Chaos in Angola en Mozambique Toestand rond Cyprus kritiek Zware straffen bij politieke processen Blanken vluchten voor geweld Mitchell vraagt uitstel proces rHSSws» ssrtss?" irr« ïüissrdrassM KMasa Bisschop veroordeeld in Z.-Korea GEVANGENEN IN BRAZILIË 'VERDWIJNEN' Griekse militaire raad opnieuw bijeen POLITIE VAN ARGENTINIË DOODT ELF GUERRILLA'S Giro 777 voor hulp aan Bangladesj Athene verbiedt bijeenkomsten BEIRA/LORENCO MARQUÉS (APAFP) De twee grootste Portugese kolonies iin Afrika, Angola en Mozambique, lijken een sociale en economische chaos tegemoet te gaan. Ongeregeldheden en bloedvergieten bedreigt de toch ad zwakke greep van de Por tugese strijdkrachten op Angola en Mozambique. Volgens correspondent Jose Ramalho maakt de anarchie zich meester van de rijkste pro vincie in Mozambique Zambezia. Blanke gezinnen vluchtten gisteren weg van hun boer derijen en trokken naar de garnizoensstad Nampula en naar de grotere zeehavens. Volgens de berichten zijn gewapen- sulaat verzoeken om toestemming de plunderaars, deserteurs en ande- voor emigratie naar Zuid-Afrika ge ren grotendeels verantwoordelijk kregen. voor de chaos. Volgens Ramalho zien Het Portugese leger is de (toestand de autoriteiten in de provincie Zam- meester in de stad Antonio Enes, in bezia geen kans om de de orde te herstellen en de toestand onder trole te krijgen. het noorden van Mozambique, wordt van Portugese militaire zijde meegedeeld. Vijfhonderd tot duizend Canora Bassa project gisteren de derde achtereenvolgende dag ver- van de stad. broken, de bestuursgebouwen in het centrum .SKen^SorSx,^! kanen van allerlei stammen, die de tuig hebben gepakt en zyn vertrok- i voor de anarchie. beweging Frelimo. Een deel van de blanke en Aziati- t andere Zuidamerikaanse eilanden, der. Van Portugese mUtatoe zijde Ook heeft het Zuidafrikaanse Vprp-ïf mnr >,«1» r»- tonelen hebben afgespeeld als in An- i J tonio Enes. Vescheidene dmzenden pala in Oeganda is gisteren orerledeji W nadat hij vergif had ingenomen ook de acht leden Afrikanen. De Portugese minister van Buiten- zyn gezin had lfladse zaken Soares heeft inmiddels Toestand stand WASHINGTON (AP) Oud-minis- dusdanig verbeterd, aldus hebben zijn de republiek Guinee-Bissau Franco De toe- moede lijk haar beslag zal vinden nog generaal Franco is thans voor het einde van augustus. Gedurende het afgelopen week- Ambassadeur Julio Semedo van Guinee Bissau (links) in gesprek met de Portugese ambassadeur b\j de VN voor de zitting van de Veiligheidsraad in New York. SEOEL (AP) Een militaire rechtbank heeft gisteren een rooms-katholieke bisschop veroordeeld tot 15 jaar gevangenis straf en een voormalige Zuidkoreaanse president voorwaarde lijk gestraft, in beide gevallen op beschuldiging van het op stoken tot rebellie tegen de regering van de huidige president Tsjoeng Hie Park. far van Justitie John Mitchell, die artsen gisteren meegedeeld, dat hij einde had Soares de veiligheidsraad ach m september moet verantwoor- kan beginnen aan z«n zomervakantie, te New York doen weten dat Lissa- den wegens zyn rol by het verdonke- remanen van de W ater gate -inbraakais regel door heeft gisteren een verzoek ingediend het land, om het proces uit te stellen. dan weer In het verzoek, gericht aan districts- rechter John J. Sirica, zeggen Mit- Dit brengt het 81-jarige staatshoofd bon gereed is de soevereiniteit te er- het noorden van kennen van zijn West-Afrikaanse kolonie, als een eerste stap naar on afhankelijkheid van dat gebied. De Veiligheidsraad heeft aanbe- volen Guinee-Bissau toe te laten als politieagenten weraen gis- chels advocaten dat Nixons aftreden lid van de organisatie der Verenigde en de televisie-verslagen en hoor- ^ren m t>anto ^^nungo (Domini- Naties ^m^veling geschiedde de televisie-verslagen en hoor zittingen van de Juridische Commis sie het onmogelijk maken om een onpartijdige jury te vinden. Volgens Mitchels verdedigers heeft Nixons gedwongen aftreden de in- druk by het Amerikaanse publiek versterkt dat de ex-president en zyn rep.) de straat opgestuurd •erband met dreigende onlusten, toen en geheime middenstandsorganisatie fL+. jLtJXJSS! neer zy op 17 september naaste medewerkers, zoals Mitchell, gende botsingen tussen politie zich schuldig hebben gemaakt aan een misdadige samenzwering. Een van de andere verdachten, Nixons oud-adviseur voor Binnen- tal landse Zaken John Ehrlichman, gevolg heeft reeds om minstens twee rr den uitstel verzocht en Sirica klaarde gisteren te verwachten dat maakt haar 29ste zitting bijeenkomt. Guinee-Bis sau (het voormalige Portugees-Gui- nee) zal het 138ste land zijn dat lid plunderende jeugdbenden voelen twee wereldorganisatie wortt. Qoaen' De Portugese minister van Buiten- Drie prominente Zuid-Koreanen ontvingen lange gevangenisstraffen. Na 't bekend worden van het von nis tegen de 53-jarige bisschop van het bisdom Wonjoe, Daniel Tji Hak- soen, begon in een kerk in Seoel een gebedsstonde waaraan werd deelge nomen door ongeveer 800 katholieke geestelijken en protestantse gelovi gen. In een andere kerk is gisteravond een mis voor de bisschop opgedragen in aanwezigheid van 1500 priesters, leken die de hele avond nacht in gebed bijeen wilden blij- t koudegolf in het zui- brief meegedeeld dart; Portugal delyk Andes-gebied en in het midden de republiek Guinee-Bissau 'spoedig' het land. Voorts is melding ge- zal erkennen, dat het zyn troepen l hevige sneeuwval in j ook de ander vier verdachten dit mige gebieden die zullen doen. Sirica hoopt deze ver- zen. Plaartselyk ligt de zoeken te behandelen eind deze week halve meter hoog. in een speciale hoorzitting. De rech ter vertelde voorts, dat hy vandaag „zo spoedig mogelijk" uit dat gebied zal terugtrekken en nauwe betrek kingen „op basis van onafhankelijk heid" met Ginee-Bissau zal aangaan. Golfbrekerdam Het gemeentebe stuur van Leningrad heeft het plan goedgekeurd een 26 kilometer lange golfbrekerdam te bouwen in de Finse Golf, voor de toegang tot de stad. Op de achtmeter hoge dam zal een zes- baansweg worden aangelegd om het verkeer in de nauwe straten van Le ningrad te ontlasten. De dam zal de noord- en zuidoever via het eiland Kronstacit vertinden. Oud-president Joen-soen, oud 77 jaar, werd eerst veroordeeld tot drie Jaar gevangenis, maar later werd deze straf omgezet in een voorwaar delijke, aldus is door het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Bisschop Tji heeft toegegeven een bedrag van 9100 gulden te hebben verstrekt aan studenten die in april van dit Jaar waren veroordeeld we gens samenzwering tegen de huidi ge regering die zij wilden vervangen door een communistische oud-presi dent Joen zou daartoe 3.000 gulden hebben geschonken. De 46-jarige hoogleraar in de Amerikaanse geschiedenis, kim Dong-gil, werd gisteren veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, evenals de protestantse geestelijke Park Hioeng/koe, oud 51 Jaar. Dr. Kim Tsjan-koek, oud 47 Jaar en rector van het theologische col lege van Jonsei, kreeg 10 Jaar. Joen was president geworden van Zuid- Korea in 1960, nadat als gevolg van opstand der studenten de regering van Singman Rhie omver was ge worpen. De regering-Joen werd een Jaar later gewipt na een militaire staatsgreep onder leiding van de huidige president, Park. Joen had geweigerd voor de recht bank te verschijnen en hij liet zijn secretaris zeggen dat hij het hof al les had opgebiecht wat men wilde weten. Hij was indertijd onder huis arrest geplaatst, maar is nu weer vrij man. Door de militaire rechtbank in Seoel zijn dit Jaar al tenminste 10 geestelijken veroordeeld. nog eens 17 van de door openbaar aanklager Leon Jaworski opgeëiste geluidsbandjes zal overdragen. Deze heeft dan 27 van de 64 Ingevorderde bandjes van Nixons gesprekken in zijn bezit. Sirica hoopt volgende week maandag klaar te zyn met het beluisteren van de bandjes, waarvan er sommige met instemming van zowel Jaworski als Nixons advocaten irrelevant warden geacht voor de procesvorming tegen Mitchell es. RIO DE JANEIRO (Reuter) De Braziliaanse orde van advocaten heeft tal van berichten ontvangen over de verdwijning en het martelen van gevangenen. Dit heeft een voor aanstaand politiek advocaat, prof. Heleno Claudio Fragoso, meegedeeld op de vyfde nationale conferentie van de Braziliaanse orde van advo caten. Hy zei dat dergelyke daden ge beurden zonder dat de hoogste rege ringsniveau's daarvan op de hoogte waren, maar hy voegde er ook aan toe dat 'de huidige situatie op het gebied van de nensriyke rechten in ons land een somber beeld biedt'. Hy leverde felle kritiek op een wet die de president toestaat de sluiting van het nationaal congres te bevelen evenals opschorting van politieke rechten van burgers en schorsing van het recht in persoon voor de rechter gevoerd te worden om de reden van de gevangenneming te laten vast stellen. Journalisten exit Zeven Journa listen die de afgelopen zeven Jaar als nieuwslezers by de Griekse televisie hebben gewerkt zyn gaster gedegra deerd en vervangen door acteurs en een radio-omroeper. Volgens één van de nieuwslezers mochten zy niet meer op de beeldbuis verschynen nadat een regeringsfunctionaris hun te ver staan had gegeven dat hun gezichten ^met het tydperk van de Junta" wer den geassocieerd. ATHENE-ANKARA-GENEVE (Reuter/UPI/AFP) Turkije heeft Griekenland en de Griekse Cyprioten 24 uur gegeven om zijn plannen voor een verdeling van Cyprus in autonome Griekse en Turkse gebieden te aanvaarden. Hoewel de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Uran Gunes, in Genève ont kende dat er sprake is van een ultimatum, verklaarde premier Bulent Ecevit rond het middernachtelijk uur in Ankara dat Griekenland 24 uur heeft gekregen om de Turkse voorstellen te accepteren. Hij zei niet wat Turkije zou ondernemen als de voorstellen worden afgewezen. Minister Gunes zei niet de indruk te willen wekken dat Turkye 'n ul timatum stelt. "Over de hoofdpun ten van het Turkse plan kan echter niet onderhandeld worden", zo voegde de minister hieraan toe. De situatie raakte in een kritiek stadium toen de Griekse minister van Bui tenlandse Zaken, George Mavros, gisteravond niet op de vredesconfe rentie in Genéve kwam opdagen. Hy stuurde een vertegenwoordiger om mee te delen dat hij niet eerder dan vanmorgen kon verschijnen tenein de de Grieks-Cyprische president Glafkos Clerides tijdruimte te ver schaffen om diens eigen voorstel voor een nieuwe constitutionele vorm op Cyprus uit te werken. Kantons De Turkse minister Gunes ver klaarde later dat hij bereid was van ochtend terug te komen maar niet om te praten over wat hij noem de de essentiële punten van de Turk se eisen. Het belangrijkste daarvan is, aldus Gunes, de verdeling van het eiland in een autonoom Grieks ge deelte en een aantal autonome Turk se gebieden in een federale vorm. "Hierover kan niet onderhandeld worden", aldus de bewindsman. Eerder had de Britse minister van Buitenlandse Zaken, James Callag- han, een plan aangeboden op grond waarvan Cyprus verdeeld zou wor den in een aantal Griekse en Turkse kantons. De Griekse delegatie vond dit voorstel echter onaanvaardbaar, zeggende dat dit een eerste stap in de richting van een totale verdeling van het eiland zou betekenen. Ook de Turks-Cyprische vice-pre sident Rauf Denktash had een voor stel ter tafel gelegd waarin werd ge opperd Cyprus te verdelen in Griek se en Turkse gebieden, die in een fe deratie zouden worden opgenomen. Callaghan vatte de situatie gister avond als volgt samen: "We hebben 24 uur gewonnen en deze winst is be langrijk. De conferentie is niet afge broken, maar we hebben geen enkele vordering gemaakt". Over de inhoud van de voorstellen waaraan president Clerides vannacht nog werkte is niets bekend, doch mi nister Mavros zei dat ze aanzienlijk afwijken van die van Turkije. Hij zou ze vanochtend overhandi gen aan Callaghan, die gisteravond in een onderhoud van een half uur minister Gunes wist over te halen niet onmiddellijk naar Turkije terug te keren, maar tot de andere och tend op de Griekse voorstellen te blijven wachten. Hierbij zou de tus senkomst van de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, veel gewicht in de schaal hebben gelegd. Winst Callaghan voerde in de loop van de avond drie transatlantische tele foongesprekken met Kissinger. Deze zou contact hebben opgenomen met premier Ecevit van Turkije, die na ruggespraak met zijn minister in Genève besloot dat de Griekse voor stellen afgewacht zouden worden. Onaanvaardbaar Eerder had de Turkse minister zijn plan voor een totale verdeling van Cyprus in een Turks en een Grieks gedeelte laten vallen en vervangen door het idee van autonome distric ten of kantons. Volgens Turkse kringen zouden er niet meer dan vijf van deze districten komen. De groot ste zou geconcentreerd worden rond Kyrenia, waar de Turkse troepen bij hun invasie van vorige maand een bruggehoofd vormden om de Turkse gemeenschap daar te be schermen. President Clerides noemde dit voorstel echter onaanvaardbaar. Hij had eerder al gezegd dat hij bereid was over een federaal stelsel te pra ten, maar niet over een dat op geo grafische gebieden was gebaseerd. In dèlegaitiekrdngen in Genève toonde men zich zeer bezorgd over de situatie. De vrees werd geuit dat de militaire situatie op Cyprus ern stig zal verslechteren als op de con ferentie geen oplossing wordt ge vonden. De moeniyikheden in Genève heb. ben al geleid tot uitgebreide militai re activiteit in Griekenland. De oor logsraad kwam gisteren voor de twee de maal binnen 24 uur in Athene bij een. Waarnemers houden het voor mogelijk dat Griekenland van plan is troepen naar Cyprus te zenden, zich beroepend op het precendent Turkse invasie. Griekenland wil tevens zijn mili taire positie op de Aegische eilanden langs de anatolische kust versterken als tegenhanger voor de Turkse mi litaire presentie op Cyprus, aldus de-! Zij voegden hieraan Glafkos Clerides, de Grieks- toe dat Griekenland vastbesloten is Cypriotische president van Cy- Turkije en zijn andere NAVO-part- prus, die de voorstellen van de ners in te prenten dat het niet van Turkse regering tijdens de Cyprus plan is met de armen over elkaar toe conferentie in Geneve onaan- te zien als Ankara inzake Cyprus on- vaardbaar noemde. Hij acht de verzoenlijk blijft, kans op een compromis gering DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 Kabinet afgetreden? BUENOS AIRES 'AP) De Ar gentijnse politie is gisteren op ver scheidene plaatsen in het binnen land slaags geraakt met leden van verboden guerrilla-groeperingen. In de provincie Catamarca werden bij een gevecht tussen politie en leden van het revolutionaire volksleger 11 ERP-mannen gedood, zo heeft het officiële persbureau telam bekend ge maakt. Zondag werden in deze bergachtig ge provincie twee guerrilleros gedood en enige politiemannen gewond, toen een gro?p van ongeveer 70 gueralla- strijders vergeefs trachtte een hoofd* kwartier van een infanterieregiment te overvallen. De politieke onlusten sinds de dood van president Juan D. Péron op 1 ju li hebben aan minstens 35 personen het leven gekost. Gisteren hebben guerillastrljders korte tijd een munitiefabriek van het leger bij Cordoba bezet. Zij zijn ontsnapt met twee gijzelaars en meer dan 150 automatische wapenen. Péron's echtgenote Isabel, die haar man is opgevolgd als president, heeft voor heel het land extra veiligheids maatregelen afgekondigd na de ERP-aanvallen van zondag. Gisteren meldden Argentijnse verf* slaggevers dat minister van Binnen»* landse Zaken Benito Llambi had be- vestigd dat alle leden van de regering verleden week dinsdag ontslag had den genomen teneinde mevrouw Pé ron de gelegenheid te geven het kabi net te reorganiseren. Later heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkend dat Llambi zulk een ver-* klaring zou hebben afgelegd. Ook watersnood in India NIEUW DELHI/LONDEN (Reuter) De ambassade van Bangladesj in Londen heeft laten weten dat er by de enorme overstromingen in Bang ladesj tot dusver naar schatting min* stens 3.000 mensen zyn omgekomen; Ruim 870.000 woningen zyn verwoest en 22.000 stuks vee zijn verloren ge- gaan. Volgens de ambassade staat 80 per cent van het land onder water en stygt het water van zeven grote ri^ vieren, waaronder de Padma, d$ Brahmapoetra en de Meghna nog steeds. Ook in het noorden van In* dia hebben de overstromingen velO mensenlevens geëist. In Bangladesj en India zyn rond 30 miljoen men* sen door de overstromingsramp ge troffen. De hulpploegen zouden op geweldige moeilijkheden stuiten om de slachtoffers te kunnen bereikeiv Helikopters van de Indiase lucht* macht werpen levensmiddelen en an dere goederen af boven de duizenderl dorpen in de blank staande gebie den die nog boven water staan. Iü Bangladesj staan de autoriteiten voor een haast onmogelyke taak. Minstens 17 van de 19 districten van het land zyn door de ramp getroffen. Dacca, de hoofdstad is nog steeds van de rest van het land afgesloten. In verschillende wy- ken van de stad moeten de mensen tot het middel door het water wa den. Duizenden bewoners van de krottenwijken stromen naar de op vangkampen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren giro 777 opengesteld voor hulpverlening aan de slachtoffers vain de overstromingsramp in Bang ladesj en India. Op de Nederlandse bevolking wordt een beroep gedaan giften te storten zodat op zo uitge breid mogelyke schaal hulp kan wor den geboden. Inmiddels heeft het Nederlandse Ro de Kruis f 40.000,— overgemaakt aan het Rode Kruis van Bangladesj, dat reeds in 110 centra hulpposten heeft ingericht. Specialisten van de liga van Rode Kruisverenigingen in Ge nève zyn al ter assistentie aanwezig. ATHENE In Griekenland is gis teren een verbod tot het houden van openbare bijeenkomsten van kracht geworden. De minister van Openba re Orde, Solon Ghikas, zei dat dit gebeurde omdat het land in verband met de crisis rond Cyprus in staat van mobilisatie was. Griekenland bevindt zich op bet ogenblik op voet van oorlog teneinde aan alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden ingeval de vredes besprekingen in Genève over Cy prus mislukken. Waarnemers in Athene geloven dat het verbod tot het houden van massabijeenkomsten is opgelegd met het oog op de ophanden zijnde aankomst volgende maandag van de linkse politicus Andreas Papandreoe, leider van het Pan-Hellenistische bevrijdingsfront. Deze waarnemers zeiden dat de autoriteiten mogelijk bezorgd zijn over de mogelijkheid dat demonstra ties onder de enorme menigten die naar verwachting Papandreoe zul len begroeten, zouden kunnen leiden tot geweld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 6