Andere top voor super slagerij Les voor kinderen van gastarbeiders Lagere land- en tuinbouwschool krijgt volop de ruimte in Oegstgeest j),ees,! Hag f Vleesmeester Eijmert Teekens neemt het hele beest en laat één poot aan Cor van Egmond Uniek project Leidse school COLLEGE TAKEN VERDEELD EEUWFEEST KALENDER UNIVERSITEIT Gesprek met Van Dam over gekraakt klooster VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 Gaande en komende van Egmond. links Eijmert Teekens, rechts Cor LEIDEN Zeventien Jaar geleden op een rustige zondagmiddag vroeg Eijmert Teekens aan zijn vader, die zijn schoenen vastknoopte voor de kerkgang. "Zeg pa, ik zou toch de zaak overnemen?" Vader Teekens, die niet lang na de bevrijding de slagerij aan de Mare was begonnen, antwoordde eenvoudig: "Ja, dat hebben we toch afgesproken. Begin er morgen mee". En hij liet zich de eerste w-ek niet zien. Dat was het begin van een expan sieve periode van het bedrijf, dat uit groeide tot één van de vijf grootste slagersbearijven in den lande met rond 3a filialen in tal van plaatsen, maar vooral in en om bakermat Leiden. Deze week kwam het bericht dat de heer E. Teekens is afgetreden als directeur en als gedelegeerd com missaris de dagelijkse leiding over laat aan de heer C. J. J. van Eg- mond. betekent dat het einde van de expansieve periode en een mo ment va i consolidatie? Geen vuns, zo blijkt uit een ge sprek me, het tweetal, waarin al gauw de plannen ter sprake komen, die het oedrijf heeft om de versprei de fabrieksgedeelten in het hart van Leiden te concentreren. De leegge komen Oiga-fabriek aan de Hansen straat, vlak achter het openbaar slachthuis, leek daartoe een goede kans. De in Amsterdam uit zijn jas je gegroeide fabriek van Kips lever worst, die 3% Jaar geleden door Tee kens wera overgenomen, zou erbij kunnen. Voor de uitvoering van het plan was medewerking nodig van het ge meentebestuur. Uit het feit, dat de Olga-fabriek intussen is verhuurd, en uit de zwijgzaamheid van Tee kens en Van Egmond kun Je aflei den, dat de zaak niet is rondgeko men. Wat nu? Is een vraag, die niet beantwoord wordt, maar de conclu sie kan zijn, dat het bedrijf voor zijn hoofdvestiging uitkijkt naar iets an ders en dat zou best buiten Leiden kunnen zijn. Het heeft allemaal niets te maken met de directiewisseling, we praten in de Oegstgeester "Beu kenhofwaar Eijmert Teekens zich thuis voelt. En niet ten onrechte, want deze zaak behoort met drie handen vol andere gerenommeerde horecabedrijven tot de Dikker en Thijsgr ep en die is in handen van de vijf superslagers, die zich de Vleesme asters noemen. "Vorige week s het Rotterdamse Rijnhotel erbij gexomen", zegt vleesmeester Teekens met een zekere trots. In die sfeer ziet Eijmert Teekens zijn ei^en toekomst en daaruit blijkt, dat de ii-Jarige, sinds, kort in Voge lenzang wonende zakenman niet op houdt méi werken in verband met zijn gezondheid, zoals sommige ver halen willen. "Ja, jk heb ook mijn lesjes gehad, maar er is niets aan de hand. Je ziet, ik ben kerngezond en ik kan er gewoon hard tegen- Hij zegt dat met de zachte stem en begeleid roor de vriendelijke lach, die hem kenmerken en die Je niet ver wacht van een zakenman, die als keihard bekend staat. "Hij zit altijd en over il meteen aan het hoofd van de tafel", zeggen mensen, die hem kennen. Dat is een eigensohap, die hij ze ker nodig heeft nu hij de belangen behartig; van de vijf Vleesmeesters. Ze spelc-i een flinke rol in het be drijfsleven en zeker in de slagerswe reld (300 vestigingen) met 'n jaarom zet van 300 miljoen kilo. "Die hopen ADVERTENTIE morgen andré van duin en onze feestaanbiedingen uit te breiden tot één miljard, twintig procent van de Nederlmdse vleesmarkt hebben", vertelt Teekens en hij meldt de ope ning van de zestigste ambachtelijke slagerij bij V. en D., waarover de Vleesmeesters de scepter zwaaien. "Ik krJg mijn handen vrij voor dit werk door de dagelijkse leiding van Teekens over te dragen. Dat deed ik de laatste tijd toch al en waarom zou je dat nivt officieel doen als de men sen ervoor geschikt zijn". In feite gaat Eijmert Teekens zich om in vaktaal te blijven met het hele beest bez'g houden en krijgt Cor van Egmond één poot. De overdracht van verantwoorde lijkheden is eigenlijk niet anders ge gaan ian zeventien jaar geleden. Ook od een zondag zei directeur Tee kens tegan de drie Jaar geleden ad junct-directeur geworden Van Eg mond: "II heb iets op de band gezet. Luister maar even". Het apparaat werkte riet en toen kwam het ver haal rechtstreeks. "En /ervolgens ging hij op vakan tie", zegt de in Voorhout wonende Van Egmond, die de uitdaging graag heef aanvaard. Hij is 32 en werkt ne gen Jaar bij Teekens. Van jongsaf heeft hij met vee en vlees te maken gehad. Op zijn tiende dreef de Leid se jongrn al koeien en later werd hij loonsla uiter. "Ja, ik weet wat voor vlees ik in de kuip heb", zegt hij la chend. Nu staat hij aan de top van een superslagerij, waarin tal van men sen werk vinden. Zelf zegt hij: "Ik ken iedereen in de business. Ik zit er van Jongsaf in. En mij kennen ze al lemaal als Cor van Egmcnd. En dat wil ik blijven, bij de jongens, in het slachthu s, maar ook in een omge ving als hier". Gaande en komende man, twee mensen uit het vak, die allebei het werk vanaf de basis kennen, maar 't niet me-jr doen. "Als ik door de worst makerij kom, jeuken mijh handen",. zegt Eijmert Teekens en hij bekent toch wel één dag per jaar door te brengen met worst maken. "Dat houdt Je fris". Door Hans Melkert Foto Jan Holvast LEIDEIN Aan de Drie Octoberechool wo rdt binnenkort begonnen met een landelijk uniek project waarbij 24 Turkse en 20 Marokkaanse leerplichtige kinderen één dag per week op deze school in hun eigen taal en over hun eigen cultuur zullen worden onder wezen. In het kader van dit project is het verder de bedoeling om in samen werking met het Rijksmuseum voor Volkenkunde de leerlingen van de Drie Oktoberschool iets bij te bren gen over Turkije en Marokko. Dit zal gebeuren door middel van regel matig terugkerende projecten waar bij o.a. excursies zullen worden ge maakt naar het museum. Tijdens een ouderavond van de Drie Oktoberschool gisteravond, waar de plannen voor het project voor ouders en genodigden ook rüsinspecteur A. Boogaard was aanwezig uiteen werden gezet, deel de gemeentelijk onderwijsinspecteur drs. J. J. van Riesen mee dat het rijk twee leerkrachten beschikbaar heeft gesteld die de kinderen van buiten landse werknemers op hun eigen school o.a. in de Nederlandse taal zullen onderwijzen. Deze leerkrach ten worden door het rijk betaald en zullen worden ondergebracht bij de Schooladviesdienst. De twee nieuwe leerkrachten zul len worden ondersteund door zg. bui tenlandse assistenten, die eveneens met goedkeuring van het rijk hun werkzaamheden zullen gaan verrich ten. Deze assistenten zullen voorna melijk landgenoten zijn van de kin deren van buitenlandse werknemers. Elke woensdagochtend en -middag zullen ze de Turkse en Marokkaan se kinderen in een lokaal van de Drie Oktoberschool in hun eigen taal les geven om te voorkomen dat de kin deren vervreemden van hun ouders. De buitenlandse kinderen zullen uit alle delen van Leiden per autobus worden aangevoerd. Bescheiden initiatief De plannen om de leerlingen van de Drie Octobenschool te be trekken bij de cultuur en leefwijze van de Turken en Marokkanen maakt de gedachte compleet om te probe ren tot een bescheiden vorm van in tegratie te komen tussen deze en de buitenlandse kinderen. Dr. G. D. van Wengen, wetenschappelijk medewer ker aan het Rijksmuseum van Vol kenkunde, zette gisteravond uiteen LEIDEN De portefeuilleverde ling van het nieuwe college van B. en W. :s gisteren vastgesteld en wilkt niet af van wat 1e fracties van PvdA en PPR/PSP'D'66 vorige week oïsloten ten aanzien van de taakverdeling binnen het linkse pro gramcollege Het enige verschil ls, dat er eén z.g. taakveld (zaak van het genele college maar te coördi neren door één wethouder) is bijge komen beheer gemeentelijke ge bouwen. En bij binnenstadsaange- legenhed.-n is met nadruk monu mentenzorg opgenomen. Het komt er dus op neer dat de burgemeester alleen algemene za ken en openbare orde en veiligheid onder zi:n beheer heeft en verder tot taak heeft het op geëigende wij ze ondïr.iouden van contacten met de be viking en externe relaties. Er zijn ine wethouderskoppels. Van Dim en Van Aken vormen het kop pel bes* uur De eerste is wethouder van fin i iciën met verde« in zijn por tefeuille organisatie en planning, in formatietaken en voorlichting en be heer gemeentelijke gebouwen. De tweede «s wethouder van economi sche zaken en in zijn portefeuille zit ten verder personeelszaken en inter gemeentelijke samenwerking. Van Aken is 'ocoburgemeester. Verboom en Waal vormen ook het koppel wonen. Verboom is wethou der van Huisvesting met ook woning verbetering en wijkverbetering in zijn portefeuille. Waal is wethouder van ruimte ijke ordening, openbare werken en verkeer met in zijn porte feuille verder onroerend-goed-aange- legenhe ien en binnenstadsaangele- genhedn. waaronder monumenten- Ooste man en Tesselaar het koppel welzijn. Oosterman is wethouder van maatschappelijke aangeleger, heden en cultuur met ook volksgezondheid en milieubeheer in zijn oo.-efeuille. Tesselaar is wet houder van onderwijs. In zijn por tefeuille zHten verder samenlevings opbouw sport en recreatie en bin nengemeentelijke decentralisatie. dat de Drie Oktoberschool een scala aan materiaal ter beschikking zal staan om de cultuur van Turkije en Marokko voor de Nederlandse kinde ren aanschouwelijk te maken. Hij noemde o.a. de mogelijkheid van films en dia-series over deze lan den. Drs. Van Riesen benadrukte dat 't gehele project moet worden gezien als een bescheiden initiatief "dat misschien een opening biedt om dit later op grotere schaal te gaan doen". Hij zei verder dat de werkzaamhe den van de twee nieuwe leerkrachten erin moeten resulteren dat ze zich zelf overbodig gaan maken. De in specteur duidde hiermee aan dat het uiteindelijk de bedoeling is de bui tenlandse kinderen "rijp" te maken voor het Nederlandse onderwijs. Volgens Van Riesen is de Drie Ok toberschool voor dit project gekozen omdat het een openbare school is (de gemeente is zeer nauw bij het pro ject betrokken), het gebouw niet te groot is en toch de mogelijkheden biedt, en omdat de leerkrachten er achter staan. De inspecteur zei te hopen dat de ouders van de leerlin gen van de Drie Oktoberschool zich belangstellend tegenover het nieuwe project zullen opstellen en begrip zullen tonen voor de wenselijkheid dat er ook in het onderwijs een inte gratie tot stand zal moeten worden gebracht van Nederlandse en buiten landse kinderen. De twee nieuwe leerkrachten zul len overigens zowel op openbare als bijzondere scholen werkzaam zijn. Wat dat betreft is er al overeenstem ming bereikt tussen de Schooladvies dienst, initiatiefneemster van dit project, en de versohillende school besturen. Voorlopig zal het project gedurende een Jaar funotioneren. Na dat Jaar zal er 'n rapport worden ge maakt waarin de ervaringen zullen worden neergelegd. Gisteravond werd er voor de ouders en genodigden overigens een com plete Turkse avond georganiseerd. Tussen de bedrijven door een in leiding en een film over Marokko werd er Turkse thee geschonken en nadien konden de aanwezigen in een van de gangen van de school Turkse wijn proeven, Turks fruit eten en knabbelen op pistacio-noten. Een smakelijke kennismaking met een stukje cultuur van Turkije. LEIDEN De lagere land- en tuinbouwschool aan de Roerhaave- laan vertrekt nog dit jaar naar Oegstgeest. De school zal worden ge huisvest in een nieuw complex dat nu in aanbouw is op het terrein te genover het zwembad Poelmeer langs de Abtspoelweg (op foto Jan Holvast). Het nieuwe onderkomen, dat rond 2 Vi miljoen gulden kost, telt in totaal dertien lokalen, waaronder een overblijflokaal en twee prak tijklokalen, en een tamelijk uitge breid gymnastiekcomplex. Het ge bouw wordt omzoomd door een tuin van zo'n driekwart hectare waar 'n kas zal verrijzen en een aantal plan tenbakken zal worden aangebracht. Het nieuwe complex betekent een belangrijke verbetering voor de school. Op het ogenblik hebben de leerlingen en leerkrachten de be schikking over slechts vier theorie- en praktijklokalen, terwijl de tuin toch een niet onbelangrijk element in het agrarisch onderwijs niet groter is dan achttien are. De directeur van de school, de heer A. G. Klumpers, ziet in de nieuwe be huizing ook goede mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. De for se tuin is er een van. Daarenboven schept het complex ongetwijfeld ook gunstige ruimtelijke perspectieven. Want ofschoon het gebouw is bere kend op 250 leerlingen, kan het in elk geval met vier lokalen worden uitge breid. Hoewel het huidige aantal leerlin gen van de land- en tuinbouwschool tamelijk hoog mag worden genoemd 225 is er een tekort aan leer krachten. Met name voor de algeme ne vormende vakken (talen, geschie denis etc.) kan de school nog drie leerkrachten gebruiken. Hij noemt de toenemende belang stelling voor het milieu, de grotere bekendheid die het agrarisch onder wijs vooral de laatste jaren heeft ver worven o.a. dank zij of als gevolg van de mammoet-wet en niet in de laat ste plaats de geregelde aanpassing aan de zich veranderende waar den en normen in de maatschappij. Groei In tegenstelling tot vele andere agrarische scholen heeft de lagere land- en tuinbouwschool in Leiden een flinke groei doorgemaakt. In 1968 telde de school nog slechts zestig leerlingen, vorig Jaar 180. Volgens de heer Klumpers liggen daar verschil lende factoren aan ten grondslag. LEIDEN Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig be staan van de Leidse universi teit volgend jaar geeft de vereniging van leden van de technische en administratieve staf van de universiteit een eeuw feestkalender uit met fo to's van Leiden en omstreken. De eerste exemplaren van deze kalender zullen a.s. maandag worden uitgereikt door Her man Kleïbrink, die de foto's maakte. De bijeenkomst zal, afhan kelijk van de weersomstandig heden, worden gehouden in de Hortus of in het academiege bouw.. Later op de dag zullen de kalenders met een door een distilleerderij en likeurstokerij beschikbaar gestelde calèche worden afgeleverd op de ver koopadressen. De eeuwfeestka lender kan worden besteld door storting van acht gulden en vijftig cent op postgiro 31975 t.n.v. de penningmeester van de T.A.S. eeuw feestkalen der, Leiderdorp. ZOETERWOUDE/LEIDEN De gemeente Zoeterwoude en de Stich ting Exodus, die in oprichting is bij de krakers, zullen de mogelijk heden gaan onderzoeken of er een basis is om het complex De Goede Herder geschikt te maken voor huisvesting van werkende jongeren. Dat was het resultaat van een drie kwartier durend gesprek dat vertegenwoordigers van de Leidse "krakers" van het voormalige klooster (onderdeel van het complex) aan de Zoeterwoudse Hoge Rijndijk, gisterochtend hadden met staatssecretaris Van Dam. Op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in Den Haag waren bij het onderhoud ook aanwezig Zoeterwoude-bur- gemeester Detmers, wethouder De Jong en secretaris Wingelaar en een delegatie van de Stichting Idëeel Bouwen, die het project zal gaan begeleiden. Het onderzoek zal zich richten op de financiële en technische mo gelijkheden die er zijn om het complex geschikt te maken voor huis vesting van werkende jongeren. Wat dat laatste betreft ligt het ac cent in het agrarisch onderwijs niet meer op de landbouw maar veeleer op de tuinbouw, in welke sector vol gens de heer Klumpers een scala aan facetten van werkgelegenheid denk baar is. "Als TJ vraagt: is er emplooi voor de mensen die een agrarische opleiding hebben gehad. Ja, die is er. Het is niet meer zo dat we opleiden voor boer of voor tuinder. Je krijgt namelijk geen boerenzoon meer die het bedrijf van vader moet overne men. In het agrarisch onderwijs die naam is meer van toepassing dan land- en tuinbouwonderwijs is een veel groter scala aan moge lijkheden gekomen die vooral gaat in de richting van de dienstverlenen de sector. Ik denk aan de aanleg en het onderhoud van sportveld, aan de hovenierssector, aan dierentui nen enzovoorts. Vroeger lag dat natuurlijk anders. Want wat had Je vroeger in een dorp nou aan plant soenen of sportvelden? Niets toch? Vroeger was het veel vanzelfspre kender dat het agrarisch onderwijs er was voor de landbouw". Proces-techniek Het vinden van werkgelegenheid voor mensen die agrarisch onderwijs hebben gevolgd levert volgens de heer Klumpers in het algemeen geen moeilijkheden op. Toch ziet hij de mogelijkheden en de noodzaak om 't emplooi op een ander terrein uit te breiden. Dat van de bedrijven ."Er ligt een groot terrein braak tussen de technische school en de agrari sche school dat past in de technolo gie. Ik bedoel de verwerking van produkten, waarbij men zowel iets moet weten van de produkten als van de machines waarmee die pro dukten gemaakt worden. Op het ogenblik is ds°r bij de leerlingen weinig belar»- iUng voor. Maar dat Js geen wonder. Het is nou eenmaal moeilijk om belangstelling te hebben voor iets wat Je nauwelijks, kent. Maar in de bedrijven is er een grote behoefte aan mensen die deze kennis hebben. Ik ben benaderd door Leid se bedrijven die zeiden: als Je bij ons honderd man op de stoep zet, kun nen ze allemaal geplaatst worden". De heer Klumpers ziet o.a. moge lijkheden in meelfabrieken en kaas- fabrieken, waarbij het aankomt op kennis van het prödukt zowel als van de manier waarop dat produkt gemaakt wordt. Hij is overigens stel lig van plan om diepgaande excur sies naar dergelijke verwerkingsbe drijven te organiseren om de leerlin gen kennis te laten maken met deze proces-techniek. Belangrijker lijkt vooralsnog het nieuwe gebouw voor de school in Oegstgeest, waarvan de aannemer hoopt het medio november te kun nen opleveren. De heer Klumpers houdt het evenwel op december. De bestaande behuizing komt dan leeg. Maar niet voor lang. Het staat vrij wel vast dat het pand zal worden in genomen door een instituut in Haar lem dat op part-time basis en op mid delbaar niveau een opleiding ver zorgt voor functies in sociale werk plaatsen. ADVERTENTIE VERLOVINGSRINGEN De beste voegloze 14 k. ringen o.a. 1 paar met geslepen zükant 190,— Dit model met briljant 265.— Met 2 briljanten 340,— Gratis graveren. Blijvende service. Desgewenst handgraveren. Ruime keuze in de beste merken. De Koning der Verlovings ringen UW JUWELIER v. d. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3