NIET MEER LENEN AAN Z.-AFRIKA Geen vrouwen als priesters TEEKENS MHHwmm1» Stralende toekomst R.K. KERK EN DE VRIJMETSELARIJ Hopeloze situatie Kantine inrichting nondelinge avondopleidinger Beroepingswerk PAARDELAPPEN •p mondeling onderwijs mjr centrum PAARDE BIEFSTUK 4 PAARDEBIEF- STUK TARTAAR PAARDE- ROOKWORSTgram de koning LEIDSCH DAGBLAD KRANTENBEZORGERS DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 BERLIJN De Wereldraad van Kerken vraagt aan de Amro-bank en een aantal Europese en Noordanie- rikaanse banken om de verzekering, dat zij geen verdere leningen verstrekken aan de Zuidafrikaanse republiek. De groep (European American Banking Corporation) is één van de multinationale combina ties in de bankwereld, die met elkaar de regering in Pretoria geheime leningen tot een bedrag van 210 miljoen dollar moeten hebben verstrekt. Als de leden van de groep de ge- reldraad nam dit weekeinde dit vraagde verzekeringen niet geven, besluit op zijn jaarvergadering in zal de Wereldraad voor zijn geld- Berlijn, naar aanleiding van ont- verkeer van de diensten dezer hullingen die vorig jaar zijn ge- banken afzien. daan. Spoedig na de onthullingen Het centrale comité van de We- distancieerde de AMRO-bank zich voorzichtig van transaoties met de republiek Zuid-Afrika. Een stortvloed van besluiten en uitspraken, in commissies voorbe reid, werd in de laatste dagen van de vergadering genomen. Daarbij was veel organisatie aan de orde: het programma voor de assemblee van de afgevaardig den van alle 271 aangesloten ker ken. Mede omdat het volgend jaar UNO-Jaar van de vrouw is, zal in Nairobi grote nadruk warden gelegd op de plaats van de vrouw naast de man in de kerk. Er zijn richtlijnen verstrekt, waardoor ze ker 15 procent van de afgevaar digden vrouw moet wezen. Ook het aantal niet-ambtsdra- gers en niet theologen moet hoger worden. De Nederlandse gerefor meerden, die twee theologen had den aangewazen, krijgen de bood schap ,dat één van beide vervan gen dient te worden door een "leek". Veel theologie is ook verwerkt in Berlijn. De weerslag daarvan zal in de komende publicaties te merken zijn. Men worstelt in Ge- nève met het probleem dat het theologisch denken en discussië ren van de Wereldraad zich vaak, onopgemerkt voor anderen, af speelt in tijdschriften en publi caties die iedereen wel behoort te lezen, maar die feitelijk behoren tot lectuur waaraan weinigen toe komen. Geprobeerd wordt daarom een soort populair magazine te publi ceren, waarin niet alleen direct begrijpelijke feiten (zoals de ac tiviteiten op het gebied van hulp verlening e.d.) worden vermeld, maar ook de wat minder toegan kelijke. Zaterdag werd de oecumenische coöoeratieve maatschappij voor ontw'kkeling (de kerkelijke we- reldoank) een feit. Over een half Jaar ongeveer zal de „bank" kun nen beginnen met het verstrek ken 'an leningen tegen lage ren te voor projekten om de allerarm sten te helpen. Reeds hebben der tig kerken bij elkaar een miljoen dollar toegezegd. Een kerk in Aus tralië beloofde met tien procent in het aande- lenkanitaal deel te nemen. Van politiek-ethische aard wa ren uitspraken over Cyprus (gro te afkeuring over de interventie van vreemde strijdkrachten") en Korea en de Filippijnen („bemoe diging van hen die van hun ge loof p etuigen tegenover onder drukking en vervolging"). De Fi lippijnse bisschop Ga kon zijn medeleden er niet van overtuigen dat zi1~ land een christelijke natie is waarin niemand wordt vervolgd die geen kwaad had gedaan. Het feit dat Genève de regering in Manilla nog onlangs onder zware druk moest zetten om kerkleiders uit de cel te krijgen wees op het tegendeel, evenals de afwezigheid van een ondergedoken Filippijnse afgev lardigde. De vergadering heeft verder voorgesteld, dat/men moet komen tot 2en nauwere samenwerking met ae Rooms-Katholieke Kerk. Alhoewel het Vaticaan samen werkt met een aantal comités van de Wereldraad van Kerken is het van deze organisatie geen lid. Wat de samenwerking met de r-katho- lieken betreft was het de wens der vergadering dat deze geschiedt op internationale, regionale en na tionale grondslag. De volgende bijeenkomst van de Wereldraad zal in november 1975 worden gehouden in de hoofdstad van Kenia, (Nairobi). CHICAGO (Reuter) Binnen de Episcopaalse kerk van de V.S. kan een ernstige verdeéldlheid ontstaan nu de Disschoppenconferentie beslo ten heeft de wijding van de eerste vrouwelijke priesters ongeldig te ver klaren. De bisschoppen kwamen vorige donderdag tot de conclusie dat de wij dingen ongeldig moeten worden ver klaard omdat niet aan de eisen van het kerkelijk recht was voldaan. De uitslag van de stemming was 128 voor ongeldigeverMaring, 9 tegen en 10 onthoudingen. Een paar pas gewijde vrouwelijke priesters stonden buiten de vergaderzaal te bidden toen er ge stemd werd. Na de stemming gaven de vrouwen een verklaring uit waar in gezegd werd dat zij er bedroefd over zijn dat de bisschoppenconfe rentie net nodig heeft geacht het conflict Linnen de Episcoplaase kerk te verscherpen en de verdeeldheid onder de gelovigen te bevorderen. Wij kunnen deze beslissing niet aanvaar den, aldus de vrouwen. Tijdens een plechtigheid die door 2.000 mensen werd bijgewoond, zijn de vorige maand in Philadelphia 11 vrouwelijke dia kens tot priester gewijd. Deskundigen op het gebied van het kerkelijk recht hebben inmid dels laten weten dat het besluit van de bisschoppen definitief is en dat de vrouwen voor een nieuwe aanpak van de omstreden kwestie zullen moeten wachten tot de algemene kerkverga dering die in september 1976 gehou den zal worden. De bisschoppen erkenden donder- diaig dat vele leden van de episcopaalse kerk akkoord gaan met de wijding tot priester van vrouwen en gaven voorts te kennen dat zij „de oprechte smart die zovelen in de kerk voelen door de weigering van de kerkelijke autoriteiten de vrouw tot het pries terambt toe te laten, volstrekt niet willen bagatelliseren". In hm verzet tegen het priester schap van de vrouw hebben de leiders van de Episcopaalse kerk van de VB. Ned Herv Kerk - Beroepen te Herkingen, Sommels- dijk en Streefkerk J. van de Ketterij kandidaat te Zeist, te Hollandsche Veld D. Bouwstra te Spijk en Los dorp in Groningen. Aangenomen naar Delft C. J. v.d. Plas te Linscho- ten. Bedankt voor Vreeswijk J. Wie man te Alblasserdorp. Geref. Kerken Aangenomen naar Hoek D. Ver- wey kandidaat te Driebergen, naar Lochem W. van der Kooij te Haam stede. Chr. Geref. Kerken Beroepen te Chattan (Ontario Cana da) Hamelton en Mitchell in Canada Free Christian Reformed Church J. Westerink te Nunspeet, te Pittsmea- dows (B.C.) Free Christian Reformed Church P. van Zonneveld te Leer dam. Geref Kerken (vrijgemaakt) Beroepen te Leiden: H. de Vries, kandidaat te Enschede. zich tot nu toe voornamelijk geba seerd op het feit dat Jezus en zijn apostelen mannen waren. De op 12 oktober te houden "One way day", een door evangelist Ben Hoekendijk georganiseerde massa meeting m de Julianahal van de Ut rechtse Jaarbeurs krijgt als thema: "Een stralende toekomst door Jezus ChristusMen verwacht minstens tienduizend jonge mensen uit aller lei kerken. Omdat de vorige "One way da/' 8000 jonge mensen op de been bracht lijkt dit doel bereikbaar. In de Julianahal wordt een pro gramma gepresenteerd van getuige nissen, prediking en het optreden van be sonde zanggroepen. De meest bekende Gospelgroepen van ons land zijn van de partij en tevens is een Zweeds jeugdkoor gevraagd. Deze groep "Choralerna" zingt in de stijl van "Edwin Hawkins Singers" en is over he;l Europa bekend. Het slot- concert van hun toernee door Hol land zal op de "One way day" zijn. In de Julianahal wordt een apart gedeelte ingericht voor doven, die via een tolk van het gesprokene op de hoogte wordt gebracht. In de Oswald Smithstraat zullen 60 zendingsge- nootschippen en evangelische orga nisaties via een marktkraam propa ganda voor hun werk maken. ROME (ANP) —De congregatie voor de geloofsleer heeft in een brief aan de landelijke bisschoppenconfe renties .aten weten, dat de beoorde ling ov»r de toelaatbaarheid van het lidmaatschap van r.-katholieken tot de vrijmetselarij voorlopig aan de landelijke of regionale vergadering van bisschoppen wordt overgelaten. De bisschoppen kunnen de bestaan de verboden, zoals die zijn neerge legd in dt canons 2335 en 2336 van het kerkelijk wetboek, soepel inter preteren. Als algemene richtlijn voor de bisschoppen geldt, dat r.-katholieken geen lid mogen zijn van verenigin gen of organisaties, welke zich vij andig tegenover de RK Kerk opstel len. Dit betekent praktisch, dat de vrijmetselarij open staat voor r.- katholieken, omdat deze haar vroe gere anM-kerkelijke en anti-clerica- le houding meestal heeft opgegeven. Het verbod van lidmaatschap der vrijmetselarij blijft volgens de brief van de congregatie voor de geloofs leer echter onverminderd van kracht voor priesters, religieuzen en voor le den van seculiere instituten. Jongeren in dienst van het evangelie. Onder de vele gospel teams, die momenteel ons land met zang en muziek door trekken om op deze wijze de "Blijde boodschap" te brengen, behoren sinds kort ook "The Lighters". Voor het optreden van deze groep kan men terecht bij Ad Everaars, Kerkstraat 15 te Velp. gen opleiding in houtbewerking, smidswcrk, e.d. terwijl 50 Jonge vrou wen opgileid worden in het maken van kleding. Meisjes leren machines gebruiken om te breien. Er zijn drie centra voor vrouw en gezin, waar moeders zowel voor als na de geboor te komen, waar hun kinderen be handeld worden, maar waar ook de moeders geleerd wordt hoe hun kin deren oeter te voeden en te bescher men te^en ziekte en infectie. Er zijn huishoudelijke opleidingen voor Jon ge meisjes, andere meisjes leren ty pen en steno. Behalve deze opleidin gen is er ook gelegenheid voor enige groepen om hun dagelijks brood te verdienen door een sinaasappelplan tage. een coöperatie voor kledingfa- bricage en een werkplaats voor blin den. Temidden van de grote onzeker heid over de toekomst waarin de mensen in Gaza leven, betekent het werk vin de heer van Goor en zijn medewerkers een teken van hoop en van geloof in de toekomst. Door dit werk te steunen drukken de kerken in de wereld hun verlangen uit om naast deze mensen te gaan staan in hun onzekerheid over de toekomst. In Nederland steunen de Stichting Oecumenische Hulp en het Alge meen Diakonaal Bureau van de Ge reformeerde Kerken dit werk, waar voor graag bijdragen worden geac cepteerd, op giro 2211 t.n.v. Algemeen Diakon val Bureau te Utrecht onder vermelding "Gaza". Een 'ange, nauwe strook grond, 40 bij 6 km aan de Middellandse Zee, waar ruim 300.000 Palestijnse vluch telingen leven, waarvan 200.000 in acht vluchtelingenkampen. Sommi gen leven al 25 jaar in de kampen, d w.z. dat de derde kampgeneratie al is geboren. Menselijkerwijze is dit een hooeloze en, politiek, ook nu nog onoplosbare situatie. Hier werkt, voor het vluchtelingencomité van de Raad van Kerken in het Midden- Oosten, de Nederlander Ad v. Goor. Samen met zeer toege wijde en deskundige Palestijnse me dewerkers wordt hier een program ma uitgevoerd met veel verschillen de face/en. 55 jonge mannen krij- ontwerp en uitvoering. Geheel kompleet: tafels, stoe len, krukken, koffiemachine, vaatwasser, koelkast, zelfservicetoonbank, magnetron oven, serviesgoed e.d. Vraag offerte. SCHOONDERGANG voor horecé on bedrijven Lange Mare 65-67-70 Lalden Telefoon OlHo 22025 en 25136 of 500 gram malse magere Praktijkexamen boekhouden Moderne bedrijfsadministratie at bezit van het praktijkdiploma boekhouden is noodzakelijk Nederlandse bedrljfscorrespondentie (handelscorrespondentie) Secretaresse «bezit van een Mulo-of Mavo 4-diploma of hieraan gelijkgestelde opleiding/di ploma is noodzakelijk «opleiding eventueel in combinatie met Nederlandse bedrjjfscorrespondentie Alle opleidingen voor door het Rijk erkende examens. Aanvang van de lessen: medio september 1974. Conversatielessen Frans, Duits, Engels en Spaans voor beginners, gevorderden en meer gevorderden «aanvang van de lessen: begin oktober 1974 «cursusduur 7 maanden «wekelijks 1 lesavond van 1 'k uur Inlichtingen: .telefonisch:01710-99255 ('s avonds antwoordapparaat) •mondeling: maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 16.30 uur en verder na telefonische afspraak .schriftelijk: vraag studiegids MOC aan van de Leldse Onderwijsinstellingen Leidsedreef, Leiderdorp 250 gram botermalse geldig t/m zaterdag uitsluitend in onze paardeslagerijen hogewoerd 19 - lange mare 92 Gevraagd VERKOOPSTER LEERLING VERKOOPSTER HULPVERKOOPSTER Shoepost Haarelmmerstraat 46, Lei den. tel. 30630. UITZENDBUREAU Telef. 01710-31710 Korevaarstraat 33 Leiden lidABU gevraagd voor wijken in Oegstgeest en Leiderdorp. Leidsch Dagblad, Witte Singel 1, Leiden. CHAUFFEUR voor kipauto. Fa. H. Zuidhoek en Zoon MGR. BROERESTRAAT 16a. VOORHOUT, TEL. 02522—12252. Dat 'je weet zo'n ceintuurtje in rug' is helemaal in ere hersteld. De stof is gewassen corduroy demin. Maten: 146-167. dames-heren&kjndermode 5meicleHn'H2-'H4leideGtelefoon20779

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 12