Amerika beraadt zich over toestand rus De „Leeuw van Juda" wankelt Vier miljoen mensen wacht de hongerdood Huursoldaten staan klaar voor strijd ssrrjrArsas: ««S: Ford: vredesoverleg tussen Turken en Grieken moet nu snel hervat worden WATERSNOOD IN NOORDOOSTEN VAN INDIA Ford wil clementie voor deserteurs Keizer Haile Selassie van Ethiopië wordt eenzaam man DINSDAG 20 AUGUSTUS 197^ Het brandende wagenpark van de Amerikaanse ambassade in Nicosia. CHICAGO (AFP, UPI, DPA) President Ford heeft zijn minister van Buitenlandse Zaketn, Henry KiSsiïiger, opge dragen onmiddellijk de gevolgen te bestuderen van de si tuatie dde geschapen is na het doodschieten van de Ameri kaanse ambassadeur op Cyprus, Rodger Da vies. Dit is van gezaghebbende zijde vernomen in Chicago, waar de presi dent zich op het ogenblik bevindt. President Gerald Ford is diep geschokt door de dood van de Ame rikaanse ambassadeur Davies op de Cyprus en hij heeft gezegd dat het incident de noodzaak van vrede op Cyprus benadrukt, zo heeft woordvoerder Terhorst van het Witte Huis meegedeeld. gezegd dat hij moet aandringen op cosia te versterken. De frontlinie onmiddellijke bevatting van 1 desoverleg. Het Amerikaanse ministerie de Turken ligt nu maar vijf km de weg van Nicosia naar Limassol. de hoofdweg van de Cyprische hoofd- Dodelijk getroffen door schoten van Grieks-Cyprioten wordt de Amerikaanse ambassadeur Rod ger Davies door soldaten weggedragen. Rechts president Clerides met een gasmasker op het hoofd. zesde vloot ach nu in verband met daan de toestand op Cyprus in het ooste- rukken. lijke deel van de Middellandse Zee De Grieks-Cyprische regering liet bevinden. Zij zullen daar voorlopig gisteren weten dat er sinds de crisis blijven om behulpzaam te zijn bij de die vijf weken geleden op Cyprus uit- prus zyn. het leven zijn gekomen en 12.000 ge- In Londen gaf aartsbisschop Maka- wond zijn geraakt. President Clerides rios, de afgezete president van Cy prus. de EOKA-B, de ondergrondse In Angola en Mozambique NEW YORK (AP) Nu het Portugese rijk uiteen begint te vallen lijkt er weer een kans te zijn voor blanke huursoldaten, die in Kongo en Biafra hebben ge vochten, aan de slag te kunnen gaan in Angola en Mo zambique als er genoeg geld in kas is om hen te beta len, want zij vragen 4500 gulden de man per maand om te beginnen. Deze oude vuurvreters, aldus schrift het blaid Newsweek in zijn nieuwe nummer, beginnen al sa men te komen in Salisbury in Rhodesië en Johannesburg in Zuid-Afrika. Insiders weten dat hun diensten te koop zijn. Een huursoldaat zegt: „Nu An gola en Mozambique in elkaar val len op de manier waarop dit thans gebeurt zullen we binnen een maand weten of onze kansen rijp zijn". Het zou inderdaad gauw zo kunnen zijn. Bij de ras- strijd in Angola tussen negers en blanken zijn al 150 doden geval len. Angstige negers hebben bij dui zenden de Angolese hoofdstad Loeanda verlaten en ook meer dan 7.000 blanken zijn er wegge vlucht. Die gingen per charter vliegtuig naar Portugal. In Mozambique trachten het Portugese leger en de mensen van de Freüimo tot een soort van overeenkomst te komen, maar ver leden week gingen in het noorden van het land benden bandieten rond die het luchtledig opvulden ontstaan na het heengaan van Portugese troepen. Met als gevolg dat duizenden blanken in die stre ken maakten dat zij wegkwamen, naar meer bewoonde streken toe. Een van de oude huursoldaten is de alom bekende Ier. kolonel Michael Hoare, „gekke Mike", die in het begin der jaren '60 met zijn commando's Moise Tsjombe had geholpen schoonschip te maken in Kongo. In een interview in Johannes burg zei Hoare dezer dagen dat hij al was opgebeld door een hoop „ouwe jongens" over de vraag konden gaan ze hadden horen mompelen dat Mike aannam voor Angola of Mozambique. „Met 1.000 man kon ik daar de rommel ouruimen in een week of zes, acht," zei Hoare, „maar heel gemakkelijk zal het niet zijn om dat de OAE (Organisatie voor Afrikaanse Eenheid) nu sterker is geworden. Maar het voornaamste probleem schijnt wel te zijn: geld. Als iets of iemand 4500 gulden wil betalen voor huursoldaten, een bedrag dat met de tijd nog zal moeten groeien, dan zal het best gaan, zo niet, dan wordt de zaak bedenke lijker". schuld van de incidenten die leidden tot de dood van de Amerikaanse am bassadeur. hem vaststaat dat de onderhan delingen zinvol zullen zijn. Volgens hem had Washington Een woordvoerder van het Britse mi- fender druk op Turkije kunnen uit- klaard dat de Amerikanen die als Schlesmger. had gevraagd om hem oefenen om de invasie op Cyprus te dienstweigeraar of desserteur in het voor 1 september te berichten, hoe NIEUW DELHI (Reuter) Vier miljoen mensen in de noordoostelijke Indiase staat Bihar staan als gevolg van de overstromingen die India en Bangla Desj teistert op de rand van de hongerdood. De „Times of India" schrijft dat de meesten van hen tot de laagste kaste van de zogenoemde „onaan raakbare" of paria's behoren. Deze Sudra's, die vooral op het platteland j leven komen aan de kost door de be zittingen van meestal in de grote steden wonende landeigenaren te be werken, in ruil waarvoor zij voedsel krijgen. Nu htm woningen door de over stromingen zijn weggespoeld of onder water staan en ook de gewassen zijn verwoest hebben deze mensen geen middelen van bestaan meer. De hulp die hun wordt verleend is totaal on voldoende of bereikt hen vaak hele maal niet. Uit het naburige Assam komen be richten over duizenden uitgehonger de boeren die naar de steden stro- J men en daar met zwerfhonden vech- de eenzaamste ten om wat voedselresten tussen het rijk_ Zyn afval van de beter bedeelden. Al voor de overstromingsramp toe sloeg was de voedselsituatie somber. voorkomen, maar na de invasie, toen buitenland verblijven, „een tweede en de V.S. bezig zijn een nieuw dl- de Turken verder oprukten, aldus de kans moeten hebben". In een rede plomatiek initiatief te ontwikkelen Cyprische president, heeft Washing- op een bijeenkomst van de 1,8 mil- om de betrokken partijen zo spoedig ton Turkije onder druk gezet om de Joen tellende Vereniging van Oud- mogelijk weer aan de conferentie- opmars tot stilstand te brengen. strijders in Chicago, deelde hij mee Het zijn vooral de jonge officieren ADDIS ABEBA (Reuter/UPI) Wat tot voor kort nog on- Leger denkbaar leek wordt van dag tot dag een steeds meer geaccep- Het 2ij_ teerd feit. Het rijk van keizer Haile Selassi, de 'zegepralende die niet langer meer willen wachten, leeuw van Juda', loopt ten einde. Hij begon zijn door niemand in de afgelopen maanden zi)n zü be- betwiste absolute heerschappij in een tijdvak dat reeds lang geschiedenis is geworden. Een periode waarin de tsaar van hoge functionarissen van plaatselijke Rusland en de keizer van Duitsland nog de scepter zwaaiden overheden, die op beschuldiging en de leuze 'Britannia rules the waves' nog inhoud had Thans is de Ethiopische monarch Ook de Kopiscfhe kerk, corruptie werden gearresteerd. Maar ook de centrale overheid tevens niet voor de zuiveringswoede in z«n roerige grootgrmidfoezitter. heeft zich met Bespaard. Tahijke ministers werden dood derde Wellicht is de enige vriend die hij zet Het land is voor het grootste ge- |'airen.d® aa^ op aristocra- nog vertrouwen kan zijn kleine hond, deelte christelijk. Veertig procent zijn arrestatie >an Ras Kassa, voorspeld dat de oo^t dit hem ^eral vergezelt. De abso- moslims, die voornamelijk in het lute macht, die hij ondanks enkele zuidlem wonen. Er Jaar veel minder zou opleveren. WWÜj Bihar en Assam, die voor voedsel- ajQgututioneae schjjnhervormingen hulp zijn aangewezen op de centrale m VX)or kor(. be2Bit> glipt hem reeering. hebben om graan gevraagd versnejd tempo aJs zand door de voor hun hongerende bevolking. vingers De minister voor hulpverlening en voedsel van Bangla Desj, Abdoel Mo- min. verklaarde tegenover Journalis ten In Dacca dat zijn regering wordt Opstand Hervormingen Toen de beweging van de strijd- l2S^TeavtSnPlT^ wrd herhaalden)k af(lcieren De militairen waakten er echter voor de gevoelens van het volk te kwet- door, wat vélen aanvankelijk tenm D^dat ^nregerin^worm Het begon nog geen half Jaar ge- TiiT^^T^r^ geconfronteerd met het immerse led<m tupmauffaura zich open- constitutionele hervormingen. De re- probleem drover- "eob de overheid velzetten door ge^ zou verantwoording schuldig Arrestatie torZZemmrtenrijn ge- teE6n dl1^Ifn2toeprï, fff" Parlement, een instelling De arrestatlegoJf ging echter onver- stromlneen ln moeuukneoen en hun M prijsverlaging die tot op de dag van vandaag een mlmdeni door met de aenhondmg van De militairen fame jg. Er zouden raakt. Naar verluidt zijn minstens 150 mensen reeds de hongerdood ge- volgden zjj storven De autoriteiten ontkennen opstand ^tig procent dit echter. kregen dit ook. Boeren in een aantal steden in het noordoosten van India z«n vertoornd militaire komen i waarborgen prominente figuren als de voorzitter de rechten van de bur- van de voornamelijk uit leden van de r soldij en gers. In feite betekende dit dat de aristocratie, hoge militairen De militairen, met name de uit de handelaren wordt vernietigd met de «,n g^roefd van dp keizer zijn absolute macht voor deel aan regering en parlement over droeg. De voortekenen doen vermoeden malige gouverneurs bestaande senaat. Zij braken de ruggegraat van poten tieel verzet tegen him machtsover- met de arrestatie het hoofd voor het leger had moeten buigen. Er bestond een zeer gespannen si tuatie toen premier Michael Imroe, die de op 22 Juli afgetreden premier Makonnen was opgevolgd, met 'n en bloc aftreden van zijn regering dreig de als het leger de plannen om vier van zijn ministers te arresteren zou doorzetten. Als de regering aftreedt zou dit volgens waarnemers de weg openen voor een volledige militaire machts overname, iets dat de militairen ech ter (nog) niet willen, aangezien ze ,de burgerlijke regering in stand wil- Hij gaf echter te kennen dat hij be- schatting 50.000 uitgeweke- er in het maatschappelijk be- i de VS kunnen worden opge- De president zei dat hij zowel te gen wraak als tegen amnestie gekant was. Zijn gehoor, dat hem eerder her haaldelijk had toegejuicht, hoorde zijn mededeling zwijgend aan. De „Veterans of Foreigh Wars" (VFW) is in Amerika de politiek sterkste be weging van oudstrijders. Zij is fel ge kant tegen elke vorm van amnestie voor dienstweigeraars en desserteurs. Ford verklaarde dat hij dacht aan een soort straf die overeen zou ko men met de ernst van het misdrijf van de betrokkenen. Dit zou er op kunnen duiden dat hij dacht aan een of andere vorm van dienst aan de gemeenschap. Voor het merendeel hebben de deserteurs en dienstweigeraars de wijk genomen naar Canadq, en Zwe den, maar zy bevinden zich ook in andere landen, zoals Nederland. Volgens de president liepen de geval len uiteen slechts een deel er van zou rechtstreeks verband houden met de ooriog in Vietnam. In zijn rede herhaalde president Ford dat de vrede afhangt van de sterkte van de Amerikaanse defensie. len houden als een soort front I tot een vergelijk ten achter zU zich kunnen verschuilen om zien van de besnoeiingen van 5 mil ium plannen voor een radicale sociale jar(j dollar die de senaatscommissie verandering kunnen uitvoeren. voor de toewijzingen vorige week Het overleg over deze kwestie tussen hecft aanbevolen. Deze vermindering premier Imroe en het „Comité moeten worden aangebracht militaire samenwerking" heeft het de defensiebegroting die in totaal 87 mogelijk had gehouden. In het blad Addis Zewen, dat eigendom van de regering is, stond een ingezonden stuk van een ambtenaar, die pleitte voor afschaffing van de monarchie. In het stuk wordt de 82-jarige keizer ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de enorme problemen Ethiopië is gesteld en wore de gehekeld dat in de voorgestelde miljard dollar omvatte. „Amerika niet de politie-agent van de wereld, maar moet wel de pijler van de col lectieve veiligheid van de vrije we- aldus het Amerikaanse staatshoofd. bëdoeïins de prijs hoog te houden. naauen roen reiner geproeiu viwi de dat het wU2e staatsmanschap van de de machtigste mannen ln Ethiopië. vXera waarnemersin Nieuw Del- macht die z« m f^ kondal ultoefe- Leeuw van Juda ditmaal heeft ge- Ras Mesfin Seleshi TkPTl PT1 firtnfiLüJWWdPn nAL nip van de fooM nn rtoolim annooccin +n loof ie hi zijn minstens 46 miljoen getroffen door de al verscheidene keizer met zo aan^toaar ts ais m overstromingen en «er kritiekloos werd geaccepteerd. Obstakel 1 de faaM en dat zijn concessie te laat is Deze rijke grootgrondbezitter en een van de nauwste adviseurs van de kei- weken durende overstromingen een orkaan die enkele dagen geleden West-Bengalen teisterde. Het doden cijfer van deze rampen zou tot dus- rond de 3300 liggen, hoewel Abyie Abbebe om zich aan aan poort van het gevangeniskamp melden en het leger maakte een dag haafd als grondwettig staatshoofd, later bekend dat binnenkort ei derzoek zal worden geopend vermeend machtsmisbruik door 61 patriarch Erkenning De Russische dichter Ossip Mandelsjtam die tientallen ja ren in de Sowjet-Unie is genegeerd, heeft nu een plaats gekregen in de wordt het feit grote encyclopedie. In het 15de deel rgestelde nieu- van het naslagwerk worden 48 regels grondwet de keizer wordt gehand- tekst en een foto aan hem gewijd. De Joodse dichter die in 1891 te Een andere aanval op de grondwets- Warschau werd geboren wijzigingen kwam van de kant van de Petersburg het tegenwoordige Le- - de Ethiopische ortho- ningrad opgroeide, viel onder T, werd in staat geacht een particu- Ethiopische regeringsfunctionarissen doie kerk, aartebisschop Tewoflos, Stalin in ongenade. HU stierf op 27 die inmiddels waren gearresteerd. In de afgelopen dagen heeft de ar ista- van de aristocratische grootgrondbe- aan te binden. Kort tevoren had Se- restatiewoede van het leger de naas- hun zitters en de keizer is begonnen zijn leshi nog tegenover vrienden ge- te omgeving van de keizer bereikt. officiële züde daarover geen gegevens eigen superieuren, de zonder uitzon- vrijen onder de intellectuelen, de pocht: „als de Italianen mij niet te Op 9 augustus rekenden zij de ad- De kritiek zijn vertrekt. Het water ls de laatste dagen ge zakt. maar enorme hoeveelheden die zich fel keerde tegen het voorstel december 1938 kerk en staat te scheiden en de keizer diwostok. niet langer als hoofd van de kerk te erkennen. i kamp bij Wla- Neergestort Bij de beklimming ■PP®-r - -~c-v -- -- de patriarch kan van de Mont Viso, een 3840 meter dering uit de aristocratie voortgeko- middenstand, de studenten en de mi- pakken hebben kunnen krijgen kan Judant van Haile Selassi, generaal het begin betekenen van een directe hoge bergtop in de Franse Alpen bu ujijgjjn groep officieren die net komen Aseffa Demissie, in, enkele dagen la- confrontatie tussen de strijdkrachten de Frans-Italiaanse grens zUn gis- l hoogste officieren, wier families litairen te verliezen nu hij nog steeds de bezittende klasse in het verder heeft nagelaten zijn steun te geven kijken dat zeker niet. Seleshi speelde ter gevolgd door de schatmeester van en de kerk in deze half" christelijke teren* drie Franse alpinisten voedsel zijn al door de overstromin- straatarme Ethiopië vormen. De boe- aan ook maar de geringste gen verwoest. Van de rijstvelden is ren en arbeiders bezitten niets, de landhervorming. Meer dan 85 pro- niets meer over. middenstand weinig. Om de bezitten- cent van het volk woont en werki prominente rol ln het verzet te- de keizer, grootkamerheer Etar Blat- half mohammedaanse staat. ta Admoassoe Retta. „Alles wat de keizer nog i De meest opzienbarende arrestatie troleert is de kerk. De strijdkrachten weer plotseling zeer slecht werd Zelfs de ln het zuiden gelegen de en leidende klasse, voornamelijk de op het land. Slechts dertig procent landgoederen van de rijke grondeige- van de afgelopen dagen was die van hebben hem verder alles afgenomen. de vruchtbaar- iets blankere Amharen, in stand te daarvan bezit zelf wat grond. De i India, heeft van de houden werd de rest van het volk meesten werken als seizoenarbeiders den hen him privé-legertjes te doorzoeken en waarschuw- de commandant van de keizerlijke De verklaring i overstromingen te lijden.; De autori teiten hebben de centrale regering om financiële hulp gevraagd. achterlijk gehouden. Onge veer negentig procent i piërs is analfabeet. a- garde, luitenant-generaal Tafesse het leger wel i de in de steden wonende groot- penarsenalen onmiddellijk weg te Lema. Zij was daarom zo belangrijk doen. Vorige maand was het de beurt omdat eruit bleek dat het laatste bol- kunnen worden", zo verklaarde aan minister van defensie generaal werk van Haile, de keizerlijke garde, diplomaat in Addis Abeba. hevige hagelbui de bergwand Tewoflos zou door spiegelglad maakte. Het drietal als een uitdaging maakte een val van 800 meter. Za- de keizer opgevat terdag en zondag hadden al negen bergbeklimmers in de westelijke Al pen de dood gevonden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 6