Ook aandacht in Leidse regio voor bibliotheek Nuttig gesprek over renovatie Leidse Pilgrim Fathers op tv SOS Krakers maken het goed Leider dorp: steun PVDA OVER PLAATSELIJKE POLITIEK DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 ZOETERWOUDE/LEIDEN Onlangs meldde Ferry Rigault zich aan de telefoon. Hij had nog wel een plaatsje vrij voor „Ome Tinus" Gros. wiens droe vige relaas hij in de krant had gelezen: de man moest de nacht doorbrengen in een gammele bouwkeet. Ome Tinus is geluk kig nu onder beter dak. Spoedig na de publikatie werd hij ge holpen. Ferry Rigauil't is één van de krakers van het eerste uur, die op 13 mei van dit jaar het al geruime tijd leegstaande kloos ter De Goede Herder in Zoe- terwoude bezetten. Het tiental van toen is inmiddels vervijf voudigd. En de vijftig krakers, die hoofdzakelijk uit Leiden af komstig zijn maken het goed in het fraaie complex, waar vóór hun komst de sporen van een eens rijk rooms leven overigens reeds lang waren uitgewist. De gebouwen stonden er kaal en leeg. En nutteloos, omdat de ge meente de prijs die de zusteror de De Goede Herder voor het klooster vroeg te hoog vond. Het gebouw was. kortom, rijp om gekraakt te worden. De zuster orde deed aanvankelijk wat dreigend met een kort geding, maar heeft daar later van af gezien. Inmiddels bevolken, zoals ge zegd, vijftig overwegend jonge mensen alleenstaanden én gezinnen, studenten én werken de jongeren het klooster. Voorlopig het maximum. Welis waar staan nog vele ruimten in de gebouwen leeg, maar het ontbreekt aan voldoende sani taire voorzieningen, elektriciteit en gas. Daarom heeft de „ple naire vergadering" die wekelijks wordt gehouden, besloten voor lopig geen nieuwe bewoners toe te laten, zonder daar streng in te willen zijn. De krakers willen het complex bovendien een rui mere bestemming geven, omdat het zich naast huisvesting bij uitstek leent voor uiteenlopende sociaal-culturele activiteiten. In samenwerking met de Stich ting Ideële Bouw te Amsterdam is daartoe een plan opgesteld, dat nog met de gemeente zal moeten worden besproken. Afwachten maar. Om aan de zusterorde van hun goede wil blijk te geven, betalen de kra kers in ieder geval vast vijftig tot 75 gulden per maand aan huur. Daar te een speciaal giro nummer voor geopend. De zus terorde heeft er nog geen be langstelling voor getoond. LEIDEN Namens het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de heer W. Revet, consulent stadsvernieuwing, gister avond een gesprek gevoerd met de bewonerscontactcommissie van het Haagwegkwartier om te bemiddelen in het conflict dat er tussen deze commissie en de Gemeentelijke Wo ningstichting is ontstaan rond de r^iovatie van de vooroorlogse wo ningen in de wijk. Volgens Hans van Gelder, die na mens de Welzijnsraad de sociale as pecten van de rehabilitatie in het Haagwegkwartier begeleidt, is het een nuttig gesprek geweest. De leden van de commissie hebben er blijk van gegeven nog steeds positief te genover de renovatie te staan, ook al hebben vooral de oudere bewoners het er soms moeilijk mee. "Die men sen moeten opgevangen en geholpen worden", aldus Van Gelder. "De be wonerscontactcommissie heeft wat dat betreft een signaleringsfunctie." In het gesprek heeft Revet gewezen op de drie elementen, die het ver beteringsplan voor de 188 woningen in het Haagwegkwartier bevat: nor maal onderhoud, groot of achter stallig onderhoud en verbeteringen. Slechts over die laatste categorie moet straks na renovatie huurverho ging worden betaald, afgezien van de periodieke huurverhogingen, waar echter ontheffing van is te krijgen, als de huiseigenaar in verband met renovatieplannen dispensatie aan vraagt. Uit het feit, dat de bewoners per 1 april huurverhoging hebben gekregen, concludeerde Revet, dat de eigenaar de GWS dat ken nelijk niet heeft gedaan. De oommissieaeden stellen er prijs op, dat het overleg met de GWS weer op gang komt, ook al wijzen ze de wonigsüidhtmg als schuldige van het conflict aan. Men houdt vast aan de eis. dat ook bewoners met huurschuld in de oommissie zit ting moeten kunnen nemen. In deze wetensohap zal Revet nu een gesprek aanknopen met de GWS en vervol gens met de wethouder van volks huisvesting en openbar® werken. LEIDERDORP B. en W. van Leiderdorp zullen de ge meenteraad voorstellen een een malige snbsidie van 500 gulden te geven aan de in Leiden ge vestigde Telefonische Hulp. dienst SOS (25202). Deze uit vrijwilligers bestaan de organisatie ('dag en nacht bereikbaar voor allen die in moeilijkheden verkeren') kwam dit jaar in financiële moeilijk heden te verkeren. In afwach ting van een definitieve subsi dieregeling willen B. en W. van Leiderdorp de SOS-dienst de helpende hand bieden. LEIDEN In de week van 11 tot en met 19 oktober wordt in het hele land de zg. Bibliotheekweek gehou den. In die week zullen talrijke ac tiviteiten worden georganiseerd, die tot doel hebben om de aandacht te vestigen van het nut van de open bare bibliotheek. Ook in deze regio, waar in Leiden, Voorschoten, Alphen, Katwijk, Oegstgeest en Leiderdorp apenbare bibliotheken gevestigd zijn, zal men op de Bibliotheekweek in haken. Wij komen daar later nog op terug. Volgens directeur W. J. Hariot van de Stichting Openbare Bibliotheek Leiden is er over de mogelijkheden, die de dienstverlening van openbare bibliotheken biedt, in het algemeen te weinig bekend. „In onze zich snel ontwikkelende maatschappij is het van het grootste belang om goed ge ïnformeerd te zijn. Daarbij kan de bibliotheek goede diensten verrich ten, zoals zij ook in de begeleiding van opleiding en studie een belang rijke rol kan vervullen", aldus de heer Hariot. Een openbare biblio theek is niet alleen een plaats waar je boeken voor een gering bedrag kan lenen: het is steeds meer een voorlichtingscentrum geworden, waar gratis talrijke naslagwerken kunnen worden ingezien: kranten, tijdschrif ten, literaire recensies enz. De Stichting Openbare Bibliotheek Lei den bestaat sinds 1 Januari van dit Jaar door een samenwerking tussen de openbare blibliotheek Reuvens en de r.-k.-bibliotheek. Zij heeft in Lei den zes vestigingen: Breestraat 25, Steenschuur 17, Plantage 6, Zwei- landlaan 5, Corantijnstraat 2A en Eduard van Beinumstraat 2. De stichting heeft behoefte aan uitbrei ding. Met name in de Breestraat en het Houtkwartier en wil nieuwe fi lialen vestigen in het Morskw artier en de Meren wijk. In hoeverre deze plannen verwezenlijkt kunnen wor den? „We hebben goede hoop", is al les wat directeur Hariot er op dit moment van kan zeggen. Veel ver wachting heeft men van de Biblio theekwet, die waarschijnlijk in 1975 van kracht zal worden en de be staande subsidieregelingen drastisch zal herzien. Nu is het zo, dat de ge meenten het leeuwendeel van de kos ten van de in het algemeen parti culiere stichtingen voor hun rekening nemen. Na invoering van de nieuwe wet zal het rijk voor de volle hon derd procent de personeelslasten ver goden en daarnaast ook voor twin tig procent in de exploitatiekosten bijdragen. Vooral de bibliotheken in de grotere steden zullen hiervan pro fiteren. Voor de kleinere gemeenten met een inwonertal van beneden de 30.000 fungeert in Zuid-Holland de Ver enigde Provinciale Bibliotheekcen trales, waar overigens de openbare bibliotheek van Voorschoten niet on der ressorteert. Deze biliotheek is vanouds zelfstandig en bleef dat toen de Verenigde Provinciale Biblio theek Centrales de grens van 20.000 inwoners tot 30.000 verhoogde. In Voorschoten is de bibliotheek snel gegroeid: van 79.000 uitleningen in 1968 naar 186.000 in 1973. Dat on danks de gebrekkige huisvesting, aan welke situatie door 't betrekken van de leeggekomen Oranjeschool bin nenkort een eind zal komen. De Provinciale Bibliotheek Centrale verleent haar diensten wel aan de openbare bibliotheken van Oegst geest en Leiderdorp en laat verder in tal van gemeenten, waaronder Ha- zerswoude en Voorhout regelmatig een zg. bibliobus rijden. Overigens zijn er in Zuid-Holland in vergelij king met andere provincies betrek kelijk weinig bibliotheken. Volgens een woordvoerder van de Verenigde Provinciale Bibliotheek Centrales zouden er nog minstens dertig bij moeten komen, alvorens een even wichtig peil is bereikt. LEIDEN In de televisie-uitzen ding van de NCRV „Vroomheid in hout en steen" op vrijdag 13 septem ber a.s. des avonds te ca. 10.30 uur zal aandacht worden geschonken aan de Pilgrim Fathers. In 1970 werd het vertrek uit Leiden (1620), 350 jaar geleden, van een groep Engelse geloofsvervolgden die hier 11 jaar hadden gewoond (1609- 1620) herdacht. Deze groep vertrok met de .Mayflower" vanuit Ply mouth (Engeland) naar Amerika, waar zij later bekend werden als de Pilgrim Fathers. In het herdenkings jaar werd in de Lakenhal een ten- Cel in door ''bijverdienste" LEIDEN Een 20-jarige straat maker uit Leiden had geen geld en meende een bijverdienste te hebben gevonden in plegen van diefstallen. Hij kreeg daarbij hulp van vrienden, die ook wel wat geld konden gebrui ken. Voor een waarde van plm. f 1200,— aan rookartikelen werd in een super markt gestolen. De spullen werden aan kennissen verkocht en zo kwam de straatmaker aan geld. Voor de Haagse politierechter pakte dat toch slecht uiit. De officier van justitie was van,oordeel, dat het niet zander gevangenisstraf af kon lopen en ook de rechter nam dat standpunt in. Maar belangrijk vond deze ook, dat verdachte zijn deel bijdraagt in vergoeden van de schade. Het vonnis werd f350,— voor ver goeding van schade en dertien weken gevangenisstraf, waarvan tien weken voorwaardelijk met proeftijd van 2 Jaar. LEIDEN De afdeling Leiden van de Partij van de Arbeid houdt vrij dagavond een ledenvergadering In De Burdht, waarin o.a. de ontwikkeling in de plaatselijke politiek en het nieuwe colege van B. en W. aan de orde komen. Verder is er een discussie gepland over de defensienota van Vredeling. Dat gebeurt naar aanleiding van het verslag, dat de discussiegroep Vrede en Veiligheid zal uitbrengen. Op 2 september is er een besloten vergadering, waarin Max van der Stoel leden uit het district Leiden een toelichting zal geven op het bui tenlands beleid van dit kabinet. Op 14 september volgt een ledenvergade ring over de huumota. P.V. Blauwkras hield een wedvlucht vanaf Roosendaal. Gelost om 8 uur. Westenwind. Uitslag: 1 en 2 W. v. d. Wetering, 3 en 5 T. Houweling, 4. J. van Polanien, 6 en 8 P. Gysman, 7 en 9 H. Moenen. 10 H. Bodfjn. De Jonge duivenvlucht ging vanaf Noyon. Gelost 9.15 uur. westenwind. Uitslag 1. H. Bodyn, 2. I. J. Vinke- steyn, 3, 4. 6. en 9 Gebr. V.d. Blom, 5. S. Springer. 7. J. Diersman, 8 en 10 F. v. d. Wetering. toonstelling over het leven en werken van deze Engelse geloofsvervolgden ingericht. Er waren op deze tentoon stelling o.a. afbeeldingen te zien van: Een drukkerij in het begin van de 17e eeuw, als voorbeeld hoe de „Pilgrim Fathers Press", gelegen bij de Pieterskerkchoorsteeg, ingericht zou kunnen zijn geweest. Platen over het leven en werken van de kolonisten in de beginperiode t.w.: Een straat in de kolonie met de hutten met ronde daken en enkele tuinen waarin mais en tabak wordt verbouwd; aftappen van „maple su gar" (sap van de ahorn boom) en hst inkoken daarvan; allerlei huishou delijke werkzaamheden waaronder het maken van maismeel en het dro gen van kabeljauw cq het maken van stokvis, een belangrijk proviand voor schepen die lange reizen maken, met op de achtergrond een schip dat ge laden wordt. Schepen op de rede liggend bezig met laden en lossen. Een manspersoon in de kleding van het begin van 17e eeuw met stok, hoed, laarzen en sporen zoals waar schijnlijk enkele van de Pilgrim Fa thers in him Leidse tijd gekleed moe ten zijn geweest. Een televisie-ploeg van de NCRV is ongeveer 1*4 uur bezig geweest deze platen op film te zetten. HENGEL 1 1 5P0RF Voor GOUDEN en BRILJANT Kwaliteits-Sieraden en de voordeligste prijzen. Blijft Uw adres Juwelier v. d. WATER Haarlemmerstraat 181. Grote keuze en vak-service. Visvereniging „De Brasem" viste haar tweede wedstrijd in de Ring vaart (Lisserbroek)De vangst was slecht. 1. J. v. d. Hulst 25 stuks. 2550 gram. 2. B. Euradus 16 stuks, 2160 gram. 3. D. v. d. Berg 16 stuks, 1590 gram. 4. W. Westbroek 16 stuks 1510 gram. 5. C. Cornel 12 stuks, 1150 gram 6. H. van Strien, 8 stuks, 1125 gram. 7. G. Lakenveld 5 stuks, 1050 gram. 8. J. Blikman 5 stuks, 900 gram. 9. A. v. d. Vos, 12 stuks, 875 gram. 10. S. den Dubbelden 10 stuks, 750 gram. Viscollege „De Ruisvoorn" hield haar tweede competitie wedstrijd in het Aarkanaal. De vangst was matig Uitslag: 1. G. Voökuil 2030 gram: 2. P. Dubbeldeman 1600 gram, 3. Th. Voskuil 1340 gram; 4. J. Solleveld 1317 gram; 5. J. C. v. d. Meer, 1250 gram; 6. N. Dorrepaal 1140 gram; 7. J. Nieuwenbrug Jr. 1010 gram, 8. J. de Hoed 920 gram, 9. J. Nieuwenburg sr. 430 gram. .LEIDEN De visclub PVGW viste haar derde wedstrijd in de Zijl. De vangst was matig; 8110 gram. Uit slag: 1. F. Smit 2800, 2. A. C. v. d. Mees 2000, 3. N. Dorrepaal 650, 4. S. J. Redmeijer 55, 5. K. Sinteur 500, 6. F. Veldhuizen 500, 7. B. v. d. Waals 480, 8. J. Arnoldus 310, 9. J. de Goey 250 en 10. J. v. d. Meij 100. De personeelsvereniging van Adler viste in de lage zijde van de Rijn. De vangst was eveneens matig. Uit slag 1. Hartman 1500 gram - 15 st; 2. Leuering 1300-14 3. P. Hillebrand 675-6 4. Melet 650-6: 5. Tegelaar sr. 505-6; 6. Gommans 500-9 7. Tegelaar jr. 500-3; 8. H. Meyvogel 495-4; 9. Dissevelt 420-2; 10. Weber 340-7. HSV viste haar derde wedstrijd in de Vliet bij Westgeest. De vangst was redelijk. Uitslag: 1. A. Doesburg 2600- 51; 2. P. Wondergem 2000-37 3. La- terveer sr. 1845-35: 4. H. Montanus 1820-25: 5. K. Lateneer 1750-33 6. Nieuwenburg sr. 1500-5; 7. J. v. d. Linden 1185-15: 8. P. Bontje 1085-20; 9. I. Arnoldus 1050-15; 10. G. Bontje 870-13. De Gulden Voorn hield zijn vijfde wedstrijd in de Kaag. En met veel succes: de totale vangst bedroeg 56,56 kg. Uitslag: 1. H. van Alphen jr. 9.46 kg. 2. F. Smit 7,41 kg. 3. M. Hoogka mer 6,25 kg, 4. W. Lardee 4.59 kg, 5. S. WUnarad 4.52 kg. 6. G Bavelaar 4.07 kg. 7. 7. v. d. Meü 3.79 kg. 8. H. Schouten 3.47 kg. 9. H. van Alphen sr. 3.27 kg en 10. T. Veldhuizen 3.09 kg. Visvereniging Hengelsport hield een wedstrijd in de Ringvaart te Sassen- heim. De vangst was goed: 408 stuks, 27410 gram. Uitslag: 1. I. Mazurel 4840-63: 2. J. Boef 3180-48; 3. Blans- jaar 2950-37; 4. Verstraten jr. 2820- 43: 5. E. van Houten 2570-38: 6. Griekspoor 2300-32; 7. S. Devflee 1950-30; 8. Verstraten sr. 1680-38 9. R. van Egmond 1550-21; 10. W. Ma zurel jr. 1480-25. De kapel staat leeg, het altaar is verdioenen. De krakers heb ben er zelf een nieuw orgel neergezet. nmelige gezelligheid. Waar de stilte sereen en eerbiedig was. Een blik op een deel van de tuinvanuit de hoogste toren van „„w* het klooster. De gemeenschappelijke ruimte.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3