Museum park bij De Valk Renovatiewinkels zijn open MiSppSPÜP Lakenhal vraagt om restauratie Plan voor: PASTORIE WORDT KANTOOR EN ONTMOETINGSCENTRUM 2 b i - N LEIDSE KANTONRECHTER Katja DINSDAG 12 NOVEMBER 1974 LEIDEN Maak van het gebied rondom molen De Valk een museumpark, waarbinnen groenvoorzieningen, een wandel route en toekomstige uitbreidingen van het molenmuseum een plaatsje krijgen. Probeer bovendien zoveel mogelijk de situatie zoals die vroeger was terug te krijgen. Bijvoorbeeld door het opnieuw opwerpen van een deel van de oude stadswallen en het bouwen van een rijtje woningen in oude stijl aan de Lammermarkt, op de plaats waar vroeger de veemarkt werd gehouden. Die toekomstvisie werd gisteren ln de commissie voor het molen museum De Valk ontvouwen door de afdeling Monumentenzorg van de Leidse Dienst Gemeentewerken Volgens de schetsen zou de Molen- werf het weggedeelte tussen de 2de Binnenvestgracht en de brug over de singel geheel aan het ver keer moeten worden onttrokken. Ook zou een deel van het parkeerterrein tussende Lammermarkt en de Mare- singel bij het "molenpark" getrokken moeten worden. Op die manier kan een gebied ont staan, dat zich uitstrekt van de Lam mermarkt tot aan de Rijnsburger- singel met molen De Valk als cen trum. Het gebied tussen de molen en de singel zou slechts doorsneden moe ten worden door een wandelpad. Het autoverkeer zou komend vanaf de Nieuwe Beestenmarkt 1 molen De Valk niet langer links maar rechts moeten passeren op weg naar het Schuttersveld. Ook de auto's uit de richting Langegracht zouden ^deze weg via de nieuw te bouwen brug over de Rijnsburgersingel moe ten volgen. Volgens de heer Veldhuyzen van Monumentenzorg zijn de ideeën nog slechts in de gespreksfase. "Het is een toekomstvisie, die we globaal op papier hebben gezet, en waarvan ook de afdeling stedebouw kennis heeft kunnen nemen. Die bekijken of er bij het maken van de nieuwe aan sluiting tussen Lammermarkt en Schuttersveld rekening met deze Ideeën gehouden kan worden". Kollermdlen Wat in elk geval vaststaat is dat het bolwerk rondom molen De Valk een geringe uitbreiding krijgt in de richting van de bestaande singel- brug. Die is noodzakelijk om daar een oude kollermolen te kunnen neer zetten. Het is een zogenaam de "kruitmolen", die vroeger ge bruikt werd bij de geschutsgieterijen en die afkomstig is van het Leger museum. De molenstenen komen uit een kloosterkerk in Den Haag. Omdat de zes meter hoge molen die vroeger met behulp van een paard in beweging werd gebracht, niet in de open lucht mag staan, zal er een afdak worden gebouwd, waaronder de molen een plaatsje krijgt. De kos ten daarvan worden geraamd op een bedrag van rond tienduizend gulden. sen van apparatuur die vochtigheid van de lucht regelt", aldus de heer Van Hoogstraaten. De molen zal voorlopig nog op een gesloten tv-circuit en brandmeldings installatie moeten wachten, vreesde Lakenhal-directeur Wurfbain, onder wie het molenmuseum ressorteert. Hij achtte een dergelijke installa tie op korte termijn noodzakelijk ge zien de last die wordt ondervonden van baldadige Jeugd en gelukkig kleine diefstalletjes. "Het toezicht door slechts twee man is in de zomermaanden onver antwoord. Er zijn dagen dat hier 300 tot 400 bezoekers komen. Volgende zo mer hebben we als de installatie er niet komt zeker een derde man nodig", aldus directeur Wurfbain. De belangstelling voor het molen museum vertoont overigens een stij gende lijn. Dit jaar zijn er 22.606 be zoekers geweest. Dat is bijna tien procent meer dan in 1973. LEIDEN De pastorie bij de Sint Josephkerk aan de Herensingel krijgt een andere bestemming. De bovenver dieping wordt verhuurd aan waar schijnlijk een accountantskantoor en de benedenetage zal als ontmoetings centrum voor de parochianen gaan fungeren. In de pastorie, die ongeveer vijftien kamers bevat wonen thans nog twee geestelijken, waarvan een inmiddels woonruimte in de Me- renwijk heeft gevonden en de ander nog zoekende is. De architect v. d. Berg is in opdracht van het kerkbe-. stuur bezig met het maken van een ontwerp, waarvan de uitvoering naar wordt verwacht begin januari gereed zal zijn. In de pastorie zullen dan activiteiten van gespreksgroepen, repetities van zangkoren, ontvangsten van bruids paren e.d. kunnen plaatshebben, het geen nu nog geschiedt in een zaal in de Maria Gijzensteeg (een zijsteeg van het laatste gedeelte van de Haar lemmerstraat, nabij zwembad de Overdekte). Deze zaal zal worden ver kocht evenals het aangrenzende win kelpand (een deel van de meubelzaak van V. d. Klugt). Het kerkbestuur laat momenteel de waarde van dit gebouw taxeren. Volgens de heer J. van Zijp. lid van het bestuur, hebben zich al één of twee serieuze gegadigden ge meld. Hij vertelde dat het bisdom al enige tijd geleden heeft aangedrongen op de gedeeltelijke verhuur van de parochie in de Herensingel en de verkoop van het gebouwtje in de Ma ria Gijzensteeg. De transactie is uit financiële overwegingen een nood zaak. Want hoewel de inkomsten van de kerk de laatste jaren niet gedaald zijn, zijn de kosten wel sterk geste gen. .i/*v ft-fr v /k -1- [0:* 1.- Verwarming Juist dezer dagen heeft het minis terie van CRM goedgekeurd dat in molen De Valk een verwarmings installatie zal worden geplaatst. Die zal echter van bescheiden omvang zijn, omdat het ministerie bij grote re verhitting vreest voor uitdroging van het raderwerk. Conservator Van Hoogstraaten noemde die opvatting een '7achtertje" omdat de molen op dit ogenblik juist erg te lijden heeft van roest- en schimmelvorming door de vocht. "En uitdrogen is natuurlijk altijd te voorkomen door het plaat- AD V ERTENTIE i maanden zeker sn advocaat de ga- i dus gingen we er Het was gisteren weer van hetzelfde laken een pak als vorige week. En dat betekent dus een snelle, vrij saaie zitting. Slechts zeer spo radisch wist een enkel zonnestraaltje door het overigens loodgrijze wolkendek te glippen; hieronder volgt een kleine compilatie. Na een verschrikkelijke hoop kinderzaken, die iedereen zeer lang en met toenemend ongeduld tot wachten noopten, gingen dan eindelijk tegen half elf de deuren open. Maar toen kregen we de tweede zaak ook meteen ook al wel een klein opstekertje toegestopt, in de vorm van een advocaat. Slechts een op de vijfentwintig verdachten wordt door een raadsman vergezeld, leren de cüfers, en in Leiden lijkt dat geval zelfs nog kleiner te zijn ik heb er in niet meer dan tien gezien. Het is wél zo dat rantie geeft voor een goed uitgeplozen zaak, maar eens voor zitten. Op zichzelf was het een onbeduidend geval. Meneer K. had met zijn één meter zevenenzeventig brede Jaguar te hard over de Rijnhof weg gereden want 50, 60 was wel te veel vonden de heren achter de tafel. Toen er vervolgens een tegenligger opdook moest er worden geremd het weggetje is maar iets meer dan drie meter breed en dat liep fout. De auto trok naar links, een aanrijding was het onvermijdelijk gevolg, net zoals een schade van vele duizenden en een strafproces. Advocaat Veling, het gelaat overwoekerd door een stralend rode begroeiing, wat hem in combinatie met het glimmend zwart van zijn toga tot een wel zeer opvallende figuur maakte, zag het beroeps halve allemaal wat anders. „Vlak voor deze zitting heb ik de hele weg met een taxi eens nagereden, meneer de kantonrechter, en ik heb daarbij eens goed op de rijstijl van de chauffeur gelet". ..Ja, een tóxi". interrumperen rechter en officier gelijktijdig op een toon van: „kan Je nagaan....". „Die taxichauffeur reed precies zo als mijn cliënt", gaat mr. Veling verder, kennelijk niet begrijpend dat dit argument nu een boemerangeffekt heeft. Enfin, er werden nog zo wat argumenten ter tafel gebracht: olie op de weg, de tegenligger heeft took) niet voldoende rechts gehouden, en daar volgde dan een verzoek tot ontslag van rechtsvervolging uit. Want immers: cliënt had aan de aanrijding geen enkele schuld. Welnu, rechter en officier zagen het niet zo. De nieuwe offi- oier eiste 80 gulden, mr. Van Dijke ging daar zelfs nog Onder, maar sprak wél de hoop uit „dat u daar voortaan niet zo hard meer rijdt, anders zal ik een andere weg moeten nemen". En dat was het dan. Natuurlijk hoogst onplezierig voor meneer K., want een vonnis van de strafrechter waarin Je schuld aan een schadegeval wordt vastgesteld heeft natuurlijk wel zijn consequen ties voor de burgerrechtelijke verrekening ervan, maar erg in teressant is het toch allemaal niet. Wat ik aan zulk soort zaken altijd nog wél aardig vind, dat is de houdiing van de advocaat. Zo'n man weet natuurlijk beter dan wie ook dat hij bij zo'n stinkend simpel zaakje is gehaald dat een kind de was kan doen. maar toch is hij erbii gehaald, en hij moet nu ook maar, vooral in de ogen van zijn cliënt, zijn nut waarmaken. Het is dan ook haast treurig de advocaat te zien die in het hele eerste bedrijf van zo'n zaakje niet aan het woord komt. Hij staat daar maar te wiebelen, zijn cliënt te fixeren, de rechter, zijn schoe nenRotzak", hóór Je hem denken, „wanneer mag ik nou eens". Eindelijk komt hij dan aan het woord, en vooral by Jongere advo- eaten is de opluchting dan soms voelbaar. Eindelijk Nog een soortement anecdote tot slot. „Ik mag dan 66 kilometer hebben gereden, maar ik ben maar een AOW-ertje. dus ik dacht, ik ga eens aan die rechter vragen of er niet wat af kan", luidde het ijzersterke ..verweer" van meneer L.. net als zijn snelheid 65+ zoals u al geraden had. Nou. het kon. Meneer kreeg een tientje kor ting, en serviel groetend sloft» hij weg. FLORIS BAK ELS ADVERTENTIE ^Fïjtie schotel gebakken vis met gember Snijd 600 g gefileerde vis in stukjes, zout ze l en bak ze in weinig olie. Snipper in aparte I pan 1 ui, 1 teentje knoflook, 1 tomaat, 1 appel V en 3 gembernootjes: fruiten en bestrooien met kerrie. Vis toevoegen, flinke lepel bloem erover en al roerende zoveel water erbij tot dik gebonden massa ontstaat. Enkele minuten zachtjes stoven. Gameren met sla en schijven sinaasappel. U bóft als u txm uis houdt want vis houdt fit q recepten bij uw vishandelaar of b.j het ProduWschap^ Vis en Visproducten. Wassen aarseweg 20. Den H LEIDEN Voor het Lakenhal is een volledig restaura tieplan noodzakelijk. Vooral de gale rij aan de oostzijde is er erg slecht aan toe. Dit zei Lakenhal-directeur Wurfbain gisteren tot de commissie die de gang van zaken in het gemeen telijke museum begeleidt. Van dit plan zou o der meer deel kunnen uitmaken het brengen van het dak van het museum in de oorspronkelij ke uit 1640 daterende toestand en een ingrijpende restauratie van 't pand Oude Singel 28. Deze voorma- Leids Juweliersbedrijf Telefoon 26127 - Breestraat 114c LEIDEN LEIDEN Wethouder Verboom volkshuisvesting) heeft gistermid dag de beide renovatiewinkels in Lei den Noord geopend. In aanwezigheid van o.a. zijn collega Waal, de consu lentstadsvernieuwing Revet van het ministerie. gemeente-ambtenaren, mensen van de Welzijnsraad en le den van de wijkcomité's verrichtte hy de benodigde plechtigheden achter eenvolgens in de panden Prinsen straat 66-68 (Noorderkwartier) en Javastraat 2 (De Kooi). Verboom sprak de hoop uit dat de rehabilita tie wykverbetering) van beide noor delijke stadsdelen zich binnen vier jaar zal voltrekken, "want dan maak ik het nog mee". De winkels dienen als informatiecentrum voor de bewoners en bevatten tal van voor lichtingsfolders en kaarten, waarop de bedoeling van de projektleiders van resp. Geoprojekt en de Nationale Wo ningraad voor De Kooi en Noorder kwartier wordt weergegeven. De ko mende weken zullen in per wijk vier voorlichtingsavonden de bewoners bo vendien zelf de kans krijgen om hun wensen kenbaar te maken. Op de foto links drukt wethouder Verboom op de bel van de winkel in het Noorderkwartier en op de foto rechts een kijkje in de winkel in De Kooi. lige woning van de huismeester be schikt onder meer over fraai geschil derde plafonds, die in Leiden nog maar weinig voorkomen. Ze zitten echter verborgen achter hardboard platen die er in 1950 ingetimmerd werden". Tot dusver hebben we het pand zonder een beroep te doen op de gemeentelijke financiën met eigen middelen een beetje opgeknapt. Een algehele restauratie wordt ech ter een vrij kostbare zaak, die we niet uit de eigen begroting kunnen betalen". Inmiddels wordt er in het museum plaatselijk aan verbeteringen ge werkt. Met goedkeuring van Gedepu teerde Staten werd vorige maand de vloer van de Hartevelt-zaal verwij derd en moest als gevolg van de ver bouwing een deel van de collectie elders worden ondergebracht. Wat die collectie betreft: de commissie ad viseerde gisteren gunstig over de aanschaf van 2 gestoken notenhou ten spiegels daterend uit 1680—1720, voor een bedrag van f30.000. De spie gellijsten, die voorzien zijn van fraaie versieringen, moeten ver vaardigd zijn in opdracht van de ach terkleinzoon van A. P. van der Werf, die burgemeester was tijdens het be leg van Leiden. Voorts worden er besprekingen ge voerd met de bezitter van een fraaie collectie antieke tegels. De verza melaar zou de tegels mits ze een goede plaats in het museum krijgen willen afstaan aan de Lakenhal. De restauratie van "Het Laatste Oordeel" vordert volgens directeur Wurfbain goed. De beschadigingen blijken mee te vallen. Alleen wordt nog gewacht op een provinciale bij drage in de restauratiekosten, die in totaal twee ton bedragen. ADVERTENTIE Lekkere drop van Langenberg (25 soorten!)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3