gQ2QQ@| Constants paradijs in het boek 'New Babyion' DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 PAGINA 15 „New Babyion", de tentoonstelling van een deel van het werk van Constant, in het Haags Gemeente museum, eindigt op 1 september. Blijvend is de catalogus die méér is dan een catalogus: een boek over de toekomst zoals die door de kun stenaar is ontworpen. De Staat eert Constant als artiest; als richtlijn voor een beleid wordt zijn ontwerp niet ernstig genomen. In zijn inlei ding tot „New Babyion" maakt dr. J. L Locher van het Gemeentemu seum duidelijk, dat Constant niette min geen geïsoleerde denker is. We willen kennelijk weten, waar we als samenleving naartoe gaan. Er wordt althans dikwijls aangedron gen op een beleid. Het lijkt alsof de redering, als dagelijks bestuur van onze vereniging, niet verder kan gaan dan pompen om niet te ver zuipen. Op plannen voor een lange re termijn studeren commissies. Tij dens dat plannen maken veranderen de omstandigheden en de verwach tingen, waar de commissies van uit gaan. We zijn het er bovendien niet over eens, waar we naartoe WIL- Len. Constant is geen commissie. Daar door heeft hij de zaak in beginsel al rond, voor heel de wereld. De uitgave van het Haagse museum is tevens een geïllustreerde bundel van zijn reoente geschriften. Men kan er nog zijn eerste manifest naast leggen. Dan blijkt hoe hij overging van een felle betoogtrant tot een rustige redeneertrant. De tempera tuur is gedaald. Is de stelligheid toegenomen? Feitelijk schreef Con stant een nieuwe catechismus. Zijn antwoord op de eerste vraag: Waartoe zijn wij op aarde? luidt, kort samengevat, „Om hier de mo gelijkheden die we in ons hebben optimaal te verwerkelijken". De sa menleving is daar nog niet voldoen de op ingericht. Het is - zegt Con stant - een kleine, leidende groep, die ons leven inricht. De meeste mensen collaboreren met die groeep - en tegen zichzelf. Tegenover dit heden stelt Constant zijn aards pa radijs van de toekomst. Locher wijst er op, hoe Constant geestverwanten op zijn weg vond, zoals Gilles Ivain, een „lettrist". Terloops kan men vernemen, wat het „Sifcuationisme" behelsde. „New Babyion" blijkt een speciale plaats in te namen in het urbanistische denken; het denken over de door de mens te construeren omgeving. Het ontwerp laat echter veel vragen open. Locher schrijft als een voor beeldige presentator, niet als criti cus van Constants denken. Wel stelt hij echter vast, dat Constant op deze vragen geen duidelijk ant woord geeft. Het ideaal dat de kunstenaar ont vouwde zal velen als een schrik beeld voorkomen. Het leven in New Babyion zal uit sluitend actie zijn. Voor beschouwe lijkheid is geen plaats, want die zal zinloos geworden zijn. Niet alleen van arbeid voor het dagelijks be staan is de mens in New Babyion bevrijd, maar ook van werk dat duurzame resultaten oplevert zoals gebouwen en werken van beeldende kunst. Van het heden uit bezien, zou een leven van uitsluitend actie, zonder duurzame culturele oriëntatiepun ten, volslagen chaotisch zijn. „Oriëntatie", zegt Constant, „verliest zijn zin in de mate waarin de mo gelijkheid tot ingrijpen in de omge ving, tot de kreatie van die omge ving zelf, toeneemt". Plannen ma ken heeft volgens hem alleen zin, als we niet van het heden uitgaan maar van de toekomst die we ont werpen. Zoals in de aanhef is opge merkt, hebben commissies daar tot nu toe moeite mee. Zal Constant ooit zoiets als de Jules Verne van onze tijd blijken te zijn? Het ziet er momenteel niet naar uit, dat zijn in alle opzichten zéér globale ontwerp politieke en dus praktische betekenis kan hebben. Met zijn antwoord op vraag 1 van de cate chismus kunnen zich tegenwoordig velen wel verenigen. Over de uit werking bestaan nog wel enkele an dere meningen. Hett wereldvernieuwende optimisme van Constant (met zijn nog steeds onverwoestbare geloof in de techno logie) heeft voor zijn werk als beel dend kunstenaar betekend, wat voor Piranesi de angst was. De kerker- bladen van Piranesi zijn bezwerin gen; de kern van Constants werken bestaat uit ontwerpen voor een vluchtpoging naar de toekomst. Constant heeft schilderijen en teke ningen voortgebracht terwijl hij be zig was, zichzelf op doek of papier iets duidelijk te maken. Hij heeft ook wel dingen voor de liefhebbers vervaardigd, maar de „echte" Con stants zijn urgente werkbladen. Ook de constructies voor sectoren van New Babyion hebben het eerlijke van een bloedserieus hobbyïsme - een eerlijkheid zonder pose, die in de professionele beeldhouwkunst vrij zeldzaam is en nog zeldzamer lonend. We kunnen daar al zeer te vreden mee zijn. DOLF WELLING T entoons tellingen Koord, Studio, tentoonstelling van werk van Will Sorel-schilderijen, teke ningen Openingtijden: ma. t/m vr. 1523 uur. zo 15—18 uur Zaterdag* gesloten t/m 31 augustus. Galerie van der VI 1st, Botermarkt 3: Judith Vermeeren-aquarellen. Karei Wiggers-schllderlJen Irene la Court- 6t eenstraat 1 Tentoonstelling "Zuid- Oegstgeest tel 60220 Ans v d Helde- Kort exposeert eigen werk o.a glas Drukkerij De Bink, Rooeeveltstraat 2 Lelden. Ma t/m vrij 8—6 uur nam. tentoonstelling Jk zie. Ik zie. wat u ook ziet", van Haver. Tot 31 augustus. Galerij t Hoekje bij de Pomp. Dorp straat 38. Warmond. Tekeningen, olie verf. acrylpastel van H. v. d Lee Tot en met 14 september. Leidse bioscopen Luxor "My nam dag. 2.30, 7.00 en 9.16 m. zo. ook 4.45 en van 18.45 tot 19.46 uur; Kinderaf deling dag. van 15 tot 18.30 uur. Endegeest: dinsdag en vrijdag 13— i 11.00 tot 12.00 i i 13.30 tot 15.30 1 Höbody"- Derde klasse Studio "Samen uit, samen thuis" dag. 2-30. 7.00 en 9.15 uur, zo. ook 4.45 uur, aJ. "Dik Trom knapt 't op" dag 10 30 uur (behalve zo.), ai. LI do The Stlng'dag 2.30, 7.00 en 9 16 uur. zo ook 4.45 uur. 14 Jaar. Trianon Op de Franse toer" dag 2.30. 7.00 en 9 15 uur. 18 laar. Camera „Als adelaars vielen zij aan" 18 J„ dag. 8 u.; do. 18.30 tot 19.30 u. de kinderzaal, _ie ouders, alleen woensdagavond van 18.30 tot 19.30 i ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: 15.00—18.00 uur Oudheden (Ra- Kil >'n burg 28) Werkd 10 bin et Gaper Wisselende expositie dl Wllk aan Zee expositie van «chlldei etsen en tekeningen van Peter cox openingstilden van 7—9 uur aam (zondag en dinsdag gesloten) Rijksmuseum van NatuurUlke His torie. Raamsteeg 2. Lelden. Tentoon- In de Dodenvallet. Wo en za 2.30 zo 2 en 4.15 u. Nachtvoorstelling (vr. en za.) ..You can't win them all". 18 11.30 U. „Rex" „Schoolmeisjes itïnee: „Wlnnetoe volgende bezoekuren „Rex" „Schoolmeisjes rapport". 18 J. Dag. 2.30. 7 en 9.15 u. „AJice In Wonderland", wo en za 2.30 u. Bezoekuren Ziekenhuizen Diaconessenhuls: Middagbezoekuur: 13.4514.30 uur. Avondbezoekuur: 18.30—19.30 uur Kinderafdeling dage- Zaterdag en zondag: 15 3- 5.30—16.45 i Bezoek aan ernstige patiënten: Wanneer voor ernstige patiënten door lopend bezoek wordt toegestaan, kan de hoofdverpleegkundige hiervoor spe ciale kaarten verstrekken. Alphen aan den Rijn r,"!??, Po•twn"• v" oudere sondaR Mho—15 00 overige familieleden Kinderen beneden maandag tot en met vrlldag 9 uur voorm 6 uui nam Zon- «d feestda gen 1—6 uur De Lakenhal dag. 10—5 uur Zondag Rijksmuseum voor de geschiedenis natuurwetenschappen, Steenstraat 14 hebben kinderafdeling toegang de 5 september van 't Hoff tentoonstel- tot 14.45 8t. Ellsabeth-ziekenhuis klasseafde- llngen. Volwassenen dag. v. 11.15 tot 12.00 uur van 14 tot 14.45 uur en van 18.45 tot 19.45 uur Kraam afdeling dag van 11.16 tot 12 uur (alleen voor echtgen.) v. 15 tot 16 uur en van 18.45 tot 19.45 uur: kinderafdeling dag. van 15 tot 18.80 uur: 8e klasse: dag. van 14 Kraamafdeling: dag 18.45 1 16 t 13.30—14.15 en 18.30—19.30 u.; Kraam- afdeling 13.30—14.15 uur, alleen voor echtgenoten 19—20 u.; Kinderafdeling 1515.30 u alleen voor ouders 18— 18.80 U. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bi] het Informatiecentrum Geluids hinder Schiphol (020—175000). (Que/ QTte teiftvs 20 augustus 1974 üt Sigl, redacteur van het ultr-imontaansche (is Vati- caan-aezinde, Red.) blad ,JDa* Bairische Vaterland meldt dat prins Bismarck bij den rechter eene aanklacht te gen hem heeft ingediend, we gens hetgeen hij in zijn blad heef geschreven over den aan slag jp Bismarck te Kissingen. Hij had o.m. de aanslag voor gesteld als eene looze kunst greep van liberale zijde, mis schim door Bismarck zeil uit- ged icht, om zich meer po pulariteit te geven. Uit Madrid wordt gemeld, dat de Carlisten 36 KM. van den spoorweg van Saragossa naar Madrid benevens acht locomotieven hébben vernield. De aangerichte schade wordt op 3 millioev realen geschat. Bij het verlaten der omstreken van Segorbe hebben zij weder gruwelen gepleegd Het Noor der l*.ger is versterkt met ze ventien bataljons, twintig stuk ken geschut en zevenhonderd man cavalerie. Vijftig jaar geleden: Uit het Statistisch Zak boek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat in het belastingjaar 1921-22 ruim anderhalf mülioen per sonen 1.638.456in de Rijks- inkomstenbelasting waren aangeslagen met een geza menlijk inkomen van 4292 mil lioen. opbrengde een belasting van ruim 130 millioen. Van de aangeslagenen had 63 pCt, een inkomen van minder dan f 2000, 93 pCt, een inkomen van. minder dan f 5000 en 97.8 pCt een inkomen van minder dan 10.000 Slechts 2.2 pCt. had dus een inkomen van f 10 000 of hooger en slechts 0.79 pCt van f 20.000 of hoo ger. Deze laatste categorie van 13036 personen betaalde te zamen ruim 53 pCi., dus meer dan de helft der geheele in komstenbelasting De 3730 rij ken, die een inkomen van f 50 000 en meer hadden, be taalden te zamen ruim 41 pCt. van deze belasting en de 1335 allerrijksten, met een inko men van f 100.000 en hooger, betaalden bijna 30 pCt. der ge heele belasting. PANDA EN HET SPOOK-SPROOK 3 - 126 Het trok Joris Goedbloed helemaal niet aan om Pan da's auto tegen hellingen op te duwen. Inplaats daarvan had hij een veel beter idee. "Ik meen, dat ik op enkele forse steenworpen afstand een be- zinepomp ben tegengekomen," sprak hij "Toevallig heb ik even geen klein geld bij me, maar als ge me wat voorschiet, zal ik daar even heen wandelen en een blikje brandstof halen voor uw auto "Dat is heel aardig van je," antwoordde Panda. "Maar weet je zeker dat het niet te ver weg is?" "Ach..." sprak Joris op dappere toon. 'Wat is ver voor ons, zwer venden? Voor zoekers naar een vriendelijk woord en een gastvrij onderdak telt afstand niet..." Hij nam het bankbiljet aan, dat Panda hem gaf en stapte weg, met ferme pas. "Even verderop is een bushalte,prevelde hij onder het gaan. "Wellicht brengt het openbaar vervoer mij geriefelijk naar een herberg Daar kan ik van deze centjes de prettige maaltijd be kostigen, die het baaske mij uit dankbaarheid toch al had willen aanbieden..." De avonturen van Jommeke Met Fifi op reis Kooktip KIPFILET Droog 4 sneetjes witte brood in een lauwe oven. Neem 4 grote plakken kip filet en leg op elk 1 plak je gekookte ham en een plakje jonge kaas. Strooi 1 theelepel paprika over de kaas, vouw de plakken kippevlees dubbel en steek ze vast met een houten prikkertje. Strooi met zout en versgemalen peper. Druk het geheel droog en bros geworden brood met een deegroller tot fijn kruim, klop 2 eieren los. Bestuif elke gevulde plak kipfilet met bloem en haal ze dan door het ei. Druk ze aan beide zijden in het broodkruim en bak ze vervolgens in ruim boter op een niet al te hoog vuur licht goud bruin- Leg de laatste 5 min. een deksel op de pan en reken In totaal op niet veel meer dan 15 min. WINA BORN. ik jou OOK ZOÜ kunnen AMUSEREN [zou Het natuurlijk ncg veel ieuker zijn /UB/L UlAWOS. FRED BASSET r St. Maar- r Cristobal Danlella 18 500 zo Bermuda nr Reci fe Dita Smits 18 120 z Cuba nr Klngs- Dutch Faith 18 v Rotterdam nr Le Havre Dutcn Spirit pass 18 Brunsbuettel nr Le Havre Flducia i7 te Amsterdam Mare .ratum 18 v Hamburg nr Rot- Batjan 18 te Antwerpen Bengalen 17 v Rotterdam nr Bom bay Ceres ,9 te Cristobal Chevron Amsterdam 17 te Bahrein Chevnn Rotterdam 17 v Eastlonden r Bandar Mahshahr Eemland 17 te Amsterdam Esso Euiopoort 17 te Milfordhaven Freetown 17 t.a. Bonny Ganym-.des 17 te Buenaventura Giesseakerk 18 v Hamburg nr Ant- Graveland 16 v Salvador nr Fortale- Grotedijk 18 te Hamburg Gulf Hansa 17 te Bantry Hermes 17 v Rotterdam Katw'ig 17 v Sheerness i Kermia 18 te Curacao KhastiJa 17 v Stanlow nr Adrossan Kyllx 18 te Rotterdam Mersey Lloyd 19 te Aboe Dhabi Neder Rijn 16 v Livorno nr Napels NedUoyd Katwijk 18 te Hamburg Nedllj/d Kingston 17 te San Fran cisco Nedllo/d Niger 17 te Le Havre Nedllo/d Nile 16 v Duinkerken nr Rouaan Nieuw Holland 19 te Sydney Nlso lo te Rotterdam Onoba 18 v Curacao nr Baton Rou- 7 Tampa r Ossendrecht 18 Palamsdes 19 guaira Pericles 17 v Hamburg dam PhlllDota 17 v Kharg Rijn do rg 18 te Amsterdam Safoci-n Amsterdam 19 te Mel bourne Seine Lloyd 17 v Barcelona nr Mar seille Straat Hobart 16 v Hong Hong nr Hakata Straat flong Kong 19 te Hong Kong Straat Mozambique 18 te Singapore Straat f al bot p 16 Brunsbuettel or Gdynia Sreefkerk 18 te Beira Talamauca 21 te Los Angeles Trident Rotterdam 18 te Hamburg Vlana 17 v New York nr Curacao Volta Wisdom 17 v Duinkerken nr Calais Wono6arl 18 te Manzanilla —Wl"' IJl La- An to Ine Junior 17 v Rotterdam nr Zee ►tter- Smitbank 18 v Rotterdam nr Enge land Titan 17 v Amsterdam nr Noordzee Ik zaT weer wat Weer in een wip op! Als iAls

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 15