werden besteed, die zij aan Amerikaanse vakbonden verstrek te om anti-oammundstisdhe vak bonden in Europa te steunen. De dienst kreeg naar zijn mening hierover onvoldoende informatie van de Amerikaanse bonden, die als verbindingspunten met anti communistische vaiktow^gingeni in Europa fungeerden. Van een medewerker aan het programma van de CIA een anti communistische vakbeweging in Europa op te bouwen kreeg de Washington Post het volgende commentaar: ...Als u een bank beheert en u weet niet zeker waar uw geld naar toegaat probeert u het toch ook uit te zoeken. Ver draaid, het gang hier niet om bur gerlijke vrijheden. Misschien is het niet netjes iemands post te lezen, maar we hadden geen an dere mogelijkheid om de zaak te onderzoeken". Zie ook pagina 13 20 PAGINA'S De Deense premier Hartling (links) heeft alle reden tot la chen. De verkiezingen van giste ren hebben zijn liberale partij een bijna dubbel aantal zetels in het parlement gegeven: van 22 naar 42. Maar ook de sociaal-democra tische leider Joergensen (rechts) mag niet mopperen. Zijn partij won zeven zetels, kwam op 53 en bleef de grootste. Maar ondanks die „aardverschui vingen" is de politieke situatie in Denemarken er nauwelijks duide lijk op geworden PAGINA 13 Leidse Sleuteltjes zijn boos op Arbeidsinspectie PAGINA 5 Bende maakte Eindhoven danig onveilig PAGINA 7 Jean Bessems stelt teleur in Be verwijk PAGINA 9 Oplossing en uitslag puzzel vijf tien PAGINA 11 t Moet de K van KRO verdwijnen? PAGINA 17 DEN HAAG Tuinders in het Westland en in andere jdelen van ons land laten jaarlijks honderdduizenden kubie ke meters aardgas nutteloos weglopen. Zij doen d|t om leen aanzienlijke besparing op brandstofkosten te bereiken. Tussen de aardgasprijzen voor groot- en kleinverbruikers in de tuinbouw bestaat immers een flink verschil. Deze aan tijging aan het adres van spilzieke tuinders is gedaan door [het tweede-kamerlid P. van der Sanden (KVP) land- en (tuinbouwdeskundige van zijn fractie. Prins Bernhardlaan kLPHEN AAN DEN RIJN De prognose waar minister Irene Vor- fnk de gemeente Alphen ten spoe- igste om heeft gevraagd over het lawaai op de Prins Bernhardlaan pa verbreding tot 4 rijstroken is fer al. Dat zei mr. E. Droogleever Fortuyn, de raadsman van het Al- bhense gemeentebestuur, gisteren ►oor het Gerechtshof in Den Haag, Faar in hoger beroep het kort geding Biende van het actiecomité Prins Bernhardlaan. De bewoners zijnte- jen verbreding van de weg. De prognose is opgesteld door de ■lenst openbare werken van Alphen. be conclusie zou zijn, dat de om wonenden na de reconstructie met Jninder verkeerslawaai worden op gescheept, dan nu het geval is. Die tijfers staan in een rapport, dat wet houder D. van Leeuwen van openba re werken gisteren nog niet wilde vrij beven. Het stuk wordt eerst tiaar minister Varrink gestuurd. Mr. proogleever Fortuyn merkte op, dat het gemeentebestuur zich wel wat gestoken voelt door de brief van de (bewindsvrouwe. Van tevoren is er [geen contact over deze materie ge- beest. Mr. R. W. F. Vermeulen van het ecomité Prins Bernhardlaan, als getuige ir. Kleinhoonte van onder-directeur TNO, was van lening dat de gereconstrueerde ins Bernhardlaan wel meer ver- erslawaai zal opleveren. De president van het Gerechtshof. K. H. A. Stoffels, zal OP 20 fe- iari uitspraak doen. Romantisch trouwen in een ANTIEKE CADILLAC 1938 of een ROLLS ROYCE met 8-pers. Chryslers Inlichtingen uitsluitend bij DE JONG, ZEEMANLAAN 12 A Leiden - 071 -23055 Aanhoudend vrij zacht ,ïn het algemeen veel bewolking en op ile meeste plaatsen droog. Matige tot vrU krachtige wind uit zuid tot zuid west. Temperaturen tussen 5 en 9 graden. (Opgemaakt te 11.15 uur) Regenkansen klein Ook morgen zal ons land zich in zachte lucht bevinden waarbij de regenkansen vrij klein zijn. Vannacht bleef het vrijwel overal droog. De minimumtemperaturen lagen tussen 7 en 8 graden en daarmee nauwelijks onder de ma xima van gistermiddag. In West- Europa komt nu geen vorst meer voor met uitzondering van de berggebieden en van Noord-Scan- dinavië. Wel is er in de afgelopen dagen vooral in Scandinavië, Finland en Oost-Europa een flink pak sneeuw bijgekomen. U JANUARI Zon op te 8.45 uur; onder te 16.51 uur. Hij heeft zijn partijgenoot, land bouwminister A. van der Stee, eind vorig Jaar van deze zaak op de hoog te gebracht. "Ik vind dat ik van de Nederlandse regering mag eisen dat op zo kort mogelijke termijn een zo danige tariefregeling wordt opge steld, dat deze verspilling tot het verleden gaat behoren", aldus het kamerlid. Officieel heeft de heer Van der Sanden nog niet vernomen of er iets aan de verspilling van aard gas wordt gedaan. Maar uit be trouwbare bron weet hfl dat een regeling voor kleinverbruikers van aardgas in de glastuinbouw in voorbereiding is, die nog deze maand zou worden gepubliceerd. Van der Sanden: "Tuinders die bijvoorbeeld 150.000 kuub per Jaar verstoken vallen in het tarief voor kleinverbruikers. Het is voor hen echter gunstiger een oomtract als grootverbruiker op te stellen, dan betalen zij minder." Een woordvoerder van het Haagse energiebedrijf, waarvan het West- land voor het aardgas afhankelijk Is, weigerde elk commentaar op de ze zaak. "De heer Van der Sanden schijnt het beter te weten dam wij". VANAVOND 10 JANUARI VAN OEKEL'S rijdende DISCOHOEK fn de Sylwin-club (Breestraat Leiden) m.m.v. Sjef v. Oekel (reeds) en Barend Servet reeds Geopend vanaf 20.00 uur (wordt het toch nog gezellig) tafels stoelen TV-kasten bankstellen slaapkamers wandkasten dekenkisten Meubelfabriek H Oisterwijk Toonzaal: Berkel (Z.H.), Noordeindseweg 116 (langs het water) tel. 01891-4670. Ma t/m za 9-18 uur. Vrijdagavond tot 21 uur. Uw kopje koffie staat klaar. Oplossing commissie voor problemen Leiden-Alphen: Twee personen neergeslagen Afgevaardigden van het Copa, het samenwerkingsverband van de landbouworganisaties in de EG-landen, die vanmorgen in Amsterdam zijn begonnen aan een vergadering over het EG- landbouwbeleid werden bij de in gang van het Tropen-instituut verwelkomd door twee koeien die daar waren neergezet door het 'landelijk actiecomité van boeren en tuinders' in Nederland. De koeien droegen doeken met aan maningen als 'Laat de boeren niet langer uitmelken' en 'Vat de koeien bij de horens'. De Neder landse boeren zijn het niet eens met de voorgestelde nieuwe EG- landbouwprijzen. LEIDEN Een baanvakverdub beling ter hoogte van Hazerswoude, waardoor het mogelijk wordit bussen Leiden en Alphen aan den Rijn meer treinen be laten rijden em de aanleg van de nieuwe Rijksweg 11 zo dicht mogelijk langs de bestaande spoor dijk tussen Alphen en Leiden. Aan een dergelijke oplossing voor de ver keersproblemen in het Rijnstreekge- bied wordt op het ogenblik bin nenskamers hij de provincie Zuid- Holland gedacht. Een eerste rapport over dit vraag stuk, waarin deze gedachten zijn ont vouwen is dezer dagen uitgebracht. Daarbij is uitgegaan van het stand punt dot zowel het wegverkeer als het openbare vervoer grotere moge lijkheden moeten krijgen. Het voor bereidende werk maakt onderdeel uit van een zogenaamde "tracéno ta", die de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het minister- rie van Verkeer en Waterstaat bezig is op te stellen en die half februari zal worden gepubliceerd. In de nota zullen uitspraken worden gedaan, over wegen die in de Rijnstreek zijn gepland zoals de Rijksweg 11 (Bode graven-Leiden) en Secundaire weg 6 (zuidelijke route Alphen-Ledden). Nu al staat vrijwel vast dat de wegen ndet allebei aangelegd zullen worden en dat een voorkeur bestaat voor de Rijksweg 11. Openbaarmaking van de nota betekent echter niet dat de knoop definitief is doorgehakt. Het LEIDEN Bij twee (gewapende) overvallen in Leiden zijn twee per sonen neergeslagen. Slachtoffers van deze overvallen werden een 38-Jarige Leidse verkoper en een 19-jarige kapster uit Leiden. De eerste overval had gistermid dag even voor zes uur plaats in een seksboetdek aam de Lammermarkt. Er kwam op dat tijdstip een man de winkel binnen, die condooms wil de kopen. Tijdens het gesprek dat de bezoeker met de exploitant van de seksboetiek voerde, hoorde de laat ste enig geschuifel bij de winkeldeur. Op het moment dat de seksarti- kelenverkoper daar poolshoogte ging nemen kreeg hij met een hard voor werp op het achterhoofd en onmid dellijk daarna een klap tegen de on derkaak. Na weer bij zijn positieven te zijn gekomen miste hij zijn por tefeuille met een bedrag van ruim achttienhonderd gulden alsmede een cheque ter waarde van tweehonderd Canadese dollars. De boetiekhouder die door de klappen op z'n hoofd bui ten bewustzijn was geraakt, is niet in staat gebleken een signalement van de daders op te geven. De tweede overval gebeurde van ochtend iets voor half negen in een kapsalon aan het Kort Rapenburg. Op dat moment was de 19-Jarige kapster, mej. Nieuwenburg alleen aanwezfg. Toen een lange, blonde jon geman binnenkwam met een zeiljop- per aan en een donkere broek dacht BAR-DANCING Samantha's Langebrug 6A - Leiden correcte kleding verplicht. zij in eerste instantie dat het iemand was die voor zijn verloofde een af spraak kwam maken. De overvaller eiste geld. Dat was niet aanwezig. Wel nam hij de inhoud mee van een telefoonpotje (ongeveer tien gulden). De man maakte een verwarde in druk. Nogmaals herhaalde hij, dat hij "papieren" moest zien en maak te daarbij gebruik van iets dat op een (alarm) pistool leek. De kapster vertelde nogmaals dat er geen geld was. Terwijl de man zei: "ik kom nog terug" sloeg hij haar tegen de kaak. De politie kreeg een vrij nauwkeurige beschrijving van de man. HONDEBEDDEN BIJ HONDEWEER manden met lekkere warme dekentjes voor de kleinste en de grootste hond is er een gezellige mand. Reismandjes, Stretchers, Schuimplastie bedden in vrolijke kleuren. Weekaanbieding: blik Frolic Pal 1,65 Voorverkoop van onze TOONKAMERMEUBELEN Rundlederen: Chesterfields 2-, 3- en 4-zits 2- en banken Wingchairs Dames- en herenfauteuils met rundlederen stoffering. eiken aanbouwwanden eethoeken salontafels enz. enz. enz. 3-zits- Eiken Nituw* Rtyl 60 Ttn 00004 (|0U10) Hens STATIONSWEG van Bellen 22 VANAF 14 JANUARI WEGENS ALGEHELE VERBOUWING 'n tijdelijke vestiging telefoon 22706 blijft ongewijzigd. stationsweg 38 M naaoj Jn coiffures en cosmetica- rapport zal namelijk naar de Raad van Waterstaat gaan voor advies. Deze raad is tevens belast met een uitgebreide inparaakprooedure van belanghebbenden en particulieren, waarin onder meer voorlichtingsavon den en hoorzittingen zijn gepland. Verwacht wordt dat de Raad pas be gin 1976 een definitief advies zal uit brengen aan de minister. Inmiddels bestaan er plannen bij de streekcommissie regio Leiden, die mede de totstandkoming van het nieuwe Streekplan Zuid-Holland West voorbereidt om zelf ook een hoorzitting over deze punten te or ganiseren en schriftelijk een stand punt kenbaa- te maken bij de Raad van de Waterstaat. Voorbereiding rehabilitatie LEIDEN Het Rijk heeft een bedrag van bijna vier ton, f396.481 om precies te zijn, toegekend aan de gemeente Leiden als een bij drage in de voorbereidingskosten van rehabflitatieplainneri. Ook 20 andere gemeenten delen mee uit deze pot, waaruit bijna vijf miljoen worden uitgekeerd. Het bedrag voor Leiden is be stemd voor de rehabilütatieplannen van het Noorderkwartier, de Kooi en het Haagwegkwartier. Van het geld zullen onder meer bekostigd worden het onderzoeken van bij zondere problemen, de kosten van planvoorbereiding en toezicht, de kosten van een projectieleider en het geven van voorlichting aan ei genaars en bewoners van wonin gen die verbeterd zullen worden. Wethouder Verboom toonde zioh vanochtend erg verheugd over de Rijksbijdrage. „Het betekent dat het rijk de ko6ten overneemt van de werkzaamheden die al zijn of nog worden verricht, zoals de enquetes en het onderzoek van de Nationale Woningraad. De gemeente Leidien had het geld daarvoor al uitgegeven en krijgt het nu dus van het rijk". Laatste Nieuwe Leidse Courant op 1 februari LEIDEN - De Nieuwe Leidse Cou rant verschijnt op zaterdag 1 fe bruari voor de laatste maal. Dat is vanmiddag officieel bekend ge maakt. De Leidse abonnees krijgen met ingang van maandag 3 februari de editie Groot-Den Haag van het ochtendblad „Trouw" waarmee de Kwartet-bladen <o.a. de NLC) al ge ruime tijd gelieerd waren. De afwik keling zal nog ongeveer een maand in beslag nemen en dan zal het pand van het NLC aan de Steenstraat de finitief gesloten worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1975 | | pagina 1