POLITIE GAF ONS WARMTE Man schiet daarna en ex-vriendin zichzelf dood Ouders van vermoorde Basje Bloemena: Zeesleper „Zwarte Zee" vanavond bij de „Metula" SURINAMERS KRIJGEN MAAR EEN PASPOORT Wetgever en pers verzaken hun taak inzake abortus Nederlander werd in Engeland veroordeeld tot tweeenhalf jaar DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 PAGINA 7 AMSTERDAM Precies drie jaar lang bleef de moord op de negenjarige Basje Bloemena onopgelost. Drie jaar lang zocht de politie tevergeefs naar de dader. Afgelopen zondag bekende de 52-jarige Amsterdamse tijdschriftenbezorger G.C.S. dat hij niet alleen de tienjarige Heleentje Isaac vo rige week had aangerand en gewurgd, maar hij nam boven dien de moord op Basje voor zijn rekening. Vandaag wordt de man voor de officier van justitie geleid. Gijsen: ROERMOND Bisschop van Roermond heeft gisteren gepro testeerd tegen de houding van de Nederlandse wetgever en de Ne derlandse publiciteitsmedia in zake abortus In het informatie bulletin voor zijn bosdam schrijft hij dat de „bewakers van de wet, die gegeven is ter bescherming de kleinen en de zwakken in de maatschappij, zich meer en t laten meeslepen door de verblinding, dat hot ongeboren 3e- een ruügoed zou zijn v$n weinig waarde". Voor bisschop Gijsen is het dui delijk dait de publiciteitsmedia, recht en geweten", hierbij een grote rol spelen. Bisschop Gijsen zegt in zijn informatiebulletin dat hij erg blij is met de tegenwoor- i belangstelling voor de .min sten der broeders", de kleinen en zwakken in de wereld, maar dat hij moöt constateren dat deze be langstelling zich uïteterkt tot een bepaalde groep van deze minsten: „De naamlzen bij uitstek, die zelfs hun stem niet kunnen doen ho- 1. De ongeboren kinderen die i een of andere reden niet ge wenst zijn. Volgens bisschop Gijsen laten ,4e bewakers van de wet" en de media bij „de kindermoord (in verhullend latijn abortus provo cates geheten)" wat werkelijk klein en arm is, niet aan bod komen. „De bewakers van de wet blijken bevangen door de menta liteit dat hun verantwoordelijk heid niet zoveer geldt het recht r ieder te handhaven ook r de ongeborene als wél slechts het „eick wat wils" te or denen". De media zetten zich ai- leen in voor een maatschappij die „het eigen gemak en het prettig leven van de nu-levenden bevor dert", aldus bisschop Gijsen, Door Jan Kees Kokke recht moet zijn loop hebben. Ik zal naar de rechtzitting gaan. Ik wil zien wie die man is, Ja". Voor de ouders van Basje, het echtpaar Bloemena, betekenen deze dagen een herbeleving van de meest afschuwelijke periode in him be staan. Opnieuw zijn zij ontreddering nabij, blijft hen achtervolgen. Nog voor de dader van de moord op zijn zoontje beken* was, had de vader van Bas je gezegd: „Ik moet de moordenaar kennen". Mevrouw Bloemena: „Je kunt je kinderen eigenlijk niet tegen dit soort mannen beschermen, nee, dat is juist. Als hij het zorgvuldig heeft voorbereid, zoals hij tegen de politie nlt^verleden *eZe*d' dan °ntkom Je er niet Het verleden Ik las laatst in een artikel professor Hoefnagels dat een op de twee miljoen kinderen vermoord wordt. Het is dus niet iets wat da gelijks voorkomt. Maar het zal net je eigen kind zijn". Al enkele uren na de ontdekking van het ontklede en verkrachte lijkje Heeft u veel steun ondervonden 1 unuueue cu vciuouioc Heleentje Isaac kwam de Amsterdam tot de Mevrouw Bloemena: „Dat moet lk conclusie, dat hier wel eens sprake beslist zeggen, Ja. We hebben een zou kunnen zijn van een en dezelf- hele prettige ervaring met de politie de moordenaar. gehad. Die mensen gaven ons Ook vader Bloemena was ervan warmte. De politiemensen zijn onze overtuigd dat zijn zoontje door deze vrienden geworden. Het zijn zuivere man was vermoord. Direct toen hij hoorde va onderbrak Friesland. Hij belde bij thuiskomst meteen de ouders van het ver krachte meisje op om hen moed in te spreken. Drie jaar lang leefde het echtpaar Bloemena zelf in de schrijnende Niet brutaal. Niet opdrin- de moord op Heleentje. gerig. ze hadden tact, veel medele- hij zijn vakantie in Ven". Bastiaan was uw enig kind? Mevrouw Bloemena: „We hadden bewust maar een kind, want ik heb angst voor de overbe- De heer en i Bloemena: „We praten graag over Basje onzekerheid wie hun enige kind had volking. Er zijn al zo ontzettend „Nu is het veel mensen op de wereld. Maar ik Bloemena op had echt wel tien kinderen willen de*~Minervalaan in hebben. Ik vind alle kinderen leuk". „De dader kennen we niet, nee. We hadden geen abonnement op de tijdschriften van die man. Hij opluchting, kwam wel bij de buren. We hadden nooit gedacht die of die man moet het zijn. We waren er helemaal on dersteboven van dat het deze man was. Het moest een bekende zijn, dachten we altijd. Want Bastiaan Toch vermoord en voorbij", zt hun etage Amsterdam. Zij wil graag met over Basje praten. Voelt u toch iets nu de dader van de moord op Bas tiaan bekend is? „Integendeel", zegt mevrouw Bloe mena. „Onze huisarts zei ons da het waarschijnlijk beter helemaal ging nooit me~t" wëem'den niet opgelost had kunnen worden, heeft hij het gedaan". Nee, eigenlijk had ik liever niet dat „Bastiaan had een goed tehuis. Hij dit nu bekend was geworden. Wat was gek op boeken. Hij wilde ook Rotterdam Laat in de avond er allemaal met dat kind gebeurd uitgever worden, net als zijn vader, zal, indien het weer meewerkt, de is. En dat door een man die nog heeft hij weieens verteld. We heb- sterkste zeesleper ter wereld, Zwarte ouder is dan zijn vader. Nu word ik ben honderden brieven gekregen. Zee van L. Smit en Co te Rotter- dan denk ik Bijna allemaal van bekenden. Men- dam» in de buurt sen die begaan zijn met het gebeur- ondergang bedreigde Shell-i de. Geen kwaadaardige brieven". tanker Metula in Straat Magelhaen Rio Grande del Sol in Brazilië had Marpessa, Mevrouw Bloemena laat Bastiaans kunnen zijn. Twee kleine Chileense afgeleverd. Radiografisch werd ka- laatste rapport zien, van de derde sleepboten zijn eveneens onderweg pitein P. zijn er 22 door een red- Vannacht nog seinde kapitein-Min- dingsboot naar de havenplaats Fun- kels, dat hij bevreesd was voor het de met de kelijk snel ter plaatse zijn doordat is een zusterschip n- het vorige week een sloopschip in Koestert u wraakgevoelens? Mevrouw Bloemena: „Ja. Een din van mijn moeder vertelde haar. dat zij Jaren klas i de Tweede Daltonschool in het op de rotsen voor de Chi- willen zitten als Amsterdam. Een schitterende reeks lcense kust gelopen 210.000 b.r.t. metende schip. Door enkele lekken stroomde duizenden tonnen van de 190.0000 ruwe olie die de tanker in heeft, de zee in. In de loop van voed met boeken .Mijn man liften- maanda* IOU di» Mhter Mnalenlij- de Nijs opgeroepen In<Uen Ming verloren koers te zetten naar de ln nood *a?n. daarmee een bedrag van straf tegen dit van achten en negens. „Bastiaan was erg intelligent, Ja. Het was een denkertje", vertelt mevrouw Bloe- „We hebben véle tienta«Ilen miljoenen dicülars gemoeid. De Metula voer, toen het ongeluk gebeurde, naar Quintero do Metula heeft" ileh wel'Mg vast Bay. een bunkerhaven voor de Chi- verkereden tanker. Het is echter de vraag of schip lading kunnen worden gered, want Mevrouw Bloemena: „Ik hoop dat slotte uitgever. Hij las erg hij streng gestraft wordt. Maar die Ook stripverhalen, Ja. Ik was man zal wel ziek zijn". ker minder zijn geworden. wel in de rotsen geboord. Ondanks het feit, dat er twee Chileense loodsen aan boord waren, is de tanker (op nog onverklaarbare wijze) buiten de Vandaag zal ook leense kust. Daar moest de lading buitengaats gekst worden. De ofiie kwam van de Perzische Golf. Worden zedenmisdrijven voldoende aangepakt? „Nee niet genoeg, zegt mevrouw Bloemena. „Als Zo'n man weer twee Jaar krijgt, dan denk ik, is er geen recht meer". Haar man: „Ja, het vaarroute gekomen. Aanvankelijk liet de situatie tegen, maar het schijnt voor een Sinds zondagavond bevinden de ka- kind toch grote aaritrefctóngElkracht pitein van de Metula, F. Minkels, te hebben. Bastiaan had een enor- en zijn officieren zich aan boord de 36 opvarenden zich niet me interesse voor boeken". van een Chileens landingsvaartuig, stig aanzien, maar toen zondag- „Voor mij zijn Bastiaan en de poli- dat niet ver van het Shell-schip avond een felle storm opstak, werd tie gaaf", zegt mevrouw Bloemena. ligplaats heeft genomen. de toestand snel ongunstiger. Be- Van de 36 personen, die aan boord halve het voorschip werd ook de are sleep boot met Britse technici bij het be dreigde schip aankomen. VROUW LAG BIJNA JAAR DOOD IN HAAR HUIS DEN HAAG De politie heeft gisteren in een woning aan de Fronemanstraat in Den Haag het lijk gevonden van de 67-Ja- rige bewoonster H. C. J. M. Bu lt er. Aan de hand van post heeft de politie vast kunnen stellen dat de vrouw al in oktober 1973 moet zijn overleden. De Haagse 'politie was in ge zelschap van de gemeentelijke woningdienst. Het huis waar mevrouw Buker woonde was eigendom vah de gemeente. Men vatte verdenking op omdat al sinds maanden geen huur meer was betaald. Buren hadden niets gemerkt van het verdwijnen van mevrouw Buker. Zij hadden wel een onaangename lucht in de straat gecohstateerd, maar hier verder niets aan gedaan nadat de riolering gecontroleerd was. de Metula waren, bij wie twee achtersteven op de puntige rotsen gekwakt. De Metula werd zo heen en weer geschuurd, dat er grote ga ten ontstonden. Inmiddels heeft kapitein Minkels het hoofdkantoor van Shell-tankers in Rotterdam laten weten, dat hij plannen heeft ontwikkeld zo snel mogelijk de ruwe olie uit de tanker over te pompen in kleinere vaartui gen. Maar daartoe moeten die wel dicht in de buurt van de tanker kunnen komen, hangt veel af van het weer. SOUTHAMPTON (AP) De 37- Daarbij jarige Nederlander Frans Christiaan de L., die vijf april van dit Jaar L. slechts de chauffeur van de auto. Hij zou voor het karwei 2500 gulden krijgen. De rechter zei dat de HARDENBERG De 33-jarige Chauffeur A. H. uit Handentoerg heeft gistermiddag zijn 28-jarige ex-vrien din A. Zweers doodgeschoten. Even later schoot hij zichzelf door het GS Zuid-Holland: "Geen nieuwe ambtswoning bij Catshuis" DEN HAAG Gedeputeerde Sta ten van Zuüd-Holand vinden het on juist dat de Haagse gemeenteraad in het bestemmingsplan voor het park Zorgvliet ruimte heeft gereserveerd voor een nieuwe aimtswoning voor een minister-president naast het Catshuis. GS hebben hun goedkeu- ruig aan dit onderdeel van het be stemmingsplan onthouden. Zij vinden deze bestemming in 6trijd met de strekking van het be stemmingsplan om Zorgvttet als na tuurgebied te beschermen. „Gevreesd moet worden dat deze bestemming de natuurwetenschappe lijke, de landschappelijke en de re creatieve waarden van een deel van .dit park zal aantasten", aldus de mo tivering van GS. De Haagse gemeen teraad kan bij de kroon tegen het besluit van GS in berbep gaan. hoofd. Eind april verliet de man na herhaalde verzoeken van zijn vrien din en op aandringen van de politie het huis, waar hij een tijd met haar had samengewoond. Desondanks bleef hij de vrouw lastig vallen. Op advies van een maatschappelijk werkster ging de vrouw, die geschei den was en twee kinderen had, drie maanden naar een rusthuis om op adem te komen. Daar leerde zij de eveneens 33-jarige H. van der H. uit Errunen kennen, met wie het meteen klikte. De eerste vriend bleef alsmaar aandringen op herstel van him oude verhouding, maar de vrouw weiger de. Zaterdagavond laat ging hij op. nieuw naar het huis van zijn ex- vriendin en eiste een onderhoud met haar. De nieuwe vriend van de vrouw weigerde omdat het al zo laat was en stelde voor een keer overdag te komen praten. Gistermiddag vroeg de vrouw haar vriend boven te wach ten, zodat zij onder vier ogen met haar gewezen minnaar zou kunnen praten. te verlaten, vonden agenten hem het drama. Van der H. is in over- met een kogel door het hoofd. De spannen toestand in het ziekenhuis die grote schade kan opleveren kinderen waren niet aanwezig bij opgenomen. de Chileense kust. Ook Chileense marineschepen zijn in de haven van Southampton werd male straf voor dit soort zaken in opgestoomd naar de Metula. De uit- gearresteerd nadatde douane een la- Engeland drie tot vier Jaar bedraagt, stromende olie van de tanker ver- ding marihuana ter waarde van Van de L. kreeg echter een kortere vult de Chileense autoriteiten met 220.000 gulden in zijn auto had ge- grote zorg. Er is reeds een olievlek vonden, is gisteren tot tweeëneenhalf vijftig kilometer waargenomen, Jaar gevangenisstraf veroordeeld. De had meegewerkt. uti Rotterdam afkomstige Van de L. heeft toegegeven een poging te heb ben gedaan om ruim 35 kilo mari huana Engelland binnen te smokke len. Hij werd door de douane gegrepen toen deze de marihuana ontdekte na dat Van de L.*s wagen per schip van uit Tangier in Southampton was aangekomen. De marihuana werd on der de vloer van de auto aangetrof fen. Tegenover de politie heeft Van de L. vertelaard dat in R| nog twee andere mannen betrokken genover de politie van Schiedam toe- zlin, onder wie een Nederlander die gegeven m april dit ]aar een 7. de za&te had georganiseerd. De Zeeman bekent aanranding van 7-jarig meisje SCHIEDAM De 43-jarige zee man B. S. uit Vlaardingen heeft te- - Jarig Schiedams meisje te hebben gerand; H« had het meisje, dat school onderweg naar huls was, zich aan dens de .echtszaak niet genoemd. Volgens zijn advocaat DEN HAAG Surinamers in Ne- Surinaamse Toen Van der H. na ongeveer een paspoort. Zij krijgen er niet een Su- gen Antilliaanse sec- telegram is ondertekend door de actie Tet telegram fis ondertekend door de actie Prasarasübi uit Delft, Frisranan de toekomstige verhouding uit Voorburg, de weriogroep Soeverein zijn vriendin hoorde gillen, rinaams paspoort bij. Wel is het voor tusesn Nederland en de Nederlandse Suriname uit Amsterdam en de stu- ROTTERDAM De 31-jarige mon- holde hij naar beneden en zag A. H.' hen gemakkelijk de volledige Suri- Antillen Van de zyn auto meegenomen haar vergrepen. De Vlaardinger, die gistermiddag voorgeleid is voor de officier van I iron k PTTinn ramt Justrtle- werd vrijdag door omwonen- UL UIUVClllClll ïailIL gegrepen nadat hij een 78-jarige vrouw aan de Rotterdamsedijk in Schiedam had aangerand. De buren van de oude vrouw hielden de zee man in het oog omdat hij eerder ge probeerd had ln aangrenzende wo- zeven auto's met een vuurbuks in zijn hand Hij rende naar een buurvrouw en vroeg haar direct de politie te bellen. Tegelijkertijd vielen er twee schoten de afwikkeling van dentengroepering Suracom uit Nijme- teur J. C. G. van V. uit Rotterdam, ningen binnen te dringen. nationaliteit te krijgen als zij de zaken voor de Surinaamse onaf- gen. Zij vertegenwoordigen enkele die zijn verjaardag vierde, heeft dat wensen. Dit heeft op Schiphol prof. dr. J. der Hoeven verklaard na zijn i later kwam de zwaar gewon- terugkeer in Nederland 1 hankelykheid. De Surinaamse regering streeft onafhankelijkheid per eind 1975. duizenden Surinamers in Nederland, Of Nederland in een .strikt ver- materiële schade trouwelij-k" stuk de dubbele nationa- die volgens de politie behoorlijk be- deur. Toen hij Omdat de buren vonden dat hij auto's geramd. De wat al te lang bij de oude buurvrouw Premier Arran van Suriname heeft liitet aan de orde heeft gesteld wilde schonken was, raakt in de Rochus- gadering op Curacao van de Konink- van enkele actiegroepen in Nederland prof. Van der Hoeven niet zeggen. rijkscommissie de nattdonalitea- een telegram gekregen, waarin uit- Hij beschouwde het stuk nog steeds de politie het huis had omsingeld tenkwestie. De Koninkrijkscommissie, drukkelijk een dubbele nationaliteit als vertrouwelijk ook al Is de inhoud en A. H. had gesommeerd de woning die bestaat uit een Nederlandse, een voor Surinamers wordt afgewezen, dan in de publiciteit gekomen. se ast raat in de Maasstad in een shp. In deze straat en op de Wijtemaweg zag de bestuurder geen kans de wa gens te ontwijken. vertoefde posteerden zij zich bij de ■ÜHZ buiten kwam werd de zeeman zodanig afgetuigd, dat hij voor behandeling overge bracht moest worden naar het zie kenhuis. De politie ging vervolgens tot arrestatie van de man over.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 7