.fltezfiK agenda Defensienota in discussie Creatief Centrum gaat weer open Deense „Export Oscar" voor Zoeterwoudse firma Codan b.v. Kaartje voor adresboek VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 Vrijdag 65, Oegstgeest. alleenstaanden, 19, Twentwel. sociëteit Herenstraat Jeugdsoclëtelt Time. Willem de Zwijgerlaan. Konlngskerk, Zaterdag Hooglandse Kerkgracht 48, I»e Burcht, grote z 9.30 uur vm.-5 uur r Morsweg 114, Leidse Jeugdschaakso- clëteit, schaaklessen voor beginners en gevorderden van plm. 10 tot 18 Jaar, 3.30-5.30 uur nam. Breestraat 19. Twentwel. sociëteit voor kamerbewoners, vanaf 9 Our nam. Zondag Antonlus Clubbuis. dansen. 8-11 uur Hooglandse Kerkgracht 48, dansen vanaf 8 uur nam. 15, Oegstgeest, sociëteit alleenstaanden. voor kamerbewoners, vanaf 9 uur nam. Maandag Charlotte de Bourbonhof 1/hoek •elsvereniging 'De Wijde svPucht', 9, gebouw Rehoboth, Fotografen Vereniging, SOS-dienst den verkeren Artsen Leiden Wijk I: Morswegkwartler. binnenstad tot Cityring: J. L. Schae- fer. Rijnsburgerweg 11, tel. 50481. Wijk II: Groenoord, Kooi en Mereowijk: A. R. Tegelaar. Burggravenlaan 14. tel. 34092. Wijk Dl: Waard, Professor .in wijk, Tuinstad.swlj kG. Dr de Wingerden. Boshulzerkade 28. tel. t 8. tel. 22208. Leldseweg 66, Apotheken De avond-, nacht- en zondagsdienst der apotheken in de regio Lelden, wordt waargenomen door: Apotheek 'Tot Hulp der Menschheld"._Hool- Eaoht 48. tel. 21060. A Jtweg 4, Oegstgeest, te ~vens op zaterdag otheek Voorschoten, 01717-2525. W ijkverpleging Lelden Zr. E. W. Th Bakker, tel Oegstgeest Interkruis, Lijtweg 7, tel. Voorschoten Gezondheidscentrum, Vd. Waalslaan. tel. 4641. Warmond Zr. N. Portengen Kager- pliein 308, Sassenhelm, tel. 02522-11463. Voor weduwen en weduwnaars Nederlandse Vereniging Begijntje Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging. L Aanvragen liulp bejaarden en lai rlg zieken en gezinsverzorging. 45 tel 49441 (ma t/m vrll 9-1 voorm) Moeders voor moeders Mevr. Zr. E. Janser dUck 32 Oegstgeest Release Hulpverleningsdienst Release, Nleu- va R«n 20» eind augustus gewijzigd I Leidse jongens bekennen tal van diefstallen LEIDEN De Leidse politie heeft twee jeugdige inwoners van deze stad aangehouden, die zich in de af gelopen twee maanden aan tal van insluipingen en diefstallen hebben schuldig gemaakt. Het tweetal heeft tot nog toe al in vijfendertig geval len, waarbij voor duizenden guldens buit werd gemaakt, een bekentenis afgelegd. De diefstallen werden on der meer in winkels gepleegd. De diefachtige Leidenaars, resp. 18 en 21 Jaar oud, bleken ook een vrouw op de Zijlsingel van haar tas te hebben beroofd. LEIDSCH DAGBLAD Uitgave: Leldsch Dagblad B V Witte Singel l - Lelden Postbus 54 - Giro 57055 Telefoon directie en administra tie 01710-25041 Telefoon redactie 01710-21507 Hoofdredacteur Han Mulder Kwartaalabonnement I 31 80 Per Post f 34.20 Jaarabonnement f 116.20 Losse nummers f 04? Abonnementsgelden bij vooruit betaling te voldoen Bil automa tische overschrijving geen ad ministratie- eD incassokosten Nabezorging van 18.00- -20 00 u Zaterdag van 16.00-18 00 u. Telefoon 01710—30500 Redactie Paul Wolfswinkel "telefoon 25260 VOORSCHOTEN Het Voor schotense Creatief Centrum aan de Molenlaan 32 begint volgende week maandag weer met het nieu we seizoen. Het centrum, dat oa. met subsidie van de gemeente Voorschoten, gelegenheid biedt aan iedere Voorschotenaar en de inwoners van omliggende gemeen ten hun creativitet uit te leven onder deskundige begeleiding, heeft de mogelijkheden uitgebreid. Naast de reeds bestaande cursus sen voor jongeren zoals modern ballet, theaterwerkwinkel, kinder - ritmiek en -expressie is er nu ook een cursus jazz-ballet. Ook de ouderen en in het bij zonder de 65-plussers. die moeilijk in de avonduren de cursussen kunnen volgen, krijgen gelegen heid de dagcursussen zoals schil deren. wandkleden maken, kera miek, batikken, tassen, riemen en hoeden maken te volgen. Nieuw is de cursus grafisch werken. waaronder verstaan wordt het vervaardigen van etsen, monotypes of linoleum snijden. Ook zullen er dit seizoen twee cursussen kunstgeschiedenis ge geven worden. De ene cursus be handelt het impressionisme terwijl de andere het surrealisme als on derwerp heeft. Een volledige ca talogus is o.a. verkrijgbaar op het gemeentehuis afd. Culturele Za ken. Leidseweg 29. Het curusgeld is bijzonder laag gehouden, zodat er vrijwel geen finaniciële bezwaren kunnen zijn om de eigen kreativiteit verder te ontwikkelen in het Creatief Cen trum. Bromslot Zoals overal elders worden er In Leiden ook bromfietsen en fietsen gejat dan wel gestolen. De gemeen tepolitiekorpsen hebben een sticker- actie ontketend, getiteld: Denk om Je bromslot". Per maand krijgt de Leidse politie gemiddeld 85 aangif ten van vermiste bromfietsen en on geveer 35 aangiften van vermiste fietsen. Dat zijn cijfers, die zeker de realiteit niet weergeven, omdat veel (bram)fietsbezitters geen aan gifte doen. Politievoorlichter Oudman, heeft 'n grote doos vol stickers naar de diver se scholen gestuurd. Aan leerlingen van 16 jaar en ouder (ja, wat dacht Je) wordt een plakker aangeboden- Ter preventie dus eigenlijk. Een begeleidend schrijven leert on dermeer het volgende. In het kader van de "crime prevention" voert de Leidse politie de actie, waarvoor 5000 stickers zijn vervaardigd. Niet alleen leerlingen van middelba re scholen, maar ook die van dans scholen krijgen er een, evenals win keliers die bromfietsen verkopen. Diefstallen zijn nooit te voorkomen. Daarom wordt er op aangedrongen ten eerste de brommer altijd goed op slot te zetten en ten tweede immer en altoos het verzekeringsbewijs in de buurt te hebben. De Leidse poli tie slaagde erin dit Jaar ongeveer 40% van de ontvreemde bromfietsen te achterhalen, dank zij het verzeke ringsbewijs. Wat betreft de fietsen. Is het nodig dat het framenummer uit het hoofd kan worden opge noemd, anders is het niet mogelijk dat er iets wordt gevonden. Er wordt wel eens geroepen dat de politie niets doet» Dat bestrijdt Oud- 123. Op de radio Leiden komt binnenkort uitvoerig voor in een radioprogramma. De AVRO heeft tegen het 3 oktoberfeest 50 minuten uitgetrokken voor een programma, dat niet over 3 oktober, maar wel over Leiden zal gaan. Al- phenaar Jan Ravensteijn is bezig met de voorbereiding van dit pro gramma, dat op de laatste donder dagavond van september van 7 tot 10 voor 8 de lucht ingaat. Koppensnellers Het zal Je maar gebeuren. Een be woner op een hoek aan het Van Al- phenplein in Leiderdorp constateer de deze week voor de tweede keer dat, als een van zijn serie zonnebloemen uitbloeit, er een vandaaltje of zoiets is, dat met een mes of schaar zijn troetelkind onthooft. En een grote zonnebloem met machtige bladeren, maar zonder bloem, is geen zonne bloem. Begrijpelijk. Vreemde koppensnellers, daar in Leidardoip. LEIDEN Aardig aansluitend bij de actualiteit had de WD afdeling Leiden gisteravond een bijeen komst gepland: A. Ploeg, tweede kamerlid van de WD sprak over defensie. Enige woorden over de in terpellatie gisteren naar aanleiding van Vredelings interview vormden een aardige aanloop voor een uiteen zetting over diens defensienota en wat de WD daarover denkt. WD-er Ploeg merkte op dat Vrede- ling zelf de consequenties had moe ten trekken en weg had moeten gaan "hij had het niet aan het kabinet over moeten laten". De fractie van de VVD in de kamer had met de in terpellatie vooral de bedoeling het kabinet te kapittelen; Vredellng mocht blijven, anders zou ook de behandeling van de defensienota verder uitgesteld worden. Hoewel er de laatste jaren in diver se publikaties aandacht is besteed aan de defensiepolitiek, kwam er toch weinig van de plannen terecht in de praktijk. De nota van Den Toom (1968) heeft nauwelijks iets opgeleverd. Het rapport van de commissie Van Rijckevorsel had weinig affect in 1972. en ook de In datzelfde Jaar door de demissionai re minister De Koster gemaakte no ta met een tien-Jarenplan leverde weinig op door de komst van een geheel ander kabinet. Parlementariër Ploeg was niet te leurgesteld over de nota die minis ter Vredeling in Juli had laten ver schijnen- Hij was het eens met het uitgangspunt: kwaliteit voor kwan titeit. Maar de door minister Vrede ling voorgestelde reductie van de capaciteit kon, volgens hem, niet, zo als later bijgevoegd, afhankelijk wor den gesteld van het overleg in We nen over wederzijdse troepenver mindering (MBFR) tussen NAVO- en Warschaupactlanden. "Om het welslagen van het overleg als uit gangspunt te nemen is onjuist. Er ls geen enkele reden daar op kor te termijn in te geloven". Wat ook gemist werd ln de nota was een analyse van de militair- strategische verhoudingen. In de no ta van 1968 werd deze paragraaf ver zorgd door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken mr. Luns. Het leek kamerlid Ploeg onontbeer lijk om vast te stellen welke taken en dreigingen er zijn (intentions en capabilities)je kunt niet zeggen: zo veel geld hebben we, dat gaan we ermee doen .volgens Ploeg. Zorgen maakte hij zich ook over de motivering in het leger. Hij was bang voor een werknemerwerk gever sfeer, een conflictmodel. Het stakingsreoht en demonstratie- recht achtte hij in een doelgemeen- schap als het leger niet mogelijk zo als in andere gemeenschappen. "De mocratisering is mogelijk, maar wel met het behoud van het specifieke karakter van het leger". Als laatste aanknopingspunt aan de actualiteit kwam de uitlating van fractieleider Wiegel aan de orde. of het kabinet zijn periode zou uitzit ten tot 1977. Een in de goed gevul de zaal aanwezige WD-er betreurde het dat Wiegel als vermoeden had geuit dat het kabinet wel zou blijven zitten; was er nog een mogelijkheid om druk op de regering uit te oefe nen of ze te laten vallen? Hoewel defensiespecialist Ploeg niet dacht dat het kabinet op grond van defen sieproblemen zou struikelen, zag hij toch nog wel mogelijkheden voor een "Nacht van Andriessen". y oorschotense politie pakt Leidse chanteur VOORSCHOTEN Bij de bus halte aan de Voorschoterweg heeft de Voorschotense politie gisteravond een 42-jarige Leidenaar aangehou den die een poging had gedaan een vrouw uit Voorschoten te chanteren. De vrouw ontving dinsdag een brief van de Leidse opperman waarin hij schreef .enige dingen van haar te weten". Hij vroeg een bedrag van f 1000,om te zwijgen. De vrouw zou het geld woensdag om half elf op de hoek van de Mozartlaan Beethovenlaan moeten deponeren. Dit deed ze, maar wel na eerst de politie te hebben gewaarschuwd, die de plek in de gaten hield. De man kwam woensdag echter niet opdagen maar belde later weer het „slacht offer" op. Hij zei dat de plaats niet zo geschikt was geweest en vroeg haar nu het geld in de portiersloge van het (gesloten) zwembad „De Vliet" te leggen. Ook nu kwam de man niet om het geld op te halen. Weer belde hij de vrouw op en sprak nu met haar af het geld bij de bus halte aan de Voorschoterweg op te halen, 's Avonds om acht uur kon de Voorschotense politie de man in rekenen. Tijdens een bijeenkomst op het Ministerie van Buitenlandse Za ken in Kopenhagen met de Direc teur-Generaal G. F. K. Harkof f als gastheer overhandigde de "Landsforeningen Dansk Arbej- de" (Vereniging Deens Fabrikaat) haar oorkonde van verdienstelij ke inspanning voor de Deense export, aan de Nederlandse fir ma Codan b.v. uit Zoeterwoude (Rijndijk). Namens de Vereniging overhan digde de voorzitter, de voormali ge minister van Financiën Poul Möller de oorkonde en de bijbe horende Oscar, voorstellende een meer dan levensgrote ontkiemen de zaadkorrel, aan de heren H. C. Dam en G. J. Hilgevoord, op richters en directeuren van Co dan b.v. Codan b.v. is de modermaat- sohappij van de CODAN-groep, waarin een aantal vennootschap pen samenwerken die zich bezig houden met de ontwikkeling van bouwprojecten en de invoer van materialen voor het interieur hiervan. Al deze activiteiten zijn op de of andere wijze door Scandinavië en wel in het bijzonder Dene marken geïnspireerd. In 1966 werden de eerste par ketvloeren geïmporteerd, en sindsdien wordt door de CODAN- groep jaarlijks voor vele mlllioe- nen guldens aan Deense produk- ten in Nederland verkocht. De Deense export Oscar wordt slechts één keer per Jaar uitge reikt en wat Holland betrèft vond de laatste onderscheiding plaats ln 1971. De ereprijs ls eerder slechts aan 3 Nederlandse firma's uitge reikt. Op de foto: De voormalige ml- nister van Financiën Poul Möl ler overhandigt de Export Oscar aan de heren Dam (2de van links) en Hilgevoord (links). Een 42-jarige inwoonster van Leiden kreeg een hoofdwond en schaafwonden aan het rechterbeen, toen zfj gisterochtend met haar fiets op het kruispunt Kraaierstraat-Le- vendaal onder een auto kwam. De vrouw, die uit de Kraaierstraat kwam. zou geen voorrang aan de automobilist hebben gegeven, waar door het ongeluk ontstond. Ze moest door de EHD naar het Academisch Ziekenhuis worden overgebracht. Het eerste gedeelte van de nieuwbouw van de Kamperfoelie- school in Oegstgeest zal vrijdag 13 september officieel worden ge opend. De opening is vastgesteld op 17 uur. Met groot muzikaal geweld heeft het Leidsch Hoempa Gezel schap gisteravond nog eens de aandacht gevestigd op de (in principe) openlucht jazzmanifes- tatie van Hot House morgen in de Burcht. De muzikanten vertrok ken van de Korenbeursbrug om een korte tocht te maken door de stad. Een tamelijk natte tocht trouwens. (Foto Jan Holvast) Bij WD Leiden man. "De politie rukt wel degelijk uit en onderzoekt de zaak". De be zetting is beperkt op het bureau. Ove rigens neemt het aantal gevallen van "loos alarm" in verband met diefstal, brand e.d. de laatste tijd toe. Dat neemt soms bedenkelijke vormen aan. zo deelt de politievoor lichter mee. (Zie foto). Feest In de speeltuin aan de Schubert,- laan organiseert de speeltuinvereni ging Prinses Beatrix zaterdag een feest ter afsluiting van de activi teiten in de afgelopen zomer. Er komt het kindercircus uit Warmond en daarna kunnen de kinderen net zo veel pannekoeken eten als ze op kunnen. "Prinses Beatrix" kan trou wens nog best meer leden en dona teurs gebruiken. Zij kunnen zich op geven bij het secretariaat: me vrouw v. d. Meeren. Sohubertlaan Portefeuille van openbare werken naar wethouder Thorn OEGSTGEEST Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest heeft de portefeuilles verdeeld. Burgemeester Van Eysinga zal de volgende zaken behandelen: algemene zaken, intergemeentelijke zaken, verkeer en openbaar vervoer, politie, brandweer, bescherming be volking, voorlichting, ruimtelijke or dening. Wethouder Thora, die le loco-bur gemeester is, krijgt openbare wer ken, bouw- en woningtoezicht, beheer en planning zwembad, personeelsza ken en sociale bijstand. Wethouder Temminck krijgt financiën en onder wijs en Gmelich Meyling gaat zich bezighouden met culturele zaken, sport en recreatie, huisvesting, mid denstandszaken, jeugdzaken en maat schappelijk werk. VOORSCHOTEN De gemeente Voorschoten wil eind van dit Jaar een adresboek uitgeven, waarin voor zover bekend naam. titel voor letters, adres en beroep van alle burgers vermeld worden. In ver band met de wet op de bescher ming van de privacy kan de gemeen te alleen een adresboek van de in woner uitgeven, indien iedere inwo ner toestemming verleent. Enige Ja ren terug heeft de gemeente Voor schoten een adresboek uitgegeven, zonder beroepen en dat bleek ln de praktijk minder ge6laagd. Om het adresboek zo volledig mo gelijk te maken, heeft iedere inwo ner een kaartje thuis gekregen met het verzoek de achterzijde te voor zien van personalia en dit kaartje wordt binnen enige dagen opge haald. ingevuld en ondertekend en bijzonder zal gelet worden op de mededeling dat "ondergetekende geen of wel bezwaar heeft tegen ver melding in het adresboek. "Een lan ge weg, maar de enige mogelijkheid om een zo volledig mogelijke perso- nenwegwijzer samen te stellen. Evenals in Lelden het geval is, wordt ook het netnummer van Zoe terwoude Rijndijk met ingang van 27 september veranderd in 071. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Mlchaël Wllllbrordua Adrlanus Oos ten; Robbert Martijn zn v A. W. Ba ren dsz en W. C. Zwitser; Raymond Hendricus zn v J. G. J. Ober en J. S. M. Hageman; Gertrude Alida Lijdia dr v A. van Beelen en L. D. Sip; Blanca Beatrijs Johanna dr v J. A. van der Zeeuw en J. de la Rle; Renske El ine dr v J. Andrlnga en G. M. Kuiper. OVERLEDEN: A.C.A. Hertel (82) echtgenote^ IMIHHHHHHBBiLKiink (74)"echtgenoot van C. Staal; T. van der Weijden (65) echtgenoot van E. M. van Leeuwen; G. J. de Zoete (71) echt genote van J. W. van der Zon; H. de Jong (67) echtgenoot van A. Evers. GEHUWD: F. Ouwerkerk en H. J. Blok; J. J. M. der Hoeven en J. M. A. M. Kneep- - A. C. Neute- •n S. M. P. Strube; R. G. Menger en H. M. Wilbrink; N. A. J. Stouten en M. L. van Hulzen; J. Vlasveld en M. A. van den Berg. ONDERTROUWD: C. G. J. Korte land en A. C. Bok; A. J. Clubavond van DVV ZOETERWOUDE De bij het Christelijk Jongeren Verbond aan gesloten Zoeterwoudse vereniging DW (Door Vriendschap Verenigd) start het seizoen vanavond in Ons Huis met een gezamenlijke club avond. DVV is een club voor Jongens van 8 tot 15 jaar, waarin aan aller lei activiteiten kan worden gedaan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2