Rumoer over reclame bij de Duitse tv Grotere zelfstandigheid Raad voor de Kunst l ...ex7 gisteren r/SSÖimgr/a/yïmal Jazzfestival in Roermond NOS-opdracht voor Heppener cylOW&'cPer^ioeri J LEIDSE SPAARBANK^ Test radioprogramma's TV morgén] VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 DEN HAAG Het karakter van de nieuwe Raad voor de Kunst bevat een grote mate van auto nomie, ook in financieel opzicht. Dit heeft staatssecretaris Meijer van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk opgemerkt bij het wetsvoorstel, dat bij de Twee de Kamer is ingediend om de hui dige raad voor de kunst, die 17 jaar bestaat, te vervangen. De nieuwe raad zal een overgangs fase markeren, aldus de bewinds man. Hij vindt, dat met kracht moet worden gestreefd naar een organisatorische infrastructuur voor het cultuurbeleid als onder deel van het totale welzijnsbeleid. Dfc herziening van de wet op de Raad voor de Kunst is voorbereid door een commissie onder voorzitter schap van prof. mr. T. Koopmans. Een belangrijk punt in het wetsvoor stel is, dat de nieuwe raad gevraagd of ongevraagd alle ministers advies geeft met betrekking tot de kunsten en het kunstbeleid. Wel moeten alle adviezen voor de coördinatie ook naar de minister van CRM. Wat de lagere overheden betreft heeft de nieuwe raad ook een taak als het gaat om de verhouding tus sen landelijk en regionaal of plaat selijk beleid. Deze taak kan volgens de staatssecretaris beter to een over leg-, dan in een adviserende functie tot haar recht komen. Voor een verantwoorde samenstel ling van de nieuwe raad ontwierp de comm issie - Koopmans de fermule 2—2—1. De bewindsman heeft die overgenomen. Het representatiebe ginsel wordt ruim toegepast. Daar door mag worden verwacht, dat de raad het vertrouwen van de culturele wereld zal hebben. Tweevijfde ge deelte van de raad wordt benoemd op enkelvoudige voordracht van orga nisaties van kunstenaars en even veel leden van de raad op voordracht van andere organisaties en instellin gen op het gebied van de kunst en aanverwante terreinen van cultuur. De overige leden, onder wie de voor zitter, worden door de Kroon be noemd. twee keer worden herbenoemd. De nieuwe raad voor de kunst kent afdelingen en commissies en kiest een kernraad. Deze kernraad zal zich vooral bezig houden met algemene beleidsvragen en met de nodige co ördinatie van werkzaamheden binnen de raad. De kernraad legt verant woording af aan de gehele raad. De afdelingen worden gevormd door le den van de raad, de commissies voor de meer specifieke problemen voor een groot deel door niet-leden. Openbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een goede commu nicatie tussen de raad en de samen leving. Nu de wet wordt herzien, kan niet worden gewacht op de algemene voorstellen van de regering over openheid en openbaarheid, aldus staatssecretaris Meijer. Vergaderin gen zijn dan ook openbaar, tenzij openbaarheid derden onevenredig bevoordeelt of schaadt of oneven redig inbreuk maakt op iemands op iemands persoonlijke levenssfeer. Dit geldt ook voor de adviezen en andere stukken van de raad. Behalve een jaarverslag dient de nieuwe Raad voor de Kunst ook tel kens na een termijn van ten hoogste vijf Jaren de minister van CRM te rapporteren over de taakvervulling van de raad en over gewenste ver anderingen. De nieuwe raad regelt zijn inrich ting, werkwijze en openbaarheid overigens zelf. Dit laat veel vragen over het feitelijk functioneren open, wat ook de bedoeling is. De oplos sing van die vragen kan het beste aan de raad overgelaten, meent staatssecretaris Meijer. ADVERTENTIE Twee mensen van goede wil zijn gisteren in Amsterdam met elkaar in het huwelijk getreden. Het zijn film- en televisieregisseur John v. d. Rest en de actrice Josine van Dalsum. De bruid heeft grote bekendheid gekregen als Let in de met zoveel succes vertoonde televisieserie 'Een mens van goede wü', die werd geregisseerd door John v. d. Rest. De romance tussen de twee is ontstaan tijdens de opnamen voor dit televisiespel. Gary Glitter moet een keeloperatie ondergaan Londen (AP) Het pop-idool Gary Glitter zal deze maand een belang rijke keeloperatie ondergaan. Dit is door enkele medewerkers van de zan ger bekend gemaakt. Deze operatie zal Glitter's stem, die heeft gezorgd voor de verkoop van miljoenen grammofoonplaten, ingrijpend wijzigen. Volgens Glitter's manager Ray Brown geloven de artsen dat het idool na de ingreep weer kan gaan zingen. De mogelijkheid bestaat echter dat Glitter toch niet meer als zanger zal terugkomen. Roermond Zaterdag en zondag a.s. wordt in Roermond het negende Hammerveld Jazz-festival gehouden. Klinkende namen als Memphis Slim, Archie Shepp, Chris Barber, Benny Waters en George Coleman zullen naar Roermond komen. In totaal tre den 12 bekende jazzbands op. De or ganisatoren rekenen op ongeveer 5000 bezoekers. Bij het festivalpark behoren een sleep-in en een camping, waarvan de bezoekers gratis gebruik kunnen maken. Den Haag De NOS heeft compo nist Robert Heppener in Amstelveen de opdracht verstrekt voor een qua- drafonisch radiofonisch koorwerk, dat eventueel ook bestemd is voor inzending naar de Prix d'Italia '75. Het werk.eventueel begeleid door kleine instrumentale groepen, wordt uitgevoerd door het groot omroep koor van de NOS. Het zal worden uit gezonden in de week voor de koor zang. die van 23 tot 28 juni '75 wordt georganiseerd door de omroep en de federatie van Nederlandse zangers bonden. Zeven vocalisten zijn doorge drongen tot de demi-finale van het 21ste internationale vocalisten con cours in Den Bosch. Dat zijn bij de tenoren John Kingsley Smith uit En geland en Berthold Possemeyer uit West-Duitsland.' Gwyneth Griffiths uit Groot Brittannie Nadezda Vainer uit de USSR en Reinhild Runkei Fei- Paul van Vliet en Jasperina de Jong hebben gistermiddag in de stromende regen het beeld van 'De lachende theaterbezoe ker' onthuld op het Amsterdamse Leidseplein. Jasperina en Paul staan op deze foto met het nieuwe duo Truus en Gerrit (rechts) onder de paraplu. Truus en Gerrit spelen vanaf half september in theater 'Klein Bellevue'. Maak het u gemakkelijk: voor alle geldzaken naar één adres ook voor BERLIJN (AP) Bij de Duitse televisie is een felle twist opgelaaid over de vraag hoe reclame tijdens sport-uitzendingen van de schermen gweerd moet worden. Als gevolg van "sluik reclame" is de uitzending van de voetbalwedstrijd West-Duits- ge uit West-Duitslanden bij de bas sen baritons Andrew Knight uit En geland en Laszlo Polgar uit Hongarije Vandaag wordt de demi-finale ge zongen voor de sopranen en dan wor den vijftien kandidaten getest op een mogelijkheid over te gaan naar de finale. landZwitserland woensdagavond afgelast. Naar aanleiding van dit besluit kwam Bildzeitung dezer dagen met de kop "De televisie heeft ons de wed strijd Duitsland—Zwitserland met 2—1 afgenomen". Toen de wedstrijd in Bazel werd gespeeld bracht het eerste Duitse tv- net een debat over de kwestie tussen vertegenwoordigers van de tv-zen- ders. sportbonden en een reclamebu- Zelden is op de Duitse televisie een dermate verhit debat te zien geweest. Een van de vertegenwoorigers van de televisie zei, dat de reclamebureaus en in het bijzonder die buiten Duits land probeerden contracten met sportpromoters af te sluiten om ver volgens alle soorten reclame binnen het bereik van de twee camera's te brengen. Dit soort activiteiten bereikte een hoogtepunt tijdens de recente Euro pese zwemkampioenschappen in We nen zodoende zonden de Duitse televisiezenders slechts zorgvuldig bewerkte samenvattingen uit. Een woordvoerder van een van de zenders zei, dat een deel van het pro bleem ontstaat doordat bij grote ge beurtenissen zoals het wereldkam pioenschap voetballen in München de Duitse zenders in zekere zin tot 'n vergelijk met andere zenders moe ten komen omdat de andere zenders In het buitenland commerciële uit zendingen hebben te verzorgen. Enige tijd lang werden zelfs de Duitse wereldcup uitzendingen be dreigd door een plan om reclame uit te zenden voor een Amerikaans fris drankenconcern, dat daartoe een contract had afgesloten met de Duit se voetbalbond. Voor het wereldcup toernooi wer den reclames tijdens sportevenemen ten beperkt tot borden rondom de velden een systeem dat de goed keuring van de tv-zenders had. Wat nu gebeurt, gaat alle perken te buiten, zei de tv-woordvoerder het is strijdig met de niet-commer- ciële aard van de Westduitse tele visie. De beide grote Duitse zenders trekken in deze één lijn en indien er geen einde aan dergelijke reclame komt, zullen helemaal geen sport wedstrijden meer rechtstreeks wor den uitgezonden. De directeur van een reclamebu reau merkte daartegenover op, dat de zenders zaken willen doen als dat in hun kraam te pas komt zoals bij het wereldcup toernooi maar an ders niet. Hij zei geen verschil te kun nen zien tussen de borden rondom de velden en datgene wat zijn bureau probeert te doen. Een vertegenwoordiger van een sportbond onderbrak met de opmer king. dat hij geen logica zag achter de nieuwe reclame waarmede wordt geprobeerd via de sport de alcohol verkoop te bevorderen, terwijl die sport niet goed gespeeld kan worden door drinkende mensen. Van de zijde van de zenders werd hieraan toegevoegd, dat bedrijven, die eenvoudige tv-reclame willen, zou den kunnen gaan klagen wanneer andere bedrijven zendtijd krijgen zonder enig contract. Een ander verklaarde, dat de prijs voor reclame in een stadion soms tot het tienvoudige stijgt als een wed strijd door de televisie wordt uitge zonden. Duitse bedrijven maken zelfs re clame in Joegoslavische stadions, waar wedstrijden worden uitgezon den die vrijwel niet door Duitsers worden bijgewoond. Die reclame is dan voor de kijkers thuis en voor niemand anders, ver zekerde hij. De afdeling Ottawa van de Ame rikaanse bond van musici is van me ning dat Britse popgroepen die tij dens live-concerten gebruik maken van geluidsbanden als achtergrond- versterking een verbod opgelegd moe ten krijgen om in Noord-Amerika op te treden. De bond maaJkte dit bekend naar aanleiding van het optreden van de twee Britse groepen Manfred Mann's Earth Band en Babe Ruth in Otta- In Noord-Amerika kent men al bij na een verbod voor musici om platen of bandopnamen als achtergrondver sterking te gebruiken tijdens live- concerten. NEDERLAND I 18.45 Brigadier Dog (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 KRO's Wereldcircus (KRO) la dit programma treden op: Berouskova (adembe nemende trapeze-acrobate)Michajlow (dodensprong) Perhacowa (slangenmens); Oppelt (ysberendressuur); de drie Aritti's (komische acrobaten) en de zes Orlan do's (trampolinespringers). 19.30 De Melchiors, tv-serie (KRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 De Wrekers, tv-serie (KRO) 21.10 Brandpunt (KRO) 22.00 Waar gebeurd (KRO) 22.25 Algemene Loterij Nederland (KRO) 22.30 Journaal (NOS) 22.35 E.K. Atletiek-Rome (NOS) NEDERLAND II 18.15 Flexibele school, les 0 (Teleac) 18.45 Brigadier Dog (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Zorro, jeugdserie (TROS) 19 30 Boter, Kaas en Eieren, spelprogramma (TROS) 20.00 Journaal (NOS) 20.21 Pleuni's Primeur Party, amusementsprogramma (TROS) Rechtstreekse uitzending vanuit het RAI-gebouw ln Amsterdam, waar de Firato '74 wordt gehouden. In dit programma treden op de Franse zangeres Da- lida („Gigi 1'Amoroso")de Amerikaanse close har- mony-groep Singers Unlimited („Soon it's gonna rain"); Nuts and Bolts (instrumentale acrobatiek) Bobby Dixon („Music music"); Mariska Veres („Need you near me"); Sheila and Clyde; de Konga's („Pas tel" en „Jungle"); Bueno de Mesquita; de Fransman Chan tal Dumont (variété). Het programma wordt ge presenteerd door Pleuni Touw. 21.20 De F.BJ., tv-serie (TROS) 22.10 TROS Sport (TROS) 22.50 Lijden en toch leven (IKOR) 23.40 Journaal (NOS) De VPRO had er een geheel uit Amerikaanse aankopen sa mengestelde avond van ge maakt. en hoe goed het in zijn totaliteit ook was, van Neder lands meest inventieve omroep verwacht je al is het win terseizoen nog niet begonnen toch enige eigen inbreng. De documentaire Kinderrechter in Memphis was bijv. uitstekend, maar de VPRO heeft zelf ook wel een aantal mensen achter de hand die documentaires kumen maken. Nu kan Arie Kleywegt me na tuurlijk onmiddellijk uitleggen dat zijn kleine omroep behoed zaam met zijn kleine budget tewerk moet gaan, maar daa nóg. Zelfs al had het pro gramma in zijn opzet wel een VPRO-achtig gezicht het bleef toch zoiets als een gena turaliseerde Amerikaan die noot- helemaal echt „van ons" zal worden. En Juist de VPRO.' die (terecht) een hoge hoed op heeft van de eigen identiteit, had dan ook met eigen werk mieten komen. Wat niet wegneemt dat de Amerikaanse filmer Frederick Wiseman van wie al meer indringende documentaires ver toond zijn met zijn verslag over het werk van een kinder rechter in de VS in dit ge val Memphis, Tennesee zo'n navrant sociaal drama werd waar de Amerikanen erg sterk en zijn zodra ze door een bui tenkant heen dringen. In ons land worden zaken van de kinderrechter achter geslo ten deuren behandeld en ik geloof niet dat iemand daar verandering in zou willen zien somen. Maar in Amerika gaat het allemaal erg open en open lijk toe: een 11-Jarig meisje, waarvan vermoed werd dat ze prostitutie had gepleegd, werd tegelijk met mededogen en recht voor zijn raap door Wi seman gefilmd, terwijl ze met een sociaal werkster sprak en voor de rechter stond. De moe der, over wier kinderen al 36 klachten waren ingediend, zat er als een letterlijk stomme getuige by: een vrouw, wie- grijs-zwarte gezicht het verslagen soort berusting ver toonde waar een Jongere mili tante negergeneratie zich Juist zo terecht tegen afzet. In Nederland, waar fotocame ra's niet en tekenpennen slechts tersluiks in de rechtzaal wo.-den toegelaten, zou een va derlandse tegenhanger van Wi- semin nimmer de kans krijgen een dergelijke documentaire te maken. Ik dacht dat we daar wal gelukkig mee kunnen zijn, al was Kinderrechter in Mem phis, wanneer Je het door onze instelling gekweekte gevoel van onbehagelijkheid over een der gelijke inbreuk op privacy van 1e kon afzetten, een fascine rend stuk film: sociaal-geënga- geeid voyeurisme. Voor deze documentaire had den we, om het Amerikaanse pakket compleet te maken, een luidkeels rockconcert van de Islay Brothers in het netvlies aantastende kleuren gezien, be nevens een herhaling van een wetoig sterke Popeye en een van de betere avonturen van Arcnie Bunker en zijn familie. W. J. OOLBEKKINK Hilversum I 18.00 Nieuws. 18.11 morgen dat. Politieke Partijen: 18.20 Christelijk Historische Unie. VPRO: 1820 VPRO-Vrijdag: kommentaren, en analyses. KRO: 19.00 Kanjer Koning Competitie. 19.05 (S) Voetlicht op ka- baret. show en musical. 19.30 Mens. daarheen!: nabesohouwlng over Lan delijk Pastoraal Overleg. 19.45 Jere- mla: bijbellezing. 20.00 (S) In ant woord op uw schrijven: verzoekplaten- programma. 22.00 Reisoogst: toerls- 15.30 Nieuws. 17.10 (D 1720 Nieuws 17.31 Aktua 17.50 (S) Café-chantantliedjes en muziek. Hilversum III Ietier heel uur 2 minuten nieuws. NCRV: 7.02 (S) Drie op Je boterham. 9 03 (S) Tot 1— ziek. 1 Drie in. (S) Elpee Pop de middag: Los Nieuws. Hilversum II KRO: 18.00 (S) Met ropole Orkest lichte muziek. 18.30 Nieuws. 18. Verkenningnieuws, feiten en achter gronden op sociaal-maatschappelijk. KNBTB. VPRO: 19.00 (S) Tahiti FM: leugens, verwarring, strijd TV DUITSLAND Duitsland I 17.56 (K) Journaal. (Regionaal progr. NDR: 18.00 (K) Sportjournaal. 1820 (K) Aktuallteiten. 18.45 (K) Zandman- netle. 1825 (K) Norschau-Magazin. (K) Oeo.-ge, tv-serie. 19.59 Pro- (20.00 Nieuws: 20.05—20.15: Vandaag dit, morgen dat.) NOS 20.50 Den Haag vandaag. VARA: 21.00 (S) goed grammaoverzlcht. WDR: 18.05 (K) 22.05 (K) Re- ke muziek. In de pauze: plm 21.40portage uit Bonn. 22.30 (K) Journaal 21.50 Boekennieuws. 22.30 (S) De staal- en weerbericht. 22.45 (K) Monsieur kaart. 2325 Jazzconcert. 23.5524.C~ 1 Nieuws. Hilversum III NOS: 18.02 Joost mag i S, Gevolmachtigd verzoekplaat. VPRO: 21.02 VPRO-VriJdagavond Show. HILVERSUM De technische dienst zijn bestemd voor het verkrijgen van radio van de NOS en de PTT zullen technische gegevens ten behoeve van nastiek^720jS)_Z.O. over enkele maanden beginnen met, de NOS en de PTT. De testprogram- voorlopig wekelijks, testuitzendingen ma's zullen op zodanige manier wor- via Hilversum 1 en 2 na twaalf uur den samengesteld en uitgezonden dat 's nachts. Deze uitzendingen die elk ook belangstellende luisteraars er tien A vijftien minuten zullen duren, hun voordeel mee kunnen doen. 2.55 dedelingen). 2.00—7.00 NOS: 2.02 Het donker lacht. 4 02 De Satésaus Show. 6j02—7.00 AdJe s Show. Zaterdag 7 september Hilversum I VARA: 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgym nastiek. 7.20 (S) Z.O. voor alle kin deren. 7.54 VPRO: Deze dag. 8.00 Nws. 8.11 Dingen van de dag. 8.23 (S) Z.O. iedereen. (9.34 Waterstanden) Duitsland II 16.30 (K) Sport informatie. 17.00 (K) Journaal. 17.10 (K) Dlerenmagazine. 17.40 (K) Aktuailteiten en muziek 1825 Vater der Klamotte. tv-serie. 19.00 (K) Journaal. 19.30 (K) Buitenlands Jour naal. 20.15 (K) Die Strassen von San Francisco- Juwelen von Jacques, tv- film. Aansl.: Tekenstrucfllm plm. 21.30 (K) Sport-EurovisieEuropese kam pioenschappen atletiek. 23.00 (K) Journaal. 21.15 Journaal (K). 13.11 (S) Wegens vakantie gesloten: ADVERTENTIE ma 9 t/m do 12 sept. NAJAARSBEURS INTER DECOR+AUTOMATENBEURS dagelijks 9-18 uur Nederland I NOS: 16.00 (K) Journaal. NCRV 16.02 —17.30 (K) Tsclietan. speelfilm NOS 18.45 (K) Brigadier Dog. 18.55 (K) Journaal. NCRV: 19.05 (K) De dans van de flamingo Natuurfilm NOS 20.00 (K) Journaal. NCRV: 20.21 (K) Doe Elliot, tv-serle. 21.10 (K) De Bavla- Lüc. .ow -.xwww neI1 van Gombe. n at u u rdoc ume n t a 1 re IS Nieuws. 8.36—8 45 Gymn&s- 8230 Nederland fl NOS: 17.00 (K) E.K. Atletiek Ro me. 18.45 (K) Brigadier Dog. 18.55 (S) N.O.S.-Jazz. 15.10 Programma voor de buitenlandse werknemers (16.00 Nieuws). 17.55 Mededelingen. Hilversum II TROS: 7.00 Nieuws. 7.02 IS) Ontbijt- 7.30 Nieuws 7." 11.55 Mededelingen. 12.16 Overheids voorlichting: Franco Huls: informatie voor het bedrijfsleven. 12.26 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Aktua. 13.00 (S) Tross- Country. 13.45 (S) De badmeesterre- 5.00 (S) Luister uit verzoekplatenprogramma v NOS: 20.00 (K) Journaal. AVRO 2021 (K) '74—'75: vooruitblik op het ko mende seizoen. NOS: 22.50 (K) Jour naal. 22.55—23.25 (K) E.K. Atletiek—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5