Luns: Wel schade door uitlatingen Vredeling 0 Nog voor goedkeuring al miljoenen besteed WEILAND WINKELS NIET IN BELANG VAN CONSUMENT Twee jaar geeist tegen vervalser van spaarbankboekjes CDA is het eens met defensienota Brief aan excellentie9 Vredeling Bij zon 35.000km per jaar kost een Mercedes Diesel minder dan een benzinewagen van rond 13.5 mille. VOL FUNE HANDWERKIDEEEN VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 ADVERTENTIE De reis, die Koningin Juliana en Prins Bernhard naar Lapland hebben gemaakt en die het hoogte punt zou moeten worden van het staatsbezoek aan Finland is gisteren volledig verregend. Kort nadat het koninklijk paar in gezelschap van president Kekkonen op het vliegveld van Ivalo was geland, begon het te regenen en de temperatuur zakte onder de tien graden. Die weersverslech- tering had tot gevolg dat enkele programmapunten, zoals een boot- en voettocht en een kamp vuur aan de rivier moesten worden geschrapt. Vanmorgen om half elf is het koninklijk paar uit Lapland vertrokken. Voor het paar naar Nederland terugkeerde, stond nog een lunch op het pro gramma, die de Finse premier Sorga aanbood. Koningin Juliana en Prins Berhard worden rond zes uur op het vliegveld Soesterberg verwacht. Vluchtschip duikt op in Zeebrugge ZEEBURGGE De uit de Amsterdamse haven gekaapte "Laga" zal vandaag in Zeebrug ge worden bevoorraad en daarna waarschijnlijk voorgoed aan de handen van de schuldeisers, die beslag hadden laten leggen op het schip, kunnen ontsnappen. Gisteren meerde de trawler, die nu de Felicitas II heet, plot seling af in de buitenhaven van Zeebrugge aan een kade die her metisch was afgegrendeld omdat er een munitieschip werd gelost. Watersohout Devevere stelde samen met de Belgische rijks wacht een onderzoek in aan boord. Aanvankelijk eiste hij dat het schip achter de zeesluizen zou worden gesleept, maar schip per Olijhoek maakte daar hevi ge bezwaren tegen. Na overleg met de rechter van instructie werd afgezien van verdere maat regelen. Waterschout Devevere: "Het enige wat niet klopt is het ont breken van een zeewaardigheids verklaring. De schipper wil die nu telegrafisch uit Panama la ten komen. Maar ook zonder die papieren kan hij zich natuur lijk laten bevoorraden voor een lange reis en gewoon wegvaren. Ik kan moeilijk op de kade aan de tros gaan trekken om dat schip tegen te houden. Als hij weg wil, Ja..." Mede-eigenaar Y. Bootsma. die de beslaglegging van de La- ga had geëist heeft inmiddels in Brugge advocaat mr. P. Duchey- ne ingeschakeld om in België het schip opnieuw aan de ketting te laten leggen. Milieudefensie AMSTERDAM Het vrijstaan- bovendien nauwelijks de zelfbedieningswarenhuis biedt gend werken, slechts economisch voordeel aan de aandeelhouders en een schijnbaar economisch voordeel aan de groep van autobezittende, niet gehandicap te mensen, maar het berokkent di rect economisch nadeel aan bejaar den, invaliden, mensen die geen rij bewijs kunnen halen en jongeren. Aldus ir. J. Astrego en ir. P. P. van der Kooy in een nota "Winkelen in het weiland" die is uitgebracht onder auspiciën van de Vereniging Milieudefensie in Nederland, vlak voordat volgende week door de Bijenkorf in Muiden "Maxis" wordt geopend met vloeroppervlakte (alleen grond) van 30.000 vierkante meter een parkeerruimte van 120.000 vier kante meter. Minister Gruijters heeft zich on langs opgesteld tegen het ongebrei deld bouwen van zgn. superstores DEN HAAG Secretaris-generaal v Luns van de NAVO is het niet eens met minister-president Den Uyl in zake diens beoordeling van de gevol gen van het vraaggesprek, dat de fensieminister ir. H. Vredeling met Bibeb van het weekblad Vrij Neder land heeft gehad. Den Uyl zei woensdagavond in de Tweede Kamer, dat hem geen spoor van een bewijs bekend was, dat erop wees dat het aanzien van Nederland ln het buitenland is geschaad. In een lange, gisteren openbaar gemaakte brief aan ir. Vredeling (waarin hij de defensieminister achtmaal aan spreekt met "excellentie") schrijft Luns. dat "het gebeurde bij de bond genoten en in NAVO-kringen een slechte indruk heeft gemaakt en het aanzien van ons land duideiljk heeft geschaad." Luns onthult, dat Vredeling de enige minister is die hij ambtshalve ontmoet als secretaris-generaal "die zich door mij laat aanspreken met de u toekomende titel van excel lentie, hetgeen overigens uw goed recht is." Luns voegt eraan toe: 'Ik zelf zou het thans ook niet anders De secretaris-generaal heeft uit het "beschamende voorval" begre pen, dat Vredeling een duidelijke af keer van hem heeft. Hij sóhrijft, dat hij niet begrijpt waar dat op is ge baseerd. Luns besluit met de mede deling, dat hij Vredeling als minister wil blijven ontmoeten. „Tenslotte kan ik uwe exxellentie ten overvloe de verzekeren, dat ondanks de mij aangedane bejegening, u gedurende de nu nog resterende ambtsperiode, zult kunnen blijven rekenen in de uitoefening van uw hoge ambt op een volstrekt correct optreden mij nerzijds bij onze onvermijdelijke of ficiële contacten." Ir. Vredeling liet gisteravond dit commentaar verspreiden"De reactie van de secretaris-generaal van de NAVO, mr. J. M. A. H. Luns, komt voor mij niet onverwacht. Aan het geen gisteren in de Tweede Kamer is gezegd, wil ik niets toe of af doen." Alle moties die tijdens het "Vrede- ling"-debat werden ingediend ongeveer 30% meer kilome- weinig in waarde. Als u ters. Dat versterkt nog eens zo'n 35.000 km per jaar rijdt, het voordeel van de lage brand- in een benzinewagen van 13.5 stofprijs. Hoge inruilwaarde Als u uw Mercedes over een paar jaar Aanschaffingsprijs of kilometerprijs De aanschaffingsprijs van een Mercedes Diesel is niet laag. Maar verkijkt u zich niet: als u met een Mercedes-Benz 200 D zo'n 35.000 km per - paar jaar weer verkoopt zal komfort jaar rijdt bent u per kilometer de nieuwe gegadigde er nog Diesel gaat veroorloven? Voor goedkoper uit dan met een een aanzienlijk bedrag voor minder geld. benzinewagen van f 13.500,- moeten en willen neertellen, of meer. Afschrijving en rente- Want bij verkoop krijgt hij verlies meegerekend. er ook weer veel voor terug. 30% meer kilometers Een Mercedes Diesel heeft nu Een Mercedes dieselmotor eenmaal een enorme lange haalt uit elke liter brandstof levensduur, dus vermindert mille of meer, wordt het dan geen tijd dat u zich de veilig- ieid, de degelijkheid en het een Mercedes Mercedes Diesel. Klasse als geen ander. B.V. L.I.A.M., Leiden, Vondellaan 45, tel. 01710-69303 - Rijnsburg, Rijns- burgerweg 132, tel. 01718-73141 ROOYAKKERS AUTOMOBIEL BEDRIJF B.V., Oegstgeest, Leidse Straatweg 1, tel. 01710-52643/4. Verzet tegen verplichte autokeuring neemt toe Door jan Kees Kokke ring en een nieuwe beperking va: zijn vrijheid voor de automobilist. Zover is het echter nog niet, laten keuren op gebreken. Zonder het papier, dat hy by goedkeuring krijgt, mag hij de straat niet op het verbet tegen het door minister met zijl auto. Hij mag niet den gisteren door de Kamer afgewe- keuring moeten onderwerpen. Dat zen- betekent een nieuwe lastenverzw of het dige vorm z&l worden aanvaard Verplichte door het Parlement. auto bezitten, want ook stil staande auto's moeten voorzien zijn goedkeuringsvignet. i State, Den Haag Als minister Wester- f?1* terp van verkeer en waterstaat zijn füfïüL Inraidd 15 heeft de Raad zin krijgt, dan zullen de automobi listen bun voertuig vanaf 1 juli 1974 jaarlijks '-WesterterrMii zijn hui- hek hoogste adviesorgaan regering, al in mei - enige weken de indiening van het wetsont- Geen onjuist prijsbeleid bij margarine DEN HAAG (ANP) Minister Lub- woensdag bers van Economische Zaken vindt niet dat er ten aanzien van marga rine een onjuist prijsbeleid wordt ge- begane voerd. Hij wijst hiermee de bezwaren van de hand die het Konsumenten Kontakt onlangs tegen dit beleid heeft aangevoerd. De minister zegt dit in een brief aan het Konsumen ten Kontakt. De bewindsman erkent dat by prijs- weilandwinkels, maar het wettelijk verhogingen wordt uitgegaan van de Volgens Milieudefensie wordt het ciale leven in de steden door wei- de grondstoffen is geweest, landwinfcels ontwricht en wordt het het een industrie kost milieu op het platteland met name door verkeerswegen aangetast. De Consumentenbond krijgt een veeg uit de pan, omdat ze voor supersto res in de bres is gesprongen, ter- wijl dergelijke bedrijven niet alleen augustus jlTïï de Wrekening' afvraagt wat de aanschafprijs van lar wat nieuwe grondstoffen voor terug te kopen, dus ze te vervangen. Die vervangings waarde is weliswaar het uitgangs punt, aldus minister Lubbers, maar al enkele keren (in april en in Juli/ Daarom is het des te opmerkelijker djor ^ster Westertern - dat er de afgelopen jaren al enige twI)fels it aan de manl waar. miljoenen guldens zijn uitgegeven de verpltoMe autokeuring tot aan het opzetten van een instituut stand moPt komen Dp Raad vaa voor verplichte autokeuring. Ondanks de gerezen twijfel ai effect en het nut ervan, jaat de ^t'hëlemaal" maar zy zet ANWB namelijk rustig door met de voorbereiding van de verplichte KennriiVc autokeuring. Van het ministerie verkeer en waterstaat heeft de ANWB een garantie gekregen voor de aanloopkosten van het project. Miljoenen guldens zijn al besteed aan de aankoop van grond en aan de bouw en de inrichting van de Mug schieten keuringsstations. Overigens staat hiervor al jaren een post op de Ook begroting van verkeer staat. vraagteken bij het effect de bezwaren van de Raad van State voor de regering niet va.i dien aard. dat minister Wester* irp zijn wetsontwerp niet doorzette. stations verschillende politieke par- irater- tijen worden twijfels geuit aan de opzet /an het instituut voor ver plichte autokeuring. De fracties van de PvdA en de tigtal keuringsstations gereed heeft. In 1980 zullen er 80 stations moeten zijn. te handhaven. Zij willen keuring wel verplicht stellen bij elke over schrijving van het kentekenbewijs Volgende week dinsdag moeten de bij verkoop van de auto. Bovendien leden van de vaste kamercommissie willen d».ze partijen de garages ïn- Verkeer voorlop'g verslag klaar hebben Daarin zullen zij het standount hun fractie neerleggen over plan-Wostprterp, Dat is het begin Waterstaat hun schakelen bij de verplichte keuring. Dat is een argument, waarvan met van name de ANWB beslist geen voor- het stander is. „Wij zijn tegen een keu ring door de Bovag-garages, omdat de behande- de autoreuring moet gebeuren door onafhankelijke instelling", aldus woordvoerder van de ANWB, sterk consumptieverhogend, de 1 DEN HAAG Twee jaar gevan- maakt aan vervalsen De nieuwe Amsterdamse wethouder ex-Provo Roel van Duyn is van plan om alle ritjes die hij als wethouder moet maken op de fiets af te leggen. Daarom kocht hij gisteren een nieuwe fiets met tien versnellingen. ling vaa de verplichte autokeuring in het v* riement. En als het alle maal doorgaat, dan zullen de gevol- die zich verder onthield gen ingrjpend zijn voor de Neder- mentaa.-, „omdat de keuring in een landse automobilist, waarvan er tot erg geilden politieke sfeer terecht toe nog niet één zijn stem heeft was gekomen." verheft tegen de zoveelste aanslag De Bova.-bedrijven hebben zelf in- in teVTomt het hier op neer: mi^S J"** <™*ng op- jaarlijks zal hij zijn auto moeten gedaan met de vrijwillige keuring, een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Een verplichte keuring door de Bovag-garages zou voor hen bovendien een welkome omzet- vergrotiig zijn, nu er de laatste tijd wat rustiger wordt gereden, en er dus mm der slijtage ontstaat aan de auto's DEN HAAG Een studiecommis- In de studiecommissie die aan de teringsplan onevenwichtig is opge- blematiek niet blijken te realiseren. Ais het wetsontwerp over de ver- het Christen-Democratisch CDA-fracties in de Tweede Kamer zet. Vooral voor de eerste periode tot De commissie vreest, dat het kabinet plichte autokeuring er door komt, met rapport heeft uitgebracht, zaten on- 1978 is volgens de commissie te wei- als geheel "er helemaal geen begrip nig geld uitgetrokken. Er zou hon- voor zal hebben". Appel is het in grote lijnen de reorganisatieplannen die het kabi- der meer oud-minster van buiten- dan zal dat de bijna 3.5 miljoen automobilisten elk jaariyks enige op tafel moeten De commissie hoopt, dat de parle- tientallen guldens gaan kosten. Het genisstraf voorwaardelijk met twee Jaar en aftrek van rest. Aldus luidde de eis twee maanden ques. Uiteindelijk werd hij gearres- meent dat de plannen uitmonden in A. van Es (ARP). teerd doordat een ambtenaar van het i redelijke bijdrage aan de NAVO, het ir- postkantoor te Oegstgeest hem niet die gerust mag worden vergeleken cier van Justitie bij de Haagse recht bank tegen de 24-jarige monteur S. L. uit Den Haag, die sinds 1972 een belangrijke rol heeft gespeeld in de opliohting van de Rijkspostspaar bank tot een bedrag van tegen de f 80.000. Verdachte, die met nog enkele ande re personen samenwerkte, opende een rekening bij de spaarbank met een kleine inleg. Met behulp van een handtekeningstempel dat aan een loket van een bijkantoor aan het Piet Heinplein te Den Haag kon worden gestolen zag hij kans door in de boekjes de inlegbedragen bij te werken, geldbedragen te incasse ren. Meestal was dat ongeveer 4000 gulden. Dat gebeurde dan bij ver schillende kantoren in ons land. dek iiteft S. L. zich schuldig ge- i de offi- vertrouwde. mentaire behandeling van de nota op 24, 25 en 26 september leidt tot 'n Ook vreest de CDA-commlssie, dat akkoord, dat aanvaardbaar is voor Tegen de financiële onderbou- het defensiepersoneel "sluitpost" zal een vrij grote meerderheid van de irigens nog maar de vraag of daarmee de verkeersveiligheid in hoge nate gediend is. Want het aantal verkeersongevallen met een technisme oorzaak is uiterst gering: i vergelijkbare bondgeno- wing van de defensieplannen oppert worden van de plannen. De commis- volksvertegenwoordiging de studiecommissie wel bezwaren, sie constateert, dat de bewindslieden kiezers. "Per slot van rekening staat 0116 vier procent De commissie meent, dat het inves- van defensie zich de personeelspro- of valt het defensiebeleid daarmee' het tot l ADVERTENTIE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7