LEIDSCH DAGBLAD Massale verhoging prijzen op komst Protestacties van boeren en middenstand Sombere rekensom van Consumentenbond vandaag Giscard roept EG-top bijeen meubelfabriek s Oisterraijk 0 Kritiek op Z.-Afrika gebleven LEIDSCH DAGBLAD alles DANSLES? ra Vlieland CARAVAHSHOW VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 OPGERICHT I MAART I860 34418 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN In vakantie had 60 pet. slecht weer DEN HAAG Zestig procent van de Nederlandse vakantie gangers heeft dit Jaar tijdens zijn vakantie slecht of matig weer gehad. Deze conclusie heeft het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie (NIPO) ge trokken na een enquete onder 1123 mannen en vrouwen vanaf 18 Jaar. Vijfendertig procent van de vakantiegangers verklaarde goed weer te hebben gehad, terwijl 5 procent deels goed en deels slecht weer had. Van de ondervraagden ver klaarde 41 procent volgend Jaar vooral lekker weer te gaan zoe ken. Zevenendertig procent zei het weer niet zo belangrijk te vinden, terwijl 22 procent het antwoord op deze vraag schul dig bleef. Van de zon-zoekers gaf 36 pro cent op volgend Jaar in Neder land op vakantie te zullen gaan. Van de vakantiegangers die het weer niet zo belangrijk vonden 47 procent. Als vakantiedoel voor het volgend Jaar werden bijna uitsluitend door lekker- weerzoekers Spanje, Italië en Joegoslavië opgegeven. Engeland, Schotland, Wales en dergelijke kwamen er by de enquete uit als tvjMfehe reisdoelen voor toe rist r« voor wie het weer niet zo belangrijk is. 26 PAGINA'S T; irr, vi<.. tik'7* 'AKV Tj> '1 /WM' k, jÉ&rlêf6 Leidse Betonmortel Centrale in beroep LEIDEN De Leidse Betonmor tel Cenc aie N.V. gaat bij de Kroon in beroip tegen de weigering van de gemeente om een hinderwetvergun ning te verstrekken voor de bouw van eed betoncentrale in de Kooi KSumat-a&traat) Directeur De Jong zei vanmorgen: "We zijn nu al een Jaar of elf met de gemeente bezig. We hebben voor de bouw aankopen verricht, die ons een hoop geld hebben gekost". B. en W. heb->en de vergunning geweigerd op grond van het feit dat de fa- brieksop vervlakte voor vier procent buiten het terrein is geprojecteerd, waar volgens het bestemmings plan zw>re industrie toegestaan is. "Toen zt ons vorig Jaax de bouw vergunning wel verleenden, maakten B. en W. gebruik van hun bevoegd heid om een lichte afwijking toe te staan. Nu hanteert men opeens het omgek vi-de", aldus De Jong, die verwaoh; dat de nu ingezette proce dure wel drie vier Jaar zal duren Over ie afloop is hij optimistisch: "Tenslotte hebben we het voor de vestiging aan de Zoeterwoudseweg op dezelfde manier gespeeld" Morgen regen Opklaringen maar eerst nog hier daar een bul. Morgen overdag van b westen uit toenemende bewolking ge volgd door regen. Tot matig of krach- tig en aan de kust tot stormachtig 1 oenemende wind, krimpend DEN HAAG De consument mag zich de volgende maanden weer schrap zetten tegen de prijsverhogingen. Huisvrouwen moeten er rekening mee houden, dat hun le ven aanmerkelijk verzuurd zal worden, omdat ze weer niet uitkomen, aldus de Consumentenbond. Jonge aanhangers van de ver zetsbeweging FRELIMO dragen hun vlag door het stadion van Lorenqo Marques tijdens een mas sademonstratie in de hoofdstad waar zeker 25.000 mensen aan deelnamen. De demonstratie viel samen met de besprekingen in Zambia over de onafhankelijk heid van Mozambique. Op en om Prinsjesdag Maan op 21.07 uur, onder 12.30 Hoogwater te Katwijk te 6.08 en 1 uur, laagwater te 2.10 en 14.20 TAFELS STOELEN WANDKASTEN BANKSTELLEN TV KASTEN DEKENKISTEN Toonzaal: BERKEL [Z.H.] Noordeindse- weg 116 (langs het water), tel. 01891-4670, geopend: ma t/m za 9-18 uur, vrijdagavond tot j Vrije toegang DEN HAAG/AMSTERDAM Boeren en middenstanders willen protestacties rond Prinsjesdag. De georganiseerde landbouw zal met acties komen op maandag 16 sep tember. De middenstanders, die wei nig goeds verwachten van de Mil joenennota, hebben voor de dag na Wiegel na bezoek van drie weken Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs. Ik word abonnee vanaf 21 sept 1974 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur m|J 4 weken het Leldsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. adres plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen In open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leldsch Dagblad, antwoordnummer 214, Lelden. SCHIPHOL "Een aantal maat- regelen in Zuid-Afrika zijn voor mij onaanvaardbaar, maar ik heb be wondering voor de economische ont plooiing van de niet-blanke bevol king waarvoor geweldig veel wordt gedaan. Bovendien is het belangwek kend te kunnen constateren dat er in de Nationale Partij, die al 26 Jaar aan de macht is, een beweging in de goede richting gaande is". Dit resumé van zijn ervaringen gaf WD-fractieleider Hans Wiegel vanochtend op Schiphol na terugkeer van een drieweekse reis door Zuid- Afrika op uitnodiging van de minis ter van Binnenlandse Zaken van dat land. Hij verklaarde dat de liberale par ty de nu in Z.-Afrika gevoerde poli tiek in ethisch-principieel opzicht, van de hand moet wijzen, "maar in praktisch opzicht wordt er een be leid gevoerd dat ln ieder geval de opening laat naar verdere integra tie. Voor de bantoes die in de thuis landen wonen rijn de voorzieningen en levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd". Ten aanzien van de beperkte burgerlijke vrijheden voor de niet- blanke bevolking was de kritiek die Wiegel had voor zijn vertrek over eind gebleven. Hij wees daarbij op het feit dat iemand zonder officiële aanklacht dagenlang door de politie kan worden vastgehouden, en de verplichting die een verdachte in bepaalde gevallen heeft om zijn on schuld te bewijzen. Prinsjesdag een demonstratieve pro testbij eenkomst in de maak. Binnen de vakbeweging is onrust ontstaan over het optreden van boe ren en winkeliers. In een brief aan het NW-bestuur verklaart voorzit ter Arte Groenevelt van de Industrie- bond-NVV dat naar het gevoel van de kaderleden van deze bond deze groepen proberen 'met veel geweld een belangrijk stuk van de nationale koek te bemachtigen'. GEEN BLOKKADE De centrale landbouworganisaties hebben besloten op 16 september (de dag van agrarisch Europa, vlak voor het overleg van de Europese land bouw) opnieuw in actie te komen. Er zullen echter in geen geval weer wegblokkades komen, aldus dra. Rinse Zijlstra, voorzitter van het centraal overlegorgaan van de drie vakorgani saties. De actiegroepen overleggen vandaag over de komende acties. De landbouworganisaties zijn teleurge steld over het niet bereiken van een tussenitydse verhoging van vier pro cent van de landbouwprijzen. NIVELLERING De middenstanders gaan op 18 september (de dag na Prinsjesdag) de regeringsmaatregelen voor de mid denstand vergeiyken met wat er voor de andere groeperingen, zoals de werknemers, wordt gedaan. Voor zitter W. Perquin van het Neder lands Katholiek Ondernemers Ver bond zei op een vergadering in Spau- beek weinig te verwachten van de regertngsplannen. Hü keerde zich scherp tegen de nivelleringstenden- zer. zoals die blyken uit de al bekend geworden regeringsplannen. NIET MEEWERKEN Wanneer er geen rekening mee wordt gehouden dat nivellering voor het loonintensieve midden- en klein bedrijf anders uitpakt dan voor de rest van het bedrijfsleven dan zal de middenstand niet meewerken aan *n centraal loonakkoord, aldus Perquin. "Wanneer ook de regering daarmee geen rekening houdt dan zal zij zich tegenover ons vinden". Duurder worden: melk, elektrici teit, suiker. Ook het gas, per 1 Janu ari. Wie voor al deze ellende troost wil zoeken in de cultuur zal merken dat musea ook maar liefst de helft duur der worden en wie ten einde raad naar de dokter gaat moet daar ook meer betalen. De Consumentenbond: nieuwe ver hogingen van de prijzen van land- bouwprodukten zijn op komst. We hebben alle begrip voor de moeilij ke positie waarin de boeren door in flatie en prijsstijging van grondstof fen verkeren. De maatregelen waarvoor nu echter gekozen wordt bieden naar de mening van de bond geen oplossing voor de proble men in de landbouw. Oplossing van de landbouwproblemen zal niet ln prijsmaatregelen maar in structure le maatregelen moeten worden ge zocht. De verhoging van de PTT-tarie- ven blijft de Consumentenbond on aanvaardbaar vinden. Verhoging van de toegangsprijzen van musea zal degenen die toch al niet gauw naar een museum gaan nog extra af schrikken, aldus de bond. De Neder landse belastingbetaler mag voor het zien van kunstschatten die met zyn geld ls byeengebracht nog eens extra betalen. Over het aardgas zegt de bond. dat het eerst met druk de huizen is in gepompt en dat nu met eenzelfde druk de prijs ervan wordt verhoogd. In de komende dagen zal de verti- HUISDIEREN: SNOEP VERSTANDIG VOOR HONDEN; mergpüpjes, lever- kluiven, spiUera, mopjes en bikkel harde broodkluiven; 0,50, 4 voor 1,95. Buffelhuid in alle mogelijke vormen. Goed voor he* gebat, ongevaarlyk en verteerbaar; strip 0,80, 3 stuks voor 2.10. VOOR POES EN HOND; vttamine- chocolaatjes; een verantwoord snoepje. Al vanaf 0,70. VOOR KNAAGDIEREN; extra vi- tannine-C, knabbelkoekjes, knaag- stokjes, gedroogde wortelen, lekkere wafels of een bakje gras-gaaon LEKKER EN GEZOND, VAN cale prijsbinding door een aantal fa brikanten van huishoudelijke arti kelen worden verlaten. Het gaat om de merkartikelen van Brabantia, Curver, Faveka, Tornado en Tiger. De fabrikanten gaan hiermee in na volging van vele anderen over op ad viesprijzen voor de consument waar aan de detaillist zich echter niet be hoeft te houden. De redenen waarom de fabrikan ten hiertoe overgegaan worden uit eengezet door dr. H. H. M. Grootjans van de Vereniging voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie FME in een artikel dat door de Koninkiy- ke Nederlandse Jaarbeurs werd gepu bliceerd. Het zou hierbij gaan om de lage plaats die 't huishoudeiyk artikel in neemt in het huishoudbudget van de Nederlandse hulsvrouw en om de veranderingen die zich de laatste tyd in versneld tempo hebben voorgedaan bij de distributie. jongelui ouderen gehuwden EVERT CASTELEIN Zie kleine advertenties Secretaris-generaal van de NAVO Luns heeft minister Vredeling van Defensie een lange brief geschre ven naar aanleiding van het in terview ln Vry Nederland. De oud-minister van Buitenlandse Zaken zegt in zijn epistel dat Vredeling door zijn uitlatingen het aanzien van Nederland duidelijk heeft geschaad. "Het gebeurde heeft bij de bondgenoten van de NAVO een slechte indruk ge maakt", aldus Luns die Vredeling in zijn brief steeds aanspreekt met "excellentie" PAGINA 7 De datum van de verkiezingen rn Engeland staat nog niet vast PAGINA 9 Aad Mansveld voelt, dat hy weer beter draait, hy heeft zijn grote mond terug PAGINA 13 The Exorcist valt mee of tegen, hoe men het maar wil zien PAGINA 17 Het pastoraal overleg is een mis lukking geworden PAGINA 19 Han van Meegeren te zien in Til burg PAGINA 25 'Europa-diner' in Parijs JUPITER 66k op de LEIDATO Nieuwste modellen NU nog LAGE prijzen. Nisuws Rijn 60 Tfn 2 08 24 (0 17 10) DUITSE BVD VERBIEDT BENOEMING BERLIJN De 33-jarige Peter Manning wordt geen naaste mede werker van bondskanselier Schmidt, omdat hy ©en bezoek aan de voet balwedstrijd Dynamo Dresden- Bay ern München in Oost-Duitsland heeft verzwegen. Voor de binnenlandse veiligheids dienst was dit een reden om Schmidt negatief te adviseren over Mannings benoeming. Manning, een voormalig assistent van de Beriynse parle mentsvoorzitter, zou de opvolger worden van Günter Guillaume, de Oostduitse spion die de oorzaak was van het aftreden van oud-kanselier Willy Brandt. TWA en Pan Am overwegen monster-fusie NEW YORK (AP) Functionaris sen van Trans World Airlines (TWA) en Pan American World Airways, twee met moeiiykheden kampende Amerikaanse luchtvaartmaatschap- PÜen, hebben gezegd bereid te -yn over een fusie te praten. Ze legden er echter de nadruk op dat een mogelijke fusie alleen maar een lange-termyn-oplossing biedt voor hun moeiiykhedan. PABIJS (Keuter/AP) President Valery Giscard d'Estaing heeft vandaag de regeringshoofden van de negen EG-landen uitgenodigd voor een diner in Parijs op 14 september,-zo is offi cieel in de Franse hoofdstad meegedeeld. Hij wil met hen praten over "de menteel af op welke datum de Brit- huidige stand van de Europese pro- se verkiezingen zullen worden ge- blemen". Tien dagen tevoren had houden. de Franse president zich uitgespro- Het "top-diner" van Giscard vindt ken voor een topconferentie van de twee dagen voor de speciale zitting E.G., dit Jaar nog te houden, over van het Europese parlement over de een verlevendiging van het streven landbouwproblemen plaats. Boven- naar een Europese politieke unie. dien komen de ministers van land- Frankryk bekleedt momenteel bouw van de EG drie dagen na het het voorzitterschap van de EG en diner bijeen om de prijzen van de Giscard d'Estaing wil een topconfe- nationale landbouwprodukten te her- rentie beleggen voordat Frankrijk zien. voorzitter-af is. Voor de conferentie In een toespraak voor de televisie, is nog geen datum vastgesteld, die hij 27 augustus hield, zei Gis- Franse functionarissen wachten Kooreman Zn. NIEUWE RIJN 9 LEIDEN TELEFOON 01710—23261 MASSIEF EIKEN EETKAMERS AANBOUWWANDEN DEKENKISTEN 1 T.V.-KA8TEN (ook voor kleuren t.v.) DRESSOIRS SALONTAFELS SLAAPKAMERS BIELZENTAFELS 1 MIMISETS - KRUKJES Donderdagavond koopavond card d'Estaing dat hij spoedig enke le initiatieven zou nemen ter bevor dering van de Europese eenheid. Voor daden op Cyprus Turkse soldaten voor rechtbank KYRENIA (AP) Zeventien Turks-Cyprische soldaten zullen te recht moeten staan op beschuldiging van verkrachting en Dlundering, zo is vandaag uiit Turkse militaire bron nen vornomen. Het is het eerste pro ces tegen oorlogsmisdadigers in de recente crisis op Cyprus Volgens de bronnen zyn de solda ten gearresteerd in de buurt van Be Hap ais en Lapithog ln het noor delijk kustgebied. Het proces zal in Kyrenia worden gevoerd. Een datum is nog niet vastgesteld. Aanvankeiyk hadden verslaggevers melding gemaakt var veel gevallen van plundering. Het Turkse leger is sinds die tyd echter scherpere con trole gaan uitoefenen om het roven en plunderen zoveel mogelijk de kop in te frukkm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1