sfilzvtb „IK BEN NOOIT IN DE OPPOSITIE GEWEEST" Weer geen discussie over ambtswoning Nieuwe raad beslist over wethoudertal agenda Dr. Pels na 21 jaar afscheid van Voorschotense raad: VOORSCHOTEN Dr. P. S. Pels (60 Jaar) gaat na 21 Jaar de Voorschotense gemeenteraad ver laten. Het zal voor Voorschoten en de doctor in de chemie even tjes wennen zijn. Met de komst van Pels in 1953 veranderde er wat in de Voorschotense gemeen teraad. Voor het eerst kwam er een socialist, die bereid was om zijn beginsel fel te verdedigen. Het gezapige vergaderen veran derde in soms felle emotie volle vergaderingen. De toenmalige burgemeester C. J. van der Hoe ven had het er in de beginfase erg moeilijk mee, want er was ook een liberaal in de raad gekomen, die vanuit zijn achtergrond de Jonge Pels van katoen probeerde te geven. De WD-er Korthals (later mi nister) en de PvdA-man Pels hielden lange debatten, waarbij steeds getracht werd de vloer aan te vegen met eikaars meningen. De publieke tribune genoot, de andere raadsleden inclusief de burgemeester zwegen. Het einde van de raad was steeds gelijk: Pels en Korthals gaven elkaar een vriendschappelijke hand, want als mens waardeerde zij el kaar. Nooit „Ik ben nooit in de oppositie geweest," verklaart Pels nadruk kelijk, „in de 17 jaar als raadslid en fractie-voorzitter heb ik steeds getracht de voorstellen van B. en W. zo mogelijk mijn kant uit te draaien. Steeds gekeken naar het meest haalbare. Er zijn in mijn 17-Jarige periode als raadslid rond de tafel vele voorstellen ge weest, waarbij ik het woord niet gevoerd heb. De laatste vier Jaar als wethouder, dus achter de tafel, heb ik veel moeten luiste ren, maar ontzettend veel moeben lezen en als wethouder moet Je ieder voorstel ongeacht of het Je portefeuille betreft van a tot z kennen." Hoe Hoe komt een doctor in de che mie in de politiek? Gewoon vol gens Pels door de belangstelling tijdens de studie aan de universi teit van Utrecht voor de politiek. Op 18-Jarige leeftijd lid van de SDAP, alg. secretaris van de Soc. Democratische Studenten Clubs, tenslotte bestuurslid van de afde ling Utrecht van de SDAP. Spreekbeurten, Journalistiek werk voor „Het Volk", spreekbeurten. Studeren onder financieel moei lijke omstandigheden, veel steun van de socialistische leermeester R. Kuijper, daarna prof. Van Gel deren, kontakten met o.a. prof. Tinbergen, bij deze laatste pro moveerde hij tot doctor op een chemisch-economisch onderwerp. In 1945 werd Dr. Pels gekozen voor de noodraad in de gemeente Amersfoort. In 1947 kwam de be noeming tot secretaris van de Stichting van de Arbeid, die in 1950 de naam S.E.R. kreeg. Voor schoten werd ontdekt tijdens een spreekbeurt eind 1945 in het ge bouw „Irene" en als voorzitter van de PvdA afdeling Voorscho ten was de weg tot de gemeente raad in 1948 een normaal gevolg. Het aantal spreekbeurten is niet te tellen. Dr. Pels was een veel gevraagd 1 mei-spreker en zijn raadlidmaatschap van de Voor schotense gemeenteraad is voor hem steeds een fijne vrijetijds besteding geweest, evenals zijn partijcontacten op landelijk ni veau. Voorschoten groeide in die 21 Jaar van 8.000 naar bijna 22 000 inwoners en het is geworden een Vrienden Als raadslid maak Je veel vrien den ook onder de politieke tegen standers, zoals Dr. Pels nog steeds met bewondering praat over de felle C. Fortenier, de KVP-er, die te vroeg naar menselijke begrip pen is overleden. Het raadlid maatschap is wel veranderd ook de raadsleden. De laatste tijd zijn er teveel raadleden, die pragma tisch zijn en zonder maatschap pelijk beginsel. Er wordt te veel gepraat en daardoor soms erg slecht vergaderd. Het wethouder schap doet een roof op het ge zinsleven. Zonder medewerking van de echtgenote is het onmoge lijk een goed wethouder te zijn. De parttime funktde slokt de hele mens op. Iedere avond komt de bode een pak „huiswerk" brengen, iedere avond gaat de telefoon. Het is boeiend en hoewel vier Jaar eigenlijk te kort is om een pro gramma af te maken, is het voor het lichaam lang genoeg. Een wethouder moet teleurstellingen kunnen verwerken, strijd durven te voeren. Dr. Pels is nooit een discussie uit de weg gegaan. Zijn stokpaardje een zwembad is niet gerealiseerd, hoewel misschien op de valreep nog een opening ge vonden wordt. Teleurgesteld is hij ook als lid van het Dagelijks Bestuur van het Gewest Leiden. Hij mag de liqui datievergadering helpen voorbe reiden. Ook over gewestvorming is hy optimistisch, omdat zijn ge zond verstand zegt, dat gewest vorming noodzaak is om een le vensgemeenschap optimaal te la ten functioneren. Na 3 september gaat Pels eerst een beetje tot rust komen, blijft zijn brede politieke belangstelling zeker houden, hoewel hy eerst aandacht aan zyn vrouw gaat be steden. want die heeft haar man niet veel meer gezien en daarna wacht Dr. Pels maar „wat op zyn pad komt". Het zal toch wel wen nen zyn voor alle partyen, 21 Jaar is zo voorby, maar lijkt toch soms lang. JOOP PEETERS DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 Dinsdag Breestraat 19. sociëteit voor gehandi- Rijnsburgerweg 163, spreekuur Alg. Bureau voor Levens- en Gezinsvragen, Hulsvesting Werkende Jo: MelJ van Streefkerkstraat 48. ge spreksavond Baha'l Gemeenschap. Woensdag speeltulngebouw, be jaardensociëteit Humanitas. 2-4.30 uur Geversstraat 65. Oegstgeest. sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaanden, 8-12 uu Donderdag Breestraat 19. sociëteit voor gehand 1- :apten, 2-5 uur nam. Kreatlef Sentrum. defensievoorlich- lng. 8-9 uur nam. TJalkowskylaan 39. capten, 2-5 i Kre tlng. Tja spreksavond Baha'l Gemeenschap. 8 u. Morsweg 10. vergadering werkgroep Apotheken l zondagsdienst LEIDERDORP De 17-jarige Mary Flemming uit Anaconda (15.000 inwoners) Antlanta, V.S., heeft haar vakantie in Leiderdorp o.a. benut om burgemeester Van der Have de groeten te doen van haar burgemeester in Anaconda. De brief die de Amerikaanse burgemeester voor zijn ambt genoot in Leiderdorp had meegegeven was Mary vergeten maar de intentie van het vriendelijke gebaar was er niet minder om. Zij overhandigde de burgemeester in de burgemeesterskamer wat specifieke dingen uit Anaconda: koperwaar van Anaconda Copper. Burgemeester Van der Have dacht na over iets specifieks Leiderdorps; en beloofde toen bloembollen naar z'n Amerikaanse ambtgenoot te zullen zenden...! Kinderboerderij Al Jaren is er sprake van een kinder boerderij in Leiderdorp. Er is al een eenvoudige start gemaakt met een afrastering, waarachter al wat ko- nyntjes huppelen. Er gaat, zou je kunnen zeggen, een boerdery-achtige sfeer ontstaan. Er komt een koe, een varken, een marmot, een roodbont kalf, een zwartbont kalf. dwerggei ten, schapen en nog een heleboel meer. Ongeveer twee hectare. In de Hout kamp. Kosten: toch nog f. 92.000,- Jeugdwerk De stichting Jeugdwerk Leiderdorp organiseert het hele jaar door de meest uiteenlopende activiteiten. In 1971 hebben veel bewoners een gelde- hjke bydrage gegeven voor het ver bouwen en voor de inrichting van het clubhuis aan de Lindenlaan. Op dit moment wordt de laatste hand ge legd aan het nieuwe centrum aan de Heemraadlaan. Met ingang van het komende seizoen kunnen er dan ook veel meer activiteiten worden geor ganiseerd dan tot nu toe het geval was. Niet alleen voor de Jeugd, maar ook voor volwassenen. Dat kost allemaal geld. De stich ting Jeugdwerk Leiderdorp zegt dat er met subsidies van het rijk en de gemeente niet erg veel kan worden gedaan en vraagt daarom een gift van mensen die het (Jeugd)-werk een warm hart toedragen. Een een malige gift, een donateurschap, zie Tussen 18 en 24 augustus komt er ieman<i met een collectebus aan de Leiderdorpse deuren rammelen. Geef hem wat, of zoiets. Doelenterrein Hoofdredacteur Jo van der Horst van de Tarty genoot', het ledenor gaan van de Leidse Party van de Arbeid schrijft in het laatste num mer iets over de Leidse kazernes: Tn de Leidse bladen stond eind Juni het bericht dat het garnizoen Leiden zou gaan verlaten. Te zyner tyd, als er een andere huisvesting gevonden zou zyn. Als dat zou ge beuren, dan zou de gemeente Leiden de beschikking krygen over de Mors- poortkazerne en de Doelenkazerne. Een mooie gelegenheid om de Doe lenkazerne te slopen en er een grote speelweide van te maken, een Doe lenterrein zogezegd. Een groot gras veld met bomen er omheen, mis schien ook nog een muziektent en 'n poffertjeskraam. Een plaats waar muziekkorpsen hun marsen zouden kunnen oefenen. waar een circus eventueel zyn tenten zou kunnen op slaan en waar de stadskinderen ruimte zouden kunnen vinden om te spelen in de stad. Het zou een rust punt kunnen worden aan de rand van de binnenstad. Dus met een variatie op een oud lied: Makkers laat ons de Doelen kazerne slopen en maken tot vlakke grond. Die Jo! Maar wat doen we met de Morspoort? Trimmen Bier Een ingezonden mededeling in het maandblad van de stichting „Meer burg" „Wil degene, die (weer) bier heeft 7 7 7 TFT" scnoten. i^eiust Nieuwe organisatie technische diensten Wassenaar sos-dienst schoten.' Leidseweg 66. tel 01717 2525 SOS-tel. hulpdienst, tel. 0171O— 25202. Voor allen die ln moellljkhe- Voor weduwen en weduwnaars Nederlandse Vereniging voor Wedu wen en weduwnaars tel. Lelds advies- Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging, Aanvragen hulp bejaarden en rlp zieken en gezineverzorging. gd i- tel. 49441 Redactie Paul Wolfswinkel gestolen achter uit mijn tuin, er weer nieuwe volle flessen voor in de plaats zetten. Ik weet wie het heeft gedaan. Worden ze niet teruggezet, dan waar schuw Ik de pohtie". Die als beloning waarschyniyk een flesje pils krygen. komstlge organisatie van de techni sche diensten van de gemeente. De raad ging in principe akkoord met het voorstel van het college om te streven naar een samenvoeging van de dienst gemeentewerken, de nuts- bedryven en de centrale boekhouding per 1 februari 1977. De raad verleende eervol ontslag aan de directeur van de Geneeskun dige en Gezondheidsdienst, dokter C. A. Eindhoven, maar ging ermee ak koord dat de dokter nog een jaar in "deelbetrekking" aan de dienst ver bonden zal biyven. Lange tyd werd er gediscussieerd over een voorstel om de gemeente- ïyke vuilstortplaats aan de Johan de Wittstraat om financiële en hygië nische redenen te sluiten. Duyvestyn (CCP) en Gordyn (Open Appel) pleitten ervoor een beslissing over deze kwestie uit te stellen omdat de stortplaats toch in een behoefte voor ziet. Bovendien: burgemeester en wethouders willen als alternatief de stortplaats aan de Hogeboomseweg op zaterdagen openstellen voor het publiek. Maar is het niet zo. dat ook deze stortplaats binnen afzienbare tyd gesloten zal moeten worden? Wethouder Brink antwoordde, dat de vergunning voor deze laatste stortplaats inderdaad op 1 Januari 1975 afloopt en dat Gedeputeerde Staten niet bereid zyn de vergunning te verlengen. Dat betekent dat de nieuwe raad zich spoedig voor het probleem gesteld zal zien van de vuil- Op vrijdag 30 aug. weer 'n trimcur- sus in Zoeterwoude: Iedere week op vrijdag kunnen Zoeterwoudenaren die lets aan hun conditie willen doen, in de periode van september tot Juni terecht in het sportpark De Haas broek. Daar zal de trimcursus wor den geleid door dte heer Langezaal. Langezaal, die de training heef t over genomen van de uit Zoeterwoude ver trokken heer Maljers, staat elke vrij dagavond van kwart over acht tot half tien klaar om te trainen. Het programma zal in onderling overleg worden opgesteld. De kosten van de cursus zyn vastgesteld op 45 gulden per seizoen. Inlichtingen kunnen worden verkregen by N. Langezaal (Van Swietenstraat 50) en de con- taotman W. J. van Leeuwen, die in dezelfde straat op nummer 35 woont. Begrijpelyk, nu het mooi weer is geworden. We zouden een weekje hebben genomen. (Foto Jan Holvast) WASSENAAR Het is in de laaltste vergadering vam de aftredende gemeenteraad van Wassenaar niet tolt een dis cussie gekomen over de kwestie van de ambtswoning. Zo- ais bekend legde itn de vorige vergadering burgemeester Mr. K. Staaib een verklaring af over het verschil van inzicht, dat tussen hem en de raad was ontstaan over een extra bijdra ge, die Mr. Staab vooir de ambtswoning zou betalen boven de landelijk geldende 12% van zijn jaarwedde. In die vorige vergadering weigerde de raad over deze kwestie te discus siëren, omdat een groot aantal leden, onder meer enkele fractievoorzitters afwezig waren. Vandaar dat op de agenda voor de vergadering van gis teravond opnieuw het punt "ambts woning" op de agenda stond. Discussie werd ook nu niet gevoerd. De zaak bleef beperkt tot een ver klaring van Theunissen, fractievoor zitter van de C.C.P. De raad betreurt het, aldus deze verklaring, dat er nog steeds kwestie is over ambtswoning. Als deze kwestie nog bestaat dan komt dat aldus Theunissen doordat de burgemeester nog niet fei- teiyk de overeengekomen toezegging heeft willen honoreren op een voor de raad acceptabele wijze. Uit deze laatste woorden blykt waar in feite de schoen wringt: de burge meester zegt zich aan de afspraak gehouden te hebben, maar Theunis sen meent dat dat niet gebeurde op een voor de raad acceptabele wijze. Wat er van zy: by deze verklaring van Theunissen bleef het. De burge meester verwees naar hetgeen hy de vorige maand had gezegd en de raad ging verder met de behandeling van de vry uitgebreide agenda. Een van de belangrijkste punten op die agenda was een nota van bur gemeester en wethouders over de toe- Gewonden bij vechtpartij LEIDEN By een vechtparty op de hoek van de Lindestraat en de Bloe mistenlaan zyn gisteravond twee Leidse jongens zo ernstig gewond ge raakt dat zy door de EHD naar het Academisch Ziekenhuis moesten worden overgebracht. De twee jongens, resp. 16 en 18 Jaar oud. waren in de omgeving van het badhuis op speurtocht naar him ge stolen bromfiets. Het tweetal werd daar onverhoeds aangevallen door 'n groepje opgeschoten jongens. Er ont stond een tumultueuze vechtparty, waarby de twee aangevallen jongens op het hoofd werden geslagen. De daders sloegen by nadering van de politie op de vlucht, maar deson danks konden twee Jongens in de kraag worden gegrepen. Van deze twee (17-jarige) Jongens bleek er één enkele weken geleden ook al be trokken te zyn geweest by 'terreur acties', waarby argeloze voorbygan- gers op het hoofd werden geslagen. Vragen over plaats ASC-complex OEGSTGEEST Naar aanleiding Los en G. Hamerling. Natascha, d. V. L. van de behandeling van het bestem mingsplan Centrum in de Oegstgees- ter raad heeft KVP-er Groenendyk vragen gesteld aan B. en W. Tijdens de behandeling van dit plan is na- melyk gezegd dat de nieuwe voet balvelden voor ASC in de Voscu.vl zouden komen te liggen. In de in 1972 vastgestelde sportnota stond dat het nieuwe ASC-complex in het be stemmingsplan Ha as wijk zou worden gesitueerd. Groenendyk wilde nu we ten of B. en W. op de eerst genomen g. Mast_(86) geh. beslissing zyn teruggekomen en Vttll welke motieven zy daarvoor hebben. a"e"c. Mensin)T?667r f?ehVe'\ Hy wilde ook weten of het advies Sevenster. a. j. Copper (58), van de sportraad is ingewonnen of S£k(7j9)'HgeM Swifraif'. zal worden ingewonnen. h. P. Ruiten dochter. afvoer uit Wassenaar. De gedachten van het provinciaal bestuur gaan uit naar vuilverbranding in een van de omliggende gemeenten. Maar dat zal Wassenaar op een extra uitgave van f500.000,- per jaar komen te staan, aldus wethouder Brink. Het voorstel van Duyvestyn werd met 15 tegen 4 stemmen verworpen. Met dezelfde stemverhouding werd besloten de stortplaats aan de Johan de Witt straat te sluiten. Na enige discussie stelde de raad f10 000 beschikbaar voor het nader uitwerken van een fietspadenplan voor de gemeente Wassenaar. Er wer den kredieten beschikbaar gesteld voor enkele voorzieningen op de ge- meentewerf en voor het aanbrengen van nieuwe pompen in enkele riool gemalen. alsmede voor de aanschaf fing van persluchttoestellen voor de brandweer. Nadat de raad nog een aantal an dere punten behandeld had volgde ln tegenwoordigheid van de echtge noten van de raadsleden het af scheid van de raadsleden die in sep tember niet zullen terugkeren. Bur gemeester Staab wydde vriendeiyke woorden aan het werk dat de schel denden ln het belang van Wassenaar hebben verricht. Aan alle aftredende leden de heren Van Gunsteren en Van den Bergh waren afwezig overhandigde hy een fraaie kristallen roemer met Initialen en jaartallen, terwyi wethouder Brink, die 8 jaren de portefeuille van openbare werken heeft beheerd, bovendien twee zilve ren pauwtjes kreeg, een geschenk dat later ook nog aan de afwezige wet houder Van Gunsteren zal worden aangeboden. Namens de raad sprak Van Vuure de scheidenden toe. De heer A. van Eesteren bood namens de leden van de commissie Openbare Werken aan de heer Brink nog een fraaie troffel aan. De avond werd be sloten met een glas wyn in de hal. voorm) Moeders voor moeders nNlemeyer Hof- Release Hulpverleningsdienst Release, Nieu we RUn 20a. tel 24555 In verband met vakanties zijn de openingstttden eind augustus gewijzigd ln ma. w do. van 2—5 uur nam. ma en d 10 uur nam Release is gesloten i lull tot 1 augustus. T wentwel Sociëteit Twentewel Breestraat 19, openingstijden: elke dag behalve op ma., do v.a. 21.00 uur Toegang voor mensen va 20 laar Begijntje Sexueel voorlichtingscentrum, Begijn hof 2 (Rapenburg) Dl. 7.30—10.80 uur nam en wo 7.30—8.30 uur nam Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raads' nenstad, Gerecht 10. woe. Noord. v. Hogendorpstraat 10-11 Morskwartler, Tuln- 10.30- Dljkstraat 2a, stadsw'" 11.30 i Dienstencentrum Noordelnpleln 2b tel 40483. algeme ne informatie, dag van 910 uur Gespreksavonden Gesp re k-^a vonden Baba-l gemeen schap Wo 8 uur nam.. Kennedyiaan 11. Oegstgeest. vr 8.16 uur nam.. Pred. Hendrlkplantsoen 25. Leiderdorp. Architecten Architecten-informatie centrum Rijnland. Op werkdagen teL bereik- Burgerlijke stand van Leiden ït. Marjolein, d. Gerrese en K. J. Arbous. Jeroen Bern- hard. z. v. B. W. Hoexum en D. M. van der Werf. Marcel, z. v. J. A. W. Bonte en A. Reijnders. Eva W. F. G. Mastenbroek nu Wilhelmus Petrus Theodorus. T. L. J. van Emmerik en J. C. M. Co- zyn. Daniël, z. v. P. H. van Zanten en G. Rysbergen. Rob, donk. Willem, z. v. j. Heemskerk en J. Klok. Ruurd. z. v. W. R. Blom en R. A. Boeljenga. Chantal Elisabeth Gabriëlla Nanette, d. v. C. J. A. Couzyn en E. -"7 Ham. Sara. d. v. T. C. i Kuijk. Franciscus_Gerardus Maria. Slisabet: r Kaay. GEHUWD C. Kantebeen en M. L. de Vos. P. J. M. van de en M. A. Stra- H. J. Slnger- OVERLEDEN Rahms. H. Baron (88). geh. LEIDERDORP De Leiderdorpse raad. die maandag 26 augustus byeen komt. laat de beslissing of Leiderdorp met drie of vier wethouders de nieu we raadsperiode zal ingaan, over aan de opvolgers. De oude raad wordt voorgesteld het aanbal wethouders op maximaal vier te stellen. Aan de nieuwe raad is dan de keus drie of vier wethouders te benoemen. Het aanbrengen van wielrijders- en bromfietsstroken op het wegdek van een deel van de Van der Valk Bou- manweg. Acacialaan, Ericalaan en een gedeelte van de Mauritssingel, moet achteraf door de raad worden goedgekeurd. Deze stroken zyn in juni aangebracht. De kosten van dit project bedragen f2250,—. De raad krijgt ook een aantal sub- skhevoorstellen te behandelen. Voor concerten in de open lucht heeft de Leiderdorpse afdeling van K. en O. een subsidie van f 1500,— gevraagd. B. en W. zyn bereid het gevraagde bedrag te verstrekken. Het bestuur van de Leidse Volks universiteit krygt een bedrag van f1800, (f 1.50 per Leiderdorps lid). De blindenbibliotheek ln Den Haag krijgt een subsidie van f 552,60 terwyi de Vereniging „Het gesproken week blad" een bijdrage ontvangt van f 30. De interkerkelyk vrouwendienst in Leiderdorp zal een bedrag van f750. ontvangen voor de organisatie van de sociëteit voor bejaarden in de nieuwe woonwyken. Het algemeen maat- schappeiyk werk Midden-Rynstreek kan rekenen op een Leiderdorpse by drage die 53 procent van de rijkssub sidie zal gaan bedragen. Verkeers maatregelen in nieuw Wassenaar WASSENAAR Op het gedeelte van de BremhorsUaan gelegen tussen de Bloemcamplaan en de Teylinger- horstlaan, wordt veelvuldig aan beide zijde van de slechts 5 meter brede weg geparkeerd. Burgemeester en wethouders overwegen een parkeer verbod vast te stellen voor de gehele zuidzijde van de Bremhorstlaan. Burgemeester en wethouders vragen hierover het oordeel van het Ver- keers- en Welzynsoverleg. Ook wordt het oordeel van dit overlegorgaan van raadsleden en niet-raadsleden ge vraagd over een maatregel in een ge deelte van de Bloemcamplaan. By het kruispunt met de Stoeplaan en de Kerkeboslaan willen B. en W. een stopverbod instellen voor de zuidoos telijke (oneven) zijde van de laan. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leldsch Dagblad B.V Witte Singel l - Lelden Postbus 54 Giro 57055 Telefoon directie en administra tie 01710-25041 Telefoon redactie 01710-21507 Hoofdredacteur Han Mulder Maandabonnement f 10.77 Kwartaalabonnement f 31 80 Per Post f 34.20 Jaarabonnement f 116.20 Losse nummers f 0.45 Abonnementsgelden by vooruit- De taling te voldoen By automa tische overschrijving geen ad ministratie- en incassokosten Nabezorging van 18.00—20.00 u Zaterdag van 16.00—18.00 u. Telefoon 01710-30500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2