Inflatie, werkloosheid en greep op de investeringen NKV noemt elementen centraal akkoord KVO: middenstand in rampzalige situatie IBB niet tevreden TUC opnieuw tegen Engeland in de EG Koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 UTRECHT Beteugeling van de inflatie is volgens de voor zitter van de Industriebond NKV, de heer P. Brussel, de be langrijkste overweging van de vakbeweging om de mogelijk heid van een centraal akkoord voor 1975 in overleg met werk gevers en regering te bezien. „Het voortduren van de inflatie betekent", aldus de heer Brussel, „niet alleen dat de door ons gewenste uitbreiding van de collectieve voorzieningen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt, maar zelfs dat de handhaving van de bestaande voorzieningen wordt bedreigd". Verder vereist doeltreffende bestrijding van de onaanvaardbare grote werk loosheid een gemeenschappelijke aanpak. De heer Brussel, die sprak op een vergade *ing van de centrale raad van de Industriebond NKV, bena drukte aa^ het de vakbeweging bij de onderhandelingen om een cen traal akKoord niet alleen gaat om een loonbele'd maar om een inkomensbe leid tezamen met een investeringsbe leid. Stijging van de produktiviteit per werknemer als gevolg van investe ringen, die tot ontslag van werkne mers leiden, zonder dat nieuwe werkgelegenheid wordt geschapen, noemde hij "economisch gezien wel licht een goede zaak, maar maat- schappe'ijk en sociaal een zeer slech te". Hij vond dat de ondernemers "die zo vaak neggen zich van hun maat- schappel jke verantwoordelijkheid bewust te zijn", zich die overweging mogen aantrekken. Het zou hun be- reidheil moeten aanwakkeren tot reëel overleg over afspraken voor 1975. In plaats van de ondernemersvrij heid om te investeren als een soort heilige koe te zien, waar verder nie mand (overheid noch vakbeweging) aan ma? komen, zou men zich vol- eens de l.eer Brussel eens moeten af vragen of invloed van de gemeen schap op het investeringsbeleid niet zou kunnen leiden tot een grote ge meenschappelijke verantwoordelijk heid voor investeringen, waarbij ge- Vaargeul bij Bingen Gisteren is bij Bingen een 120 meter brede vaar geul opengesteld waardoor het ge- vaarlUkste knelpunt voor de inter nationale Rijnvaart opgeheven is. De aanleg van de geul heeft acht Jaar geduurd. WEERRAPPORTEN VAN HEDENMORGEN 7 ÜDB i a Hb s e min. i gister» neersl 24 uv Amsterdam regenbui 17 13 27 De Bilt regen 18 13 19 Deelen regen 20 13 20 Eelde geh. bew. 16 13 19 Eindhoven zw. bew. 24 13 16 Den Helder zw. bew. 15 13 35 Luchth. Rtd. regenbui 18 13 19 Twente regen 22 13 14 Vlissingen regenbui 18 13 18 Zd. Limburg regen 24 13 16 Aberdeen zw. bew. 16 9 2 Barcelona zw. bew. 19 0 Bordeaux regen 28 13 6 Brussel geh. bew. 22 12 19 Geneve zw. bew. 27 16 0 Helsinki regen 19 14 27 Innsbruck onbew. 25 11 0 Kopenhagen regen 17 16 7 Lissabon regen 24 17 03 Londen onbew. 16 11 11 Luxemburg regen 25 11 2 Madrid h. bew. 30 16 0 Mallorca onbew. 31 23 0 Oslo zw. bew. 17 7 11 Parijs zw. bew. 26 12 9 Rome 1. bew. 28 16 0 Split onbew. 29 15 0 Stockholm zw. bew. 16 14 1 Wenen onbew. 25 12 0 Casa Blanca zw. bew. 24 17 0 Istanboel h. bew. 26 Las Palmas zw. bew. 25 21 0 Tel Aviv onbew. 30 21 0 Tunis h. bew. 18 lijkelijk rekening wordt gehouden met een redelijk rendement en een doelgeriite bestrijding van de struc turele werkloosheid. Voortduring van de afwijzing van elke invloed van bui tenaf op de investeringen zal volgens de heer Brussel tot steeds scherpere tegenstellingen in de samenleving leiden. De werkgevers zijn volgens de heer Brussel niet consequent in hun af wijzing van overheidsinvloed. "Bij de strikt principiële afwijzing van deze invloed bil investeringen, hebben wij meerma en en in toenemende mate moeten rvaren, dat wel een beroep op de overheid wordt gedaan in ge vallen, waarin het gevoerde onder- neminn?leid de onderneming in moeilijkheden heeft gebracht. De voor de hand liggende conseqentie van de principiële stellingname bleek in die gevallen niet zo voor de hand te liggen. Dan werd weer wel een be roep op net gemeenschapsbelang ge daan: het behoud van de werkgele genheid". aldus de heer Brussel. Salt-bespreking spoedig hervat WASHINGTON (APP) Over ongeveer twee weken zullen de Ver enigde Staten en de Sowjet-U^e, na een onderbreking van een half jaar, hun onlerhandelingen hervatten over beoerking van de strategische bewapening (SALT), aldus is giste ren in Washington vernomen van de zijde van het ministerie van Bui tenlandse Zaken. Het Witte Huis, zo voegde men er aan toe, zal waarschijnlijk vandaag de Juiste datum bekendmaken van de hervatting van de SALT-2, die gaat over de kwalitatieve beperking van de kernwapens. De besprekingen van "de grote twee" in Genève werden in maart j.l. opgeschort in afwachting van de top Nixon—Brezjnew in Juli, die even wel niet heeft kunnen leiden tot het begins akkoord, dat nagestreefd werd als grondslag voor besprekin gen over de offensieve bewapening. LEIDEN Tengevolge van de al gemene teruggang in de bouw heeft ook de IBB-de Kondor-groep in het eerste halfjaar 1974 teleurstellend gewerkt. De omzet is achtergebleven bij de prognose, die een gelijke ten dens deed verwachten. Verwacht wordt dat de resultaten van de nieu we activiteiten (projectontwikkeling) de gevolgen van deze teruggang in het tweede halfjaar zullen opvan gen. De bezetting wordt in overeen stemming gebracht met de ontwik kelingen. aldus een communique. Een woordvoerder van het bedrijf kon geen enkele preciering geven van cijfers e.d. Wel zei hij desge vraagd dat het "mogelijk is dat de personeelsbezetting wordt aange past". AMSTERDAM De economische deskundige van het Koninklijk Ver bond van Ondernemers in het Mid den- en kleinbedrijf (KVO). drs. L. Vonk, heeft de inkomensontwikke ling in de middenstand desastreus genoemd. "Voor het hele midden- en kleinbedrijf wordt in 1974 per mid denstander een inkomensgroei van een half procent nominaal verwacht bij een verwachte prijsstijging van 10,5 procent", aldus drs. Vonk die gistermiddag in een vergadering van de Amsterdamse Kamer van Koophandel over de positie van de middenstand sprak. Als oorzaken van de slechte gang van zaken noemde hij de inflatie, de toenemende druk van belastingen en sociale lasten, de loonontwikkeling tesamen met de prijspolitiek van de regering, de vestiging van grote su permarkten buiten de bebouwde kom en de achteruitgang van de koopkracht in de saneringsgebieden door het wegvloeien van de bevol king. Volgens drs. Vonk Is er voor de mid denstand zeker nog een toekomst weggelegd, maar daarvoor zijn wel een aantal maatregelen nodig. De loonontwikkeling in deze sector zou niet meer gebaseerd moeten zijn op de gemiddelde produktiviteitsstijging in ons land, maar op de stijging in de middenstand zelf. Hij acht- CENTRALE REGISTRATIE ONGEVALLEN te voorts fiscale en sociale tegemoet komingen noodzakelijk. Ook zou de overheid in haar prijsbeleid reke ning met de middenstand moeten houden door uit te gaan van een re delijke inkomensgroei bij de vaststel ling van het prijsniveau. Werkonderbreking bij de Hoogovens IJMUIDEN Het werk in de tweede cokesfabriek van Hoogovens te IJmiuden is gisteravond enige tijd onderbroken geweest doordat zeven batteriimachinisten het werk neer legden. Na een gesprek met verte- genwoocvaigers van de ondernemings raad en de vakverenigingen zijn zij weer aan het werk gegaan, op voor waarde, dat Hoogovens vóór 19 sep tember met de vakbonden heeft ge sproken over de functie-indeling van de bedieningslieden batterijmachines in de coaesfabriek twee. Dit contact moet lopen via districtsbestuurder Tuinenburg van de Industriebond NW. Hoogovens heeft dit gister avond bekend gemaakt. MARKTBERICHTEN LEIDEN Leidse Coöp. Groenten- en fruitveiling 6 september appels 29—47; peren 47—62; aardap pelen 15—18; andijvie 2639; augur ken 56; pronkbenen 70—90; snijbonen 110—155; stambonen 95; postelein 55 63; prei 3040; spinazie 77; spruiten -79; 67; 270—285; 1 derij 3040; peterselie 1314; selderij 1622; paprika kg 4355; st. 1527. Katwijk aan den Rijn, groentenvei- Waspeen per kist AI 420—630; All 280600; BI 860—1000; Cl 360540; In de Beatrixhal van het Jaarbeurscomplex in Utrecht werd gisteren een dekenshow gehouden als voorproefje van de najaarsbeurs, die overmorgen van start gaat. Het geboden kijkpakket was, wat de kwaliteitstest betrof wel aan enige restricties gebonden. Beursoverzicht KNSM sleept andere rederijen mee omhoog AMSTERDAM (ANP) Het gun stige halfjaarbericht van de KNSM Group is op de beurs goed ontvan gen. Het viel bovendien in een wat beter beursklimaat. Bij opening be stond veel belangstelling voor aan delen KNSM' en na enig loven en bieden kwam een openingskoers tot stand die f 6 boven de vorige note ring lag op f 114.50. De andere rede rijen werden door deze ontwikkeling gunstig beïnvloed. Zo ging Van Om meren f4 omhoog naar f314,- steeg ScheeDvaart Unie f2,20 tot f123 en ging HAL eveneens f2.20 hoger in andere handen over op f 71,50. De in ternationals vertoonden in navolging van Wall Street een vastere tendens maar tot grote koerswinsten kwam het niet. In de eerste plaats was men in Amsterdam donderdag al vooruitgelopen op een herstel in Amerika en verder heeft men de herstelpogingen in Wall Street die vaak na een dag al weer stuksloe gen. Philips begon 80 cent hoger op f24.80 en eenzelfde avance was weg gelegd voor Hoogovens op f66. Akzo verbeterde 70 cent tot f52.90. Unile ver was twee kwartjes beter op f82 en Kon. Olie trok drie dubbeltjes aan tot f73,40, terwijl KLM fl in her stel trad op f44. In de cultuurhoek was Amsterdam Rubber f4,50 be ter op f 215 en steeg Dell 80 cent tot f 100,80. Verder klom Heineken met f4 tot f150. De staatsfondsen open den gemiddeld twee dubbeltjes la ger. BRIGHTON Het Britse vakver- leider van de bond van leidingge- bond TUC heeft zich gisteren op het vend technisch personeel, die zei dat Jaarlijks congres in Brighton op- het geschatte aandeel van Engeland nieuw verzet tegen het lidmaatschap voor het op gang houden van de "tot van Engeland van de Europese Ge- een monsterlijke vorm opgeblazen meenschap. bureaucratie" in Brussel voor 1975 Met overgrote meerderheid, op 325 miljoen pond sterling wordt schaarden de afgevaardigden zich geraamd, achter een motie waarin een zo snel mogelijke opzegging van het EG-lid- maatschap wordt geeist. De indiener van de motie, John Bar ton van de bond van hoger transport- personeel, verklaarde bij de ver dediging van zijn voorstel dat hij niet gelooft in de mogelijkheid de toetredingsvoorwaarden alsnog zoda nig te laten veranderen dat Enge land in de EG zou kunnen blijven 7 en daarbij zijn noodzakelijke soeve- Cf 111 TTi 71/1 pr reiniteit over het volk en het parle- KUIL IllllUXVI ment kan behouden. Scherpe kritiek kwam ook van de Trr ,1HC, van Clive JenUna, lav.oedrij* produkten is het grondstoffenver bruik en dus ook de afvalproduktie met 30 tot 50 procent terug te bren gen. Die economische levensduur door op de produkten heffingen te leggen en een onderhoudsindustrie van de t*£he «^CoTwr breneen met de gelden uit tember een 24 uursstaking houden. A,dus te utrecht m-, ,r. W. J. Verbruik van grondstoffen Stakingen in Peru De arbeiders in de metaal-industrie in Peru en bij de douane zijn gisteren voor onbepaalde tijd in staking gegaan. De communis- Vondsten in Oeral Oudheidkundi ge vondsten bij de rivier de Soswain de midden-Oeral schijnen de stelling van Russische geleerden te bevesti gen dat in dit grensgebergte tussen Europa en Azië al 17.000 Jaar geleden De heer Beek zag nog woonden. Volgens het pers- heden om grondstoffen bureau Tass zijn daar voorwerpen zoals bijlen, deren van holenberen en ren aangetroffen. Beek, voorzitter van de directie van Van den Bergh en Jurgens bv op een bijeenkomst over "levensduurver lenging als mogelijkheid van effi cient grondstoffenverbruik". mogelijk- energie te stenen sparen. Zo meent hij dat n ook been- tot 50 procent besparing kan worden andere die- gevonden door vergroting van een doelmatiger produktie. HEERLEN Met ingang van 1 Ja nuari zal de Verkeers Ongevallen Re gistratie, een dienst van het ministe rie van Verkeer en Waterstaat be ginnen met haar werkzaamheden. Die houden onder meer in, dat voortaan alle ongevallen in Neder land centraal in Heerlen zul len worden geregistreerd. Daartoe zullen de politiekorpsen van gemeen te en het rijk via standaardformulie ren gegevens verstrekken. Tot nu toe kwam er via het CBS van tijd tot tijd wel een overzicht binnen, maar, afhankelijk van de verstrekte gege vens. konden deze overzichten nau welijks aanspraak maken op volledig heid. De diverse instanties zullen nu op de standaardformulieren onder meer de aard van het ongeval en de aard van de weg vermelden. In Heerlen zullen dan deze gegevens worden ge bundeld en later worden gekoppeld aan een via de computer verkregen systeem van gecodeerde straatnamen. De uitkomst moet dan kunnen lei den tot een inzicht, waar en op wel ke manier maatregelen moeten wor den getroffen. Bij de Verkeers Ongevallen Regi stratie zal plaats zijn voor ongeveer 75 ex-mijnwerkers en beambten. Kinderen omgekomen Zes Poolse kinderen die gisteren een uitstapje maakten in 't gebied van Warschau zijoi in een zandgroeve bij de stad Zy- rardon om het leven gekomen. De kleintjes maakten deel uit van een groep van 120 kinderen, allen leerlin gen van een kleuterschool. Onder lei ding van een leidster gingen 28 kleu ters naar een zandgroeve, waar de grond plotseling onder hun voeten in stortte. Acht kinderen werden bedol ven. Twee van hen hebben het er le vend vanaf gebracht. Waterzuivering Tegen het eind van dit jaar zal een gigantisch wa terzuiveringscomplex van het chemi sche concern BASF A.G. in Ludwigs- hafen aan de Rijn voltooid zijn. Dan zal het afvalwater van het Duitse be drijf, dat aan de Rijn een der groot ste aaneengesloten chemische com plexen ter wereld heeft, voor onge veer 90 pet worden gezuiverd, alsme de het water van de stad Ludwigsha- fen (180.000 inwoners) en in een later stadium dat van het 40.000 inwoners tellende Frankenthal. samen overeen komend met een watervervuiling door 8 miljoen cessebonen 130; spitskool 23—33; ker vel 42; peterselie 16; krulpetereelie 17 34; prei 27—40; selderie 1328; sla 7—13; aanvoer waspeen 125.000 kg. bloemkool: 7300 stuks, boepeen: 2300 2540; arthur sim 23 39; shocking 1930; keefer 22—33; gemengd 24—35; orchid beauty 41—86; pr. ann 2025; yellow sim 3449; tangerine 29—50; vertakt 27—43. - 45100; bridal gr, bi.: pink 16—28; carina 24—41; carla 29— 63; c. princess 1419; dr. verhage 2564; furore 18—83; nordia 1529; peer gynt 60—100; pink sensation 27 53; roselandla 1420; sonia 2880; sonora 15—21; super star 41—105; lllona 2856; white master p. 39—76; geh. duisberg 2145; Jelico 2556; g. fantasy 1628; prominent 2339; magie moment 1624; la minuette 46—95. rozen kl. bl.: carol 12— 17—32; evergold 15—27; 2034; marimba 1630; 1627; golden belinda 1421; red garnette 13—25; roswytha 10—15; spa* nish sun 10—18; rubinette 18—32; zorina 914; mercedes 4168. diverse bloemen: alstroemeria 6uxio; anthurium 140240; calla 48155; chrys. m. gr. gr. 2950; Jaarrond 115 225; tros 75123; cyclamenbloemen 90145; euphorbia fulgens 48100: freesia 105—340; dubbel 240—430; 105—170; overige 140—250; lelies kelk 40—70; tak 100—210; neri- ne 105270; litris 115—235; ornitho- galum 140—220; strelitzia 210—340; vallota 85160; snij groen 85190. RIJNSBURG bloemenveiling 5-9-'74. per stuk: alstroemeria 25; anjers am 24; anthurium 1.25; anemonen 8; as ters 4; chrys. gepl. nc 28; Jaarrond 46; wirral supreme 10; dahlia 8; gerbera 28; gladiolen 14; colvillei 27; nanus 12; hellanten 12; lelie kelk 34; tak 11; liatris 11; ornithogalum 7; rozen gr. bl. 24; kl. bl. 10; scablosa 9; anjers 1.19; Jaarrond planten 1.83; _nen 67; chrys. .78; freesia 1.04; nargriet 91; snij gr i div. snijbloemen 1.09. I Coöp. Veluwse eierveiling Barneveld. redelijk. Prijzen (In 10.31; 'van 55 gram 11.72;" 14.13—14.28; van 65 gram 15.48—16.32. Eierveiling: Aanvoer 1.480.202 stuks, stemming matig. Prijzen (in guldens 100 stuks)eieren van 5152 gram ,n 5758 gram 12.72; van 62 14.63; van 67—68 gram 16.81. ;t: Aanvoer ca: 2.400.000 stuks, handel redelijk. Prijzen (in guldens 100 stuks)eieren van 46—48 gram •—10.00; kg-prijs 2.06—2.08; eieren 5054 gram 10.50—11.50. kg-prijs i2.13; eieren van 57—61 gram So—14.75, kg-prys 2.25—2.42; eieren 6467 gram 16.00—16.75 kg-prijs VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 AKZO f20 52.2 52.8 ABN f 100 210 211.5 AMRO f 20 55 54.9 A dam Rubb f750 220 215 DeU Mi) f 75 100 100.5 Dordtsche P. f 20 94 94.7 Dordtscbe P. pref 93 93.5 Heineken I 25 146 150 Heineken B. f 25 138.1 142.5 HAL Hold f 100 69.3 71 Hoogov t 20 65.1 661 HVA Mijen. 59 58.9 HVA a en ree. 59 KNSM cert, t 100 108.5 115 KLM t 100 43 43 Kon. Olie I 20 73.1 73.1 Nat. Ned f 10 57 57 Ommeren eert. 310 312 Philips f 10 23.8 24.6 Robeco f 50 153 152.5 Rolinco f 50 97.5 97 Scheepv. On. f 50 120.8 123 Unilever t 20 81.5 82.1 Mees en Hope 106.5 107 Ned. Krediet B. 33 33.2 NMB 128.5 130.5 Slavenb. Bank 2110 2150 id. cert. 211 215 Fr. Gron. Hyp. B. 72.6 73.2 Tilb. Hyp. B. 95 99 W.-Utr. Hyp. B. 260 256 Scheepv. Ned. 2600 2550 Handel, industrie dlv. Bank-, crediet- en verzekeringswezen AMEV Ami as Asst R'dam Ennla Asd. Chem. Farm. 256 256 Ahog Bob. 33.5 35 Albert Heijn 44.5 43.5 Am as 28 28.5 Asd. Droogdok 120 Asd. Rijtuig 133 133 Aniem Nat. 21.7 21.6 Arnh. Sch.b. 132 134 Asselberg 820 800 Audet 185 182 Aut.-Screw W. 160 150 Aut. Ind. Rt. 1100 1090 Ballas t-N. 28.5 32 BAM 66.2 66.6 Batava 720 700 Batenburg 2155 215.5 Beek Van 107 114 Beers 64.6 64.5 Begemann 86 87 Bergoss 238 235 Berkel Pat. 130.1 132.5 BliJdensteijn 590 590 Boer Drukk. 182 184 Bols 97.7 97.5 Borsumi) 78 80 Giessen 475 493 Bos Kalis 76.1 79.5 Gist. Broc. 68.1 69.5 Bnk. Onr. Zaken 308 309 id. cert. 68.1 69.5 Braat Bouw Mg. 341 342 Goudsmit 194 102 Bredero v.g. 1540 1520 Grasso 118.5 115 id. cert. 1490 1470 Grinten 1722 1725 Bredero Vb. 387.2 Grofsmederij 129 130 id. cert. 384.5 386.5 Biihrmann-Tett. 69 id. cert. 695 69 Hagemeijer 95.2 96.5 Calvé Delft cert. 102 110 Hambro OCC 70 35 id. 6% cert. 1055 1055 Helma Hold. 34 138 Centr. suiker 665 670 Hero Cons. 138.2 id. cert. 665 670 Heybroek 76.3 Ceteco 158.5 160 Hoek's Mach. 78 216 id. cert. 158.5 160 Holec 215 46 Chamott 50.7 50 H. H Beton 44 44.5 Cont. Br. Tr. 51.2 51.5 Holland Beton C 55 Clndu-Key 11.5 11.5 ICU cert. 61 59.5 Crane Ned. 650 680 IHC Holland 21.5 22.3 Desseaux 68.5 69 Indus. MiJ. 187 187 Dikkers 44 44 IBB-Kondor 462 412 Interlas 128 125 Internatio 51 50.5 Dr. Ov. Houth. 220 212 Inventum 705 712 Droge 1340 1330 Kappa 197.5 200 Duiker App. 401 400 Kempen-Begeer 90 90 Econosto 39 39.8 Key Houth. 2710 Elsevier 415 405 Kiene S 234.5 233 id. cert. 412.5 402.5 Kloos 117 110 EMBA 224 230 Kluwer 84 86.8 Enkes 63.5 62.5 Fokker 29.5 29.9 Ford Auto 365 370 Kon. Bijenkorf 70 Furness 82.5 82.5 id. cert. 68.5 68.5 Gamma H. 43.6 45.7 id. 6 cum. 11.3 id. 5% pw 16.5 16.5 Kon. Ned. Pap. 66.5 712 Gel. Delft 117 121 Krasnapolsky 108.5 108 Gelder cert. 90 KSE 55.8 55.8 Gerofahr. 61.2 61 KVT 50.5 502 Kwatta 172 18 Reesink 118 120 Vihamij-Butt. 78 80 Landré Gl. 140 1402 Reeuwijk 51 54 VRG Papier 735 740 Leidsche Wol 1651 175 Reiss en Co. 84 82 Vulcaansoord 612 612 Lindet. Jacob 259 258 Riva 185 187 Wegener Cour. 58 Macintosh 61.1 62.3 id. cert. 182 185 id. cert. 53 58 Meneba 70 70 Rohte Jiskoot 50 50 Wessanen 88.5 89 Metaverpa 2230 2230 Rommenholler 585 585 Wyers 123 125 Moluksche 85 81 Rijn-Schelde 221 223 Wijk en Her. 803 806 Sanders 224 225 Zaalberg 86 75.1 Schev. Expl. 11 11.3 Schokbeton 820 800 Mijnb. W. Naar den Naeff Nat. Grondbezit NBM-Bouw Nedap Nederhorst Ned. Bontw. Ned. Dagblad id. cert. Nelle Netam Nieaf Nierstrasz Norit Nutricla GB Nutricia VB Nymv. Ntfverdal OGEM Holding Orensteln Oving-D-S Pakhoed H. id. cert. Palembang Pal the Philips GB Pont Hout Porc. Fles Proost Brandt Rademakers 302 90 1420 1970 87.5 67.5 67.5 40.5 75 22.7 127.5 75.5 100.1 Schui tenia 90 85 Schuppen 246 245 Schuttersv. 109 109 Stevin Gr. 665 682 Stoomsp. Tw. 113 113.5 Tabak PhiL 128 126 Telegraaf 832 82 THV Intern. 253 253 Tilb. Waterl. 320 325 Tw. Kabelfabr. 333 340 Ubblnk 150 142 Unlkap 276 275 Unilever cert. 82 82.8 id. 7% 70.1 70.1 Id. 6% 60.1 60.1 VUet-Wernink 105 108 Veneta 47 482 Ver. Glaslabr. 110 112 Ver. Hand Sch. 504.5 502 VMF 141 141 iter. N. UltgmlJ. 73.5 73.8 Ver. Touwfabr. 90 id. cert. 522 54.5 Vezelverw. 510 Participatiebewjjzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsen bez. 86 America Fund 125 Asd. Beleg. C. 116.5 Converto 445 Goldmines 227 Holland F. 127.5 ld. I 638 Interbonds 481 Binn. Bell. Vg. 104 Breevast 86 Ned. Vastgoed 503 Dutch Int. 88 EKA Belegg. 114 Nefo 61.8 O ham 58 .8 Rolinco 57 Uni-Invest. 64 Wereldhaven 77 Leveraged Tokyo P (a.) Tokyo P.H. Concentre Europafonds Unlfonds Errunioe Finance-On. Valeurop. 15.7 17.6 24.7

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 23