Van Meegeren-expositie: kijken en vergelijken 15 tot l8_30 uur< 8e klaase; daR v8 VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 Drie koppen uit de „Emmaüsgan gers'* drie nooit eerder getoonde doekjes van Kan van Meegeren, ma ken deel uit van de overzichts-ex- posiltde in Tilburg van de schilder en meester-vervalser. En als Henk van Ulsen in een gedramatiseerde documentaire Van Meegeren speelt, wordt een dia geprojecteerd van het geheimzinnige „tweede" Laatste Avondmaal, een schilderij dat na 5 december 1947 spoorloos leek. Dat schilderij zelf zou ergens in Neder land zijn, maar is niet op de ten toonstelling. Ook de Emmaüsgangers en het „eerste" Avondmaal - dat voor 1,6 miljoen naar de verzamelaar D. G. van Beuningen ging - ontbreken. Het cultureel oentrum De Konings wei wil door deze expositie t publiek in de gedegenheid stellen „zelf een antwoord te vinden op de vraag, of Van Meegeren 'n middelmatig schil der af een mikkend genie was". Daar om zijn de wenken niet op kwaliteit geselecteerd. Wat die doelstelling betreft zou de expositie overbodig zijn. Reproduc ties van het befaamde „Hertje" zijn destijds ln 200.000-voud verkocht! Blij kens de expositie had die virtuoos overmatig het talent om „het pu bliek" te behagen. Naar believen kon hij breed of fijn schilderen. Hij maakte zoete kinderportretten, ont stellend sentimentele moeder-en- kind voorstellingen en - er is geen andier woord voor - geiïige naakten, die evenzeer de noblesse missen van Sierk Schröders naakten als de brutale vitaliteit van Kees van Dongen. En dikwijls verviel hij in een trant die doet denken aan een toenmalige Miss Blanche-sigaretten- reclame, of in de onvervalste kitsch. Hoe „knap" dat alles gedaan is, wordt nog eens duidelijk als men zijn werk vergelijkt met een stel onechte Van Meegerens op de expo sitie: ook de vervalser werd ver valst! Deze oppervlakkige Van Meegeren stelt ons niet voor een raadsel. Hij is evenmin interessant als de be hendige maar doorzichtige vervalser van een aantal Vermeers en De Hoochs. Maar merkwaardig is het, dat dezelfde man het uitnemende portretje heeft geschilderd van me vrouw Quartero - zes Jaar na de dood van deze vrouw die hij maar tweemaal had gezien. En het blijft verbijsterend dat hij die Emmaüs gangers van Boymans-van Beunin gen kon maken. Wel op de expositie is het schilderij „Christus en de overspelige vrouw", dat voor de nazi-chef Hermann Goering werd gekocht door Alois Miedl, tijdens de bezetting beheer der van de kunsthandel Goudstik ker in Amsterdam. Het was die transactie, waarvoor Van Meegeren na de bevrijding werd vervolgd. In zijn verweer kwam hij toen met de onthulling, dat hij dat en andere schilderijen vervalst had. Het Goering-doek is zeer nauw ver want aan de Emmaüsgangers, maar toch veel minder geloofwaardig als een 17de eeuws werk. Het is alsof de Christus op dit doek en de vrouw huMMend een komedie op voeren. waar de twee omstanders een vermoeden van hebben. Op de expositie hangt er een vervalsing naast, die goeddeels een copie is van een bestaande Vermeer. Het koptype van de overspelige vrouw is verwant aan dat van het vrouwtje op de copie. Als men de amstredïge chemische analyses teratfde laat, kan er geen redelijke twijfel aan zijn, dat de „Overspelige vrouw", de .Em maüsgangers" van dezelfde hand zijn - de hand die ook de thans opgedoken drie Emmauskoppen schilderde en met „Han van Meege ren" signeerde. Maar met de Em maüsgangers heeft de schilder zich zelf overtroffen. Niet alleen zijn vervalsingen zijn „van een ordinaire geest doortrokken", dat geldt voor het overgrote deel van zijn werk. Höt geUdlt helemaal niet voor de Emmausganger" De tentoonstelling in de Konings wei, Koningsplein 1 nabij het nieu we Tilburgse stadhuis, blijft tot 13 oktober. Openingsuren: zater- en zondagen van 11.30 tot 16.30 uur en donder- en vrijdagsavonds van 10 tot 21.30 uur. DOLF WELLING Een van de werken van Han van Meegeren die op de expostie in Tilburg te zien zijn. i feestdagen 15 uur de geschiedenis tot 19.45 uur: kinderafdeling dag. tot 14.45 uur en v 18.45 tot 19.45 Kraamafdellne- dae van 16 tot 16 t en van 18.45 tot 19.45 uur; Kinderaf deling dag. van 15 tot 18.30 uur. Endegeest: dinsdag en vrijdag 18— 14.3C uur; *s zondags 11—12 uur en 14—15 uur; eerste klasse: de gehele 't Hoff tentoonstel- T en toonstelli ngen Pieterskerkgracht 9: Expositie „Ars tentoonstelling Jk zie. Ik zie. Aemula Naturae". Openingstijden: dag. Haarlemmerstraat 27. „Bekijk t ook ziet". vanHaver Tot 31 augustus. Galerij t Hoekje bU de Pomp. Dorp straat 38. Warmond. Tekeningen, olie verf. acrylpastel van H. v. d Lee Tot en met 14 september. Tentoonstelling "Zuid- q Nat. Expositie Jenny Pleur, pren- Van 30 aug. tot 27 sept Rijksmuseum van Oudheden Leidse bioscopen lenburg 28) Werkd 10 binet Gaper Wisselende expositie dl t/m za 2—6 80 uur nam do boven dien 7—0 uur nam Galerie De Luwte. Baljuwstraat. Kat- Wllk aan Zee expositie van schilderijen 7.00 en 9.15 uur. zo. ook 4.45 uur. 18 Jaar. Camera "The way we were", dl. ook 2.30 uur, 14 jaar! Klnderma- tinee: "Winnetou tegen de despera- trlple echo", vr. en zat. 24.00 uur. 18 Jaar. Trianon "Ben Hur", dag. 2.00 en pad", dag. 7.00 ook 2.30 uur. 18 Jaar. openingstilden 7—0 f zondag en dinsdag gesloten) Galerie-Bibliotheek „Luifelbaan 1, Waasenaar. Tentoonstelling van he dendaagse Vlaamse kunst en Willem W gner-schllderljen. Van 31 aug. t/m 20 sept. Openingstijden van de biblio theek. Zondags gesloten Rijksmuseum vaD Natuurlijke Hls- Peter Nachtvoorstelling: "Blue Movie", dag Annakllnlek: Klasse afdeling van 11.00 tot 12.00 u. van 13.30 tot 15.30 u. van 19.00 tot 20.00 u. Derde klasse van 13.30 tot 14.30 u. van 18.80 tot 19.30 u. Avondbezoek voor de kinderzaal. uit sluitend voor de ouders, alleen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 15.00—16.00 uur 18.30—20.00 uur Voor de prematurenafdellng gelden de volgende bezoekuren (alleen voor oudere) Maandag t/m vrtldag: 18.30—18.45 uur Zaterdag en zondag: 15.30—15.45 uur Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan, kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. 11.30 uur, 18 Jaar. Bezoekuren Ziekenhuizen Diaconessenhuis: Middagbezoekuur: Avondbezoeku Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11—11.30 13.30—14.15 en 18.30—19.30 u.; 3e klas Kinderafdeling dage- echtgenoten 1920 u.; Kinderafdeling oudere zondag 14.00—16.00 overige familieleden. Kinderen beneden 15—16.30 u. alleen 14 Jaar hebben naeren oeneaen i i i o l i l toegang op de L»eluidshinder Dchiphol maandag tot tingen. Volwassenen dag. v. 11.15 tot 12.00 uur van 14 tot 14.45 uur en van Kr aam afdeling Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het Informatiecentrum Geluids hinder Schiphol (020—175000). (?W temvs ZK.H. prins Alexander, die zich thans te Petersburg be vindt, is door Z.M den Keizer aller Pussen tot kolonel van het Russische regiment "Ko ning Willem III der Nederlan den Benoemd ter gelegenheid van zjjn geboortedag op 25 au- gusfis 11. De naam van het re gimen' heelt tot ie vergissing aanleiding gegeven, dat niet pri i» Alexander maar ome Komng tot kolone' van dat re giment benoemd was. (Adv.) Derde Eeuwfeest van Leidsns Ontzet. Muziekuitvoe ring op 7 October 1874 "s avonds te 7 uren, in de Hoogland- sche Kerk te Leiden, onder di rects van den heer A J. Wet- rens. Koor en Orkest bestaan uit 450 Leden. Programma: Feeitouverture; Leidens Ont zet van R. Hol; Dettinger "Te Deum" van G. F. Handel. Toe- gan isprijs f 1.40. Plaatsen kun nen van 15 September tot en met 6 October e.k. tegen beta ling van 10 Cents voor elke plaatsicaart, besproken worden bij de Kunsthandelaren Johs. J. Eggers (firma Srhreuder en Van Baak) en P Engels en Zoon te Leiden, bij wie Tekst- boekles verkrijgbaar zullen zijn. Sovjet-Unie houden de invallen van gewapende benden op Pools gebied aan. De laatste dagen hebben drie invallen plaats gehad, mei de gebrui kelijke pluderingen en wreed heden jegens de inwoners. Het onderzoek heeft niet alleen aangetoond, dat bolsjewistische overheids personen tot deae aanvallen opstoken, doch ze ook steunen door den aftocht van de bende te iekken door het vuur van hun-geregelde troepen Gevan gen genomen bendeleden heb ben verklaard, dat hun bende te M<nsk eenige maanden ge oefend was door officieren van het roode leger en voorzien was van machingeweren, karabij nen, vlammenwerpers, hand granaten, enz. PANDA EN DE SPOOK-SPROOK 18 126 Zodra het benzineblik vol was, stapte Panda met Sjors Oliegoed naar de bushalte. Waarom trilt uw olie-wichelroede niet meer?" vrctrg hij. ,Jk heb toch heel wat benzine bij me!" "Ah - maar dat zit niet onder de grond", verklaarde zijn metgezel. "Mijn peilstok is alleen ge voelig voor ondergronds zwart goud, zie?" Panda kreeg geen tijd om hem verder uit te horen, want op dat mome nt naderde de bus die hem naar de eenzame streek zou voeren war zijn autootje stond. Hij slak zijn hand uit om af scheid te nemen, maar daar wilde de vreemdeling niets van we ten. "Ik heb vandaag toch niets te doen" zei hij. "En daarom zal ik graag van uw vriendelijk aanbod gebruik maken om mee te reizen partner. Dan zie ik wat van hei landschap en mis schien vind ik ergens een oliebron". Dat was gezellig en het was alleen jammer dat Sjors zijn geld vergeten was, zodat Panda zijn buskaartje moest betalen. PANDA STRIPBOEKEN; 2 of 3 complete verhalen. Nu aan de balie van uw krant voor f. 6,90 per deel. I De avonturen van Jommeke Met Fifi op reis Kooktip CORNEDBEEF SNACKS Druk corned beef met ;n varëc fijn en menig er worcestersaus naar smaak door. Reken op minstens 2 theelepels op 100 g cornedbeef Strijk het mengsel tussen sneet jes gesmeerd wittebrood druk deze goed op el kaar. Klop een ed los met beetje melk en haal de boterhammetjes er doorheen. Laat vooral het ei er even in trekken, de boterhammetjes bedde zijden in ruim boter goudbruin. U kimt varieren door Worcester- te vervangen of aan te vullen met mosterd en geraspte of fijngesneden radijs. FRÉD BASSET (KLEINE VAART) Anaa Broere 4 vn Rotterdam nr Huh. Breevliet 4 vn Algiers nr Sfax. Dutch Faith 4 vn Rotterdam nr Ant- Dutoh Mate 4 vn Malmoe nr Helsin ki. Fiducla 4 te Amsterdam. Louise Smits 7 te Marseille verw, Majorca 4 te Figueira da Poz. Marie Christine 3 te Oestrand, Markborg p 5 Brunsbuettel nr Aalsum 4 t.a. Lake Ontario, AchLIles 5 te Savannah. Acmaea 4 vn Kopenhagen nr Rotter dam, Amersfoort 4 vn Cristobal nr Baraan- quilla, Ares 4 235 w Landsend nr Hamburg, Goeree 5 te Koeweit, Dooklift-1 2 3000 nnw Paas ell. nr Pto Rico, Doelwljk 5 225 zw Adelaide nr Syd- Asiam Endeavour 4 te Brisbane. Barendrecht 3 500 z Manzanillo Guif Hollander 4 te Immingham, terdam, Periceis 4 te Pto Cortes. PoolotOT 4 vn Las Palmaa nr Uvorao, Sadand 4 te Rotterdam Scheldeiloyd 4 vn Casablanca nr Marseille, rpTffir*4 /iSSE M^U1* Bilderdljk 5 vn Rotterdam nr Savan- Karakorum 6 te Rotterdam, Castilla 5 te Almireame. Katelysia 5 vn Port Sudan nr Mena tyluoto, Susanne Loenborg (GROTE VAART) Chevron Nagasaki 4 vn Rastanuranr Kerm la 5 vn Curacao nr Punta Oar Amsterdam Chevron Naples 4 100 zo Colombo i Straat Chatham 5 185 nno Darwin nr Surabaja, Straat Lombok 4 158 n Seychellen nr Honkong. Straat van Dlemen 4 480 nw Diego nr Singapore, Tel ana 5 rede Casablanca. Thameshaven 4 te Hamburg. Trident Rotterdam 4 vn Punta Car- don nr Barranqullla, Jlysees 4 te Genua .Vonooobo 5 te Singapore Marlnula 4 110 zw Comoren nr Rot- Zuido-kerk 5 te A&rhus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 25