TEEKENS OLGA VARKENSVLEES INSCHRIJVING 15 AUGUSTUS DANSSCHOOL WIELINGA MAGAZIJNBEDIENDE Fa. Houlhoff OLGA MATRASSEN (LMF) B.V. 3 BIJRIJDERS KRANTENBEZORGERS MATZE Gé VERHOOG 4PAARDEBIEF- STUK TARTAAR PAARDE- 250 ROOKWOHSTGRAM -irrandstad uitzendbureau LEIDSCH DAGBLAD J. B0DI1N M. B. H. BODIJN ROESSEN, 12% Jaax getrouwd. J Wij hopen hen een on- b vergetelyke dag te be- 1 zorgen. PHILIP, MAYA EN SYLVIA f Calandstraat 18, Leiden. Onverwacht maar niet onvoorbereid ging van ons heen, mijn zeer ge liefde zorgzame vrouw, onze lieve dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante MIEKE BROERS— KOPPIER, op de leeftijd van 53 Jaar. B. BROERS en verdere familie. Noordwijk, 12 augustus 197 Hyacinthstraat 20. De overledene is opge baard in het Rouwcen trum Van der Luit, Haag- weg 31, Leiden. Bezoek aldaar woensdag 4.30 donderdag 7—730 Thuis liever geen bezoek. De crematie is bepaald op vrijdag 16 augustus a.s. om 10.30 uur in het Cre matorium „Ockenburgh", O ckenburghstraat 21, 's-Gravenhage einde Laan van Meerdervoort. Vertrek van Hyacinth straat 20 om ca. 9.30 uur. Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij met droefheid kennis, dat na een ar beidzaam leven van ons is heengegaan, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, onze lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader CORNELIS VAN DER POEL, weduwnaar van GEERTRUIDA HOGERVORST, Avalon, Australië: A. VAN DER POEL Noordwijk: C. VAN DER POEL TH. VAN DER POEL- HOGER VORST G. VAN DER POEL A. VAN DER POEL- DOES A. ZUIDHOEK— VAN DER POEL A. ZUIDHOEK J. ROELEVELD— VAN DER POEL A. ROELEVELD Leiden: H. VAN DER POEL C. VAN DER POEL— v. d. BURG Sassenheim N. VAN DER POEL J. VAN DER POEL- BAKSTEEN Noordwijk: J. VAN DER POEL S. VAN DER POEL— VALLENTGOED Liverpool, Australië: M. LEARBUCH— VAN DER POEL W. LEARBUCH kleinkinderen en ach terkleinkinderen. Noordwijk, 11 augustus 1974 Bejaardencentrum St. Je roen, Jeroenspark 1. Correspondentie-adres Hogeweg 19, Noordwijk. De gezongen H. Mis van Requiem zal worden op gedragen op woensdag 14 augustus a.s. om 14.30 uur in de kapel van huize Je roen te Noordwijk-bin- nen, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden op het R K. Kerkhof aan de Gooweg. Op dinsdagavond zal er om 19.30 uur een avond wake worden gehouden in dezelfde kapel. Gelegenheid tot condole ren na de avondwake en na de begrafenis in huize Jeroen. Heden bereikte ons het droeve bericht, dat door een ongeval overleed onze telefoniste-receptioniste MARGREET KOEMAN, op de leeftijd van bijna 21 Jaar. Wy verliezen in haar een ijverige medewerkster en een prettige collega. Directie en personeel B.V. Beton Centrale Koudekerk, Honsdijk la, Koudekerk aan den Rijn. 11 augustus 1974. Op 11 augustus 1974 is door een noodlottig onge val van ons heengegaan MARGREET KOEMAN, In leven secretaresse van onze personeelsvereniging. Haar verscheiden heeft ons diep geschokt. Bestuur en leden van Personeelsvereniging „Van Aalst" (P.VJL), Koudekerk aan den Rijn. Na een langdurige, moedig gedragen ziekte is van ons heengegaan onze innig geliefde man en vader IZAAK JOPPE, in de ouderdom van 71 Jaar. Zijn levenskunst en rotsvast vertrouwen in God zal ons altijd ten voorbeeld zijn. Leiden: J. JOPPE—VAN EGMOND INGRID S. JOPPE Leiden, 12 augustus 1974 Apollolaan 276. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Haagweg 31, Leiden. Liever geen bezoek aan huis aan het Rouwcentrum geen bezoek. De crematie zal plaatshebben op donderdag 15 augus tus a.s. om 15.30 uur in het Crematorium „Ocken burgh", Ockenburghstraat 21, 's-Gravenhage einde Laan van Meerdervoort. Vertrek vanaf het woonhuis om ca. 14.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de kof fiekamer van het Crematorium. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante SUSANNA MARGARETHA BREUKER— LATERVEER, Familie LATERVEER Familie BREUKER Familie ELKERBOUT Leiden, 12 augustus 1974 Het Bestuur van de Leidse Bond van Speeltuinver enigingen geeft met leedwezen kennis dat op 9 augus tus JI. zijn geachte Ere-lid, de heer J. C. VAN SCHAIK, op de leeftijd van 81 Jaar is overleden. Zijn inzet en begrip voor het speeltuinwerk in Leiden waren groot. Lang zal hij dan ook in onze herinnering blijven voortleven. PETER BRANDT, voorzitter; BART WERK, secr.-penn.mr. Voorzien van het Sacrament der Zieken is heden door een noodlottig ongeval naar het eeuwige leven over gegaan, onze lieve PAUL JEROEN WILLIBRORD JOZEF. Hij was in zijn 17e levensjaar. de vele vreugden die we door JACQUES H. A. HENDRIKSEN BELLA C. H. M. HENDRIKSEN—BRAHAM MARJA HARRY EN TRUDY JACQUES SERVAIS EN ELS BELLA EN TON MECHTILD EN ROB BAS EN LINEKE Thuis liever geen bezoek. Wij vieren de Eucharistie voor hem op donderdag 15 augustus om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus (Rhijngeesterstraatweg 37) te Oegstgeest, waarna de begrafenis plaatsvindt in het familiegraf op de begraafplaats „Rhijnhof" te Leiden om circa 13.00 De plotselinge dood van PAUL HENDRIKSEN, leerling van onze scholengemeenschap vervult grote verslagenheid. Hij ruste in vrede. U künt natuurlijk een stadsomroeper huren om een goed tehuis te zoeken voor die zeven schattige Jonge hondjes van u. U kunt ook een „sleuteltje" plaatsen in de rubriek „huisdieren". Telefoon (01710) 25041 of (01720) 92544. SUSANNA MARGARETHA BREUKER— LATERVEER, op de leeftijd van 47 Jaar. J. BREUKER JR. MAJA KARIN (Thuis geen bezoek, geen bloemen). De overledene is opgebaard in de rouwkamer .Eenvoud", Van Ingen Schenau, Hogewoerd 84 te Leiden. de rouwkamer woensdagavond j 7.00 De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 16 augus tus a.s. in de Nederl. Herv. .Kruiskerk" te Heiloo, aanvang 14.00 uur, waarna de begrafenis om 15.00 uur zal plaatsvinden op de alg. begraafplaats aan de Holleweg. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ont vangkamer van de begraafplaats. DANKBETUIGING Voor de bewijzen van harte lijk medeleven ons betoond voor en na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder JANNETJE NOORT— VAN DEN OEVER, betuigen wij onze hartelijke dank. Familie NOORT Katwijk, augustus 1974 Nieuwe Duinweg 60. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van be langstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlij den van mijn lieve man, onze vader, behuwd- en grootvader DAVID HANNO, betuigen wij aan allen onze welgemeende dank. In het bijzonder danken wij h.h. doktoren en verplegend personeel van het Acad. Zie kenhuis te Leiden en tevens begrafenisonderneming v. d. Luit voor de correcte verzor ging van de begrafenis. Uit aller naam: Driftstraat 41A, Leiden. E. M. Vroom CHIRURG St. Elisabeth Ziekenhuis, Leiderdorp, PRAKTIJK HERVAT. HET SPREEKUUR van dr. J. Bennebroek Gravenhorst en C. D. v. d. Does, vrouwen artsen. wordt m.i.v. 15 augus tus 1974 voortgezet in sa menwerking met E.W.K. TASSERON VROUWENARTS. Spreekuren volgens afspraak op de polikliniek van het Diaconessenhuis, Houtlaan 55, Leiden. J. van Gent ARTS WOENSDAG 14 AUG. GEEN PRAKTIJK. De aanwezige huisartsen nemen waar. ,aó sanctos' Hoofdkantoor an aula: LANGE MARE 69 LEIDEN TEL 26618 is toch voordeliger LIMONADESIROOP, fles 0,98 QUICK UP, 5 flesjes 0,98 SHERRY, 3 flessen 11,— Italiaanse LANDWIJN, 2 liter 4,69 APPELSAP, per fles 0,75 Zoete Spaanse WIJN, fles 2,95 BIER, krat 20 pullen 10,50 GEM. ZUUR, pot 0,89 PICCALILLY, literpot 1,69 AM. UIEN, literpot 1,89 VOLVETTE GRASKAAS 500 gram 2,75 CANDIJKOEK, 500 gram 0,79 KOFFIE, 500 gram 2,75 THEE, Ceylon 250 gr. 1,39 THEE, perro, 100 gr. 0,75 RIJST, Amer. baal 100 kg 75,— MAÏZENA, 400 gr. 0,59 TOMATEN, kilo 0.79 APPELEN, 2 kilo 0,89 GROTE BLOEMKOOL 0,89 PEREN, kilo 0,59 Hogewoerd 115 TELEFOON 23226 Trouwauto's Taxi's Beestenmarkt 3 DE GROOT Leiden Tel. 23300 TEGEN GROSSIERSPRIJZEN voor uw diepvries of voor grootverbruikers. VERKOOP HIERVAN ALLEEN OP WOENSDAG EN DONDERDAG. Halve VARKENS, per kg 3.80 Hele POOTHAM, plm. 10 kgper kg 4,60 Hele SCHOUDERS, plm. 6 kg per kg 4,— Hele BUIKEN, plm 4 kg per kg 3,— Halve VARKENSKOP, plm. 2% kg per kg 1,60 Magere KINNEBAKKEN, plm. 2% kg per kg 2,25 gerookt en gezouten Strook SPEK met magere rand per kg 1,80 gerookt en gezouten Hele RIBBEN, plm. 8 kg per kg 7,— REUZEL, per kg 1,30 Als U het uitgebeend wilt hebben dan vragen wy daar 10% extra voor. Doezostraat 39-41 - Leiden - tel. 21415 SCHOOL voor LHNO T STEENEVELT Sumatrastraat 120, Leiden, tel. 01710—33775, giro 2970500 AVONDCURSUSSEN KOKEN en NAAIEN beginnen in de week van 26 augustus a.s. KOKEN voor beginners maandagavond van 7.00 9.30 uur. KOKEN voor gevorderden dinsdagavond van 7.00— 9.30 uur (duur van de cursussen een half Jaar). NAAIEN voor beginners en gevorderden: mf dag- en dinsdagavond van 7.009.30 uur. Inschrijving dagelijks, ook telefonisch. RANDSTAD UITZENDBUREAU INDUSTRIEEL PERSONEEL MAGAZIJN. KRACHTEN HEFTRUCK CHAUFFEUR (Reach) OFF-SET DRUKKER (Planeta) Elke week netto uitbetaling kom langs of bel op. LEIDEN, NIEUWE RIJN 44 TEL. (01710) 44841 SLEUTELTJES tot 20 woorden f 4,50 21—30 woorden f 7,— 31—40 woorden f 10, 41—50 woorden f 13,75 Administratlebrieven onder nummer 1 1,50 Bewijsnummers I 0,40 Teksten kunnen wij aanne men tot 17.00 plaatsing. Voor zaterdag tot vrijdag 15.00 uur. Voor maandag tot zaterdag 12.00 uur. dag NIEUWE RIJN 28 TELEFOON 21707 GROOTHANDEL IN TABAKSFABRIKATEN, KOFFIE EN THEE, vraagt voor spoedige indiensttreding (17—20 jaar) Sollicitaties te richten aan: Herengracht 94, Leiden, telefoon 21972, na 18.30 uur tel. 63933. NIEUW NIEUW !!l NIEUW In Rotterdam is geopend Ne derlands grootste bontmaga zijn Het Bontpaleis. Als ope ningsreclame op alle BONTMANTELS en bonthoedjes 20% kortmg, 20% korting, 20% KORTING. Unieke garantie! Ook cre- dietservlce mogelijk. Betalen pas in de winter en nu ko pen. Reiskosten voor 2 per sonen door geheel Nederland bij koop terug (ook benzine). HET BONTPALEIS „Onder de Laurenstoren", Hoog straat 153, Rotterdam-C., tel. 010 143 337. Vrijdagavond koopavond. Evertsenstraat 90 - Leiden telefoon 01710-42341 Fabrikante van o.a. Sanocel-matrassen heeft plaats voor leeftijd ca. 16 jaar. Aanmelden dagelijks van 95 uur bij de bedrijfsleider. MATRASSEN LEIDEN GELDIG T/M ZATERDAG UITSLUITEND IN ONZE PAARDESLAGERIJEN HOGEWOERD 19 - LANGE MARE 92 gevraagd voor wijken in Oegstgeest en Leiderdorp. Leidsch Dagblad, Witte Singel 1, Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 4