Pastoraal Overleg was een mislukking Oesters krijgen weer een kans Detailkritiek overheerste Boek Schillebeeckx: polariserend werk voor denkende natie Beroepingswerk 'Particulieren moeten lage bijdrage zieken fonds compenseren' NAVO OEFENT IN DUITSLAND Geslachtsziekten tieren in Gordel van Smaragd DOOR AFSLUITING VAN DE OOSTERSCHELDE SLACHTING OP FILIPPIJNEN Weer Brits reisbureau in grote moeilijkheden VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1974 NOORDWIJKERHOUT Het Landelijk Pastoraal Overleg, dat af gelopen weekeinde in Noordwijker- hout werd gehouden, is in feite een mislukking geworden. Het had nl. 'n succes kunnen zijn als de deelne mers zich daadwerkelijk hadden uit gelaten over de problematiek, die aan de orde was. En dat loog er niet om: de houding van de christen in de produktie-, prestatie- en con sumptiemaatschappij. En dit toege- Door Theo Kroon spitst op het thema werk, gezin, on derwijs en gastarbeiders. Daar was toch werkelijk wel wat over te zeg gen. Het was goed voorbereid, maar de deelnemers kwamen niet ver der als goedwillende schriftgeleer den- dan tot het geven van detail kritiek. Over het gezin werd bv. voorge steld om het woord "spanningen" te vervangen door "spanningsvelden". Verder meende men zich te kunnen veroorloven om in alle naïveteit het katholieke volk voor te stellen om in het kader van de openheid het sa laris niet alleen te bespreken met de kinderen maar ook met de buren ter linker- en rechterzijde. Openingsdienst in Wassenaar WASSENAAR Ter gelegenheid van het begin van het nieuwe seizoen houdt de Hervormde wijkgemeente "Het Dorp" in Wassenaar in de Dorpskerk op zondag 8 september 'n openingsdienst. Diverse aspecten van het gemeente-leven komen hier in naar voren. Ouderen en Jongeren werken mee. De muziek wordt ver zorgd en ondersteund door Wim Landsman, organist, en de Dorps- kerk-Camtory o-l.v. Cees Moejes. Centraal staat de vraag "kiezen ofr. In het leven moet vaak worden ge kozen. Moet er ook worden gekozen voor God? De Dorpskerk-predikant dr. T. C. Frederikse werkt deze vraag nader uit. Na de dienst kun nen de aanwezigen elkaar ontmoe ten tijdens het drinken van een kop koffie in de kerk. De bijeenkomst begint om 10 uur. Ieder is welkom! Het enige concrete als men het die naam mag geven resultaat was dat er een commissie zal worden ingesteld, die de bisschoppen zal ad viseren over de opzet, samenstelling en werkwijze van een Raad voor Kerk en Samenleving. Dat zou dan een raad zijn die een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen de Kerk en de maatschappij. Verder kwam men niet. Misschien tijdens de be sloten vergaderingen werden er har de noten gekraakt, maar dat weet ik niet. In ieder geval, tijdens de open bare vergaderingen waren de mees ten onverstaanbaar. Niet alleen let terlijk- de geluidsinstallatie was kennelijk niet in orde of men miste de ervaring om in de speaker te spre ke- maar ook figuurlijk. Natuurlijk werd er weer gesproken over "voe ding vanuit het grondvlak" en "te rugspelen naar de basis". Dit soort kerkelijk onverstaanbaar Jargon kan men maar niet afleren. O n tmoet mgsplaaits Neen, dan de dagen van weleer tij dens het Pastoraal Concilie. Toen vlogen de vonken er van af. Men zei wat men op het hart had. Bisschop pen en gelovigen wisten exact wat ze aan elkaar hadden. Nu zaten de bis schoppen ergens achteraan als toe hoorders. Af en toe maakten de bis schoppen en met name de kardinaal een opmerking, maar het mag geen naam hebben. Nu weet ik wel dat 't geen Pastoraal Concilie was maar een overleg. Het woord "concilie" deed Rome teveel denken aan het Tweede Vaticaans Concilie, waar be sluiten konden worden genomen. En dat voorrecht genieten de gelovi gen nog (lang) niet in de kerk. Dus werd het "overleg" en "raad". Tij dens de discussie bleek een enkeling dit kennelijk nog niet voldoende, want die begon al te spreken over "ontmoetingsplaats". In het begin van het artikel sprak lk over een mislukking. Dat was het ook, maar dat gold uitslui tend voor het congres en bepaald niet voor het ingelast vragenuurtje met de bisschoppen. Van te voren mochten de deelnemers uit elk bisdom een delegatie- drie vragen formuleren. Deze 21 Nederland telt 7 bis dommen bleken naderhand in fei te tot 8 vragen te kunnen worden teruggebracht. Natuurlijk nam de kardinaal de meeste voor zijn reke ning. Hij liet naar aanleiding van de vragen over de gehuwde priester duidelijk merken, dat we dat voor lopig wel kunnen vergeten. Het is vreemd maar daarom niet minder waar, dat de kerk eerder overgaat tot het wijden van gehuwde man nen en tot het toelaten van vrouwen tot het ambt dan dat men de ge huwde priester laat voorgaan in de eucharistie. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de bij de wijding beloofde trouw aan Rome en de be lofte dat men niet zou trouwen. De delegaties waren nogal be zorgd over de terugloop van het priesterbestand. Wijdingen vinden nauwelijks meer plaats en Jongens die priester willen worden kan Je te genwoordig met een kaars zoeken. Men weet het tegenwoordig niet meer zo goed als vroeger of zoals de kardinaal zei: "Vroeger wist een jongen van 12 Jaar dat hij priester wilde worden nu weet een man van 25 Jaar het nog niet". De oplossing van het vraagstuk werd dan ook ge zocht in het laten "voorgaan" van leken. De vraag hoe de bisschoppen daar tegenover stonden werd door de kardinaal afdoende beantwoord. "Wij willen wel, maar de gelovigen willen het niet. Ze accepteren het niet". Dit is natuurlijk niet de enige reden. De kardinaal- altijd heel nuchter bij dit soort zaken- hield de deelnemers voor, dat leken met hun gezinnen nu eenmaal meer finan ciën vergen dan de niet getrouwde priester. Vragen overgeslagen Zoals gebruikelijk bij alle vergade ringen en congressen kwam men ook in Noordwijkerhout in tijdnood. Dit zou voor het thema van het congres niet dodelijk zijn geweest, voor het vragenuurtje was het dat eigenlijk wel. Na anderhalf Jaar had men weer eens de gelegenheid om in het openbaar de bisschoppen vragen te stellen over een aantal zaken die in de katholieke wereld spelen. De voor zitter, prof. Kremers, zocht naar een oplossing en meende die gevonden te hebben in het overslaan van vra gen. Maar deze betroffen nu net ac tuele zakein: de verhouding met Ro me, het verschil in gezagsuitoefe ning- waarbij men uiteraard doel de op mgr. Gijsen- en de abortuswet geving. Wij gaan er uitdrukkelijk van uit dat er geen opzet in het spel was bij de voorzitter maar het was wel opmerkelijk dat dit in wezen de Mgr. dr. A. J. Simonis, bisschop van Rotterdam, heeft in een ultimatum geëist dat dr. H. van Luijk, een priester die bin nenkort gaat trouwen, vóór 15 september wordt ontslagen als hoogleraar in de godsdienst-wijsbegeerte en metafysica aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Amsterdam. hamvragen waren. In de wandel gangen werd de handelwijze van prof. Kremers dan ook terecht be treurd. De Nederlandse Kerkprovincie is van zijn veelgeprezen en veelverguis- de pastoraal concilie helaas versto ken gebleven. Men mocht nu vrij blijvend praten tegen de bisschop pen en niet meer samen overleggen. Dit zou nog acceptabel geweest zijn als het inderdaad landelijk was ge weest. En dat was het aohteraf niet. Mgr. Gijsen meende zich nl. de luxe te kunnen permitteren om gewoon maar weg te blijven. Ik begrijp best dat hij kwaad was. De manier waar op hij vorig jaar tijdens het overleg werd behandeld leek nergens op. Maar op deze wijze in het openbaar te demonstreren, dat de eenheid on der de bisschoppen ver te zoeken is. past een bisschop niet. Hij had de show gestolen door eerlijk en oprecht te zeggen wat de werkelijke reden van zijn wegblijven was. Nu verschool hij zich achter wat vage theologische termen. Hij had waarborgen kunnen vragen aan de kardinaal en de deelnemers, dat 'Jezusverhaal van een levende men hem tijdens het vragenuur zou sparen, althans anders zou be handelen dan vorig jaar. Maar neen, voor de zoveelste maal was mgr. Gijsen negatief in de publici teit. Het spreekt vanzelf dat de deelne mers en met hen de bisschoppen en de gehele katholieke kerk in Neder land het hart vasthouden voor het eventueel heen gaan van de kardi naal volgend Jaar als hij 75 jaar wordt. Hij moet niet weg, maar iede re bisschop wordt het op die leeftijd vriendelijk gevraagd. Mgr. Bluyssen mag dan wel heel geruststellend ver klaren, dat "men gaat proberen uit het verleden te leren", maar hij ver geet dat dat ook voor Rome geldt, 't Is zo langzamerhand een publiek geheim dat de kardinaal inderdaad zal heengaan en dat voor hem in de plaats een bisschop zal komen in de lijn van Simonis en Gijsen. We kun nen met z'n allen een profiel opstel len, namen opschrijven van poten tiële kandidaten maar alles wijst er op dat er gaat gebeuren wat er de laatste Jaren is gebeurt^. Maar wie zal het zeggen? De wereldvermaarde Nijmeegse theoloog prof. mag. dr. E. Schil lebeeckx, zal dezer dagen weer voor de nodige deining zorgen in de katholieke wereld. In zijn giste ren tijdens een persconferentie in Den Bosch ten doop gehouden in drukwekkende boek "Jezus, het verhaal van een levende" (Uitg. H. Nelissen. 624 blz. prijs: f67.50) stelt de auteur zich ten opzichte van d'e dogma's nogal vrij op. Hij gelooft er wel in, maar hij is van mening dat Rome ze de katholie ken niet dwingend ten gelove mag voorschrijven. "Dat zou kunnen schokken", zo veronderstelde de schrijver gisteren op vragen. "Mijn boek zal wel gaan polarise ren. daar geloof ik wel in. Zeker als je uitgaat van het feit dat de auteur een ketter is dan zal Je ze ker ketterijen lezen", zo voegde de professor er ironisch aan toe. Prof. dr. H. van der Linde, re dacteur van het blad Kosmos en oecumene dat met een speciaal nummer uitkwam, gewijd aan 't boek, liet duidelijk naar voren komen dat het boek bepaald niet ls geschreven voor iedereen. "Het is alleen geschikt voor denkende mensen, die bereid zijn een ge duchte noot te kraken". Op alle mogelijke manieren is overigens gepoogd om het boek voor iedere weldenkende leek toegankelijk te maken". Het boek werd zo ge schreven, dat het toegankelijk ge acht mag worden voor alle geïn teresseerden. zo schrijft de auteur in zijn inleiding op het boek. Tij dens de persconferentie zwakte hij dat wat af door op te merken, dat hij zich bewust is van het moeilijke van het boek- het bevat dan ook een verklarend theolo gisch woordenboek. "Ik heb een zware stijl, dat weet ik. Maar het Is leesbaarder dan mijn vorige boeken" zo verontschuldigde hij zich. Prof. Schillebeeckx ziet zijn studie - hij was 't afgelopen Jaar zelfs voor de kardinaal, wiens per soonlijk adviseur hij is, onbereik baar - als "een poging om in het reine te komen met je eigen ge loof in deze tijd". Om de gewone gelovigen te be reiken zal er waarschijnlijk een wat gemakkelijk leesbaarder han delsuitgave komen. Het boek waarover later een uitvoerige re censie, is verschenen in een opla ge van 4250, waarvan er al 3000 bij voorintekening zijn besteld, 't Zal verschijnen In het Spaan» Italiaans en Engels en later even tueel in het Duits en Frans. De auteur hoopt dat het de lezer weer tot (beter) geloven zal aanzetten "Is dit niet het geval, dan mag voor mijn part dit boek morgen op de lijst komen van modern an tiquariaat", zo luüdtt de laatste zin van zijn boek. THEO KROON. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Vriezenveen A. van de Beek te Lexmond. Bedankt voor Boven-Hardinx- veid C. Evers te Leerbroek. Geref. Kerken Beroepen te Bunschoten-Spaken burg J. P. Hoerchner te Rotterdam. Geref. Kerken vrijgemaakt Beroepen te Eemdijk G. Snip, kan didaat te Groningen. Bedankt voor Launceston (Au-* srbraJlttë) en Burlington (Canada) Cl. Stam te Langeslag. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Dordrecht-centrum P. van Zonneveld te Leerdam. Geref. Gemeenten Beroepen te Rotterdam-centrum drs. A. Vergunst te Veen. Afscheid pater Van der Berg in Leiden LEIDEN In de aula van de Alphënse Ariënsóhooil aan de Timor- straat wordt ai. zondag afscheid ge nomen van pater Van der Berg, die medio september weer naar Kramat (Indonesië) vertrekt. Op dezelfde dag wordt er om half elf begonnen met de zondagdiensten nadat er ge durende twee maanden kerkdiensten op de zaterdagavond zijn gehouden. De openingsdienst op zondag zal in een feestelijke sfeer plaats hebben, waarbij o.a. medewerking zal wor den verleend door de muziekgroep "De Sleutels". Tandarts Van der Heyde: UTRECHT Bij een redelijk aan tal werkuren komt het bedrag dat de ziekenfoudsen de tandartsen als ver goeding betalen (honorarium en praktijkKosten) neer op f 85 per uur bruto. Het ziekenfonds-inkomen van de tand9itsen is enkele Jaren geleden afgestemd op de schaalindeling van hogere ambtenaren en daarbij komt nog ongeveer 50 procent voor prak- tijkkosten (in totaal plm f 110.000). De tandarts P. U A. v. d. Heyde, die onlangs is afgetreden als tand arts-lid van de Nederlandse Maat schappij tot Bevordering der Tand- Hoofdbestuur: heelkunde, vindt dat te weinig. Hij zegt in e*n interview met het Neder lands Laraartsenblad, dat een tand arts die f 3,80 krijgt voor een half- J aarlijks >n derzoek en f 6,70 voor het trekken van een tand of kies, daar dus niet meer tijd aan kan besteden dan ongeeeer drie, respectievelijk zes minuten (inclusief binnenkomen, verdove j, naar de wachtkamer gaan, weer binnenkomen, het trekken en de even-ele nabehandeling). Dat be tekent "jagen", overproduktie en ge varen voor de kwaliteit van de be- handeli i«. De maatschappij tandheelkunde adviseert Jonge tandartsen, te inves teren on basis van een bruto-uurloon van in «eder geval f 100. Volgens de heer Van der Heyde is dat met de ziekenfo.idstarieven niet haalbaar, althans niet voor tandartsen die hun werk gewetensvol willen doen. "De particuliere tarieven moeten dus me de dienen om de te lage ziekenfonds- tarievei te compenseren", stelt hij. D 66 doet niet ]\0g dit jaar wetsontwerp geluidshinder meer mee aan verkiezingen DEN HAAG Een meerderheid van het hoofdbestuur van D'66 wil de partij mot meer laten meedoen aan de volgende verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer. Vlak voor die verkiezingen moet de partij wor den op geneven en tot die tijd moet de partliorganisatie op een laag pit je wordT1 gezet. Over deze voorstellen van de meer derheid van het hoofdbestuur zal de algemene ledenvergadering zich uit spreken r.p zaterdag 21 september. Voorzitter J ten Brink schrijft in "n toelichting dat enkele hoofdbe- stuurslelei voorstander zijn van een onmiddellijke opheffing van de par tij, tecvi'l enkele andere het niet Juist vinden om nu al uit te spreken dat D'66 niet aan de volgende ver kiezingen zal meedoen. VUGHT Voor het einde van dit Jaar zal de nieuwe wet inzake ge- luidshiu tei aan de Kamer worden aangeboden. Dit heeft minister Vor- rink (volksgezondheid en milieuhy giëne) gisteren verklaard in Vught bij de opening van een cursus ge luidsbewaking. De grondslagen van de wet zijn bestrijding aan de bron, de over dracht sbeperking en de bescherming van de ontvanger, aldus de minis ter. In de wetgeving zal een basis worden gplegd voor bouwkundige en planologische maatregelen in de omgeving van geluidsbronnen. Er zal een zoneringssysteem worden ge construeerd voor de omgeving van autowegen en industrieterreinen. Ook zal door de wet een aanzienlijke ver betering in de geluidsisolatie in de woninglx>uw worden bereikt. Volgens minister Vorrink zal de uitvoering van de wet en de contro le in de meeste gevallen op lokaal nlvea moeten plaatsvinden. RENDSBURG (AFP) Vandaag beginnen in de Westduitse deel staat Sleeswijk-Holstein NAVO-ma- noeuvres. waaraan zal worden deel genomen door 26.000 Westduitse, 7000 Britse, 7000 Deense en enige honder den Amerikaanse militairen. De operatie "Bold Guard 74", waar bij verder 2500 tanks en 8000 rups voertuigen zullen worden inge zet. wordt gehouden in het gebied van Hamburg, Lübeck, Kiel, Rends- burg en Neumunster. De landstrijd krachten zullen gesteund worden door Britse. Westduitse en Deense oorlogsschepen en vliegtuigen. DJAKARTA (Reuter) Een In donesische arts heeft buitenlandse hippies verantwoordelijk gesteld voor het verspreiden van geslachts ziekten op delen van het toeristen eiland Bali. Dit meldt het persbureau Antara. De betrokken arts, die bij de gezondheidsdienst van het eiland werkzaam is, zegt dat de vrije seks die door vakantievierende hippies op Bali worJt bedreven de voornaamste oorzaak if dat geslachtsziekten zich snel ov >r het eiland verspreiden. Zelf kinderen hebben de ziekten opgelo pen. H:j heeft een oproep gedaan snel over 't eiland verspreiden. Zelfs deren Jac Bali een "speelplaats van seks" wordt. Geen uitstel van proces Ehrlichman WASHINGTON (UPI) Opperrech ter William Douglas heeft gisteren afwijzend beschikt op een verzoek van ex-Witte Huis medewerker John Ehrlichman om uitstel van zijn pro ces. Een eerder verzoek om uit stel werd door de president van het hooggerechtshof, Warren Bur ger, ook afgewezen. Het proces te gen Ehrlichman en zes anderen we gens him aandeel in de Watergate-af faire begint gewoon op 30 septem ber. Ehrlichmans advocaten hebben bij de geheime diensten honderden stuk ken van het Witte Huis opgeëist voor gebruik als mogelijk bewijsma teriaal in het proces. Ook heeft Ehrlichman Nixon laten dagvaarden als getuige. „De Zeeuwse oester is weer in opkomst. Op het ogenblik zijn we zo ver dat we weer een eigen oester bestand hebben, maar het is nog niet voldoende om aan de buitenlandse vraag te voldoen. Voor de oesterramp van 1963 hadden we hier een Jaar- produktie van 30 miljoen stuks con sumptie-oesters. Momenteel zitten we op ongeveer 20 procent daarvan, maar er ds een stijgende lijn," zegt oesterkweker en -exporteur P. K. M. Verwijs uit Yerseke. Hij is een van de laatste 13 grote kwekers en exporteurs (er waren er vijftig) die na „de catastrofe van 1963," veroorzaakt door een abnor maal koude en lange winter, nog brood zagen in een wederopbouw van de oestercultuur. Nu, elf Jaar later, wordt de toekomst van het verfijn de schelpdier met aanzienlijk meer optimisme bekeken. Niet alleen omdat het leefklimaat in de Oosterschelde sinds enkele Jaren voor de oester steeds beter is geworden en het plan- Klaasesz voor een „poreuze blokken- dam" in de af te sluiten Oosterscheid MANILLA (AP) Met kapmessen en automatische geweren hebben als "Christenen" aangeduide mannen in een dorp 37 kilometer ten noorden van Zamboanga, 28 moslims, onder wie vrouwen en kinderen, uitge moord, zo heeft de politie bekend gemaakt. De politiecommandant in Zam boanga, een havenstad 850 kilo meter ten zuiden van Manilla, ver telde in een vraaggesprek dat 15 kin deren, tien mannen en drie vrouwen in het dorp Mala door hun moor denaars aan stukken zijn gehakt. Het dorp ligt vlakbij Toktokalao waar op 24 augustus een bus door moslim-rebellen uit een hinderlaag werd overvallen. Volgens de politie commandant is de slachting in Ma- la een vergeldingsaktie voor deze aanval, waarbij 26 christenen, onder wie twee soldaten werden ver moord. De commandant zei nog meer zin loze moorden te vrezen en be schreef de situatie in Mala als "het meest onmenselijke tafereel dat ik in mijn leven ooit heb gezien". Slechts een van de slachtoffers was doodgeschoten, de anderen wa ren letterlijk in stukken gehakt. nieuwe perspectieven voor het in stand houden van de oestercultuur opent, maar ook omdat de broedval van de oesters de laatste jaren zo op merkelijk goed is geweest. Honderd jaar oud Het kost enige moeite om Verwijs op 4>e sporen, want het telefoonboek vermeldt onder Yerseke diverse fami lies van die naam die vrijwel alle maal „in de oesters" blijken te zit ten. Grootvader Verwijs kwam naar de Oosterschelde-oever in 1870, het Jaar dat als beginpunt van de historie van de Yerseke oesterteelt mag wor den aangenomen. Verwijs, behalve oesterkweker ook lid van dé studiegroep Oosterschelde: „Die eerstelingen waren eigenlijk een soort landverhuizers die naar de zee kant kwamen, omdat daar altijd wel wat te verdienen valt. Omstreeks 1890 zijn verscheidene van hen voor zichzelf begonnen: men kreeg van de grote bazen de kapotte pannen waar op 't oesterbroed werd gezaaid, voor veel oester bedrijven met klinkende namen is in die tijd de basis gelegd". Een terugblik op die 100 jaar oude historie is onvermijdelijk gelardeerd met een zeker fatalisme: de oester kweker weet (en heeft dat meerma len ondervonden) dat de natuur het ene moment genadeloos kan toeslaan en ach enkele Jaren later op mira- LONDEN (AFP) Opnieuw is een Brits reisbureau in moeilijkheden. Het is de "Apal travel ltd". Het Spaanse bureau voor toerisme heeft de Britse autoriteiten en het betrok ken reisbureau doen weten, dat de Spaanse hotelhouders geen klanten van Apal meer accepteren in ver band met onbetaalde vorderingen. Apal heeft op het ogenblik 700 toe risten in Spanje en 200 andere zou den het komende weekeinde vertrek ken. Apal is de derde Britse onder neming voor georganiseerde vakan ties. die in moeilijkheden verkeert, sinds het reisbureau "Court Line" vorige maand ten onder ging waar door 50.000 toeristen in het buiten land strandden. culeuze wijze kan herstellen. Verwijs: „Mede dank zij de zachte winters komt er weer een eigen Zeeuwse oes- ferpopulatie. Maar de natuur kan op zeker ogenblik alles weer in de war Vervuiling Toen een aantal Jaren geleden de eerste zeegaten in het deltagebied werden afgesloten, begon voor de oesterteelt de narigheid. Met de slui ting van de Grevelingendam zette de vervuiling van het Oosterschelde- water dn. De funeste invloed van het binnenkomende Rijnwater, vooral op de Jonge oesters, illustreert Verwijs met een paar cijfers uit eigen bedrijf: „Op zeker ogenblik kocht ik vijf miljoen eenjarige oesters. Daar is er niet eentje van in leven gebleven. Dat betekende toen een schadepost van f 35000. Nu zou de schade waar schijnlijk het zevenvoudige zijn. Maar het doodvonnis voor de culuur is voltrokken door de strenge vorst van 1963". Staande op de puinhopen begon een klein aantal oesterkwekers toch op nieuw en weer herstelde de natuur zich: een paar Jaar later zag men toch weer perspectieven. „Maar we zaten nog steeds met dat binnenko mende vuile water. Pas in 1967, toen de Volkerakdam was aangelegd trad een verbetering in. Sindsdien is de Oosterschelde steeds schoner gewor den". "Nu krijgt Frankrijk, nog steeds eerste oesterproducerende land van Europa, steeds meer moeite met vervuilend water", zegt Verwijs. "Wij staan als oesterproducerend land op de tweede plaats, maar de vraag van België naar Nederlandse oesters is veel groter dan die naar Franse". Belgen: oestereters De Belgen staan dan ook op een zame hoogte in de Europese oester consumptie, op verre afstand gevolgd door Duitsland, Nederland, Zwitser land en Frankrijk. Momenteel blijft ongeveer een miljoen stuks in Ne derland, maar in die afname zit vol gens oesterkweker Verwijs wel een langzame stijging. Waarom die oes ter, behalve exclusief van smaak ook zo exclusief in prijs is? Verwijs: "De oesters die wij als produktiemiddel uitzetten kopen we in Bretagne, en Frankrijk bepaalt nu eenmaal de wereldmarktprijs voor oesters. Daardoor betalen we momenteel al driemaal zoveel voor een goede oester als voor 1963. De als produktiemiddel gekochte oes ter is dus al vrij duur. Maar vanuit de huidige gunstige vooruitzichten, zou Je kunnen verwachten dat die prijs in de toekomst wellicht iets zakt". Die uit Frankrijk geïmporteerde oesters zijn twee tot drie Jaar oud (bij twee Jaar is het schelpdier rijp voor de voortplanting). De oester kwekers aan de Oosterschelde kwe ken ze buitengaats verder op tot ze drie k vier Jaar oud zijn. Daar vindt ook de broedval plaats en dat Jon ge broed breidt zich verder uit tot een familie, die bij optimaal gunstige omstandigheden steeds sterkere ge neraties oplevert. Op zeker ogenblik worden de oes ters weer opgevist, in de magazijnen aan lopende banden schoongemaakt en op grootte gesorteerd, en opgesla gen in de binnenputten (bassins van een tot anderhalve meter diepte die in verbinding staan met de zee). Vanuit deze "natte pakhuizen" gaat het zeebanket ten slotte, zorgvuldig in zeewier gelegd, in de karakteris tieke spanen mandjes. Arbeidsintensief Het begrip "arbeidsintensief" valt in deze bedrijfstak niet te omzei len: ook in de oesterteelt is het moeilijk om vakmensen te krijgen. Het sorteren gebeurt tegenwoordig meestal machinaal, omdat alleen oudere werknemers dit nog met de hand kunnen. Over de leeftijd van de oester zegt Verwijs: "De con sumptieoester is op de leeftijd van drie of vier Jaar van optimale kwa liteit. Maar in de Noordzee zijn nog echte natuuroesters te vinden, die -naar schatting zo'n 30 Jaar oud zou den kunnen zijn". De consumptieoester vindt lang voor die leeftijd zijn einde op het oester- bordje van de liefhebber. En de lief hebber eet de oester dan voorname lijk "naturel": rauw, en alleen voor zien van citroensap en wat grofgema- len peper. Veel sporadischer komt men In de culinaire sector de In roomboter gebakken oester tegen: een lekker maar uitermate "mach tig" hapje. En de conservenindustrie komt er in de Nederlandse oester- teelt helemaal niet aan te pas. "Ge rookte oesters in blik bijvoorbeeld ko men uit het buitenland. Dat zijn soorten die minder geschikt zijn voor verse consumptie", zegt oester- kweker Verwijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 19