Angst voor „race-baan" door stad Touwtrekken om drieduizend gulden LEIDSE KANTONRECHTER „Schooldekanaat nodig voor avondscholieren" Tentoonstelling over de PTT Loswandelende stier Een dure schnitzel LEIDEN Brandweer en po litie hebben zich hedennacht om kwart voor twee met grote spoed naar een huis in de Oran jestraat moeten begeven. Een 24-Jarige man, die bij zijn fami lie inwoonde, kreeg rond die tijd zo'n enorme honger, dat hij be sloot om een schnitzeltje te gaan bakken. Hij zette de frituurpan op 't vuur en in afwachting van het moment dat het stukje vlees in de pan kon, ging hij even zitten. En viel in slaap. Het gevolg was dat de vlam in de pan sloeg. Daarop werd de man weer wakker en begon met een met blussingswerkzaamhe- den. De brandweer kon alleen wat nablussen. Een duur schnitzeltje was het wel: f2000. 21 Februari 1974. Agent X., getrouw zijn ronde door zijn gemeente makend, ontdekt iets verdachts. Even later is Adrianus Jozef Ma ria D. erbij. Ten processe werd gisteren zijn vergrijp als volgt om schreven: dat hij alsdan tegen de achterkant van een daar gepar keerd staande auto (had) gewaterd". Hierop mocht verdachte natuurlijk nog wat zeggen. „Nou ik heb daar wel gewaterd, maar niet tegen die auto" zo verweerde hij zich. „Kijk, ik heb tegen die agent ook gezegd komt u nou eens mee, dan kunt u duidelijk zien dat ik daar niet gewaterd heb", vervolgde D. De zaal, die op voorhand in lachstuipen lag, genoot. .Meneer de kantonrechter, het is voor het afdoen van de zaak nou niet zo belangrijk w&dr meneer nu wel precies gewaterd heeft. Vast staat immers dat het buiten het daartoe bestemde privaat was" doet ook de officier een duit in het zakje, pogend de discussie weer biuten de pubertijdssfeer te halen. Kantonrechter mr. De Koning lijkt het daarmee wel eens te zijn, totdat plotseling, nadat er al oeverloos water naar de zee is gedragen: „Jamaar, edelachtbare, het was een geval van force majeure. Ik kon niet anders, ziet u. Ik had namelijk een blaasontsteking, en dan kan je je water nou eenmaal heel moeilijk ophouden". D. geniet nu heel duidelijk van zijn humorrol. Glanzend kijkt hij in het rond, waarbij zijn grote stijf gepunte snor zo heftig trilt dat je je afvraagt of hij echt is. of er voor de gelegenheid aangeplakt. Helaas, het spel is ééns uit, en zo valt na zes minuten toneel ook voor D. het doek met des kantonrechters conclusie dat er dan van een dure plas sprake is geweest. Tien gulden boete is het vonnis, en dat is nog altijd meer dan de helft lager dan de eis van de officier. De boete is zelfs te laag om ervan in hoger beroep te gaan, en dus verlaat D. het feestterrein met het advies desgewenst binnen acht dagen naar de Hoge Raad toe te stappen. En, wie weet, wie weet maken we dat nog wel mee ook. want het gewezen vonnis lijkt mij op drie gronden aanvechtbaar. Men stelle zich de krante koppen eens voor foei, dat zou genieten worden. Maar staken wij dit ijdel gesnap, om met Bomans te spreken, en laat ons terug- keren tot de orde van de dag, want de fijnproever kreeg gerust wel meer verteerbaars voorgeschoteld, gisteren. Men vergelijke bijvoor beeld het geval van de hoogbejaarde Elsje Br. Toegegeven, haar overtreding was niet spectaculair, want zo zal toch niemand het rijden door rood willen betitelen. Maar toch: „Ja, ik vind het ook heel erg, maar ik was het me niet bewust. Maar de politie moet zijn werk doen dat is zo"'. „Een schikking? Nee, dat had ik verkeerd begrepen, ik verstond onder schikking dat ik zelf mocht vragen of er ook wat af kon". „Ik ben zelf veel te blij dat er stoplichten zijn" maar toch gebeurde er iets opvallends. Mevrouw Br. stal met haar optreden ieders hart (waarvoor zij overigens niet wordt vervolgd). Wat de officier er onder het niet geheel overtuigend klinkende motto "dat tegenwoor dig op alle fronten aan 65-plussers korting wordt gegeven" toe bracht de heltf van de gebruikelijke boete te eisen. „Gaat u dan aan alle 65-plussers dergelijke boetes vragen" wilde de kanton rechter dan weten. „Nou ja, alle factoren in aanmerking nemend", verdedigde de of ficier zich. En wat iedereen toen al vreesde werd bewaarheid. De trompetten hadden te vroeg geschald, want de kantonrechter wilde er niet aan. Het zou een ontoelaatbaar precedent scheppen, en dat kon niet. En voor de zoveelste keer week de kantonrechter af van de eis. De volle.mep, en geen cent minder moest worden ingeleverd, De officier keek strak voor zich uit, Elsje Br. vroeg of ze meteen mocht betalen en Vróuwe JuStitia was verheugd omdat het gaatje, dat even in haar blinddoek dreigde te vallen, weer gestopt was. Of niet? Wie zal het zeggen, maar feit is inmiddels dat de kan tonrechter het wel erg vaak oneens was met de officier, namelijk in ruim 80% van de gevallen. Want zeer vaak vond hij nog wel een omstandigheid waar geen rekening mee was gehouden, af en toe zelfs zonder dat iemand ook maar op het idee wms gekomen dat er nog ergens rekening mee te houden vielStudenten kunnen bij voorbeeld wegens hun lege beurzen automatisch op reductie rekenen, wat iemand er toe bracht te zeggen: „Ik ben geen student, dus er zal wel niets afgaan". (Hij had het overigens bij 't verkeerde eind). Geestig was het wat de kantonrechter na afloop van de zaak tegen een Turkse verkeersovertreder diens tolk toevoegde. „U wordt har telijk bedantk voor uw diensten, en u kunt daar nu boven een toeschatting voor gaan halen. Misschien kunt u daar dan de boete mee betalen". FLORIS BAKELS DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 LEIDEN De visvereniging Zuid- West hield een viswedstrijd in de Rijn en ving daar in totaal 296 vissen met een totaal-gewicht van 20.490 gram. De uitslag was: 1. H. Moenen, 36 st., 2460 gr.; 2. A. Ruis, 34 st., 2240 gr. 3. W. Moenen, 28 st., 2120 gr.; 4. A. v d. Hulst, 28 st.. 1980 gr.; 5. H. Jan sen. 23 st., 1780 gr.; 6. R. de Bezemer, 18 st., 1710 gr.; 7. K. Oevern, 23 st.. 1590 gr.; 8. J. de Os, 27 st., 1570 gr.; 9 J. Jansen, 21 st., 1020 gr. en 10. J. v d. Lucht, 13 st.. 890 gr. De postduivenvereniging De Snel- vlieger hield een wedvlucht met oude en jonge duiven vanuit Bergen op Zoom. In totaal waren er 271 duiven in concours. De uitslag was: 1. J. De gen en Zn.; 2. L. van Berge Hene gouwen; 3. F. Compier; 4. D. Pracht; 5. 8. 10.J. Roest; 6. P. Kooyman; 7. H. Scheurwater en 9. J. Montagne en Zn. Dezelfde vereniging hield ook een wedvlucht vanuit Noyon en wel met 247 Jonge duiven. De uitslag was daar: 1. A. Witteveen; 2, 10. F. Jan sen; 3. J. Roest; 4. D. Delsasso; 5, 6, 7. M. de Lange en Zn.; 8. L. van Berge Henegouwen; 9. H. Scheurwa ter. LEIDEN De gemeenteraad heeft gisteravond laten blij ken weinig te voelen om naast de Sumatrabrug aan de noordzijde van De Waard, aan de zuidzijde van dit indus trieterrein, in de richting van de Hoge Rijndijk nog een brug te laten bouwen. Volgens het bestaande bestemmings plan is dat mogelijk. De angst bestaat echter dat er een nieuwe „race-baan" dwars door de stad zal ontstaan. Met het voorstel tot de bouw van de Sumatrabrug- over de Oude Rijn, tussen de Admiraalsweg en de Lage Rijndijk- waren alle fracties ver heugd, met uitzondering van Van Rooijen (D'66), die als enige tegen 't voorstel stemde. De brug is een oude wens van de in De Waard gevestigde bedrijven. De financiering van de bouw is mogelijk door het achterwe ge laten van de Hoflandbrug (die in het verlengde van de Vijf Meilaan gebouwd zou worden). Behalve de bouw van de Sumatrabrug en de aan leg van aansluitende weggedeelten zal op het kruispunt Lage Rijndijk Sumatrastraat een verkeerslichten installatie verrijzen. De panden Lage Rijndijk 96a, 96b. 98. 100 en 102 zul len worden gesloopt. De brug zal worden gebouwd in drie rijstroken met aanliggende rijwielstroken en 'n voetpad. Op het project is subsidie te ver krijgen, ingevolge de rijksregeling "Beschikking bijdragen voor voorzie ningen ten behoeve van het wegver keer en het openbaar vervoer in en om de steden". Alleen echter, aldus wethouder Kret, als ook de brug over de Nieuwe Rijn wordt aangelegd. Zyn voorstel: vraag de subsidie in ieder geval aan, mochten veranderde inzichten ertoe leiden, dat de brug ten zuiden van De Waard niet wordt gebouwd, dan kan de aanvrage altijd nog worden ingetrokken. Waal (PvdA vond het niet eerlijk om subsidie aan te vragen "en er niets bij te zeggen College en raad vonden elkaar op 't volgende compromis: de raad spreekt als zijn mening uit dat subsidie moet worden aangevraagd, maar de beslis sing over de aanleg van de brug aan de zuidzijde van De Waard zal pas worden genomen, als de resultaten van het verkeers- en vervoersonder- zoek. dat in de Leidse regio wordt ge houden, békend zijn. Endegeest Ook in de kwestie van het beheer van het psychiatrisch ziekenhuis En degeest en de psychiatrische universi teitskliniek JeOgeremakiLiniek, kiwa- men college en raad tot een compro mis. Het college stelde voor dat voor het beheer van Endegeest een gemeente lijke stichting zou moeten worden gevormd, terwijl de PvdA, bij mon de van Van Aken, de totstandko ming van een zo intensief mogelijk samenwerkingsverband, bij voor keur in de vorm van een gemeen schappelijke publiekrechtelijke re geling tussen unniversiteit, aca demisch ziekenhuis, gemeente en zo mogelijk provincie voorstond. Dat laatste is. zo is uit in het verleden gevoerd overleg gebleken, nog niet mogelijk, zei wethouder mevrouw Den Haan-Groen en de raadsleden Lamers (prot. chr.) en Goeven (CPN) sloten zich bij haar aan: de universiteit en het academisch zie kenhuis voelen er niet voor. Het compromisop middellange termijn (b.v. vijf Jaar) wordt een stichting gevormd en op lange ter mijn wordt gestreefd naar de pu bliekrechtelijke regeling. Een aan tal confessionele raadsleden kantte zich hiertegen. Lamers: „Dan geven we de stichting Jiquidatie in het voor uitzicht. Wie zal bereid zijn daarin te gaan zitten?". Met 23—8 werd het voorstel Van Aken aangenomen. Dat was voor Driessen (KVP) en met hem nog vier confessionele raadsle den om tegen het hele voorstel te stemmen. „Het is een onverkwik kelijke zaak dat na Jaren studie er hier opeens weer een ander principe wordt bijgehaald. Het is onbegrijpe lijk, dat het college zich zo makke lijk laat beïnvloeden," aldus de KVP'er. Garantie De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel tot garantieverlening aan een door de Stichting Huisves ting Werkende Jongeren te sluiten lening voor de bouw van drie nieuwe complexen (op de Hoek Middelweg- Hooglandse Kerkchoorsteeg, in de Waardkerksteeg en aan de Rijnsbur- gersingel. Op deze plaats zal de Sumatrabrug verrijzen. In het verlengde van de Admiraalweg, over de Oude Rijn naar de Lage Rijndijk, ter hoogte van de Sumatrastraat. Een aantal panden aan de Rijndijk moet verdwijnen. (Foto Jan Holvast) Voorwaarde is voor de raad, dat het rijk met de toegezegde extra steun over de brug zal komen. De meer derheid van de raad was het ook eens met een voorstel van B. en W. tot verbouwing van het voormalige L.J. A. ruimte bij het stadhuis tot een kantoor voor de burgerraadsman. In vergelijking met het oorspronkelijke plan waren er enige bezuinigingen aangebracht. LEIDEN Morgen wordt de ten toonstelling "Op bezoek bij de PTT" geopend. De tentoonstelling wordt gegeven in een ark. die het Galgewa ter als ligplaats heeft gekozen. Met ingang van donderdag zullen scho lieren van het voortgezet onderwijs en vijfde- en zesdeklassers van het lager onderwijs de ark overdag i-n klasseverband kunnen bezoeken, 's Avonds en op zaterdagen zullen rondleidingen voor het overige pu bliek worden gehouden. De expositie op de ark geeft een beeld van de werk zaamheden van de PTT op het ge bied van postverwerking, telecom municatie en de gelddiensten. LEIDEN ..Het is te wensen dat het ministerie van onderwijs en wetenschappen tot een ruimere ver strekking van diensturen voor con rectoren het dagonderwijs voor vwo/avo ontvangt er veel meer zal overgaan en dat het aparte taak- uren voor het schooldekanaat, dat juist bij het avondonderwijs zo'n nuttige functie kan vervullen, zal toekennen". Aldus het Jaarverslag over 1973 van de Avondscholenge meenschap Boerhaave Leiden, waar in uitgebreid aandacht wordt be steed aan de functie van het shool- dekanaat voor de avondschoolleer lingen. Volgens het jaarverslag vormen de avondscholieren die er niet in slagen de studie tot een goed einde te brengen een niet te verwaarlozen aantal. „Voor een deel kan dat wor den toegeschreven aan een te geringe aanleg, maar het bestuur en de schoolleiding van de avondscholenge meenschap Boerhaave hebben de overtuiging dat in de meerderheid van de gevallen voortijdige beëindi ging wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals problemen in familie en gezin, werkomstandigheden, ge zondheid etc". Blijkens het verslag wordt door schoolleiding en docenten weliswaar zoveel mogelijk geprobeerd dit te ondervangen (o.a. door studie-advie zen te verstrekken, soms door contact op te nemen met ouders of werkge ver, maar in de meeste gevallen is het aantal, beschikbare diensturen voor conrectoren te beperkt om daaraan te kunnen beantwoorden, terwijl vpor het schooldekanaat „in de verste verte niet" kan worden vol-- daan aan de wenselijkheid van vol doende aparte taakuren. Uit het ver slag blijkt dat de avondscholenge meenschap al zeer gebaat zou zijn bij drie schooldekanen (op 't ogenblik heeft zij er twee) met in totaal zestien taakuren. LEIDEN Surveillerende politieagenten troflen vannacht rond half drie op de Pesthuislaan een loswandelende stier aan. De heren hebben het dier met de nodige moeite in een weilandje vlak bij hotel Holiday Inn weten te drijven. Vandaag zou verder worden uitgezocht aan wie het beest toebehoort. Kwestie rond ambtswoning nog steeds niet ten einde .(Foto Jan Holvast) Door John Kroon LEIDEN Het touwtrekken rond de rekening, die een opknapbeurt van de burgemeesterswoning aan de Wit te Singel in 1971 opleverde, is nog steeds niet ten einde. Nog altijd is de vraag onbeantwoord wie voor het nog niet betaalde deel van de reke ning 3.401,05 gulden moet op draaien. Volgens het raadsbesluit, dat op 22 oktober van het vorig Jaar werd genomen zouden het bestuur van de Gemeentelijke Woningstich ting, de directeur van de Gemeente lijke Woningstichting en de wethou ders van 1970 onderling moeten uit maken wie daarvoor in de buidel zou moeten tasten. Het ziet er terwijl de wisseling van het huidige college van B. en W. voor het nieuwe nabij is niet naar uit, dat het zover zal komen. Inte gendeel, op grond van rechtskundige adviezen zijn B. en W. tot de con clusie gekomen dat het bedrag van ruim drieduizend gulden toch voor rekening van de gemeente moet ko men. Een voorstel daartoe is vorige wéék in It geheim afl besproken in de uit raadsleden bestaande rechtskundige commissie en zal don derdag eveneens in het geheim worden besproken in de commissie financiën. Waarbij het zeer de vraag is of alle raadsleden dezelfde visie als het college van B. en W. zullen hebben. Hoe zat het ook weer? In 1971 werd de ambtswoning, die eigendom is van de Gemeentelijke Woningstichting, aan een grondige opknapbeurt on derworpen, op verzoek van Leidens. vorige burgemeester Van der Willi gen. De GWS ging daarbij royaal te werk met het oog op de represen tatieve taak van een burgemeester en de rekening werd gepresenteerd: 30.000 gulden. De toenmalige ge meenteraad stapte luchtig over dat bedrag heen. Maar toen PSP-er Herman Amptmeijer er achter kwam, dat sommige werkzaamheden erg veel met het woongenot van de bewoner en erg weinig met een normale op knapbeurt hadden te maken, was de kiem voor een kwestie gelegd. Die in een stroomversnelling kwam, toen de feiten vervolgens in deze krant we reldkundig werden gemaakt. Commissie Er werd zo gaat dat een com missie benoemd, waarvan de leden voornamelijk uit de gemeenteraad werden gerecruteerd, die de zaak ging onderzoeken en tot de conclusie kwam, dat de GWS inderdaad enigs zins buiten haar boekje was getreden. Nadat intern menig compromis was gesloten, kwam de commissie tot een unanieme conclusie: ook de bewoner moest een deel van de kosten van de opknapbeurt meebetalen. Een com plicatie daarbij was dat ten tijde van de werkzaamheden een burgemees terswisseling had plaatsgehad: Van der Willigen ging, Vis kwam. Beslo ten werd ook de huidige burgemees ter te laten bijdragen en wel in dat deel van de kosten van de werkzaam heden die in de periode tussen zijn komst en het vertrek van zijn voor ganger waren verricht. In cijfers: van Van der Willigen werd verwacht dat hij alsnog f2.917.20 zou beta len en van Vis dat hij f 2.275,04 voor zijn rekening zou nemen. Leidraad daarbij was het subtiele onderscheid tussen die werkzaamheden, die ge acht worden bij een normale opknap beurt van een amtswoning te beho ren en de werkzaamheden die louter ten gerieve van de bewoner worden verricht. Een deel daarvan werd niet op verzoek van de burgemeester, maar op eigen initiatief van de GWS uitgevoerd. In totaal voor een bedrag van f 3.401,05. Wie moest dat beta len? De commissie kwam er niet uit en deed de suggestie dat de drie ver antwoordelijke organen onderling te laten uitmaken: het bestuur van de GWS, de directeur van de GWS of het college van wethouders, dat de opknapbeurt en de daaraan verbon den kosten had goedgekeurd. De commissie, die onder voorzitter schap stond van PAK-fractieleider mr. R. J. in 't Veld zette haar con clusies in een rapport en deponeerde dat op tafel bij het huidige college van B. en W, Dat de commissie dankte voor het verrichtte onderzoek en in een voorstel aan de raad ver volgens niets van het rapport heel liét. De raad zou zich beneden de maat gedragen als ze de burgemees ters nu nog een rekening zou presen teren. Het college wees er in zijn ar gumentatie ondermeer op dat Van der Willigen zoveel goeds voor Leiden had gedaan. De meerderheid van de gemeenteraad bleek daar niet gevoe lig voor. Met 22 tegen veertien stem men werd besloten om Vis en Van der Willigen de rekening wél te pre senteren. Alleen de WD, de Prot. Chr.-fractie en één lid van de KVP, mejuffrouw Van Buel, bleven het col lege trouw. Ook schaarde een raads- meerderheid zich achter het rapport waar het de afbetaling van het open gebleven bedrag van f 3.401,05 be trof: de betrokkenen moesten dat onderling uitzoeken. Nieuw rapport Intern bestond even nog de angst, dat Van der Willigen wel eens zou kunnen weigeren medewerking te verlenen, hetgeen tot pijnlijke situa ties had kunnen leiden: Je stuurt een oud-burgemeester niet zomaar een deurwaarder op zijn dak. Maar die vrees bleek ongegrond. Zowel Van der Willigen als Vis heeft stilzwij gend zijn rekening inmiddels betaald. Het tweede deel van het besluit dreigt echter teruggedraaid te wor den: de betrokkenen hebben onder ling niet uitgemaakt, wie voor de ruim drieduizend gulden moet op- draalen. Integendeel, in opdracht van B. en W. heeft mr. P. J. Ruijter de Wildt, raadsman van de gemeente, een nieuw rapport samengesteld. Zich beroepend op zijn ambtsgeheim kon hij daar ons niets over zeggen. Maar vast staat, dat de conclusie ervan is, dat noch het bestuur van de GWS, noch de directeur, noch de wethouders van 1971 voor betaling in aanmerking zouden komen, maar de gemeente. Dienovereenkomstig heb ben B. en W. nu een voorstel gedaan, dat nog niet aan de openbaarheid is prijsgegevn. Het kan nu nog. In sep tember nieuw college, nieuwe raad zou een dergelijk voorstel het on getwijfeld niet halen. En ook nu zal het op verzet stuiten. De kwestie is nog niet beëindigd. De burgemeesterswoning aan de Witte Singel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 3