Door piratenzenders moesten legale omroepen vernieuwen vandaag programma] Op 31 augustus zwijgen Veronica en Noordzee TV morgen] Marlon Brando in 'The ugly American' DUITSE TV ...e/7 gisteren DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 Niemand kan verhinderen dat Radio Veronica en Radio Noordzee na I september blijven uitzenden. Dat is theorie. In de praktijk hebben beide piratenzenders geen been meer om op te staan. Nu de regering het vonnis heeft uitgespro ken zullen de zenders op 1 september geen gebruik meer mogen maken van hun studio in Hilversum. Iedereen die op welke wijze dan ook zijn medewerking verleent aan het ver der voortbestaan is strafbaar. Hetzelfde geldt ook voor lie den die personen en goederen van en naar de schepen ver voeren. Door Jacques Geluk vrijwel alle Westeuropese landen staan de officiële stations onder in- vloed van commerciële zenders. De Duitse en Belgische stations moeten het opnemen tegen Radio Luxem- burg en de BRT moet ook nog con- Zullen de commerciële zenders dus curreren tegen Atlantis en Mi Ami- zwijgen, ze blijven doorleven, niet go. De Franse zenders moeten hun alleen in de harten van tienduizen- beste beentje voorzetten om Radio den geregelde luisteraars, maar ook Europe 1, Radio Monte Carlo en bij de legale omroepen in Hilver- Radio Luxembourg bij te houden, sum, die gedwongen werden het De light-music-service van de En- roer om te gooien en met de pira- gelse BBC heeft Jarenlang onder ten in de concurrentieslag te gaan. invloed gestaan van de Engelse pi- Door te kiezen voor de commerciële raten als Caroline en London. Nu zenders dwong luisterend Nederland moet de BBC het opnemen tegen de zuilen een aantal principes te de door de regering in het zadel laten varen. Wat in de jaren zestig geholpen commerciële lokale zen- In Hilversum nog onder hoongelach ders. In Londen zijn dat er al drie. men. Nu vindt men het heel ge woon dat Hilversum I een fami liaar karakter draagt, dat Huiver- te ondervinden van de Engelse zee zenders en Hilversum 3. Toen ont stonden gouden ideeën als bijvoor- II voornamelijk cultureel ge- beeld de invoering van de Veronica tinte programma's uitzendt en dat Top 40. soort leeft De anderen Ingevoerd (elke dag op hetzelfde D<1 conventie van Hilversum 3 uur hetzelfde soort programma). heeft Jareniang weinig lnvloed ^e- Bovendien deed ook hier de com- de iuistenjlchtlh mercie haar Intrede. ronica Pas in 1969 ov De piraten zijn dus nu uitgescha- ciJ(ers van drie.. die keld. Als enige Nederlandse popzen- Veronica TOri„ jaar eea der blijft Hilversum m in de ether, Uchte daling m de luisterdichtheid maar toch niet geheel zonder con- van Hilversum 3 zich af tekenen, currentie, want de Belgische piraten Nieuwe commerciële stations zijn Radio Atlantic en Radio Mi Amigo nooit ZQ popuIair geworden als Ra cen binnenkort Radio Benelux van- dl0 veronica. Radio Noordzee, dat af het voormalige vredeeschip van in het na]aar ïan 1964 va„„f het Abi Nathan) gaan gewoon door met REM^lland is nooit zenden. De uitgeweken Russische balletsterren Valery en Galina Panov demonstreerden gisteren bij de Russische ambassade in Londen om kracht bij te zetten aan een protest van de Vrouwen Cam pagne voor Russische Joden tegen een proces, in Moskou aanhangig gemaakt tegen de Joodse natuurkundige Victor Polsky wegens gevaarlijk rijden. Het door Polsky aangereden meisje zou echter verklaard heben, dat ze zelfmoord wilde plegen. ge- Luxemburg De moeilijkheden rond het voortzet ten van de programma's hebben ook de directies van de zenders on derkend. Doorgaan achten zij dan ook niet haalbaar. Enkele weken geleden ging het gerucht als Radio Veronica in Radio Luxemburg. Directeur-gene raai Gust Graas heeft Veronica twee jaar geleden al aangeboden kust ging liggen en uitzond liefd geworden (in tegenstelling tot vanaf de King David, werd door TV Noordzee dat zo populair werd afwijkende manier van com- dween in september 1970 uit dat de regering met het zogenaam- merCieel radiomaken snel populair ether onder druk van Veronica. Na- de REM-wetje in de hand al snel bij de luisteraars, maar had i einde maakte aan de uitzendfai- dat Noordzee haar schip, dat onaantrekkelijk systeem voor adver- huund was aan Veronica, in maart gen van Radio en TV Noordzee in teerders. Omdat die weinig interesse 1971 terugkaapte en met zenden be- Januari 1965). Ook Radio Dolfijn, en 0mdat het schip her- gon in het Nederlands werd het dat een Nederlandse voortzetting haalde lijk gerepareerd moest wor- snel populair, hoewel de luister- was van de Br^tse P*raat Ra<^° 353, den ging de onderneming achter didhtiheHscijfers nooit di'e van Ve- Cr«on mpf moest het snel opgeven. Een nieuwe Capitai Radio de Independent ronica hebben overtroffen, teur-gene- poglng ln begin 1968 °nd6r d8 naam Broadcasters Society, al snel failliet. Radio 227, strandde eveneens. Failliet Nederland I KRO: 17.00—17.45 Nogal wiedus. NOS: 18.45 (K) Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Journ. 19.05 (K) Ode Re validatie. 20.00 (K) Journ. 20.20 (K) Trekking Staatsloterij. 20.26 (K) Een Een stranding van het schip voltrok Luisterdichtheidscijfers doen het vonnis. Datzelfde Jaar startte niet meer toe voor Veront (8 22.05 (K) Panoramiek. 4) "cf:Z^er,dneh^!cPuene: Capital Radio, dat begin 1970 voor liomen te worden in het RTL- cern. Veronica zou dan haar ver trouwde programma's op haar eigen golflengte kunnen uitzenden, maar dan wel vanuit Luxemburg. Veroni- da-diïscjockey Will Luifcmga: „Dat is niet haalbaar, omdat we dan al leen maar beneden de Moerdijk en in een gedeelte van België te be luisteren zijn en dat is nauwelijks interessant. „Zeker niet voor de commercie", had hij er nog aan toe kunnen voegen, die er met name bij gebaat is wanneer zij haar re clame-activiteiten kan richten op de Randstad Holland. Machtiging Toen de ondergang van Veronica en Noordzee voor de deur stond, vroe gen beide illegale omroepen een zendmachtiging aan om toch nog wat zendtijd over te houden. Sinds minister Van Doorn echter ook dat verzoek heeft afgewezen, is alle hoop de bodem ingeslagen. De be klemmende sfeer onder het perso neel is daar een duidelijk bewijs van. Trouwens, indien die zend machtiging toch zou zijn verleend, wat was er van de specifieke aan pak en presentatie van hun pro gramma's dan nog overgebleven. Veronica en Noordzee zouden dan ook hebben moeten voldoen aan de eisen in de wet gesteld met betrek king tot het uitbrengen van een to taalprogramma. En dat zou vooral bij de Jeugdige luisteraars uitermate vervreemdend hebben gewerkt. Zoals reeds gezegd met het ver dwijnen van de zeezenders is een stuk radiogeschiedenis afgesloten, dat zeker invloed heeft gehad op het hele Nederlandse radiobestel. Dankzij Veronica zijn er heel wat vernieuwingen doorgevoerd bij de Hilversumse zenders: de „hokjes-ra dio" (verschillende categorieën pro gramma's via één zender) verdween voor een deel. Hilversum 3 werd in gesteld in 1964 als tegenwicht voor de in de ogen van regering en zui len te populaire zender Veronica. De radioreclame werd in 1968 inge voerd en in 1971 werd een begin gemaakt, met de al eerder genoem de. zenderstylering. De horizontale programmering die Hilversum 3 be gin hi jaar heeft ingevoerd is voi- (K) Journ. Nederland II— NOS: 18.45 (K) Fabeltjeskrant. 18.55 (K) Journ. KRO: 19.05 (K) Anna en de Koning van Siam, tv-serie. IKOR, KRO. RKK: 19.30 (K) Kenmerk: Bij RPhO nieuwe concertmeesters ;v-serle. 21.10 Den an dient te begrijpen dat hij moet be- asten in zijn lot. tv-film. NOS: 22.10 -22.15 (K) Journ. DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 DUITSLAND I (K) Journaal. 16.20 (K) Doku- ste violengroep van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zullen met ingang van het nieuwe seizoen enke- le veranderingen plaatsvinden. De AkTüaVuëitên.^i8.T5""Krzandm\nhêt- eerste concertmeester Gabor Radnai vertrekt, nadat hij deze functie sinds 1969 deelde met Gerand Hettema. Gerand Hettema zal de le concert- mees terplaats nu alleen bezetten. Als plaatsvervangend le concertmeester zijn benoemd Dick Bor en Mauri ts Bosman. Zij zijn beiden 30 Jaax. Violist mocht niet weg 18.56 (K) Nordsch&u-Magazine. 19.26 (K) Gen Bradley, tv-film. 19.59 (Z/W) Prcgrammaoverzicht. len. 18.05 (K) Kinderprogramma 18.15 (K) Arnie. tv-serie. 18.40 (K) Journaal. 19.20 (K) Gene Bradley in geheimer Mission, tv-film. 19.45 (K) Geschiedenisfilm) 20.00 (K) Journaal tv-film. 22.05 (K) Politiek Portret: Sadat. 22.50 (K) Journaal, kommen- DUITSLAND II 16.30 (K) Programma voor oudere kijkers. 17.00 (K) Journaal. 17. Ruim tien jaar geleden was bioscopen „The ugly amer zien, een Amerikaans werk PERTH (AP) Leden van de Aus tralische tramsportbond hebben gis teravond een stokje gestoken voor het vertrek van een Brits Vliegtuig, dat de 18-jarige Russische violist Ge. orgi Ermolenko naar Moskou zou vliegen. De leden van die transportband die kwaad waren geworden over het feit HILVERSUM (ANP) De VARA- VARA-gids wordt kleiner Hij heeft een post in één van de Jonge staten in Zuid-Oost-Azië, die dat Ermolenla> was omgepraat om .25 (K) TV-serle 1900 (K) Journaal. 19.30 Die Villa der Madame Vldac. v-spel naar Slmenois. 21.00 (K) Journaal. 21.15 (K) Nws uit Oost-en West-Duitsland. 22.00 (K) Filmnws. -- (K) Journaal. NEDERLAND I 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Rodeo, filmreportage (VARA) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 Zomaar een zomeravond (VARA) 21.25 Colditz, tv-serie (VARA) Vanavond start de VARA met de eerste aflevering uit deze 28-delige serie onder de titel „Geslagen, maar niet verslagen". Een verslag van de onmogelijke ontsnap ping van een aantal krijgsgevangenen uit slot Colditz in Duitsland, waaruit ontsnapping niet mogelijk lijkt. 22.15 Achter het Nieuws Special: jongeren als vrijwilligers in de Derde Wereld (VARA) „Niet alleen Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp", maar honderden Nederlandse Jongeren werken in de Derde Wereld als vrijwilliger. Een film van Roeland Kerbosch. 22.45 Journaal (NOS) NEDERLAND II 18.45 Fabeltjeskrant (NOS) 18.55 Journaal (NOS) 19.05 Speedy Gonzales (KRO) 19.10 Peppi en Kokki, kinderfilm (KRO) 19.30 De Melchiors, tv-serie (KRO) 20.00 Journaal (NOS) 20.20 Oproer in het Verre Oosten (The Ugly American), speelfilm met Marlon Brando (KRO) Marlon Brando als politiek idealist. Een gewezen Jour nalist. die tot ambassadeur wordt benoemd in Sark- han, een fictief koninkrijk in Zuidoost-Azië. Een land dat overigens sterke overeenkomsten vertoont met Ko rea en Vietnam. 22.20 Journaal (NOS) Om zeven uur 's avonds, vorige week maandag, kwam de tijd- soh rif ten be zorgen G.C.S. thuis. Hij at wat en werkte zijn ad ministratie bij. Was het toen kwart voor acht of acht uur? Hij zette de wasmand in zijn M er codes, reed naar de over kant van het IJ en vond ten slotte een „geschikte plek", waar hij Helene Isaac in de bosjes gooide. Hij keerde weer terug (was het inmiddels negen uur?), wierp de kleren weg en zocht in de stad kennissen op bij wie hij naar de televisie keek. Hoe laat was het toen? Half tien, kwart voor tien? Dan keek hij vermoedelijk niet naar Televizier magazine van de AVRO, maar naar „Talent in Wapenrok" van de NCRV, een talentenjacht onder militairen. Was het later, dan zal hij wel naar „Alle hens" hebben geke ken. Merkwaardig genoeg ont brak dit gegeven in de gedeel telijke reconstructie die Televi zier Magazine gisteren maakte van de plaatsen waar de moor denaar vorige week maandag geweest was. Niet dat het van essentieel be lang was natuurlijk, maar dat geldt ook voor de andere beel den, bijvoorbeeld voor dat van het huis waar de moord ge pleegd werd. Want dat huis verschilde in niets van de om ringende flats, behalve dan door die moord, en die zag je natuurlijk niet. Toch vind ik dit een verantwoorde manier om van zo'n geval, dat zo sterk de aandacht heeft getrokken, een reportage te maken. Het zweemt naar sensatiebejag (als zo'n woord zou bestaan) maar er is, behalve van een groot drama, uiteraard ook sprake van sensatie, en waarom zou de televisie het dan als iets anders moeten opdienen? Uit de interviews (bijna had ik verhoren geschreven) die eerst Ria Bremer en daarna Jaap van Meekren afnamen aan commissaris Van der Voort en jonkheer-kolonel De Beaufort (die als op een parade al zijn onderscheidingen had opge speld), bleek een nauw ge dwongen scepsis ten aanzien van de speurzin van de politie. S. behoorde in 1971 immers al tot de verdachten van de moord op Basje Bloemena („maar met 2000 andere ver dachten", zei De Beaufort snel), bovendien was hij in 1941 toen hij 19 jaar was al veroordeeld wegens een zeden misdrijf (maar dat zat nog niet in de computer), en in 1973 kreeg hij weer een pro ces-verbaal toen hij zich „kle verig" ophield met twee kinde ren. Van mij hadden Ria Bremer en Jaap van Meekren in hun interview respectievelijk ver hoor wel wat verder mogen aandringen, want hoeveel van die 2000 andere verdachten wa ren al eens veroordeeld wegens een zedendelict, kwamen twee jaar later weer om een zelfde reden in aanraking met de Justitie, en bezorgden in de omgeving van de woning van Basje Bloemena kindertijd schriften? Dat zullen er niet zo bar veel geweest zijn. Zijn op die enkele adressen de familie, buren en kennissen onder vraagd over het unieke, opval lende kleed waarin Bas ie Bloe mena gewikkeld was? Haddetn die resterende verdachten een hond (er zaten immers honde- haren op het kleed)? en cor respondeerden die hondeharen al dan niet met de hondeharen van de honden die genoemde verdachten bezaten? Al die vragen hadden wat mij betreft rustig gesteld kunnen worden, maar blijkbaar weer hield een bepaalde géne de in terviewers ervan dit te doen. Ten onrechte natuurlijk, zeker als Je toch al voor zo'n „forse" aanpak hebt gekozen met beel den van de straat, het huis, de bosjes, enz. Ik mag natuurlijk niet verzui men te vermelden dat „Jane Eyre" steeds mooier en Jane- Eyriger wordt, maar ik kom toch weer terug op Televizier Magazine dat zich herinnerd had dat het 567 dagen geleden een gemiddeld Amerikaans ge zin van Nixon-aanhangers (ou ders met vijf kinderen) had geïnterviewd ter gelegenheid van de inauguratie van Nixon. Toen vonden ze hem geweldig en bezorgde hij vader zelfs een „warm gevoel". Fons van Wes- terloo had ze nu opnieuw geïn terviewd, en inmiddels bleken ze behoorlijk te zijn omge zwaaid. eigenlijk vanaf de dag dat Nixon zijn aanklager Cox ontsloeg. Vader zag Nixons heengaan dan ook als het ein de van het „keizerlijke presi dentschap" in Amerika. Hij maakte nu een wat geresig- neerder indruk, als een „droe viger maar wijzer man", maar dat kan natuurlijk ook komen door de last van vijf kinderen die 567 dagen extra op zijn schouders had gedrukt. NICO SCHEEPMAKER gids zal per 5 oktober aanstaande in een kleiner formaat verschijnen. De het communisme naar huis terug te keren, verklaar- sterk gestegen papierprijzen en de te 18.00 Nieuws. 18.11 Radiojournaal. 18.21 (S) Fanfaremuziek (gr.). 18.40 (S) Danaorkest The Skymasters. 19.05 (S) Y'all come: een Country f progrw 19.30 Vanavond: ziek. vrolijkheid en verstrooiing. 22.30 gymnastiek 7.20 (8) Aktualiteiten- show (7 45 VPRO: Deze dag:8.00 Nws. 9.00 Van alle markten thuis) 9.35 Waterstanden 9.40 (S) Muzl- Een middagje Stoomradio vrij onbekende regisseur George leven. Hij onderhoudt relaties met den de Britee jlunbo Jet .zwapt.> h^ verwachten verhoging van de PTT- Nieuws Port Jazzfestival 1Ó74. 23.55—24.00 HILVERSUM II Englund met toch wel opmerkelijke kanten. Want het falen van de Amerikaan- i vriend uit de oorlog, die populair leider is geworden in zijn geen ^tekent dat; geen ander lid van ken hiervan. tarieven zijn de belangrijkste oorza- politiek na de oorlog in het Ver- dat kontakt met argusogen land. Brando's landgenoten volgen de unie een hand ui/t mag steken het toestel op weg te helpen. Het vliegtuig is op de startbaan maat Als de verenigingsraad van d« VARA er op 31 augustus mee ak koord gaat, wordt h©t huidige for de gids lineair verkleind 7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbijt- de hulsvrouw 10.00 (S) lOrtn B-DA ilttöneK. voor uc uuisvtuuw 1U. SS? Voor de kleuter. 10.30 Nws. pop-rekonstruktie. fens^er^ca ^Noordzee* nog lang communistische heksenjacht, zoals Het positieve van „Oproer" in het van het vliegveld bij Perth gestrand ^eb. 30 procent De besparing aan XkOO Nieuw^^.^OvI^wSmg *Su5 6 errtnl rtoelroe 4c riot A mneilronoc aflik- Pil DS DiefkOStPin WOfdt Voor ,a\ Palocrrina mnoilrolo lorrocHo „ar. niet voldoende om .Drie" als alter- nattef te laten dienen als zij er niet komt men ook niet ver. Maar meer zijn. Rob Out, programmalet- heeft in een decennium nauwelijks der van Radio Veronica: .Dat kan wijzer willen worden met de tragi- ook niet, want Hilversum blijft met sche gang van het Vietnam-drama die omroepverenigingen zitten die onder meer als resultaat, voor elkaar geen duimbreed wij- Marlon Brando, die men tot dan die toen nog veel sterker leefde. Verre Oosten» Is dat Amerikanen met boord «ikele honderden volgend^aaTST komt men ook niet ver. Maar men weer eens od de van hun bekende voigena jaar gescnat passagiers die op weg waren ken". De commeriële stations zijn voornamelijk als een ongepolijste mening dat meer zenders in man in allerlei emotionele situaties op de van hun bekende wijze zeer openhartig ook him eigen feilen weten bloot te leggen. Eén Singapore en Londen, van de beste regievondsten is een tv-interview met de maar na lijks gulden en aan porto-kosten op 4 ton, zo is gisteren meegedeeld op een persconferentie. De VARA heeft begin dit Jaar een (S) Palestrina muzikale legende Hans Pfitzner, door Symfonie-orkest van de Beierse Omroep, koren en so listen. 23.55—24.00 Nieuws (S) Voor de KRO: 11.45 11.55 Mededellr twaalf tot twee. met om 12.30 Nws. NOS: 14.10 Onder de Oroene Linde: oude liedjes en balladen. 14.30 (S) Zondag had de Jonge violist ge- kw vXra-«,u vraa«d om m°een ®oos, maar 'volgens hem zal dezelfde categorie (in dit geval de ais acteur had zien spelen, lichte- of popmuziek) alleen maar positief op elkaar kunnen werken. Men is bang dat Hilversum 3 in slaapt wenmeer er geen concurrentie de bezadigdheid vergende Amerikaans ambassadeur trouwd. Met zijn enorme Actor's Studio gevormde speelt-hij dat bekende imago royaal Als Hilversum 3 haar monopoliepo- weg, maar hij is natuurlijk wel een ISHHS adres^van"de Si Gisteren venaarde hij te- kaanse onverschilligheid ten aanzien genover de pers dat zijn leven In de De VARA-gids krijgt ook een an- rol van van vele levenskwesties. Maar niet a>wjet-Unie hem niet beviel. Later dere opzet: behalve per dag zullen toever- aan het adres van de Amerikanen in The alleen, want ook de passiviteit talent anderen betekent geen deugd. op Neder- Russische functionarissen had gehad. T_ies Ermolenko verbleef met Russische musici in Australië. op de dag veranderde hij echter (Vanavond om 20.20 land 2). Op de foto: Marlon Brando met San dra Church. de tv-programma's vam Nederland en Duitsland ook worden ingedeeld naar gedachten nadat hij een gesprek met rubriek, zoals sport, informatief, se- 'S en'film. In de VARA-gids nieu- j stijl zullen ook geregeld omroep- groep politieke zaken aan de orde worden 2.03 (S) Kees Hem van Beusek .de. 5.02—7.00 H Hamburger en Wim Bloemendaai. WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1974 HILV. I VARA: 7.00 Nws 7.11 Ochtend- HILVERSUM III 7.02 Drie op le boterham

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 5