Nice lonkte naar Van Hanegem Jim Moloney niet naar BS W aterpoloteam laat kansen op zege weer schieten Rentespaarbrieven met 11% rente WOENSDAGAVOND 6.15 UUR Ü.V.S. - F.C. HAARLEM APPIE HAPPIE DINSDAG 20 AUGUSTUS 1974 "Ik blijf bij Feyenoord, zelfs al zou Barcelona of Real komen" HUELVA De ochtend na de veldslag tegen Ujpest Dosza. De reserves Wi«m van Til en Jan Everse zeulen de Trofeo Colombi'no naan* de bus die het Feyenoordgezelschap van Huölva zee koos om daairna Amerika te gaan brengen. De Trofeo Colombilno, een gigan tisch grote zilveren kopie waarde tienduizend dollar va«n het schip waarmee Co- limbus in de vijftiende eeuw in de buurt vanHuelva zee koos om daarna Ameirdka te gaan ontdekken. Door Rob Vente De Feyenoord-spelers praten amper meer over het geweld in de finale om de Trofeo Colombino. Al bewijzen de 6trompelende Jiirgen Kristensen en Dick Schneider, dat de slag tegen Uj pest Dosza de vorige avond hevig is geweest. "Ja, het was beslist een pittig par tijtje", grinnikt Wim van Hanegem. "Erg aantrekkelijk. Ik had er dol graag aan meegedaan". Televisie Wim van Hanegem volgde de meedo genloze eindstrijd op de tv in het ho tel. De nummer tien: "Ik weet niet wat dat zondag met me was. Het was weer net als vorige keer by dat toer nooi in Bilbao. Het leek wel of ik een griepje had opgelopen. Alles deed pijn. Misschien kan ik niet tegen de warmte of tegen de grote tempera tuursverschillen die er ontstaan als Je van Nederland ineens naar Span je trekt". De kans heeft er overigens ingezeten dat Wim van Hanegem de komende twee Jaar in een warmer klimaat zou 6pelen. HijTk kreeg vorige week een aanbieding van Nice. Of ik er voor twee Jaar wilde komen spelen. Voor een zéér groot salaris. Veel meer dan ik bü Feyenoord verdien. Ik zag er wel wat in en toen ben ik met Feyen oord gaan praten. Vorige week dinsdag, na de wedstrijd tegen Club Brugge, heb ik Cor Koster, die mijn zaken behartigd en ik in het stadion tegenover Kèrkum, Brox en Coerver gezeten. Wij vertelden van die aan bieding, maar Feyenoord maakte me snel duideiyk dat ze er niets voor voelden om me te laten gaan. Toen heb ik gezegd: okay, dan blijf ik. Even goede vrienden. En dat méénde ik. Ik wilde namelijk helemaal geen trammelant om die kwestie". merkelijk de bedoeling ook niet. Ik wilde echt alleen weten of het even tueel mogelijk zou zijn om op dat aanbod van Nice in te gaan. Nou Feyenoord zei "nee" en daarmee was voor mij de kous af." "Ik voetbal nu gewoon mijn contract in Rotterdam-Zuid uit. Zelfs al zou er dadelijk een - pakweg - Barcelo na of Real Madrid bij me aan de deur kloppen. En heus, ik blijf met plezier bij Feyenoord". De man die in de omgeving van Leer dam een boerdery heeft gekocht tot slot: „I ziek op het ogenblik trouwens geen enkele speler meer bij Feye noord weggaan. Ook Lex Schoenma ker niet. Als je nu al in de krant zet "Espagnol koopt Schoenmaker niet" heb je een primeur. Volgens my kun je dat gerust nu al doen, want dat bericht kómt ongetwijfeld binnen kort. Als die Santamaria immers Lex had willen hebben, was hij in Huel- va wel naar hem toegegaan. Leids basketbalteam oefent morgenavond Wij: izer Ben je van het gesprek niettemin fi nancieel wijzer geworden? De 31-jarige Van Hanegem, die con tractueel nog twee Jaar aan de Kuip vastgeklonken zit. "Nee, en dat was Wim Rijsbergen teleurgesteld HUELVA De meest teleur gestelde Feyenoorder die aan de trip naar Spanje deelnam, was Wim Rijsbergen. De reden? Coerver liet hem belde wedstrij den ln de dug-out zitten. De spe ler die als voorstopper op de we reldkampioenschappen schitter de: "Maar ik pik het niet. En dat ga ik Coerver heel snel dui delijk maken". De Feyenoord-trainer: "Het was te riskant om Rijsbergen in te zetten. Hij heeft immers pas een keer met de bal getraind". Wim Rijsbergen weer: "Maar waarom hebben ze me dan in vredesnaam meegenomen naar Huelva". LEIDEN BS Leiden heeft voor de aanvang van de basketbalcompe titie (op 7 september) opnieuw een gevoelig verlies geleden. Na Jim Gaines, heeft nu ook de Amerikaan se coach Jim Maloney laten weten niet naar Leiden te zullen komen. BS heeft inmiddels contact opge nomen met een andere coach. Tegenslag achtervolgt de Leidse formatie trouwens toch. Peter de Jong kreeg gisteravond op de trai ning een bal zo ongelukkig tegen zyn duim, dat hy tenminste voor twee maanden is uitgeschakeld. De Jong zal er dan ook niet by zyn als BS morgenavond de eerste oefen wedstrijd speelt in de vyf Meihal. Tegen het Amerikaanse Prof Tou ring Team staan wel Peter Kop en Hans van Rooden opgesteld. Zy zyn gisteren teruggekeerd van een trai ningsstage in de VS in het All Pro Feyenoord en PSV samen in het vliegtuig Huelva Feyenoord en PSV vlie gen voor hun eerste Europa Cup wedstrijd op woensdag 18 september gezamenlijk naar Ierland. Dinsdag vertrekken beide ploegen in één charter. Op de avond na de mid dagwedstrijden in Colerane (Feyen oord) en Belfast (PSV) wordt al terug gereisd. Schaken Ook in de zevende ronde van het WK schaken voor spe lers tot 20 jaar speelde Dieks remise, tegen de Rus Alexander Kosjev. De Engelsman Anthony John Miles heeft alleen de leiding genomen door een overwinning op de Zweed Lars- Ake Schneider in 46 zetten. Miles heeft 5.5 punten, Dieks 5 en Schnei der 4,5. ADVERTENTIE Die extra hoge rente is er ook voor U kunt no óók ran die extra hoge rente profiteren. Zorgeloos, risikoloos. Laat ow geld groeien niet GWK-rentespaarbrieven. Dat zijn spaarbewijzen aan toonder (dus niet op naam gesteld) met een looptijd van 5 jaar en een rente van maar liefst 11%U kunt ze zonder administratieve rompslomp voor f 500,-of voor f 1.000,-kopen bij elk GWK-kantoor. De brief van f 500,- groeit in 5 jaar naar £842,75 eo aan de aanbieder van een brief van f 1.000,- betaalt GWK na 5 jaar f 16S5.50 uit Tussentijdse verzilvering is mogelijk. Over de fiskale voordelen informeert GWK a graag. Bij GWK ligt een folder voor u klaar. U weet toch dat vrijwel alle GWK-kantoren - op de stations en aan de grenzen - doorlopend geopend zijn, meestal ook *s avonds en in het weekend? Hoofdkantoor: Centraal Station Amsterdam, Postbus 721, tcL 020-221324 n—o Onze adressen? mmm Zie ook de Gouden Gids De Grenswisselkantoren NY (samenwerking van N.V. Nederlandse Spoorwegen, N.V, AMEVen Pierson, Heldring Pierson) Camp van Dave Bing en Howie Landa. Verder zullen Richie Corn wall en Graig Spitzer (de Ameri kaanse center is voorlopig door BS aangetrokken) hun debuut maken in het Leidse team. Met Bob Heuts, Rob Smeenk en de weer herstelde Har Stol en Rob Wallaart begint BS morgenavond om half acht. Voetbal De eredivisieclub Sparta heeft gisteravond in het kader van de nederlaagserie van de aanateur- olub HiUegersbeng met 5—0 van de oluto van die naam gewonnen. Daar mee biyft de hoogste uitslag tot nu toe. de 7—0 van SW in het eerste duel, onaangetast. De doelpunten kwamen op naam van Heyerman (3x), Veneker en Van Esdonk. Er waren ruim duizend toeschouwers. Voetbal West Ham United heeft gisteravond op eigen terrein een wedstryd voor de eerste divisie van de Engelse league tegen Luton Town met 2—0 gewonnen. Voetbal Burgemeester en wet houders van de gemeente Wagenün- gen zullen de raad voorstellen een bedrag van ongeveer 226-000 gulden beschikbaar te stellen voor verbete ring van het complex "de Wagening_ se Berg", waar de nieuwe eredivisie club Wageningen domicdlde houdt. Men wil met dat geld het complex er edïvisiewaardig maken. Wielrennen Jan Krekels heeft gisteren in de Belgische plaats Geet. beta een wielerwedstrijd voor profes sionals over 160 kilometer gewonnen, zyn tyd was 3 uur en 55 minuten. De Belg Alfons de Bal werd tweede, voor zyn landgenoot Frans Verbeeck, Zeilen De Engelsman Fraser heeft zich gisteren in Medemblik vrywel verzekerd van het Europees kampioenschap zeilen in de tornado klasse. De dagwedstryd leverde een overwinning op voor de Westduitser Fiaila. Van Hanegem. en de teleurgestelde Rijsbergen. ADVERTENTIE Nederlaag tegen Italië (4-5) WENEN Opnieuw heeft het Ne derlands waterpoloteam kansen op een overwinning als water door de vingers laten lopen. Was er in de ope ningswedstrijd tegen Joegoslavië (3- 5) sprake van een geiykopgaande wedstrijd, gisteren had Oranje te gen Italië van alles het beste, behal ve het omzetten van doelrijpe kan sen. De nederlaag met 4-5 (het had voor hetzelfde geld 4-6 kunnen zijn, omdat de bal onderweg was naar de onbeschermde hoek van Kroon's doel, toen scheidsrechter Fuchs voor de laatste maal floot) had gemeten naar alle maatstaven een ruime Ne derlandse overwinning moeten zijn. Maar om de andere afloop op reke ning van het noodlot te schuiven, zou te ver gaan. Is het alleen maar pech als Hans van Zeeland tijdens een numerieke meerderheid bij een plot selinge tegen-aanval een Italiaan zo fel te lijf gaat, dat Santé Marsili een strafworp mag nemen? Is het een kwestie van geluk als Nederland maar eenmaal een numerieke meer derheid uitbuit van de viermaal dat een Italiaan uit het water werd ge stuurd en is het misschien een hoge re macht, die doelman Alberani de vuist omhoog deed steken op het mo ment dat Mart Bras uit een straf worp keihard vuurde. Als die bal erin was gegaan, had Nederland met 5-3 voorgestaan, hoogstwaarschyniyk voldoende om de rest van de vierde periode zonder kleerscheuren door te komen. Juist in die periode maakte doelman Kroon zijn enige fout, toen hij een slap schot van Guglielmo Marsili via zijn handen in de kooi liet verdwijnen. Het paste helemaal in het beeld van de wedstrijd, dat Wim Hermsen vervolgens de beste kans van de dag miste en De Magis- tris bij een tegen-aanval het beslis- WE ME68EM N BERICHT VAM DE WEPSTEJOLEIOIMS op ëêu -v/9 AU£ COUCORP&J TEA! UEBBEH OP Limburgse Bakkerijen brillen surceance HEERLEN By de in financiële moeilijkheden verkerende Verenigde Limburgse Bakkerijen in Heerlen is een verzoek om surseance van beta ling in voorbereiding. De 300 werk nemers is meegedeeld dat het ver zoek binnenkort wordt ingediend bij de rechtbank in Maastricht om eni ge tijd onderhandelingen met enkele grotec oncerns om tot fusie te ko- Volgens een woordvoerder van de raad van advies van de Verenigde Limburgse Bakkerijen is een zelf standig voortbestaan van het bedrijf niet meer mgoelijk en zal er op korte termijn moeten worden ingegrepen. Volgens een woordvoerder van de voedingsbond NKV wordt gezocht naar een vorm van samenwerking met de Nederlandse meelconcerns. Enkele maanden geleden is het bedrijf enige tijd bezet geweest. Na de opheffing van de bezetting werd het personeel de garantie gegeven dat er voor minimaal vijf Jaar werk gelegenheid zou zijn. Het Ministerie van Economische Zaken stelde een krediet van een miljoen beschik baar. HAAGSE RAAD VOELT VOOR Waarschuwing De Liberiaanse minister van Onderwys, Jackson Doe, heeft in een radiotoespraak de stu denten in zyn land gewaarschuwd dat de regering hun 'wetteloosheid en onverantwoordeiykheid' niet lan ger zal gedogen. In de laatste tyd zyn twee instellingen van hoger on derwys in het land gesloten wegens onrust onder de studenten. Staking Mynwerkers in de Ver enigde Staten zyn gisteren voor de duur van een week in staking ge gaan teneinde eer te bewijzen aan de mynwerkers die by mynongelukken om het leven zyn gekomen en ten einde de nadruk erop te leggen, dat steenkool op een veilige manier ge dolven moet worden of anders in het geheel niet. Boerenbonden gaan praten in Parijs PARIJS De president van de Franse boerenbond (FNSEA), Mi chel Debatisse, heeft de leiders van de boerenorganisaties in de andere landen van de Europese Gemeen schap uitgenodigd voor een confe rentie in Parijs begin september. Aanleiding tot de bijeenkomst is vol gens Debatisse de "ernst van de si- tiatie in de landbouw zowel in Frank rijk als in Europa". De conferentie moet de vertegen woordigers van de landbouw in Euro pa in de gelegenheid stellen een ge- NAAKTSTRAND bepalen acties te overwegen. Het is de bedoeling van de Franse boe renbond dat de bijeenkomst tegelijk met de vergadering van de ministers van landbouw in Brussel wordt ge houden. Politie V.S. zoekt "alfabet- bommaniak" sende doelpunt over de lijn frommel de. Frustraties te over. Waar de schuld? Onervarenheid, onvoldoende voorbereiding? Het zal wel een com binatie van die twee zijn. Het over werk dat Wim Hermsen verrichtte om toch nog maar op tijd in Wenen te kunnen zyn, begint zich te wreken. Mart Bras, ook al meegenomen zon der een voorbereiding van honderd procent, kampt met conditionele moeilijkheden en Piet de Zwarte Ja renlang tweede keus, maar nu door bedankjes van anderen in del natio nale selectie opgenomen, mist trou wens even als Gijs Stroboer, net dat beetje allure, dat van een ploeg een winnende formatie maakt. Dat de ploeg zich desondanks nog zoveel kansen schept, is zonder twyfel te danken aan coach Ivo Trumbic, die op het gebied van het samenspel baanbrekend werk verricht. Maar door al die andere afetoren haalt het allemaal niets uit. Nederland heeft met de wedstrijden tegen Roemenië. Spanje en West Duitsland nog in het vooruitzicht redelijke kansen de fa tale laatste en voorlaatste plaats te ontlopen, maar of dat na de frustre rende ervaringen van de eerste twee wedstrijden nog lukken zal, is de vraag. Groep A: Nederland - Italië 4-5 (1-1, 1-1, 2-2, 0-1), Sovjet Unie - Joegoslavië 10-9 (4-3, 1-3, 3-3, 2-0), Hongarije - Roe menie 7-3 (1-1, 1-1, 2-1, 3-0), West Duitsland - Spanje 1-3 (1-1, 0-1, 0- 0. 0-0). Hongarije, Sovjet Unie en Italië heb ben 4 punten, Joegoslavië en Spanje 2, Nederland, Roemenië en West Duitsland 0. Groep B: Oostenrijk - Tsjechoslowakije 4-6 (0- 1. 0-1, 3-1,1-3). DEN HAAG De Haagse gemeen teraad heeft gisteren in een motie erop aangedrongen dat voor maart 1975 overleg tussen B. en W. en de Justitie zal zijn afgerond over de ves tiging van een naaktstrand bij Den Haag. De KVP en de protestants- christelijke groepering stemden niet met de motie hl. In de motie zegt de raad dat het wellicht mogelijk is bij het vestigen van een naakstrand bin nen de grenzen van de wet te blijven. De raad schaarde zich met de mo tie achter het college van B. en W., dat in beginsel geen bezwaar heeft te gen aanwijzing van een deel van het noorderstrand als openbaar naakt strand. Omdat het openbaar minis terie heeft laten weten bij openbare T-,Q naturistische recreatie op het Haag- 19^jES (Re"ter) Met se strand een strafvervolging te sullen 15 de J"??* „vaE ofiiion R w tZt mssf Ho Angeles op zoek naar de alfabeU B- 6n W- met de bommaniak', die zegt verantwoorde. lyk te zyn voor de zware explosie van zaterdagavond in de industrie wijk van de stad, waarbij voor meer dan 30 miljoen gulden schade werd aangericht. Toch gelooft de politie niet dat de ontploffing het werk is van deze man, die zich in telefoongesprekken met een plaatselijke krant Isak Rasim noemt. Waarsohyniyk is de explosie veroorzaakt door tien plastic con tainers met waterstofperoxyde, die zich in een vrachtwagen in een van de getroffen gebouwen bevonden. Rasim beweert de leider te zyn van «i ff?s terroristen die de zijn 17-Jarige zoon hebben gister- ©'America (Vreemdelingen raiddag een zwemtocht voor de kust f06"?'®- H« van Terschelling met de d«xi be- SSETS*. f? .ÏÏ5" kocht. Een tweede TWEE DUITSE BADGASTEN VERDRONKEN van de familie Poehler, die met ico kantie op Terschelling vertoefde, kon ongedeerd worden gered. gekost. De vader en zijn twee zoons raak ten tijdens hun zwempartij in moei lijkheden. Bij een reddingsactie kon den de 40-Jarige Poehler en zijn oudste zoon door de op Terschelling gestationeerde reddingshelikopter van de luchtmacht uit het water ge haald worden. De zoon kerngezond, maar de vader in zorgwekkende toe stand. Kort nadat hij was overge bracht naar het Sint Bondfatauszie- kenihuis in Leeuwarden overleed de vader. De Jongste zoon bleek echter spoorloos. De luchtmacht speurde nog een uur vruchteloos naar de Jonge- (19 laar» aanslag mn 6 augustus op de lnter- e met va- natlonale luchthaven van Los Ange- drie mensen het leven Al 1300 hectare natuur door brand verwoest ARNHEM In april dit Jaar, tij dens het uitzonderlijk droge voor jaarsweer, is ruim elfhonderd hec tare natuurgebied door brand ver woest. April vorig Jaar ging 110 hec tare bos en heide door vuur verloren. In de eerste helft van dit Jaar ging 1320 hectare natuur in vlammen op. In dezelfde periode vorig Jaar was dat 270 hectare. In heel 1973, toen er sprake was van een "normaal" weer beeld, was de brandschade 326 hec tare, waarmee een bedrag van 264000 gulden was gemoeid. Vooral april dit jaar ging het vuur verwoestend te werk, aldus staats bosbeheer. De grootste brand is de nog steeds voortwoekerende Peel- brand, waarbij 600 hectare natuur gebied werd vernietigd. De brand brak 5 april uit en ver woestte het gebied tussen Helenaveen en Griendtsveen. Ondergronds smeult het nog steeds op enkele plaatsen. Zeer langdurige regenval zal het smeulen pas kunnen doen ophouden. Ontslag Omdat hy zich moreel verantwoordeiyk stelt voor de (mis lukte) moordaanslag die vorige week is gepleegd op president Park heeft premier Kim Jong-pil van Zuid-Ko- rea vanochtend het ontslag van zyn kabinet aangeboden. By de aanslag verloor wel de vrouw van de presi dent het leven. SIRICA WIL GEEN UITSTEL WATERGATE- PROCES WASHINGTON Advocaten van verdachten in de zaak van het ver- heimeiykeo van de Watergate-affai re hebben verklaarad. dat het proces tegen deze verdachten tot volgend Jaar uitgesteld dient te worden, de Amerikaanse arrondissements- rechter John J. Sirica heeft de ad- vocatentean verstaan gegeven, dat hy -het klimaat op dit ogenblik" Juist geschikt vindt om met het proces in de zaak te beginnen. Rechter Sirica verklaarde, dat het proces tegen zes voormalige mede werkers van ex-president Nixon naar zyn mening zal beginnen op de vast gestelde datum 9 september of kort daarna. William Hundley, die de voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Mitchell vertegenwoordigt, heeft op een hoorzitting gezegd, dat het ,dmpeachment"-debat van de Ju ridische commissie van het huis van afgevaardigden en het aftreden van president Nixon een publiciteit had den geschapen, die uitstel van het proces vereiste. Epidemie Sinds 1 Juni zyn in Brazilië's grootste stad, Sao Paulo, meer dan zeshonderd personen aan meningitis of hersenvliesontsteking overleden. In hetzelfde tyd vak moes ten tienduizend mensen met de ziek te worden opgenomen. Bosbranden Sinds het begin van de zomer hebben in Italië zoveel bos branden gewoed, dat 45.000 vierkante kilometer de omvang van Zwit serland opnieuw beplant moeten worden. Zo is in Rome bekendge maakt. Als de nieuwe aanplant in het huidige ritme plaatsheeft, zal het 180 Jaar duren voor de bossen in oude luister zyn hersteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 11