,/lteirfK. 'Hofwijck' nam afscheid van voorzitter Vos (80) agenda Haags ijkkantoor wordt opgeheven Burgerlijke stand PAGINA 2 DINSDAG 31 DECEMBER 1974 OEGSTGEEST Ruim 20 jaar geleden nam Jac. J. Vos het initiatief om in Oegstgeest een bejaardencentrum te stichten. Hij zocht medewerking om een Stichting in het leven te roepen ter verwezenlijking van dit doel. En zo werd "Hofwijck" gesticht, een bejaardencentrum met on geveer 90 bewoners en eromheen 45 bejaardenwoningen. Opvallend is dat de toenmalige stichtingsbestuurders vandaag nog steeds als zodanig actief zijn. Gisteren nam de inmiddels 80- zaken. Hij is eigenlijk niet te i jarige Vos officieel afscheid. Vo- vangen. Ook verzorgingshuis en van de bewo- lijk om al dat vrijwillig en onbe- ners van de bijbehorende wonin- zoldigd werk te belonen. Evenwel gen. kon worden voldaan aan een wens nl. een prachtig radiotoestel, dat In de recreatiezaal waren niet door het bestuur werd aangeboden, alleen alle huidige bestuursleden (zfe foto) Dokter Rodrigo had een geschenk namens de Commissie van Toezicht. Hij prees Vos voor zijn zuinig beheer. Burgemeester van Eijsinga sprak waarderende woorden i aanwezig doch ook tal sen waarmee Vos in de loop der Jaren contact had gehad. Zo was het volledig college van B. en W. gekomen om afscheid te nemen. Ook was aanwezig de gemeen- gemeentebestuur, teldjke Commissie van Toezicht en vertegenwoordigers van de Pro- De heer Zandvliet, de kok vinciale Griffie, die te maken Hofwijck bood hebben met de bejaardenoorden. Voorts medewerkers van het Ver. Bureau Ned. Gemeenten, leveran- het perso neel enige gereedschappen aan, die Vos te pas komen bij zijn hob- de werkbank. Vos, nog erg ciers en artiesten, die in de loop vitaal, vond deze dag prettig zowel der jaren voor amusement hadden als droevig. 'Tk heb mijn hart Hofwijck vexipand en ik ben gezorgd. De heer Vos zal worden lard verwelkomde alle aanwezi- dacht aan de medewerking bare wijze Vos zijn werk had ge- den van dank te hebben gericht heden gebracht. Met hart en ziel ken sprak hij zijn vertrouwen uit heeft Vos het voorzitterschap ten verricht bij de dagelijkse gang r ook veel werk het bejaardencentrum in de toe- DEN HAAG Met ingang van morgen zal het ijkkantoor Haag worden opgeheven. Belanghebbenden uit de provincie Enige tijd voordat de zitting ge- Den houden wordt, krijgen de daarvoor in aanmerking komende middenstands- en andere bedrijven een oproep om Haagse kantoor, kunnen zich aangewezen op het dwijnen van het Haagse ijkkantoor wel zaak, dat de belenghebbenden in taan wenden tot het ijkkantoor in hijvoorbeeld Leiden zich zo veel i DINSDAG gehan- Oude Rijn 88. geopend tot 01.30 uur. DONDERDAG Breestraa/t 19, sociëteit voor gehan- diioapten, 2-8 uur nam. TJ alko wsky laan 39. Voorschoten, gesprekïavond Baha'i Gemeenschap, Van der Valk Boumanweg 236, Lei derdorp, Bijbelstudie en Gespreks- krimg Baptisten-gemeente. '8 uur nam. "Voor Leiden verandert er eigen- schijnt krijgt nu wat extra overlast; lijk niets", verklaart de heer W. de hij moet voor de herijking naar Rot- Jong, direkteur van de IJkkring Rot- terdam". terdam, "want de herijkzitting die tot nu toe om de twee Jaar in Leiden gehouden werd, blijft gewoon handhaafd". !r- Vormingscentrum Troef ia Proef Jongerencentrum: Maandagavond: Toneelgroep sjale Kreagroep; Dinsdagavond Ke "oep Werkgroep Naald i jroep Werk en Groep s Plaatje voor een zieke LEIDERDORP Voor zieke kennis sen en familieleden kunnen bij de o- 3-0-omroep van 't Sint Elisabethzie- kenhuis nog nieuwjaarplaatsjes ver gezeld van een nieuwjaarswens Inbraken bij MLrStation, Volkshuis en "De Zolder" nismaking! Draad. opI der Werk; Woensdagavond gereser- -"erlngen kommissie- Filmgroep, Handenarbeid en Samen.' ($1-30494 061 Hogewoerd 67 telefoon SOS-dienst „SOS - tel hulpdienst, tel. 071— 23202 Voor allen die ln moeilijkhe den verkeren dae er. aacht 1 contact worden opgenomen met het tuur. Zo werd^ingebroken bij het ML- ziekenhuls 071-99250 f toestel 203). station van Perquin aan de Haag- weg. Naast een geldkistje met ruim Schilderijen Uit de Parjjse flat f. 400.-. sigaretten, aanstekers, ball- ran de Amerikaanse landschapsar- points en een telmachine verdwenen chitect Jacques Cartler zijn 47 schil- een klokradio, een bandrecorder met Dag en mlcht brlt.lkb!,ar tel 34^37 ken Release Hïï!PverleIunB5lUenst Release. Mleu- ma woe en^o 24555. Openingstijden woe. en do. ook van 2022 "uur.0*"11" Begijntje Sexueei voorlichtingscentrum. Begijn hof 2 (Rapenburg) Dl 7.30—io.30 uur nam en wo 7.30—8.30 uur nam Dierenhulpdienst. Anna Paulownastraat 13. Leiden Voor gewonde honden, katten, vogels e.d. derden met een gezamenlijke waarde banden i kleine f 3 miljoen gestolen. versterker. In totaal bedrag van ongeveer f 7500.- Ondier de verdwenen schilderijen be- Uit het Leidse Volkshuis verdween vinden zich werken van de Franse bij een inbraak een video-recorder meesters Picasso, Corot, Gauguin, ter waarde van drieduizend gulden. Dufy, Redon, Toulouse Lautrec, Dau- De inbrekers kwamen binnen door .11.30 «z. OVUOI Dierneam bulance Tel 071—34616 Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvrouwe, nenstad. Gerecht 10 woe 6-6 uur 1 Noord v Hogendorpstraat 36 mieren Dunoyer de Segonzac. De de vernieling van een ruit. Ook het politie verdenkt een Jongeman die Jeugdhonk "De Zolder" aan de Mors- bevriend was met de familie Cartier. Deze relatie die over een sleutel het appartement beschikte, enkele dagen spoorloos. LEIDEN GEBOREN: Ralph Johannes Cornells J B. W. Johannes Marin us s Guijt I 1 der Blom en A. Lepelaar; brand J. Si. Bronk; Jannetje Antje m en W. C P. Houwer; Helena Corina Jacoba dr v M. J. P. Mourits en C. L. W. Boezaard; Edwin Lag as dr v Q. 1 H C. Albers. Jaooba Suzanna. d. v. D. de Bolster en J. M. van Straiter. Wilhelmina Janne tje. d. v. H. P. van Schip en G. van de Laar. Bertha Anna Blanca. d. v. H. van Beelen en C. Kulk. Rogier, z. v. A. de Kloet en A. W. de Keizer. Robert Dominggus. z. v R. L. Pafctiapon en A. J. Sahetapy. Marieke, d. v. A. Wel- da. d. W. F. Fllemon K. van der Moolen dus; A. Polak en N. Leemans; der Reljden en B. R. M. van Ddk; A. P. S. Reltmer en P. G. A. van Leeuwen; R. M. Sukul en N. S. Adhin; G. J H. Toirkens en H D. M. Brug- GETROUWD L. A. y. Marieke, d. Holvast. Brenda Jolan- llnk. Slmone, d Dèvilee en M. Boe re, Antonlus Petrus Johannes, A. Schrljer e 1 Diemen. Mar- lies". d. v. C. van Duljn en H. C. Vooljs. Sacha Equranda, d v G. T. van der Ham en H. C. van Woggelum. Marcus Chnistrtaan z. v. A. Vuijk en F. T. H. ONDERTROUWD R. A. Daamen 1 Sleebe van Élk en E. C. Crama, N. J. Post en J. Helfenstel Mohammed Burgmans Berkhout deert. J. Eradus en R. Jonker en M. Bay, en A L. Opdam. J. Hachmer J Lezwijn. J. M. Bakker OVERLEDEN J. A. M. Padiberg 71 Jaar. Bakker. 71 Ja" H. van den Starkenburg (51) man; B. Boomsma (49) van der Ploeg (48) man; 1. - Lelie (61) man; A. Krol (55) r B. P A. Persoon (51) echtgenote P. C J. vajl RelSen; G. Etsen echtgenote van J. Wassenaar; Y. A. H. Kerkvliet(6) dochter; I. B. P. Mul ler (77) geh gew. met H. G. J. weg werd door inbrekers bezocht. Uit de geldlade van een flipperautomaat sinds verdween een bedrag van ongeveer f 10,-. De schade die werd aange richt was aanmerkelijk groter en wordt geraamd op f 600.-. Een bijzonder brutale diefstal vond gistermiddag omstreeks 5 uur plaats bij de Hooigracht. In een poort die toegang geeft tot een van de wonin gen was door de eigenaar even een plantenspeler, stereorecorder en mengpaneel onbeheerd achtergela ten. Toen hij even later de Appara tuur wilde ophalen bleek die te zijn verdwenen. De waarde bedroeg onge veer 1400 gulden. MEDISCHE DIENSTEN Artsen Leiden Wijk I: Haagwegkwar- tier, binnenstad tot Cityring: H. A. M. M. Meyer, Gerard Brandstraat 29, telefoon 60947. Wijk II: Groenoord, Kooi en Merenwjjk: P. L. Tan. De Sitterlaan 57. telefoon 32227. Wijk III: Waard. Professorenwijk en Tuin- stadswijk: J. H. Pleiter, Fruinlaan 11, telefoon 31337. Wijk IV: Zuid-West en Haagwegkwartier: F. Lahr, Zoe- terwoudse Singel 8, telefoon 21463. De dienst gaat in op oudejaars avond om 12 uur en eindigt op nieuw jaar om 12 uur. Leiderdorp S. P. Ouwerkerk, Loevestein 40, telefoon 34924. Oegstgeest E. W. F. van Wal- chren, Oranjelaan 29, telefoon 52130. Voorschoten F. Swen, Veurse- weg 20, telefoon 2356. Warmond F. Walenkamp, Dorp straat 45, telefoon 2220. di. Dm sta< Ui Architecten Architecten - informatie van 7.30—9.30 UUI up uc\ del wee 4 (bil Hooglandse Buro Burgerraadsman. Koornbrug- steeg 7 (hoek Breestraat/Koornbrug- 6teeg), tel. 071-43171. Spreekuren: ma. van 11.30-14.00 uur do. van 19.00-21.00 uur. Gemeenschap Zuidwest Hulpverlenlngs- en inforr gemeenschap^ Zuidwest t Leidse Rechtswinkel Dienstencentrum Mierennest do. 7-9 uur nam. do. avond gesloten Stichting werkgemeenschap Kindercentra Hooglandse Kerkeracht 4: (ingang) Koppenlnksteegl^openlngstljden: dl. 2—5 uur nam" tel 30380 OUr Hulp- en adviescentrum Hulp- en Adviescentrum MerenwtJk, Arendshorst 19. tel. 43212. Spreekuur: ma. van 8—9 uur nam.: woe. van 11.00 I2.00^uur v.m.: vry. van 11.00—12.00 Dienstencentrum Noordelnpleln 2b cel 40483. aigeme- Apotheken De dienst der apotheken in de regio LEIDEN Leiden is gisteren 24 miljoen flink overdreven. Hij T wentwel Sociëteit Twentwel. Breestraat 19, dag behalve op ii Toegang «oor tijdens de uitzending van TROS- besloot met een zegswijze i Redactie (a.i.) John Kroon Aktua omschreven als de werkstad weer commandant Broeshart schreef dat toe aan het grote foto 31 december 1974 tot vrijdag 3 Januari 1975 waargenomen door: Zuider Apo- werkgemeenscbap Nederland-, sS- JSft «E telefoon 99211. cameraman i aantal jeugdigen en studenten in presentator, chirurg Galzenburg, de stad. Hij deelde verder mee dat adjunct Hoekstein en brandweer- de Leidse brandweer vanavond commandant Broeshart. extra paraat is en dat de verloven zijn ingetrokken. De chirurg Gla- zenburg vertelde vanuit de Leidse brandweerkazerne dat 45 mensen W ij kverp leging Leiden Stichting Interkruis Lei den, Middelweg 38, telefoon 21753. Leiderdorp Gezondheidszorg Lel- Koord dagen besloten een tuinderij, schu ren, kassen en een erf aan te kopen. Met de eigenaar is overeenstemming Wie oud en nieuw willen vieren bereikt over de verkoop die een ter- n de Koord Studio aan de Oude Rijn rein van 1.77.00 hectare beslaat. 18 kunnen daar terecht tot vannacht r-""—1 niet veel als je ziet hoeveel vuur- "en 'f*™5'? ?eJe!,"Uds8T?ep, OEGSTGEEST Bij het winkel- derdorp, telefoon 40131. Oegstgeest Interkruis, Lijtweg 7, telefoon 54500. i Oegstgeest groepje openingstijden ma. do v a 2100 u mensen v a 20 laar Kinderopvang Informatiebureau Kindercentra Lelden. Hooglandse Kerk- gracht 4. tel. 30360. Geopend dl 9 30— 12 uur wo en do 2—4 uur en vr 9 30— 12 uur Gespreksavonden Gesprefcsavonden Baha-1 gemeen- Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging, Aanvragen hulp bejaarden en rig zieken en gezlnsverzorgln Voorschoten Gezondheidscen- Filmprojector Ons Grunnegerlaand gint 's middags om 14.30 's avonds om 19.00 en 21.30 uur ge showd zal worden. ™rk er afgistokïn mordt. maa^ ÜSi Koordstudio terwijl ycown-cf» gehandicapt bent denk je daar de reclameverUchting wel anders over. gT-" je leven Het vormingscentrum voor volwas- enen Oud-Poelgeest heeft Anjerfonds een bedrag van 3000 gul- aal Ziekenhuis in de mist Adjunct-directeur Hoekstein de Leidse vuurwerkfabriek Kat aangericht betrappen. De Jongens hadden verschelde- zenhorst 23, Sassenheim, winkels vernield. Na hun arres- 02522-10022. tatie bleek dat zij de afgelopen maanden weer vernielingen hadden Lolden tel 44000^ Voor advle®**"lnfor-' matles etc. Werkdagen van 16-23 uur. auto's. De politie ZURICH We gaan een koud Ontmoetingsruimten stelde vast dat vuurwerk geen hoopt dan ook met de aanhouding 1975 tegemoet, tenminste als we Zaterdag gesloten. Zoas ie zain, staait 1975 boven de braif. Dat betaikent dat het feest doagen in hoesleke of den ontvangen. Het geld zal worden familiekring veurbie binnen ik besteed aan een nieuwe filmprojec- hoop, dat het veur Joe aalmoal Januari in hotel restaurant Nieuw •tor. Oud-Poelgeest had een verzoek mooie en gezellige doagen west hem- Minerva een lunchbijeenkomst. Tij- om subsidie aan het Anjerfonds ge- men en dat we dizze maand nog dens deze bijeenkomst spreekt daan omdat de aanschaf van dure kennen gebruuken om aal onze vrun- apparatuur niet bekostigd kan wor- den en kennissen nog veul zegen in den uit de subsidies die men van het 't nije Jaor te rijk en de provincie ontvangt. doarbie groarg helpen sprekt - 1 i -1 zidf, "Ons Grunnegerlas Muzikaal ïublleum algen vereain holt heuc verzide op Zoaterdagavend 11 Jane- Het Leidsch Politie Muziek Gezel- wari in De Burcht. Tot zover het schap herdenkt op 23 januari het ber[chtjdat alleen voor Groningers feit dat zij 55 Jaar geleden werd op- 1 j J conjunctuurgevoelige handels- de Jongelui een einde te hebben ^eze mutsen als een voorteken waar blijkt te zijn. Overigens gemaakt aan de vernielzuchtige acties beschouwen. Ook als het niet zo noemde hij verkoopcijfers 1 de laatste maanden. J. W. Filippo, economisch directeur van het Diaconessenhuis in Leiden Dat wie joe over "Ziekenhuis in de mist". gericht. Dit feit zal op die dag her dacht worden met een receptie. Te vens geeft het muziekgezelschap op 31 Januari een concert in de Stads gehoorzaal. Er is nu een huldigings- r lezen! Verenig de Naties Wanne melkdranken zijn op koude dié mógen "het ook winteravonden zeer op hun plaats. Opgediend in een melkkan of ouder wetse chocoladeketel, brengen ze een gezellige sfeer. Maar ze zorgen er ook voor dat u daarna lekker slaapt, de politieke scho- Hi*rbÜ u'ee "melkdrank recepten": orga- HONINGMELK 4 eetlepels honing; 1 liter melk; 1 eierdooier; enkele druppels citroensap. Los de honing op in de kokende In het kader 1 comité geformeerd dat een passend lingscursussen voor de geschenk wil aanbieden tijdens de niseert de werkgroep, bestaande uit viering van het lustrum. Het mu- vertegenwoordigers van een aantal ziekgezelschap heeft dringend be- vrouwenorganisaties op 15, 22, 29 hoefte aan muzieklessenaars. Reden januari en 5 februari 1975 de cursus voor het comité om muziekliefheb- Verenig de Naties. De cursus wordt bers dringend te verzoeken een bij- gehouden in een van de zalen van de melk. Klop de dooier met het ci- drage te storten op giro 684416 t.n.v. Zuiderkerk aan de Lammenschans- troensap los en voeg de kokende J Harland met vermelding "Lustrum weg (bussen 13, 14. 40, 41, 42 en 46). melk al roerend toe. LPMG". De 5 bestaat uit vier lessen, te MELKPUNCH Stevenshofjes- polder weten een ochtendcursus 9.30—11.30 uur (4 x) of avondcursus van 20.00— 22.00 uur. De lessen handelen over de internationale betrekkingen, Eu ropese integratie, de Verenigde Na ties en de NAVO. Inlichtingen en aanmeldingen tel. 31335 en 52773. Modeshow Hoewel nog geen definitieve be slissing is genomen over een toe komstige bestemming van de Ste- venshofjespolder gaat de gemeente door met het aankopen van gronden la dit gebied. B. en W. hebben dezer bruari weer naar Leiden. Van "0 gram suiker; 1 deciliter rum. Schil de citroen heel dim af en trek het schilletje in de melk. Roer de eierdooier met de suiker schuimig en doe er al kloppend de hete melk by. Roer er de rum door en schep De Llbelle-modeshow komt 3 fe- er tot ölot de stjjfgeSlagen eiwitten voorzichtig door. Maatschappelijk werk nam., telefoon (071—) 20931. Leids Volkshuis Informatie en inschrijving voc derclubs Leids Volkshuis, elke thekersdilk 33. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leldscb Dagblad B.V Witte Singel l Lelden. Postbus 54 Giro 57055. Telefoon directie en admlnl- ftratie 071-25041. Telefoon redactie 071-21507 Hoofdredacteur Han Mulder Kwartaalabonnement f 34,35 Per Post ...f 36.75 Jaarabonnement f 126.10 Losse nummers f 0.45 Abonnementsgelden bi) vooruit betaling te voldoen By automa tische overschrijvingen geen ad ministratie- en incassokosten Nabezorglng van 18.0020.00 u Zaterdag van 16.00—18.00 uur Telefoon 071-30500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1