JÜsqftK Culturele commissie komt met een rapport agenda Wandelingen door Warmond "Dure rijksweg S4 is helemaal niet nodig Pleidooi van werkgroep Fiets en verkeersgroep Valkenburg/Katwijk VALKENBURG Een nota tegen de Secondaire weg 4 tussen Leiden en Katwijk en tegen de verbreding van de Hoofdstraat in Valkenburg is gisteren aangeboden aan burgemeester Van 't Wout in Valkenburg. De nota werd samengesteld door de verkeersgroep Valkenburg/ Katwijk, met medewerking van de werkgroep Fiets uit Leiden. Hun compromisvoorstel, dat de plannen van de provincie zou kun nen vervangen, luidt: een randweg, een smalle randweg om Valken burg. In de nota wordt de Secondaireweg 4 volledig afgekraakt: de weg zou vanuit Leiden, óver de Oude Rijn en twee land weggetjes heen, vlak langs Valkenburg komen te liggen en dit historische dorp, zo formuleert men het, vastklemmen tussen de Rijn en de snelweg: de weg vanaf Het Haagsche Schouw naar Valkenburg (Ter- tiaireweg 11) wordt op het ogenblik verbreed, terwijl de weg ook dóór Valkenburg heen verbreed zal gaan worden. De werkgroep vreest voor het landelijk karakter van de omgeving van Valkenburg en ziet het ervan komen dat er straks door Valkenburg nóg harder wordt gereden dan nu het geval zou zijn. De tertiaire weg 11 loopt dwars door de kern van Valkenburg en ls erg druk door het doorgaande verkeer. Na de reconstructie en verbreding van deze weg, enkele jaren geleden, is de route een aantrekkelijk alternatief voor de route via Rijnsburg met de vele stoplichten. De weg via Valkenburg heeft bijna geen stoplichten of andere belemmeringen. De werkgroep illustreert deze verkeers drukte met de cijfers van een telling die in juni 1972 werd gehou den. Van half vijf tot half zes in de namiddag reden er toen 522 personenauto's voorbij, 70 bestelwagens, 23 vrachtauto's, 6 trucks met oplegger, 5 personenbussen, 1 tractor en 6 motoren. In hetzelfde uur kwamen er 160 bromfietsen en 96 fietsen voorbij. De verbredingsplannen zijn al oud voor deze weg. Fase I (van Haagsche Schouw tot bedrijf Hora in Valkenburg) is vrij onver wacht in mei van dit jaar gestart. Fase II van de reconstructie loopt dan tot aan de bebouwde kom van Valkenburg en is al in voorbereiding. Voor het traject binnen de bebouwde kom van Val kenburg liggen de plannen klaar om de weg op zeven meter breedte te brengen. De werkzaamheden zullen naast vele stukken tuin ook een aantal huizen gaan kosten. Niet terecht, vindt de werkgroep, omdat zo'n brede weg niet nodig is als men de S4 inderdaad wil gaan aanleggen. Het plan voor de vierbaans secundaire weg 4, tussen Leiden en Katwijk, ligt in de provinciale ijskast. Alleen al de weg met op en afritten naast Valkenburg beslaat net zoveel grond als de totale oppervlakte van het dorp. Dit vindt de werkgroep "onstellend veel". Omdat de weg dwars door het agrarisch gebied ten zuiden en wes ten van Valkenburg leidt, zal er ook agrarisch gebied worden „ge claimd". De te verwacnten geluidshinder en het ook be verwachten bedorven landschappelijk schoon zijn twee andere grote bezwaren van de verkgroep. De werkgroep toont vervolgens aan dat zowel Leiden als Katwijk ook niet gebaat zijn bij de aanleg van de S4. .Het plan voor de S4 sloot indertijd mooi aan bij de oude plan nen van Leiden om rond de stad grote in- en uitvalswegen be krij gen. Intussen zijn er daar duidelijk andere inzichten gekomen over het verkeer in de binnenstad. Men wil liever het openbaar vervoer en het fietsverkeer bevorderen en het autoverkeer in de binnenstad tegengaan." Ook in Katwijk, vermeldt de werkgroep, zou een verschuiving naar méér openbaar vervoer gunstig zijn. Het fietsverkeer van bezoekers uit de omgeving wil men bevorderen. Alles bij elkaar ziet de werkgroep zoveel nadelen aan de S4, dat men een alternatief heeft bedacht: een smalle randweg om Valken burg. Hierdoor zou de verkeersdrukte uit het dorp zelf kunnen af nemen, terwijl de Hoofdstraat zelfs zou kunnen worden afgesloten voor 't doorgaande particuliere autoverkeer. De werkgroep heeft een plan uitgewerkt voor een wat landelijke weg langs de westkant van Valkenburg, grotendeels binnen het traject van de S4 en aansluitend op de niet meer tegen te houden fasen I en II van de tertiaire weg naar Valkenburg. Voordelen van de randweg, aldus de nota: 0 een grote hoeveelheid agrarische grond wordt gespaard; 0 het landschap rond Valkenburg blüft min of meer onaangetast; 0 Valkenburg raakt niet klem tussen Rijksweg S4 en de Rijn; 0 vier landweggetjes, die anders in de knel zouden komen, worden gespaard 0 de Rhynhofweg, de Voorschoterweg en de Rijn worden niet ont sierd door enorme kunstwerken met viaducten etc.; 0 Leiden krijgt niet nog meer concentratie van verkeer via de Plesmanlaan; de nieuwe Hortus van de Rijksuniversiteit Leiden verliest geen 4 ha grond aan de weg (de nieuwe Hortus komt op Oegstgeests grondgebied tussen de Oude Rijn en Rijksweg 44 en de S4 zou er dwars doorheen gaan). minder geluidshinder zowel in Katwijk als in Valkenburg. dorpskarakter van Valkenburg kan blijven behouden. er hoeven geen tuinen onteigend te worden. De financiële kant van de zaak behoeft weinig verder betoog. De werkgroep vermeldt dat de S4 een gigantisch duur project zou zijn, terwijl de randweg (zonder viaduct, bruggen .parkeerstroken en taluds) aanzienlijk goedkoper zal zijn. Dit was, héél beknopt, de inhoud van de nota. De voorstel len van de werkgroep over een fietsrouteplan voor Valken burg en wijde omgeving zullen morgen de nodige aandacht krijgen. „DuinrelT wil kantoor uitbreiden Het recreatiecentrum Duinrell heeft bouwvergunningen aange vraagd voor een houten wagenschuur bij het pand Duinrell 15 en voor een uitbreiding met 70 m2 van het kan toor van het landgoed. Hoewel deze plannen afwijken van het geldende bestemmingsplan over wegen B. en W. met toepassing van artikel 19 van de wet op de ruimte lijke ordening ontheffing te verlenen van de thans geldende bepalingen. Peuterspeelzaal Zoeterwoude gaat de 20ste draaien ZOETERWOUDE De Zoeterwoud- 6e peuterspeelzaal gaat 20 augustus open. De kinderen kunnen dan te recht in het gebouw "Het vierde eendje" vlak bij de Oranjelaan. Voor belangstellenden wordt er vrijdag 16 augustus van 14.00 16.00 uur een open middag gehouden. In het augustusnummer van Duinrellpost, uitgegeven door recreatiecentrum Camping Duinrell te Wassenaar, kijkt de redactie "fotografisch" terug op het afgelopen seizoen. Men ziet onder andere de Paashaas Dumpy, clown Relly en de "kop" van de gondel, die zeer zeker niet, zoals de plaat denken doet, gezonken is in het zwembad. ■telefoon 25260 Touwbaan Leiderdorp, het dorp aan de Rijn, heeft er een paar nieuwe straat namen bij. In het Munnikkenpork, bij de Munnikkenweg, zijn dezer da gen een 12-tal huizen' voor bewoning vrij gegeven De vanaf de Van der Marckstraat aangelegde weg ter ont sluiting van het bedrijfsterrein ach ter de touwfabrieken krijgt de naam Touwbaan. Een zijweg daarvan zal Weversbaan gaan heten. Unctad mededelen, dat de heer Kwik na een smartelijke blessure, opgelopen in de wedstrijd van 18 augustus 1973, thans weer in optimale conditie is. De heer Van Baaren, die op 18 augustus 1973 een ijzersterke wed strijd speelde, heeft de wens te ken nen gegeven niet in de selectie te worden opgenomen. De gele kaart uitgereikt aan een der spelers tijdens de wedstrijd van 18 augustus 1973 (de raad meent zich van de vermelding van diens naam te moeten onthouden) zal geen ver dere consequenties voor de wedstrijd van 29 augustus 1974 hebben. Redactie Paul Wolfswinkel Inlichtingen of opgave bij mej. Kukler, Van der Valk Boumanweg 69, Leiderdorp, telefoon 90568. Zwart De Unctadwerkgroep c.q. werkwinkel in Leiderdorp heeft vakantie. De gebouwde bloemenkar bij Santhorst is dus een tijdje gesloten. Tot 15 au gustus. Voetbal II UW Het berichtje dat de "tafeltje-dek- Je" diensten geheel en ad uit zouden gaan van de stichting dienstencentra is niet helemaal compleet. Het maal tijdenproject is iets dat uitgaat van de stichting Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Het project loopt via de dienstencentra. We zijn dus gewoon iemand vergeten te vermeiden. Voetbal I De Leidse gemeenteraad (in oude formatie) gaat voetballen. Inlichtin gen hierover werden gedaan door mr. dr. Joep Cornellissens van de KVP, op het einde van de raadsver gadering van gisteravond. Hij zei het navolgende: "Op 29 augustus 1974 om 8 uur zal het eerste elftal van de Leidse gemeenteraad op het LFC- terrein aantreden tegen 'n elftal van gemeenteambtenaren. De raad heeft ia ampel overleg besloten de volgende Hoogedelacht- bare heren, in alfabetische-lexiogra- fische volgorde opgesomd, te moeten selecteren: Cornellissens, Van Dam, Duyvestein, Hoeven, Kwik, Langerak, Oosterman Ouwerkerk, Stro ink, In t Veld, Waal. Wisselspelers: Amptmeyer en El- zenga. De opstelling zal streng geheim worden gehouden in verband met de te volgen taktiek. Het verheugt de raag te kunnen De raad acht het dienstig een uitge breid arsenaal van organisatorische voorzieningen te treffen. Dientengevolge worden de volgende benoemingen gedaan: Coach: wet houder Lijten. Subcoach voor de aan val: wethouder Elsgeest. Subcoach voor de verdediging: wethouder Ham. Medisch team: dr. Van Peijpe, zus ter Van Seters—Banen en zuster Geelkerken—Brusse. Psychologisch team: dr. Leeuwen- burgtti en dr. K er lingSimons. Het psychologische team is bereid bij een eventuele nederlaag nabegeleiding te geven. Geestelijk adviseur ten behoe ve van de beide CDA-spelers is ds. Kret. In verband met de aanvaarding van een hoge functie elders in den lande is de heer Kret niet in de ge legenheid nabegeleiding te geven. De benoeming van de aanvoerder zal door de spelers plaatsvinden, uiterlijk vijf minuten voor de wed strijd. Over de benoeming zal noch met de coach, nog met de subcoaches overleg plaatsvinden. Het team is een afspiegelingsteam en geen programmateam". Ja, en daar waren we nu net zo bang voor. Simon Carmiggelt in zijn rubriek „Zwart" in het Parool van afgelopen zaterdag: „Mijn zoon van zeven wil weten wat het 3 oktoberfeest inhoudt. Ik leg hem uit dat op die datum in het Spaanse leger een pot hutspot werd gevonden en dat er daarom op 3 ok tober nog steeds hutspot wordt ge geten". Verbaasd vraagt hij: „Is het dan nóg niet op?" De rubriek „Zwart" bevat opmer kingen van kinderen, door lezers toe gezonden. Ietwat wrange opmerkin gen. Yoga Per september start er een weke lijkse cursus Hatha-Yoga, die uitgaat van de Universal Confluence of Yoga Vedanta Luminary. De lessen worden gegeven door mej. Nalini Kukler. De lessen vinden iedere vrijdagavond plaats van half zeven tot half acht in de kleine zaal van de Scheppings- kerk in Leiderdorp. OEGSTGEEST Het grofvuü wordt donderdag opgehaald in: De Kempenaerstraat Terweeweg Waldeck Pyrmontlaan van Groet- huijsenplein Louise de Coligny- laan Anna van Burenlaan Ch. de Bourbonlaan Oranjelaan Emimalaan Boonstraat Juffer- mansstraat Sportmanstraat Spaargarenstraat Duivenvoordestr. ZOETERWOUDE De viswed strijd ten bate van het comité be jaardenreisje (een reisje dat overi gens vandaag wordt gehouden) heeft zaterdag een bedrag van ruim vijfen twintighonderd gulden opgebracht. De door de Zoeterwoudse visver eniging VW in De Vliet georgani seerde wedstrijd werd gewonnen door G. v. Moenen uit Leiden, die de hengeluiftrusting ter waarde van 300 gulden won. Tweede van de 168 deel nemers was evenens een Leidenaar: C. Schouten Jr., die met een uitrus ting van 200 gulden werd bedacht. Een complete werphengel ging als derde prijs naar H. v. Moenen. Groot-majoor aangehouden na aanrijding met dodelijke afloop SOEST De Koninklijke Ma rechaussee van Soesterberg heeft gisteren de 48-jarige groot-majoor van de koninklijke landmacht, P.A. HE. uit Soest aangehouden. De man wordt ervan verdacht, het afgelopen weekeinde in Leusden de 16-jarige wielrijder Paul Hendriksen uit Oegst- geest aangereden te hebben en daar na te zijn doorgereden. De jongen kwam na het ongeluk op de motor kap van de auto terecht. Vierhon derd meter voorbij de plaats van 't ongeluk is de majoor volgens een ge tuige gestopt en heeft hij de zwaar gewonde jongen in de berm gelegd. E. is daarna doorgereden. De Jongen is gistermiddag in het ziekenhuis „De Lichtenberg" in Amersfoort aan zijn verwondingen bezweken. De majoor, die gelegerd is in Er- medo, verklaarde aanvankelijk te genover de marechaussee niets van een ongeluk gemerkt te hebben en later uit paniek gehandeld te hebben. Inmiddels is komen vast te staan, dat de majoor voor het ongeluk gedron ken heeft in café "Bos en Heide" in Leusden. Ook bij thuiskomst heeft de beroepsmilitair nog het een en ander gedronken, zodat bij zijn ar restatie niet meer kon worden nage gaan, of de man tijdens het ongeval wel of niet onder invloed verkeerde. Burgerlijke stand van Leiden Het rapport van de commissie zal vanavond in een openbare commis sie verg toering behandeld worden. B en W delen de commissieleden me de dat in artikel 31 van de "Veror dening inzake de Culturele Commis sie", vastgesteld bij raadsbesluit van 13 juni 1969 is geregeld, dat binnen drie maanden na afloop van elk ka lenderjaar de commissie aan de gemeenteraad zendt een verslag van haar werkzaamheden over dat Jaar, alsmede van de stand van het cultu rele leven in de gemeente Voorscho ten. De Culturele Commissie heeft, imet uitzondering van een verslag over de periode oktober 1969 tot en met december 1970, geen verslagen als bedoeld in het raadsbesluit uitge bracht. Eerst in mei 1974 heeft de commissie een rapport uitgebracht dat beschouwd kan worden als verslag ever de afgelopen vier Jaar lijkse periode en dat 'n aantal aan bevelingen en suggesties bevat, waaraan de in september nieuw op tredende gemeenteraad en de dan te vormen ndeuwe Culturele Commissie naar de mening van B. en W. him aandaoht zullen moeten schenken. De Culturele Commissie is een T. O.'Mahoney en L. KraaJJ. San- i J. P. Romer. Petrus Adrian us Mat~ T. A. C. Oostdam en A. H. -J. Moens. Saskia. d. v. A de Roode en H. J J. van der Steen. Sandra Inge, d v. G. A. H. Slakhorst en H. Kurpershoek. Myrthe Anna, d. v. R. L J. de Neef en R. A. Dool. Cynthia, d v. H Op- pelaar en I. G. Groen. Floortje Adri- aan. d. v. P. C Boeman en A R. Beu- kema. Alexandra d. v. W Reyngoud i Tol en J M Willems C. Gotümer, 58 Jaar man; A. Schrij ver®, 73 Jaar man; L. J. van der Veer 58 Jaar man; J C. van Schalk, 81 Jaar man; D. P. Meijer. 76 Jaar man; H. Reys. 81 jaar man; M. Koeman. 20 Jaar dochter. N. de Koning 73 Jaar geh. gew. met B. H. Kroon. WARMOND De Warmondse sportverenigingen organiseren in ge- zameniyk overleg een avonddrie- daagse op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 augustus. Onder het motto „Wandelingen door War mond. De organisatoren hebben ge tracht enkele interessante wandelin gen in en rond Warmond uit te zet ten. Om iedereen in de gelegenheid te stellen aan dit evenement deel te ne men is besloten drie afstanden in te stellen: 4, 7 en 10 kilometer. Op de eerste avond zijn routes uitgezet door het Bos van Krantz, het Overbosch en het Oosteinde, op de tweede avond zal gelopen worden via Endepoel I en n naar Oegst- geest. Op de derde dag zullen de wande laars met het pontje van Schottel NV vanaf de Gemeentehaven wor den overgezet om het nieuwe uitbrei dingsplan van Warmond „Kouden- horn" te betreden. Op het eiland zal men kunnen genieten van de vele vogelsoorten die zich daar genesteld hebben, terwijl ook de nieuwe molen, die pas uit Haarlem is overge- DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 Dinsdag Blauwpoortsbrug/Kort Galgewater, 10.15 uur voorm. vertrek salonschip naar Avifauna en Braassemtocht. Te rug plm. 17.30 uur Inl. 01710—21005 Breestraat 19. sociëteit voor gehan dicapten. 25 uur nam. Rynsburgerweg 163, spreekuur alg. Bureau voor Levens, en Gezinsvragen 7.30—8.30 Mey Breestraat 19. Twentwel. sociëteit Woensdag Inl. 01710—21905— Geversstraat 65, Oegstgeest. sociëteit alleens taan- Apotheken 12; Voorschoten: Leldseweg 66. tel. Donderdag Vanavond in behandeling VOORSCHOTEN De Voorschotense Culturele Com missie heeft een verslag uitgebracht over de periode 1970/ 1974. De voornaamste aanbevelingen gaan over de wijze van advisering aan B. en W., overdracht bevoegdheden, ei gen financiële middelen, samenstelling va<n de commissie, werkwijze van die commissie, toezicht dagelijks bestuur, verslaggeving, budgettering en definitieve cultuurnota. t Braassem tocht. |dm^ 17.30 uur. Inl 01710— Breestraat 19. sociëteit voor gehan dicapten. 2 tot 5 uur nam. Kreatief Sentrum. defensievoorlich ting. 8—9 uur nam. Tjaikowskilaan 39, Voorschoten, ge sp re ksa vond B&ha'l gemeenschap. 8 u. Stadhuis half vhf nam: vergadering commissie financiën. Vrijdag Blauwpoortsbrug/Kort Galgewater. functionele commissie, samengesteld uit raaisleden en afgevaardigden uit het Voorschotense culturele leven. Het raadslid N. Cok (D'66) heeft enige maanden terug scherpe kritiek geuit ->p het functioneren van dit soort commissies Hij noemde met name de commissie voor Sport en Recreatie en zijdelings ook de cultu rele commissie. Beide commissies hebben nimmer in het openbaar ver gaderd en niet altijd 'n algemeen be leid gevoerd. Raadslid Cok deed de ze aanvai tijdens de commissiever gadering voor Maatschappelijk Wel zijn onder het waarnemend-voor zitterschap van wethouder W. J. lest ra. Uit het rapport van de culturele commissie nu uitgebracht blijkt dat deze commissie zelf niet erg tevreden is over de samenstelling en vraagt de commissie zodanig aan te vullen dat in de samenstelling alle sectoren van 't culturele leven zyn vertegenwoor digd. Ook zijn de vergaderingen te weinig ambtelijk voorbereid en aan het toezicht opgedragen aan het da gelijks bestuur van de gemeente dient volgens de commissie meer in houd gegeven worden. Al met al stof genoeg voor hedenavond. Vertrek salonschip Avifauna en Braassemtocht. £—43666 17-30 UUr' Im" 01710 Geversstraat 65. Oegstgeest sociëteit voor kamerbewoners en alleenstaan- Koningekerk, rullclub 7.3010 uur Oude Singel 140, open hulsavond Leidse werkgroep Hom of 11 le/COC. 8 u, Breestraat 19. sociëteit voor kamer, bewoners, 9 uur nam. Arendshorst ..Q-Fé 19—24 uur. Zaterdag Blauwpoortsbrug/Kort Galgewater 10.16 uur voorm. Vertrek sol&nschlp naar Avifauna en Braassemtocht. Terug plm. 17.30 uur. Inl. 01710— 21095—43655. Hooglandse Kerkgracht 48. dansen vanaf 8 uur nam. De Vink, dansen 9—3 uur nam. Antiekmarkt 9.30 voorm. tot 5 uur nam. Grote zaal De Burcht. Morsweg 114. Leidse Jeugd Schaak- octëteit. a- n gevorde 8.30—6.30 1 Breestraat 19, sociëteit voor kamer bewoners Twen tel. vanaf 9 uur naïh. Zo-ndag Antonius Clubhuis dansen 8—11 u Hooglandse Kerkgracht 48. dansen vanaf 8 uur nam. Ge verss traat 65. Oegstgeest. sociëteit r kamerbewoners en alleenstaanden 12 uur nam. -reestraat 19. sociëteit v< bewoners Twentel vanaf 9 Maandag Rapenburg 10 (gebouw) Rehoboth) Lefctee Amateur Fotografen Vereniging Steensshuur 6. ruilavond Leidse post zegelvrienden. 8 uur nam. SOS-dienst SOS-tel. hulpdienst, tel 01710— 25202 Voor allen die ln moeilijkhe den verkeren dag er, nacht te berei ken Voor weduwen en weduwnaars Nederlandse Vereniging bureau: 61112 weduwnaars tel Lelds advies- Gezinsverzorging Stichting Gezinsverzorging, Lelden. Moeders voor moeders Mevr. Zr. E. JansenNiemeyer. Hof- dljck 32. Oegstgeest tel 0171053652. Release Hulpverleningsdienst Release, Nieu we Rijn 20a. tel 24555 In verband met vakanties zyn de openingstijden at eind augustus gewijzigd In ma woe en do van 2—5 uur nam. ma en do 8— 10 uur nam Release ls gesloten van 14 lull tot 1 augustus. Twentwel Sociëteit rwentewel, Breestraat Wets winkelt je Juridisch adviesbureau voor donderdagavond 79 t Sociale raadsvrouw Spreekuren Sociale Raadsvrouwe: Bin nenstad, Gerecht 10. woe. 5-6 uur nam. Noord. v. Hogendorpstraat 36. ma. 10.30 -11.30 uur vm Kool. Driftstraat 49a, vm Morskwartler. bracht en waarover in deze krant veel is gepubliceerd, van vrij nabij kan worden gezien. Een feestelijke intocht besluit deze laatste dag, waarbij St. Mathias voor de vrolyke muziek zal zor-g dragen. Alle tochten beginnen vanaf de Pomp in de Dorpsstraat. U kunt op de eerste en tweede dag starten tus sen 18.30 en 19.30 uur. Op de derde dag is de start wat vroeger gesteld namelijk tussen 18.00 en 19.00 uur. De eindcontrole (wederom bij de Pomp) sluit om 22.00 uur. Deelnemerskaarten voor de „wan delingen door Warmond" zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Heren kapsalon Meskers, Brug. Ketelaar- straat 20, Men tink Mode, Dorps straat 106, Geschenkhuis Sikking, Dorpsstraat 8 en bij J. de Winter, van Duvenvoordestraat 3. Terwijl op de eerste wandelavond ook kaarten verkrijgbaar zijn bij de organisato ren bij de Pomp tussen 18.00 en 19.30 uur. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Leidsch Dagblad B.V Witte Singel 1 - Leiden Postbus 54 Giro 57055 Telefoon directie en administra tie 01710-25041. Telefoon redactie 01710-21507 Hoofdredacteur Han Mulder Maandabonnement f 10.77 Kwartaalabonnement f 31.80 Per Post f 34.20 Jaarabonnement f 116.20 Losse nummers f 0 45 Abonnementsgelden by vooruit betaling te voldoen By automa tische overschrijving geen ad ministratie- en Incassokosten Nabezorglng van 18.00—20.00 u Zaterdag van 16.09—18.00 u. Telefoon 01710—30500.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 2