LEIDSCH DAGBLAD Belasting op te goedkoop wonen Vrouw in Ter Aar met mes vermoord Ford kiest Rockefeller Voorstel van Gruijters vandaag Definitief tracé van Schiphollijn in maart bekend TAPIJT PROFIJT TAPIJT PROFIJT cAn flel JUWEEL LEIDSCH DAGBLAD KONINGSVELD IN LEIDEN ONTSLAAT ZEVEN MAN DANSLES? 26e Antiekbeurs GOUDA 'Sportschool Van Polanen/Luiten' INSCHRIJVING VOOR NIEUWE CURSUSSEN DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 OPGERICHT I MAART I860 J4403 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Weer gingen Engelse voetbal supporters als beesten tekeer BRISTOL (AP) De plaatse lijke ontmoeting tussen de En gelse voetbalclubs Cardiff City en Bristol City is gisteravond voor de supporters van deze clubs aanleiding geweest om flinke rellen te scheppen. Bij deze ongeregeldheden heeft de politie van Bristol 136 personen gearresteerd. Twintig van hen werden al in gerekend. toen de wedstrijd nog bezig was. Ze werden beschul digd van wapenbezit, diefstal en wangedrag. Maar de echte moeilijkheden begonnen echter pas na afloop van de wedstrijd die Bristol met 21 had gewonnen. Volgens de politie trokken honderden Car diff-aanhangers woedend over het verlies van hun club Bristol binnen, gooiden stenen naar hui zen en smeten melkflessen rond. Groepen supporters gaven voor bijgangers op straat zonder enige aanleiding een pak rammel. „Ze gingen tekeer als beesten", zo verklaarde een slachtoffer na derhand. Een groep trok een bar binnen en vernielde de inboedel. Toen kwam de politie in actie en verrichtte nog 115 arrestaties. DEN HAAG Een huurverhoging van acht procent per jaar. Dat is een van de voorstellen, die minister Gruijters (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) doet in de nota Huur- en subsidiebeleid, die vanmiddag bij de Tweede Kamer is ingediend. Dit percentage zal de huiseigenaar mo gen berekenen, tenzij de kwaliteit van de woning een an dere of geen huurstijging rechtvaardigt. De nota stelt namelijk een systeem voor, waarbij huurwoningen naar kwaliteit in klassen worden ingedeeld, zodat een betere onder linge afstemming van prijs en kwaliteit wordt bevorderd. De hogere huur is verplicht voor woningen die in de laatste vijf jaar zijn gebouwd of vernieuwd met overheidssubsidie. Het VVD-tweede-kamerlid Von- hoff (links) werd gistermiddag ge ïnstalleerd als burgemeester van Utrecht. Dat ging gepaard met de monstraties tegen het gemeentelijk beleid. Actiegroepen demonstreer den tegen de bouw van grote kan toren in plaats van goede wonin gen. Vonhoff diende de actiegroe pen in zijn welkomsttoespraak van repliek. „Zij zullen nooit de taak van de gemeenteraad kunnen over nemen", aldus burgemeester Von- hof. PAGINA 7 Marlon Brando vanavond in een film van Elia Kazan: Zapata. Tegenstrijdigheden in een karak ter knap verfilmd. PAGINA 5 Keizer van Ethiopië vrijwel van alle macht ontdaan. PAGINA 6 De Oostduitse zwemsters heersen in het snikhete Wenen. Zelfs 16 PAGINA'S Enith Brigitha kon niet verder dan brons komen op de 100 meter vrije slag. Derde achter twee Oostduitse meisjes. PAGINA 9 Nice lijkt grote belangstelling te hebben voor Willem van Hanegem PAGINA 11 De Wereldraad van Kerken wil dat er geen geld meer wordt geleend aan Zuid-Afrika. PAGINA 12 Constant schept toekomstbeeld in „New Babyion". PAGINA 15 Verdere voorstellen in de nota: het invoeren van een huurgewen- ningsbijdrage voor hen die van een goedkope naar een aanmerkelijk duurdere woning verhuizen of in een verbeterde woning blijven, waarvan de huurprijs flink stijgt. Iedere huur der met een belastbaar inkomen van niet meer dan ongeveer f 30.000 in 1975 zal daar recht op hebben, mits de „huursprong" tenminste de helft SCHIPHOL Het definitieve tra. eé van de Schiphol-spoorlijn zal wor den vastgesteld na 1 maart 1975, ale hierover aan de regering advies is j uitgebracht door de provinciale be- I sturen van Noord- en Zuid-HofllamcL Dit heeft minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat vanmiddag gezegd, toen hij op Schiphol het of- j ficiële startsein gaf voor de aanleg i van de lijn. Opnieuiv zonnig Droog en zonnig i M Imum temperaturen veranderlijke wind. •land. Maxima morgen graden in het bin- "Het Is wel wat teleurstellend dat bij de vaststelling van het tracé moeilijkheden zijn gerezen", aldus de bewindsman, "maar ik zal er nauw lettend op toezien, dat voor de om streden delen van de lijn een zo groot mogelijke inspraak van be langhebbenden mogelijk is." Westerterp zei te hopen, dat nu niemand meer zal betwijfelen dat de bouw met voortvarendheid ter hand is genomen. Hij noemde de spoorlijn een "voortreffelijk alterna. tief" voor de auto en "dus ook posi tief uit een oogpunt van milieu beleid". "Het is een nieuw bewijs dat het de regering ernst is met haar voor nemen het openbaar vervoer in de hand te werken", aldus Westerterp, die het officiële startsein voor de bouw gaf door een "damplank" in de grond te slaan. HesrJertAAZitcoe 'mond van vol N£ö? vaNt jtAveeïMoviBBu/N mOOOMNTSBUmf Ter kennismaking 4 weken voor de halve prijs. n Ik word abonnee per 4 sept. 1974 en ontvang de krant reeds vanaf heden. fT Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. adres plaats: gironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen In open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer 214, Leiden. Er kan maar één de beste zijn en daardoor de grootste van Nëderland grootste keus laagste prijs zelfs voor alle bekende merken WAAR U ZOMAAR HONDERDEN GULDENS BESPAART émÊk van de oude huurprijs of f 900,- per jaar is; het invoeren van een nieuwe huurwetgeving, waarbij de bestaande regelingen voor huurharmondsatie en -liberalisatie worden afgeschaft en wordt vervangen door een huurprij- zenwet, die zal gelden voor alle huur woningen in het hele land. Hierin zal worden geregeld een meldings plicht van de verhuurder van huur verhogingen, die het percentage van de normale huurverhoging te boven gaan en de bevoegdheid van de mi nister om huurverhogingen aan een maximum te binden; de positie van de huurders zal worden versterkt. Dc taak van de huuradviescommissie zal worden uit gebreid, zodat zaj meer dan nu gaan werken als een dienstverlenende in stelling; invoering van een systeem van finikomenshuren voor bijna alle huur ders, zodat die vrijwel noodt meer voor hun woning hoeven te betalen dan 10 procent van hun belastbaar inkomen als dat gelijk is aan het belastbaar minimumloon (in 1975 naar schatting ruim f 14 000,-). Dit percentage loopt op tot 17 pet. bij een belastbaar inkomen gelijk aan dat van een werknemer die tussen de 18 en 19 mille verdient en ver volgens tot oirca 19 pet bij een be lastbaar inkomen in 1976 van onge veer 25 mille; invoering van een doorstromings. heffing voor huurders met een be lastbaar inkomen dat hoger is dan de aanslaggrens voor de inkomsten belasting. terwijl zij (in 1975) minder dan f 250,- per maand voor huur en bijkomende voorzieningen betalen. Huurprijs en heffing bedragen sa men tien procent van het belastbaar inkomen. Aan de heffing zal een maximum worden gesteld. Voor 1975 zou dat gelegen kunnen hebben op f 1600.-. Om de huurders die gezien hun inkomen te goedkoop wonen de gelegenheid te geven naar meer pas. sende huisvesting om te zien zal de heffing niet voer 1976 worden inge voerd en dan zodanig dat slechts de helft behoeft te worden betaald. Het stoffelijk overschot van zuster Aaltje van der Plaat wordt weggedragen. Ze werd gevonden voor het maïsveld op de achtergrond vlak achter de zandheuvel. (Foto Wim Dijkman) WAARSCHIJNLIJK ZEDENMISDRIJF Omzet cliché 's neemt sterk af LEIDEN Er zijn zeven perso neelsleden ontslagen bij Koningsveld Zn. BV, clichéfabriek en fotolitho inrichting aan de Jacob van Cam- penlaan. De ontslagen zijn het gevolg van een reorganisatie in het bedrijf, dat behoort tot de Neroc-groep, waarvan de hoofdvestiging eveneens in Leiden is. Door het toenemen van vlakdruk ten koste van de hoogdruk in de grafische Industrie neemt de omzet van cliché's de laatste Jaren sterk af. Daardoor was het niet meer verant woord in de hoofdvestiging van Ko- nimgveld het clichébedrijf te hand haven. Mede om de filialen in Den Haag en Rotterdam meer werk te geven, wordt de kleurencliché-afde ling op korte termijn verplaatst naar Den Haag en de zwart-wit naar Rot terdam. Vier personeelsleden maken de verhuizing mee. De kleurenlitho-afdeling in Leiden krijgt door het vertrek van de cliché fabriek de gehele verdieping van het gebouw tot haar beschikking. Zij wordt uitgebreid en oudere appara tuur wordt vervangen. Over een maand of drie zal Koningsveld één van de modernste litho-inrichtingen hebben. Een doorlichting van het perso neelsbestand (75 man) ln de nieuwe situatie leidt tot afvloeiing van de zeven mensen, die volgens technisch directeur W. Posthumus 'geen sociale gevallen zullen worden. Op een enke le na is de leeftijd zodanig, dat de ontslagenen ander werk zullen vin den', aldus de directeur, die meldt dat de ontslagen zijn verleend met medeweten van de vakbonden. Een aantal andere medewerkers van de clichéfabriek is in de loop der Jaren omgeschoold voor de litho-afdeling. TER AAR/NIEUWVEEN Op de Schilkerweg, een afgelegen landweg getje tussen Ter Aar en Nieuwveen, is gisteravond het geheel ontklede lijk gevonden van de 44-jarige ver pleegster Aaltje van der Plaat uit Gorinchem. De ongehuwde vrouw werd door de rijkspolitie aangetrof fen tussen een mais- en roggeveld. Zg was verborgen achter een hoop zand. Het slachtoffer was enorm toege takeld toen twee politiemannen haar in het weiland aantroffen, vertelde majoor Van de Ban, districtscom mandant van de groep Den Haag, vanmorgen tijdens een persconferen tie in het gemeentehuis van Ter Aar. ,,De indruk bestaat by het recherche team (achttien man sterk), dat er een stevig mes is gehanteerd waar mee de vrouw overhoop is gestoken. Wy achten," aldus majoor Van de Ban, „een lustmoord beslist niet uit gesloten." De verpleegster logeerde al een week bij haar zuster in Nieuwveen. Zondagavond ging zy naar Ter Aar om daar een hervormde kerkdienst by te wonen, die door ds. Kalf uit Heemstede, een kennis van haar, werd voorgegaan. Deze dienst was even over half acht afgelopen. Ondanks de regen gaf de vrouw er heer Nagtegaal uit Nieuwveen, kon nauweiyks een woord uitbrengen. „Zy was de enige zuster van m'n vrouw," zei hij met verstikte stem. „Ze was hier al een week met va kantie. We zyn er allemaal kapot van," vertelde hy met opkomende tranen in de ogen. Iedereen, die inlichtingen kan ver strekken, wordt verzocht contact op te nemen met de rykspolitie in Ter Aar, tel. 01722-2444. jongelui ouderen gehuwden EVERT CASTELEIN Zie kleine advertenties Woensdag 21 t/m zondag 25 augustus. I in sociëteit Kunstmin - Boelekade. \7 Woensd. t/m vrijd. 14 tot 22 uur. I^k Zaterd. en zond. 11 tot 19 uur. WASHINGTON (AP) President Ford heeft vanmiddag Nelson A. Rocke feller benoemd tot zijn vice-president. De 65-jarige politicus is de klein zoon van de beroemde bankier John D. Rockefeller. Hy adviseerde president F. Roosevelt in Latyns-Amerikaanse aangelegenheden, leidde een pro gramma voor ontwikkelingshulp van president Truman en had een raad gevende functie onder president Eisenhower. In november 1958 won hy als Republikeins kandidaat de gouverneurs verkiezingen voor de staat New York. Sedertdien werd hij enkele malen herkozen. Rockefeller wordt gerekend tot de liberale vleugel van de Repu blikeinse partij. zes kilometer. Een lift, aangeboden door haar zwager, wees zy van de hand. Omstreeks kwart over acht is zy nog gezien. Haar zwager en zuster, die deze avond niet thuis waren, ontdekten gistermorgen pas, dat het bed in de logeerkamer de nacht daarvoor niet was beslapen. Zy schakelden de po litie in, die de vermoedeiyk gelopen route afstroopte en in diverse sloten dregde. Zonder resultaat. Toen be sloot zy in het weiland op onderzoek uit te gaan waar het lichaam werd aangetroffen. Haar kleding werd in de directe omgeving gevonden. Vanochtend kon majoor Van de Ban nog niet ver tellen of zy eerst ontkleed was en toen ge Jood. De kleren moeten nog door het Gerechteiyk Laboratorium worden onderzocht op bloedsporen. Vanmiddag verricht dokter Zelden- rust, patholoog, sectie. De zwager van het slachtoffer, da Telefoon 23728 JUDO (v.o. 14 jaar) JIU JITSU, KARATE, DAMES- GYMNASTIEK, HEREN CONDITIETRAINING (zonder toestellen) en YOGA (alléén overdag). Inlichtingen en aanmelden dagelijks: Pieterskerkgracht 9, (achter Trianon Theater) De lessen worden gegeven door oud-Europees en oud-Nederlands Judokampioen A. J. v. Polanen (4e Dan).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1