Op kanker rust enorm taboe in Nederland Een aantal mensen verziekt de boel 203,- Nieuwe tandarts Harde uitspraken wethouder Verboom LCC: „Geen nieuwbouw van C A is de doodsteek voor Leiden" Geven voor Leven": gesprek met Leidse kinderarts dr. Jde Koning AUDITIE LYRA ACADEMICA VOOR EEUWFEESTVIERING Groenhoven wil niet met gemeente praten VRIJDAG 29 NOVEMBER 1974 LEIDEN "Krakers van een wis selwoning worden er acuut uitgezet, al is het midden in de naoht". Tot deze en andere kernachtige uitspra ken kwam de zich zichtbaar boos makende wethouder Verboom gister middag in de vergadering van de raadscommissie voor volkshuisvesting VVD'er Langerak had hem even daarvoor attent gemaakt op het feit dat in Leidien-noord een wisseiwoning (een woning die tijdelijk leeg staat t.b.v. bewoners wier huis gerenoveerd wordt) gekraakt is. „Die krakers gaan maar terug naar LEIDEN Wethouder Oosterman heeft gisteravond tijdens een vergadering van de raadscommissie voor sociale zorg, maatschappelijke aangelegenheden, gezondheidszorg en cul tuur meegedeeld dat omstreeks april/mei van het volgend jaar zich waarschijnlijk een nieuwe tandarts in Leiden zal vestigen. De wethouder verklaarde dat hij gistermiddag een gesprek met deze tandarts heeft gehad, waaruit hij de con clusie heeft getrokken dat enig optimisme alleszins gerecht vaardigd is. De "nieuwe" tandarts heeft zich al bereid ver klaard om ook ziekenfoiidspatiënten te behandelen. Overigens is er al eerder contact geweest met drie pas afge studeerde tandartsen, die geneigd zijn in Leiden een groeps- praktijk op te zetten. Een mogelijkheid daartoe zou aanwezig zijn in een ruimte van de Stichting De Adelaar aan de Vijf- Meilaan. Het contact met deze drie tandartsen is evenwel voorlopig oriënterend. Als alles naar wens verloopt, zouden zij in september of oktober van het volgend jaar in Leiden kunnen beginnen, zo deelde de wethouder mee. waar ze vandaan komen", zei Ver boom kwaad. "Anders hoeven we in Leiden niet verder te gaan met de re novatie. Ik word hier hels over. Ik vind het verschrikkelijk. Je zet een proces op gang en dan moet zo'n wo ning leeg blijven. Laat ze maar op hun beurt wachten, net als ieder ander". Alsdus de wethouder, die tegensput terende commissieleden toevoegde- "Geen ge-ja-maar". Al eerder in de vergadering had Ver boom laten blijken er niets voor te voelen op de suggestie van de PSP in te gaan om bewoners in de Me- renwijk met een forse huurschuld niet hun woning uit te zetten, zoals voor 23 gezinnen schijnt te dreigen. "Dit college is niet bereid de éis van le PSP in te willigen. Er zullen name lijk ook mensen bij zitten, die bewust een huurschuld kweken. Je kunt het een woningbouwvereniging niet kwa lijk nemen als ze gebruik maakt van haar recht om de huur te innen. Dat betekent dat er uitzettingen zullen plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat er ook mensen door werkloosheid in moeilijkheden zijn gekomen. Ik hoop dat ik extra mankracht kan vinden om de zaak van geval tot ge val te bekijken. Een punt van zorg blijft, dat er schulden gemaakt zijn, die betaald moeten worden. Ik zal het daar ook met de staatssecretaris over hebben. De 23 gezinnen zullen niet acuut het huis uit worden gezet. Een rechter stelt termijnen van een half Jaar, zodat er alsnog regelingen kun nen worden getroffen". "Maar ik vind", vervolgde wethou der Verboom, „dat er veel te gemakke lijk met deze zaken wordt omgespron gen. Ik vind dat er te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat wij voor vervan gende huisvesting moeten zorgen en dat er te gemakkelijk van de sociale dienst wordt getrokken. Het is een ge ring aantal mensen, die de boel ver zieken. Er zijn er bij, die je niet grijpen kunt. Ambterfaren worden ge terroriseerd en bedreigd. Ik vind dat het college en de raad geen knijp voor de neus waard zijn, als ze zich laten terroriseren". Negen maanden voor inbreker LEIDEN/DEN HAAG De Haag se rechtbank heeft een 19-Jarige jon geman uit Leidschendam veroordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf waar van 2 maanden voorwaardelijk met proeftijd van 2 Jaar, wegens tal van inbraken en diefstallen welke hij pleegde. Zijn werkterrein omvatte o.a. zijn woonplaats Leiden, Delft, Leiderdorp. Verdachte behoorde tot een groep van druggebruikers. Zijn buit bestond OA. uit 8000 gulden bij inbraak in een woning te Leiderdorp en een hangklok in Leiden. De officier van Justitie had 10 maanden gevangenisstraf maanden voorwaardelijk geëist. LEIDEN Het Leids City Cen trum, overkoepelend orgaan van de Leidse detailhandel, is ge schokt door de berichten in onze krant van eergisteren over de gro te b problemen die dreigen te ont staan rond de uitbreidingsplan nen van C. en A. aan de B-ree straat. Zoals bekend staat de nieuwbouw van C. en A. op losse schroeven omdat het pand van de Raad van Arbeid, dat zou moe ten verdwijnen op de voorlopige monumentenlijst is geplaatst. LCC-voorzitter J. van Egmond vindt het een onverteerbare zaak dat een of meer personen die bovendien nog anoniem blijven in staat kunnen zijn een dergelijk jarenlang voorbereid verbou wingsplan te dwarsbomen. "Als deze plannen niet kunnen door gaan zien wij dat als een dood steek voor Leiden als koopcen trum", aldus Van Egmond. "Niet omdat het nu toevallig een groot winkelbedrijf is, maar het feit dat zoiets elk bedrijf in Leiden boven het hoofd hangt. Het streven van het Leids City Centrum is erop gericht van Leiden een goed koop centrum te maken. Daar knokken we voor. En een goed koopcen trum moet zich kunnen uitbrei den en verbeteren. Een bedrijf als C. en A. hoort thuis in het bran chepatroon. Daarom hopen we vurig dat de gemeenteraad wer kelijk oog heeft voor de toekomst van Leiden en het gebouw van de Raad van Arbeid schrapt van de Monumentenlijst. Je kunt ten slotte niet alles bewaren. Een stad moet leven." Voorlichting wateroverlast LEIDEN In de aula van de school aan de Sumatrastraat 20i (hoek Willem de Zwijgerlaan) zal op 3 december 's avonds om half negen voor de bewoners van de Merenwijk een voorlichtingsavond worden gehouden over de water overlast in deze wijk. De afgelo pen maanden hebben verschei dene groeperingen zich daarover beklaagd bij het gemeentebestuur. Ir. Barendregt van de Dienst Gemeentewerken zal onder meer een uiteenzetting geven over de oorzaken van de waterproblemen Daarna krijgen de bewoners ge legenheid tot het stellen van vra gen. Wethouder Waal fungeert als voorzitter. Haarlemmerstraat 181 (hoek Hooglandse Kerksteegis het adres van juwelier-horloger v. d. Water, waar U de grootste collectie in de beste merken vindt en zoals U weet "altijd voor deliger". Gouden sieraden - horloges - klokken - Gero cassettes - briljant. Eigen ateliers, waardoor prima vakservice. Doet er uw voordeel mee. Ook met de a.s. feestdagen. LEIDEN Op 12 december te 20.00 uur houdt het Lyra Acade mica, een auditie in het LAK, Le vendaal 150" te Leiden. Deze audities zijn bedoeld voor al die instrumenta listen, die momenteel niet meespelen in een studenten-muziekgezelschap. Het Lyra bundelt alle muzikale acti- viteieten tijdens de Eeuwfeestviering. Een ieder, die tijdens het Eeeuw- feest mee wil spelen of mee wil zingen in één van de koren of or kesten, die geformeerd zullen worden, moet zich vóór 10 december a.s. opgeven bij het secretariaat van het Lyra: Prinsessekade 2 te Leiden. Meer Leids nieuws elders in deze lcran t LEIDEN Kinderen die aan kanker lijden hebben in het alge meen een grotere overlevingskans dan volwasenen. Bij bepaalde vor men leukemie bedraagt de over levingskans zelfs vijftig procent. Voor wat betreft de vaste tumoren is dat, althans in Nederland, nog niet extact bekend, omdat er nog geen centrale registratie bestaat. Toch is het al wel bekend dat be paalde (kwaadaardige) tumoren niet dodelijk hoeven te zijn. Dr. De Koning: „Er zijn vele tumoren waaraan je iets kunt doen. Alleen is het net als bij leukemie soms heel verschillend. Ik heb hier eens tegelijkertijd twee zuigelingen rje- had, die allebei een soortgelijke tumor hadden. De één was na tien jaar van behandeling weer prima in orde; de ander was na korte tijd dood". Volgens dr. De Koning is de be strijding van kanker in Nederland enorm vooruitgegaan ten opzichte van een twintigtal Jaren terug. Met name toen de zg. cyto6tatioa (me dicamenten die het gezwel moeten vernietigen) hun intrede deden, de operatieve technieken werden ver beterd en de bestraling verder werd ui gewerkt, werd al vrij snel duide lijk dat de kankerbestrijding voor al bij kinderen geen hopeloze zaak hoeft te zijn. Dr. De Koning: "Toch zijn er nog verschillende vragen waar we geen antwoord op weten. Zoals: hoe moet je combinaties van medicamenten maken om tot bete re resultaten te komen? Waarom kun je de ene leukemie wiel en de andere niet met succes behandelen? Waarom geneest het ene kind met een bepaalde tumor wel en het an dere niet"? Dr. De Koning acht 'n uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek, om deze vragen afdoen de te kunnen beantwoorden, nood zakelijk. En wat dat betreft juicht hij de actie "Geven voor leven" in elk geval toe. Zoals hij dat trouwens ook doet als het gaat om verbetering van de begeleiding van ouders en kind. Want die begeleiding is nog niet op timaal. De Koning: "Ik heb hier 'n aantal co-assistenten gehad, die een rollenspel deden over leukemie. Op een gegeven moment vroeg ik aan degene die voor dokter speelde: wat ga je nou tegen de ouders in dit geval de gespeelde ouders zeggen? Hij zegt: nou ga ik het htm vercellen. Dus hij begon heel moei zaam te vertellen dat de prognose somber was. En dan zie Je dat het gesprek over de diagnose heel moei lijk is. Die situatie doet'zich voor als je de ouders van het kind voor het eerst op bezoek krijgt. Want laten we eerlijk zijn: als Je vader of moeder bent van een kind met leu kemie, dan is het eerste wat je vraagt: wordt mijn kind beter? Daarom: de eerste en de laatste fa se van de begeleiding, die zijn het moeilijkst". Dr. De Koning heeft zélf de er varing "dat je als dokter een enorm stuk van jezelf in die begeleiding legt". Hij vindt ook dat de arts dat moet kunnen. „Dat klinkt misschien wel wat eigenwijs. Maar het is wel zo. Je moet het leren door ervaring. Aan de ene kant moet je met de ouders mee leven. Maar aan de andere kant moet je ook afstand kunnen nemen. Het is niet eenvoudig: maar als dokter moet je de leukemie beschouwen als een gewone ziekte waar je met kracht aan gaat werken. En dan moet je het probleem van deze ziekten eigen lijk al voor jezelf verwerkt hebben". Bloedziekten en tumoren brengen niet alleen op medisch gebied enorme complicaties met zich mee. Ook psycho-sociaal gezien leveren deze ziekten grote problemen op. In sommi ge gevallen bij het kind. Maar in be langrijker mate nog bij de ouders, die het „waarom" immers vaak minder dan de medicus zullen kunnen be vatten. Dr. De Koning vindt het daarom van groot belang dat de ouders deelgenoot worden gemaakt van alle mogelijke problemen die het kind dat aan kanker lijdt, omringen. Er moet een samenwerkingsverband ontstaan tussen de ouders en het me disch team, vindt hij, waarin po- maal wordt gecommuniceerd. In dat samenwerkingsverband komt o.m. de vraag aan de orde of de ouders ten opzichte van derden al dan niet moeten verzwijgen dat hun kind leukemie (of een tumor) heeft. Er zijn medici die zeggen: nee, niet aan anderen vertellen. Er zijn er ook die zeggen: dat hangt hele maal van de ouders af. Dr. De Ko ning voelt wel voor het laatste. Maar zegt ook: ,,In Nederland rust een enorm taboe op deze ziekten. En het kind heeft geen leven meer als je als ouders aan andere mensen gaat ver tellen dat je kind leukemie heeft. Op school wordt hij nagewezen. En oma, die enorm emotioneel op die ziekte reageert, strijkt het kind over z'n bolletje en zegt: ach, wat ben Je zie lig. Of er komt een buurvrouw over de vloer en die vraagt, hoe is het nou met dat bloed, is het al wat be ter? Dat zijn dingen waarom ik meestal tegen de ouders zeg: praat er alsjeblieft met niemand over. Want je krijgt er enorme moeilijkheden Dr. De Koning hecht grote waarde aan de opstelling van de ouders wier kind aan kanker lijdt. Dat bepaalt, zegt hij, voor een belangrijk deel de wijze waarop het zieke kind begeleid wordt. „Ik heb hier 'n keer een moe der gehad die tegen haar kind zei: „je hebt een kwaal en daar moet Je doorheen. Kijk, dat is natuurlijk een reuze gezonde opvatting. Maar niet alle ouders zijn zo. En dat is natuur lijk begrijpelijk". Over de begeleiding van het kind: „Bij de begeleiding van het kind moet Je proberen het in elk geval niet te dramatiseren. U moet eens een poli kliniek meemaken waar kinderen die leukemie hebben worden behandeld Dan praten we niet vaak over nare dingen uit het verleden en in de toe komst. Dan gaan we gewoon met de kinderen om". Opvang door oudera De beleving van kanker door het kind: "Jongere kinderen beleven hun ziekte vrij eenvoudig: of ze voelen zich ziek of ze voelen zich goed. Deze kinderen zijn alleen bang dat die dokter weer iets pijnlijks met ze gaan doen. Bij oudere kinderen zijn de re actiepatronen heel wisselend. Sommi ge kinderen zijn erg optimistisch, an dere zijn weer erg somber, houden zich er duidelijk mee bezig en denken: wat gaat er met mij gebeuren? Maar dat hangt ook weer af van de opvang door de ouders. Als het kind dat leu kemie heeft, thuis op een bank wordt gelegd en het wordt met allerlei tra gische toestanden omringd, dan komt de angst voor de ziekte bij dat kind Juist boven". Interventie in zo'n geval door de arts, vervult dr. De Koning met enige re serve. "We kunnen natuurlijk niet te veel willen. Want dan ben je geneigd dingen te gaan opleggen, paternalis tisch te zijn. Je moet het dan ook zo zien: het probleem van de ziekte ligt er. En het kind, de ouders en de dok ter moeten er het beste van maken. Kijk, je wilt wel een bepaalde sa menwerking tussen de ouders en het kind. Maar je moet als dokter niet te veel tussenbeide komen". Verbetering van de begeleiding. Een onderdeel in het vijfjarenplan van de actie "Geven voor leven" dat dr. De Koning, zoals gezegd, bijzonder aan spreekt. "Het zou natuurlijk prach tig zijn wanneer meer mensen in de para-medische sector, die het pro bleem van deze ziekten voor zichzelf verwerkt hebben, in een team zouden kunnen worden opgenomen. Je zou dat team dan ook kunnen aanpassen bij het kind. Want het is natuurlijk duidelijk dat niet ieder kind door een groot team behoeft te worden be handeld. Bij problemen op psycho logisch, psychiatrisch en sociaal ge bied moeten er in elk geval wel des kundigen aanwezig zijn. En wil Je dat kunnen realiseren, dan moet er geld voor zijn. Want het betekent een uitbreiding van mankracht. Dat is essentieel". Geleidelijk voorlichten Over de taboesfeer ten slotte: „Zo lang we kanker niet in alle gevallen kunnen genezen, rust er een stempel op de mensen die die ziekte hebben. Daarom kun Je die taboesfeer ook niet doorbreken door simpelweg de mensen te confronteren met alle na righeid rond kanker. Je moet de men sen geleidelijk aan gaan voorlichten. Dat geldt ook in de relatie met dy ouders van een kind dat kanker heeft. Ook daar kun Je niet alleen maar zeggen: luister eens, uw kind heeft leukemie en als het geen medicijnen krijgt, dan gaat het dood. Want dan verplaats je het probleem naar de ouders .En je moet mensen niet be lasten met een probleem dat ze en dat klinkt dan misschien wel wat pa ternalistisch niet aankunnen. Je moet met de ouders gaan samenwer ken. En de ouders met jou. Zodat Je het probleem van deze ziekten samen kunt doorpraten. En dan hoef je als behandelend arts die taboesfeer die in de maatschappij bestaat, niet te doorbreken". Gratis inbouw 6 Maanden garantie (Esso waardig) Speelklaar Afspeelapparaat 2 boxen ind. BTW I iraigj Demonstratie, intxxiw en cassettes bij uw Esso-verkooppunt Alphen a/d Rijn, Esso Servicenter J. van Leyden, Frederik Hendrikstraat 2, 01720 91050. Leidën, Automobielbedrijf Enzab B.V., Hoge Rijndijk 27a 071 40697. Lisse, Esso Servicenter R. R. Groen, Ruishornlaan 24. 02521 (fssol Sassenheim, Garage C. Vink, Essenlaan 36. 02522 12231. Vanavond wordt de landelijke actie "Geven voor leven" van het Koningin Wilhelmina Fonds afgesloten. Duizenden vrijwilligers zul len hun eerder afgelegde tracé langs de vele deuren nog één keer volgen om naar zij hopen met welgevulde enveloppen of toe zeggingen terug te keren. Nox even ter herinnering: de actie "Geven voor leven" ter bestrij ding van kanker bij kinderen moet 40 miljoen gulden in het laatje brengen: Met dit bedrag kan een vijfjarenplan worden gefinancierd, dat tot doel heeft een uitbreiding van het fundamentele kankeron derzoek, bevordering van studie en behandeling van leukemie (bloed ziekte), centrale documentatie en bestudering van vaste tumoren, verbetering van de begeleiding van jeugdige patiënten en hun ouders en tot slot bevordering van de ontwikkeling van een beperkt aantal oncologische (oncologie betekent: leer van de gezwellen) kinder afdelingen. Over deze actie en over jeugdkanker een gesprek met dr. J. de Ko ning, kinderarts in het Academisch Ziekenhuis Leiden e'n specialist op het gebied van de haematologie (leer van de bloedziekten) en oncologie. Dr. De Koning heeft via de Stichting Nederlandse Werk groep Leukemie bij Kinderen geregeld contact met de drie artsen die zoals dat o.m. bleek uit een tv-uitzending over de actie van de NCRV afgelopen maandagavond erg nauw bij de actie "Geven voor leven" betrokken zijn. Door Wim Wiirtz Dr. J. de Koning: bij begeleiding niet dramatiseren. Stichting zoekt juridische bijstand LEIDEN Het afwijzen door de ge meenteraad van het bouwplan in het gebied tussen Herengracht, Zuidsingel, meelfabriek De Sleutels en de Oosterkerkstraat is voor de stichting Nieuw Groenhoven aanflei- dlng geweest om juridische bijstand te zoeken. Mr. Geelkerken is daar voor ingeschakeld. Zoals bekend heeft de gemeenteraad onlangs een bouwplan, dat door de architect Klarenbeek in opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij Projekit 5 was vervaardigd, afge keurd. Tot ergernis van de stichting Niieuw Groenhoven, die al jarenlang maar een plaats zoekt, waar ze wo ningen voor bejaarden kan laten bouwen. Wel heeft de gemeente het aanbad gedlaan om althans een deel van het bouwplan te realiseren, maar Nieuw Groenhoven wenst niet meer rechtstreeks te onderhandelen. Wethouder Verboom zei daarover gistermiddag in de vergadering van de raadscommissie voor volkshuis vesting: „Het is nog niet duidelijk wat nu de bedoeling is. Misschien valt het mee. Het kan natuurlijk zijn, dat die grand nu naar een ander gaat". Waarop CDA'er Ham repli ceerde: „Maar dan bent U nog ni'eit van de architect af". De oud-wet houder wenste verder duidelijk uit te spreken, dat het niet de gemeente te geweest, die architect Klarenbeek, ook ontwerper van het bestemmings plan Herengracht-Zijlsingel, heeft ingeschakeld. „De stichting Groen hoven is op advies van de prot. chr. woningbouwvereniging in contact, gekomen met Projekt 5 en daarmee met Klarenbeek". Langerak (WD) nam het de stich ting nogal kwalijk, dat ze juridische bijstand heeft gezocht. „Groenhoven neemt het onsportief op" (hij wees daarbij ook op een boze brief, die aan de vooravond van de bewuste raadsvergadering door dé stichting naar de raad was gestuurd). „Ik ge loof dat ze het beetje sympathie, dat ze nog bij sommige raadsleden had den, nu gaan verspelen". Voor het gebied aan de andere zijde van die Oosterkerkatraat zijn overi gens achttien bouwplannen inge diend. De termijn is afgesloten, de beoordelingscommissie heeft haar werkzaamheden afgerond. De plan nen zullen volgende maand in het voormalige Minnehuis ten toon wor den gesteld. Daarna zal een keuze worden gedaan. Bij de Vakschool voor meisjes aan het Rapenburg is spontaan het plan opgekomen om een bij drage te leveren aan de aktie "Ge ven voor leven". Door leerlingen zijn in één dag tijd kerstkaarten gemaakt en verkocht. Verder werd er een vlooienmarkt georgani seerd en geld bijeengebracht. Het resultaat van twee dagen hard werken is een opbrengst van bijna f1000.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3