Duizenden naar Rome Maup Caransa is laatste strohalm voor de EMS PROTEST VAN WERELDRAAD Geboorteleden niet meer automatisch hervormd? Minder Lutheranen Scorebord Nog grote onzekerheid over bod De hervormde synode legt aan <:e kerk de vraag voor, of de zgn. ge boorteleden nog wel als behorend tot de Hervormde Kerk in de kerkorde moeten worden vermeld. In de kerkorde staat thans dat tot de kerk behoren: a. de lidmaten die zijn "aangenomen," b. degenen die gedoopt zijn maar geen belijdenis heb ben gedaan doopleden), c. zij die uit hervormde ouders geboren zijn. Vele hervormden van de categorie c. krijgen kinderen die ook onder c. vallen en dat is in vele gevallen ge neraties lan-' doorgegaan zonder dat van enige binding aan de kerk spra ke is. Dat ze in de administratie van de kerk voorkomen is vervelend en kost baar (Jaarkosten ca. f25), maar dat is het belangrijkste niet. Belangrijk is dat je alleen door de doop tot de kerk kunt behoren en niet automatisch omdat één van Je voorouders ooit eens echt hervormd is geweest en dit in het bevolkings register blijft staan. De Hervormde Kerk telt volgens da volkstelling van 1971 ongeveer 2 9 miljoen leden. In de centrale computer (waarin een groot aantal, meest kleine ge meenten niet is opgenomen) zaten in juli jongstleden bijna 1,6 miljoen hervormden. Daarvan was bijna dertig procet t geen lidmaat of dooplid. Toegepast op het volkstellingscijfer zou dit per centage betekenen dat van die 2.9 miljoen 870.000 moet worden afge trokken, zodat het aantal hervorm den in ons land op ongeveer twe« miljoen kan worden geschat. In een ontwerp voor een nieuw kerkorde-artikel worden ongedooptev niet automatisch weggeschreven. Na de vermelding met de "echte' leden (lidmaten en doopleden) wordt afzonderlijk vermeld: "Gedachtig aan de trouw en de barmhartigheid van de God van het Verbond, erkent en onderhoudt een hervormde gemeente een bijzondere band met hen die ir. een nervormd gezin zijn geboren of opgenomen, maar (nog) niet gedoopt zijn, wanneer en zolang dit mogelijk Is." Zulk een banc onderhoudt zij ook met anderen die blijk geven vau verbondenheid met de gemeente." Het ontwerp wordt voorgelegd aan de 54 classicale (regionale) vergade ringen. De synode besloot hiertoe met 31 van de 46 uitgebrachte stemmen. Met Nederlandse pelgrimages Het ziet er naar uit, dat in het komende jaar duizenden Ne derlandse r.-katholieken een bezoek aan Rome zullen brengen om daar deel te nemen aan vieringen van het Heilig Jaar. De Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten in Den Bosch, die met deze Nederlandse pelgrimages naar Rome organisatorisch is belast, meldt reeds grote belangstelling. Of schoon de data voor deze pelgrimages nog niet vaststaan, heeft de Vereniging reeds honderden aanvragen gekregen. Volg?ns voorlopige planning van de Vereniging in Den Bosch zullen er twee treinbedevaarten naar Rome worden georganiseerd, één van 2 12 april en één van 111 oktober. Daarnaast worden in dezelfde maan den bedevaarten per vliegtuig voor bereid, drie in april en drie in ok tober. De pelgrimages uit Nederland vallen niet op de grote feestdagen ln Rome, zoals b.v. het Paasfeest, solat verwacht kan worden dat de ov: r3telpen.de drukte van die dagen vermeden wordt. D? Nederlandse r-katholieken zijm h haailde malen in de gelegenheid gesteld zich te verdiepen in het hoofdthema van het H Jaar: ver zoening tussen God en mens. Zowel de adventsbrief der Nederlandse bis schoppen van 1973 over „Bekering en Vergeving" en de vastenbrief 1974 „Macht, onmacht en hoop" als het centrale thema van het Lande lijk Pastoraal overleg van september '74 in Noordiwykerhout over „de hou. ding van de christen in onze pro- dukftie-, prestatie, en konsumptie- maartschappy", zijn alle onder de noemer van verzoening samen te vatten. Daarnaast zijn er in de afzonder lijke bisdommen van Nederland tal rijke andere initiatieven ontwikkeld. Bisschop Sdmonis van Rotterdam schreef elke maand aan zijn dtooe- sanen een brief, waarin hy telkens een ander facet van het H. Jaar thema belicihitte. Onder auspiciën van het Nationaal Comité voor het H. Jaar. waaraan de bisschoppen de ooörd&natiewerfc- zaamheden heeft toevertrouwd en dat ander voorzitterschap van rector E. J. Schraven. hoofdaalmoezenier van de inrichtingen van Justitie, staat, zijn nog talrijke andere initia tieven ontwikkeld. Zo hebben met name de vrouwelijke religieuzen zeer veel aandacht besteed aan de bete kenis van het H. Jaar en het verzoe ningsthema voor het religieuze leven en zijn effect op kerk en maatschap. PU. Tien gulden Het Nationaal Comité voor het H. Jaar heeft zich ook geheel achter het solidariteitsfonds geplaatst, dait In Rome is opgericht om r. katholie ken uit de ontwikkelingslanden in staat te stellen ter gedegenheid van het H. Jaar een bezoek aan Rome te brengen. Het is namelijk gebleken, dat de r. katholieken in die landen het op grote prys stelden wanneer zij by de centrale viering van het H. Jaar in Rome vertegenwoordigd zUn. Met name de Afrikaanse r. katholie ken vergelyken zich in dit opzicht met de Moslims, van wie er velen in hun omgeving naar Mekka pel grimeren. De gedachten gaan hierby vooral uit naar priesters, die hun De Wereldraad van Keiken heeft geprotesteerd tegen de aangekondig de onteigening van het semenarie in Alice in die Zuidafrtkaanse Kaappro vincie. De Wereldraad zegt, dat het semi- nari het enige centrum Is voor de ge- zamenlyke opleiding van predikanten en priesters van verschillende rassen tien behoeve van de zeven kerken in Zuid-Af rtka. Deze ontwikkeling toont duideiyk de tegenstrydigheid aan tussen wat premier John Vorster voor buiten lands gebruik zegt, en de toenemende onderdrukking in zijn land, zo ver klaarde dr. AalHan Brash, plaatsver vangend secretaris-generaal van de Wereldraad. Brash zei dat de Raad een beroep doet op de aangestoten kerken in vloed op hun regering uit te oefenen om gedaan te krijgen dat het ont- eigammgsbeSluït wordt ingetrokken. Officieel wordt als reden voor de maatregel genoemd, dat de univer siteit van Ford Hard de grond waar op het seminarie staat, voor uitbrei ding nodig heeft. Maar volgens de Zuidiafrikaanse Raad van Kerken gaat dit argimmemt niet op aange zien in de directe nabyheid van de universiteit voldoende bouwgrond aanwezig is. Het gaat volgens de Raad in feite om een „daad van ge weld", die de oonfrontatie tussen kerk en staat ernstig verscherpt. leven lang aan de kerk gewyd heb ben. Aan de Nederlandse pelgrims zal een bydrage van tóen gulden voor dit doel gevraagd worden. Van de Ne derlandse by'dxage zullen PhilippUnse priesterstudenten profiteren. Het is de bedoeling, dat minstens tien Phi. lippynse priesterstudenten van het centraal seminarie van Manilla naar Rome zullen kunnen gaan om daar uit handen van Paus Paulus de pristerwydÉnig te ontvangen. Deze keuze is tot stand gekomen via hét persooniyke contact van het Natio naal Comité meit de rector van dit seminarie, Jaime M. Boquirem. Het Nationaal Oonüte heeft voor düt doei bovendien een gironunmmer openge steld: giro 777.000 ten name van „I.R. Nederlandse Bisdommen" te Zeist met vermelding van „Solidari teitsfonds H. Jaar 1975". W aar schuwing Het Nationaal Comité voor het H. Jaar waarschuwt echter r katholie ken om niet op eigen gelegenheid bedevaarten naar Rome te organise ren, zoals reeds gebeurt. Het is vrij wel uitgestoten, dat in Rome onder dak gevonden kan worden. Alle ini tiatieven in düt opzicht dienen via die Vereniging voor Samenstelling van Nederlandse Bedevaarten in Den Bosch te lopen, anders zyn volgens het Nationaal Comité teleurstellingen zeker. De logiiesc&paciiteit van Rome is in het toornende jaar overbelast. Bovendien ontvangen al degenen, die via of door bemiddeling van de V.N.B. naar Rome pelgrimeren het zogenaamde peigrimspalkket. Daartoe behoort de Nederlandse ver sie van het officiële peigrimsboek, almede een paspoortje, dat recht Het aantal lutheranen ln de wereld blijft afnemen zo blijkt uit het jongste informatiebulletin van de Lutherse Wereldfederatie dat in Genève verscheen. De 92 verschillende kerkgenootschappen hadden vorig jaar 72,9 miljoen lidmaten in vergelijking met 73,3 ln het voorgaande jaar. De afneming van het aantal lutheranen doet zich vooral voor ln traditioneel-lutherse gebieden, zoals, bijvoorbeeld, Noord-Amerika, waar de Lutherse kerken 50.000 lidmaten hebben verloren. Daarentegen neemt het aantal lutheranen in zendings- gebieden als Afrika en Azië toe, vorig jaar mpt respectievelijk 150.000 geeft op reductie bij bezoek aan mu sea en het gebruik van het openbaar vervoer Rome. Heit Nartflcuaal Comité voor het H. Jaar waarschuwt pelgrims echter ook voor andere zaken. Het heeft van officiële zyde de wenk gekregen, dat Een klein meisje kijkt toe terwijl Moslims uit Chicago en omgeving op de McCor- mickplaats in gebed liggen ter viering van de heilige dag "Eid UI Adaha", een dag van medttatie en gebed om de offers van de profeet Abra ham te eren. niet alleen die kerk van Rome rich op de komst van miljoenen pelgrims voorbereidt, maar ook de Romeinse onderwereld, gespecialiseerd in het openbreken van auto's, het stelen van koffers en het beroven van handtasjes. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Tjerkgaast: E. Stegen- ga te Middelatum te Lexmond T. J. Kamerbeek te Waarder te Vee- nendaal dr C. A. Tukker te Kamer ik te Voorthuizen L. Romaen, kandi daat te Vlaardingen te Nleweoord- Noardsche Schut D. Heikoop te Her- wynen. te Hilversum A van San ten, pred. met bep. opdracht (kerk koor gemeenschap: vryz. herv.) te Middelburg. Bedankt voor Doorn: J. M. D. van de Berg te IJmuiden Voor Maars. sen K. A. Abedsma te Wateringen voor Kenya (zeniingspredikant) A. Be ens te Wekerom GEREF. KERKEN (vrijgemaakt) Beroepen te Neerlandia (Alta Can. Reformed Church)K. J. K&p- teyn te Spakenburg. Bedankt voor Terneuzen: D. Noort te Buitenpost. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Poortugaad: R. Boo gaard te Leiden te "S-Gravenpol- der en Zedlst J. van Haar en te Amersfoort. Mozambiquaan V ATIKAAN STAD Paus Paulus heeft de 51-jarige Mozambiquaan pa ter A. J. M. dos Santos o.f.m. be noemd tot aartsbisschop van Lou- ranoo Marques en daarmee tot hoofd van de Mozambiquaanse kerkprovin cie. HU voligt de Portugees mgr. Al- vim Feredra op, die in het kader der gewyzigde politieke verhoudingen zyn ontslag aanbood en kreeg. Mgr. Pe- aartsbisschop reiira heeft momenteel een funct&e in Rome. De tweede benoeming tot bisschop betreft een Portugees, namelijk mgr. E. Gonoalives da CoSta, die bisschop van Bedra is geworden. Bisschop Gonoalives da Costa, die reeds bis schop was van Inhambamie, is even eens Franciscaan. Microkorfbal SCHEVENINGEN „Die Maupie Caransa, die is hele maal niet van gisteren. Als Caransa zo blij is met de EMS, nou dan zegt mij dat wel wat. Dat is een gisse jongen, hoor. Een grote koopman. Daar heb ik duizend keer meer ver trouwen in dan in die Zwolsman". Door Jan Kees Kokke Een anonieme aandeelhouder gaf in de pauze van de Jaarvergadering van de Exploitatie Maatschappij Scheveningen, de EMS, hoog op van Maurits Caransa, de Amsterdamse onroerend-goed keizer, die vorige week bekend maakte, dat hij de wankele restanten van de EMS wil kopen. Maar zo wankel rijn die res ten niet, of hij heeft er toch nog 24 miljoen gulden voor over. Maurits Caransa betekent een laatste strohalm voor de aandeelhou ders van de EMS. Gisteren bestond daarover tijdens de Jaarvergadering, mogelijk de laatste van de EMS, geen twijfel. Maurits Caransa moet de aandeelhouders voor het eerst ln Jaren weer waar geven voor hun geld. Want op méér dan een paar con sumpties tijdens de aandeelhouders vergaderingen, hadden zy het afgelo pen Jaar geen recht. Caransa wil hun aandelen kopen, en dat vinden rij best. Twijfel Maar al tijdens het begin van de vergadering begon de twijfel de kna gen of Maurits er nog wel zoveel zin in had. Vooorzitter W. van Geleuken van de Brugge te Hunsel had name lijk een half uur voor het begin van de bijeenkomst een brief van Caran sa gekregen, waaruit bleek dat hij iets te optimistisch was geweest. Ca ransa wilde rich eerst nog eens ruim schoots een gefundeerd oordeel vor men over wat de EMS nou precies nog inhield. De tot miljonair opge klommen olieman, die sneller dan wie ook 'n balans leest, kon toch niet helemaal wijs worden uit het Jaar verslag van de EMS. Een Jaarver slag, dat voor het eerst sinds twee Jaar weer goedgekeurd was door de accountant. Maar ook de aandeelhouders wisten niet altijd raad met de inhoud van het Jaarverslag. "Het is een ondui- ieiyke, rommelige, slordige massa, wy aandeelhouders tasten opnieuw volle dig in het duister", riep één van hen verbolgen uit. Over één punt bestond echter geen enkele onduidelijkheid. Dat was de toelage van zestigduizend gulden per Jaar, die Reinder Zwolsman de ko mende Jaren voor zijn advieswerk zaamheden krijgt. Dit Jaar is die toe lage bovendien vermeerderd met een bedrag van vijf-en-zeventig duizend gulden voor zijn aandeel in de ver koop van de EMS-bezittingen aan het Bredero-concern. Zwolsman zelf ln naam nog steeds commissaris van de EMS. zat overigens niet achter de bestuurstafel. Sinds het ernstige auto-ongeluk dat hij in augustus van dit Jaar had, werkt hij nauwelijks meer, op advies van zijn artsen. O nrech tvaardig Die toelage van 135.000 gulden aan Zwolsman ging menig aandeelhouder toch te ver. "Het is onrechtvaardig dat Zwolsman zo'n bedrag krijgt voor het adviseren van de afbouw van de puinhopen, die hij zelf heeft opge bouwd", zei een aandeelhouder. Een ander: 'Ik heb er beslist bezwaar te gen, dat hij betaald wordt om de knopen te ontwarren, die hij zelf ge legd heeft". En: "De heer Zwolsman was een beursspeculant, die met voor kennis van zaken achter de bestuurs tafel zat en dat waren de andere be stuursleden ook. Op die manier heelt hij de EMS geplunderd en geplun derd. Ik ga naar minister Van Agt, die moet de zaak maar eens uitzoeken". En: "Het is een charlatan en een op lichter. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan, ik bou slapeloze nachten hebben". EMS-commissaris Posthumus Mey- Jes, eens de man die altijd achter de kleine aandeelhouder zou heb ben gestaan, trachtte te redden wat er te redden viel. Maar een motie van wantrouwen kon hU tenslotte niet tegenhouden. Overigens lag de be taling aan Zwolsman contractueel al vast, zodat er nog nauwelijks aan te tornen zal zijn. "Het zelfstandig voortbestaan van de EMS is uitzichtsloos", had voor zitter Van Geleuken in zijn openings toespraak gezegd. Hij en zijn me debestuurders stelden zich dan ook op achter het bod, dat Caransa op de aandelen van de EMS wil uitbren gen. Caransa zelf was niet aanwezig. Die zit nog op zijn vakantie-adres in Zwitserland. Hij werd vertegen woordigd op de vergadering door Mr. \an Schaik, die ook al niet veel dui delijkheid bracht. "Als er wordt ge sproken over een bod van Caransa op de EMS. dan is dat beslist voor barig. Maar het is ook niet zo, dat de heer Caransa zich terugtrekt. De zaken moeten allemaal nog eens rus tig bekeken worden". „Zaken truc" "Dat is gewoon een zakentruc", vond een aandeelhouder. "Het is al leen de bedoeling om andere gega digden af te stuiten". Aan het einde van de vergadering, die toen al uren duurde, werd er nog lang gepraat over de pensioenrech ten van een 75-tal oud-medewerkers van de EMS. Er zou gestemd wor den over het voorstel om de gepen sioneerden nog drie Jaar lang 180.000 gulden per Jaar uit te betalen. Vooral commissaris Posthumus Meyjes die de zaal voortdurend toesprak alsof hij een klas kinderen voor zich had deed alle mogelijke moeite deze zaak uit te stellen, waar door hij de 75 gepensioneerden, meh- sen die vaak een levenlang voor de EMS hadden gewerkt, nog langer in het ongewisse zou laten. Maar nu lie ten de aandeelhouders zich toch van him beste sociale kant zien. Op voor spraak van aandeelhouder Brugge man, werd stemming over dit punt geëist. "Wij zijn wel gedupeerd, maar het is niet nodig dat er nog meer mensen worden gedupeerd. Het is niet fatsoenlijk, dat er met de heer Zwolsiman wel een dergelijke over eenkomst gemaakt kan worden en niet met het personeel". Op vier aan deelhouders na gingen de overgeble ven honderd aanwezigen akkoord met het voorstel tot de, overigens on verplichte, uitkering aan de gepen sioneerden. Aanzienlijk meer toeschouwers in de „Kuip" ROTTERDAM Het op 30 Juni 1974 geëindigde boekjaar 1973—1974 is voor Stadion Feyenoord zeer be vredigend verlopen. Het aantal be zoekers nam aanzienlijk toe, namehjk van 833.911 tot 1.127.376. Dit was in het byzonder te danken aan meer wedstrijden, waaronder zes UEFA- cup-wedstryden, zo zegt de directie in haar jaarverslag. Het totale aantal wedstrijden in „De Kuip" nam toe van 26 tot 35, die gemiddeld door 32.211 mensen (vorig jaar 32 646) mensen werden bijgewoond. Het bezoekersaantal aan de 17 campetóittewedstrUden steeg van 575.568 tot 596.608, waardoor het ge middelde steeg van 33.855 tot 35.004 per wedstryd. Stadion Feyenoord boekte over 1972 —1974 een nettoresultaat van f273.000 tegen byna f36.000 in het voorgaande jaar, welk bedrag over eenkomstig de statuten aan het ver nieuwingsfonds is gedoteerd. DEN HAAG Henk Elzerman van ZIAN/Viltesse heeft gisteren in het zwembad Overbosch in Den Haag het Nederlandse aspirantenrecord 200 metere vrye slag (25 meter-banen) gebracht op 1.57.5. Het oude record stond met 1.58,1 op na Beigsma. Bert Reserves KNVB KNKV ZUID WEST RES. I A: Het Zuiden 3 KVS 2 14—9; HSV 2 Zuider kwartier 2 7—7. ZUID WEST RES. I B: Fides Pacta 3 Kinderdijk 2 8—5. RES. I C: Sperwers 2 PKC 2 5—8; Ons Eibernest 3 De Algemene 2 5-9. RES. n B: ODO 2 Die Haghe 3 4—6. RES. n C: Deetos 4 Ready 2 11—7 De Regenboog 3 HKV 3 2—11. RES. HI A: Vriendenschaar 2 Kwiek 2 15—6. RES. IH B: GKV 2 Crescendo 2 9—9. RES. HI C: Rozenburg 3 DKC 2 810; Pernix 3 Jodan Boys 2 165. JUN. A: Weidevogels Het Zuiden 7—6; De Danaïden De Bermen 3—8 JUN. B: AU Ready Ready 3—13; Zuiderkwartier KOAG 12—5; For- tuna - PKC 16-2. RIJNDELFLAND I: Valto Warmond 3—5. RES I A: De Algemene 3 Ons Eibernest 6 8—2. RES. I B: KVS 3 De Danaïden 4 6-5; DKC 3 Ons EUand 2 10—5; Ready 3 Ons Eibernest 7 52. RES. 2 A: HSV 3 De Algemene 4 5-6; Die Haghe 6 Velodtas 2 55. RES. 2 B: Tempo 2 HSV 4 7-6: Ready 4 Valto 2 7—2; Valto 2 KNS 3 4-9. RES. 2 D: Crescendo 3 Fides Pac ta 6 8—4. RES. 3 A: Fides Pacta 8 Fortuna 5 44; Kwiek 3 Fiks 2 3-1. RES. 3 C: Meervogels 2 De Alge mene 5 10—4. RES. 3 E: Tempo 3 Warmond 2 RES. 3 F: Noorderkwartier 2 For tuna 7 3—1 (gestaakt); Fides Pacta 7 Ready 5 6—5. RES. 3 H: KNS 6 Crescendo 4 2—2. RES. 4 B: Velocitas 4 Madjoe 2 45; Crescendo 5 De Algemene 6 7—4. RES. 4 C: SEV 2 Tempo 4 7—0. RES. 4 E: Tempo 5 TOP 5 5—11. RES. 4 F: ALO 4 Meervogels 3 2-2. RES. 4 L: Ons Eibernest 10 Fides Pacta 9 1—<10; Fluks 4 Pernix 6 4—8; HKV 5 Hoekse SV 6 19—2. JUN. I A: Fides Pacta Ons Eiber nest 8—7 JUN. I B: VEO Kwiek 8—5; De Algemene Ons Eiland 4—1; Ex celsior Pernix 8—1. JUN. II A: VES Fluks 8—3; Pams Tempo 3—3; Dubbel Zes Fides EERSTE PUNT IJSHOCKEYERS DAVOS Het Nederlands Us^ hockeyteam heeft gisteren in Daivos zyn eerste winstpunt behaald in het toernooi om de Spengler-beker. De ploeg van coach Jaistremskie ver overde een verrassend gelijkspel (3-3) tegen Polen, dat nog geen punt had verspeeld en met Slovan Bratisiawa de grootste favoriet was voor de eindzege. De belangrykste gegevens van de wedstrijd zyn: Nederland—Polen 3—3 (0—1, 2—1, 1—1). Toeschou wers: 900. Scoreverioop: 14 Jaëkier- ski (Zietara) 0—1, Schaeffer (Mac. donald/Petrmousek) 1—1, 31. De Grauw (De doe) 2—1, 36. Slovakie- wioz (Feter) 2—2, 45. JaSMerski (Zie- tara) 23, 59. Maodonald (De Cloe) 3—3. Straffen: Nederland 4x2 mi nuten, Polen 9x2 minuten en 1 x 5 minuten (Feiter). De voortdurende sneeuwval maak te het noodzakelyk het Us extra te reinigen. De stand is: Bratislava 3 2 1 5 13..6 Polen 3 2 1 5 11.6 Finland 4 2 1 15 18.9 Zwitserland 4 1 3 2 7.18 Nederland 4—131 11.21 Sparta 3 12-17 RVC 2 10-10 VUC 2 12-17 Excels. 3 12- 9 Xerxes 2 12-16 Zwijndr. 2 12- 8 Feyen. 3 11-15 CW 2 10- 6 UVS 2 12-14 CKC 2 11- 6 ADO 3 11-13 DCV 2 11- 5 TWEEDE KLASSE A Quick H 2 12-20 GSV 2 12-11 Lugd. 2 11-15 TeUl. 2 12- 9 Gouda 2 11-14 Laakkw. 2 11- 8 Roodenb. 2 11-14 VELO 2 11- 8 VCS 2 11-12 Olympia 2 9- 5 BI. Zw. 3 11-11 RA VA 2 10- 5 DERDE KLASSE A Vredenb. 2 11-21 L en S 2 10-9 Wilhelm 2 11-19 Schev. 2 11-9 VUC 3 12-15 ASC 2 11-7 Alphen 2 11-14 Texas 2 9-6 ADS 2 11-11 SC Lisse 2 12-6 Roodenb. 3 11-10 VTL 2 10-3 DERDE KLASSE B RKDEO 2 10-15 VIOS 2 11-10 VUC 4 12-13 HVV 2 10- 8 ODB 2 10-12 Roodenb. 4 11- 8 TOGB 2 10-12 SC Lisse 3 11- 8 UVS 3 10-12 PDK 2 10- 6 Celeritas 2 11-12 ZATERDAG EERSTE KLASSE Pacta J2 »-6. JUN. II B: HKV Fiks 3—4. JUN. HI A: DES Zuiderkwartier J2 6—3. JUN. IV C: Madjoe Fiks J2 6—4; Velocitas J2 Pernix J2 5-5; Cres cendo J2 TOP J 2—8. JUN. IV D: Maarv >gels J2 War mond 3—3. JUN. V C: Fiks J3 VEO J4 4-3. ADSP. HOOFDKLASSE: Die Haghe Al Excelsior Al 3—2. ADSP. IV C: KNS A3 De Alge mene A2 0—2; Pernix A6 Meer- vogels A4 4—3; Zuiderkwartier A2 Fides Pacta A6 0—5. Over de plaats van handeling betref fende diverse korfbalwedstryden voor het komende weekeinde zyn door foutieve aankondigingen via de raamaffiches noga) wat misverstan den gerezen. De juiste aankondiging moet zyn: Zaterdag: Pernix De Algemene 20.30 5 MEIHAL. Zondag: Fides Pacta Rapiditas 14.30 5 MEIHAL; KNS Achille6 14.10 Apollohal-OEGSTGEEST. SpUken. 2 10-13 Zw. W. "28 11-10 RCL 2 11-13 CSVD 3 8-9 Zwal. VI. 2 10-12 SHO 2 10- 9 Quick B. 2 11-12 "s-Grav. S 2 10- 8 RWH 2 11-12 Ter Lee de 2 li- 8 Rysoord 2 11-12 HeerJ. 2 10- 6 DERDE KLASSE B Excels. M. 2 10-18 ARC 3 9-7 Quick B. 4 10-16 Loosd. 2 10-7 PPSC 2 10-12 Schev. 2 9-6 Jodan B. 2 8-10 Zwal. VI. 2 9-4 Haz. B. 2 9-10 D. Haghe 2 8-3 HVO 2 10- 9 Reparaties in garage duurder DEN HAAG Garagebedrijven mogen met ingang van morgen hun werkplaatstarieven voor personen auto's met 6,5 prooent, maar ten hoo ste met f 2,40 per uur, verhogen. De minister van Economische Zaken heeft deze verhoging goedgekeurd met het oog op de te verwachten kostenstijgingen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 16