Met de opera de straat op DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 Het festival van Aix-en-Provence werd tot vorig jaar bekostigd uit de opbrengst van het casino ter plaatse. Maar ook casino's hebben hun moeilijke tijden en het kon er niet meer af. Het festJivafl itn nieuwe stijl, ge subsidieerd door staat en stad werd dit jaar geopend met twee liederenavonden van Eliy Ameling en drie weken later besloten met het optreden van een andere grote zangeres. Nirgift Nilsson die Wag- ner-aria's uitvoerde met het Na tionaal Orkest van Monte Carlo onder leiding van Lovro von Ma- tacic. Voor het eerste cocert van Elly Ameling arriveerde Ik te laat flk Aix, maar ik was in ieder geval zo gelukkig het tweede te kunnen horen. Zoafls in de voorafgaande Jaren werden de meeste concerten en ricitals gegeven in de open lucht, meestal in een of andere oude binnenplaats en dit jaar zelfs voor de eerste keer op straat. Samen met de bekende Franse ba- ii3an Géraxd Souzay wijdde Elly Ameling zich aan liederen vanFau- ré. Zij hadden onderling twee lie derencycli verdeeld om aandacht te schenken aan het feit dat Fauré honderd jaar gelleden werd geboren. Evenals het optreden van Elly Ameling liet dat van Birgit Nils son een bijzonder sterke indruk achter. Een andere operaster uit Zweden is echter op een nogal nare manier in opspraak geraakt: de bariton Ingvar Wixell. Hij zou een van de hoofdrollen zingen in Verdi's opera "Luisa Miller", maar hij pleegde op het laatste moment contractbreuk en werd vervangen door Arm and MacLane. De impresario van Wixell had de festivalleiding laten weten dat de zanger ernstig ziek was. Maar wie schetst de verbazing in Aix toen zfjn naam in dezelfde maand juli op een programma in Frankfurt stond. Wixell zong daar inderdaad in Bartoks "Hertog Blauwbaard" en Lefort, de nieuwe manager in Aix, knipte de recensies uit om die als bewijsstukken te gebruiken voor een proces tegen Wixell. nroduktie van "Luisa Miller" bad te lijden onder de afwezig hei i van Wixell. MacLane heeft vokaal niet zoveel te b eden. Toch was heit niveau van het geheel niet ver beneden de voorgaande Verdi-produkties in Aix, wat voor namelijk te danken was aan Alain Lombard die deze coproduktie met de Deutsche Oper am Rhein diri geerde. Maar in vokaal opzicht bevredi gender was toch de voorstelling die de opera van Marseille gaf van Mozarts "La Clemenza die Tito", de minst uitgevoerde van diens grote opera's. De regisseur Antoine Bourseiller en de ontwerper van dekors en kostuums Oskar Gustin waren er uitstekend in geslaagd een antieke Romeinse sfeer op te roepen met veel brons en zwart marmer en de solisten op diverse platforms. De Zwitserse tenor Eric Tappy, die ook enkele keren bij de Ne derlandse Operastichting heeft ge zongen ("Don Giovanni" en "L'Ormtndo") was fraai en ex pressief in de titelrol, een rol die hij ook in Keulen en kort geleden in Londen heeft vertolkt. Onge woon was de uitvoering in zoverre dat de oorspronkelijk door Mozart voor castraten bedoelde solopartij en niet - zoals meestal het geval - door vrouwen maar door - tenoren - werden ge zongen. Op straat vond ook een opera voorstelling plaats. De ontwerper Roger Harth had op de Place des 4 Dauphins voor een groot toneel gezorgd. Daaromheen zaïten musici van de Franse radio, gekleed in achflfciende-eenwse kostuums en gedlirlgeerd door Jean Claude Casa- desus. Twee korte opera's stonden voor die gelegenheid op het program ma: "Der Schauspieldirektor" van Mozart, handelend over twee met elkaar bekvechtende en Jaloerse opera-prima-donna's, en na de pauze "la Serva Padrone" van Pergolesi waarin een gewiekste dienstmeid een rijke vrijgezel om haar vinger windt. Miller", een festivalproduktie Een aardige vondst was het voort zetten van het thema rivaliteit uit het eerste stuk in het werk van Pergolesi. De partij van Serpina in "La Serva Padrone" werd na melijk in de eerste akte gezongen door Faye Robinson en in de tweede akte door Constanza Cuc- car, de eerste een Amerikaanse met een donkere huid, de tweede een Amerikaanse met een witte huid. Het idee was van Jean Marsan die daarvoor het tekstboek op een paar punten had aangepast. Aix moet op deze originele manier maar doorgaan. In de eerstvolgen de jaren staat ons in ieder geval meer Mozart en nog meer muziek onder de blote en daar vrijwel al tijd wolkenloze hemel te wachten. OSSIA TRILLING. Haagse Comedie met „Begeerte onder de olmen'" DEN HAAG De Haagse Come die heeft Eugene O'Neills toneelspel "Begeerte onder de olmen" (Desire under the Elms) in studie genomen. Onder regie van Wim van Roof], die ook de vertaling heeft verzorgd, zul len Ko van Dijk, Amine-Wil Blan kere, Eddy Brugman, Bas ten Baten burg en Wim van Rooij zelf hierin de belangrijkste rollen spelen. Het dekor wordt ontworpen door Harry WiCh. Aanvankelijk lag het in de bedoeling op 7 september 1974 "Kleine luiden" van Maksan Gorki uit te brengen als eerste première van het nieuwe sei zoen Dit stuk zou worden geregis seerd door Georgi Tovstonogov, di recteur van het Gorki-theater in Le ningrad. Onlangs is de Haagse Co medie gemeld dat Tovstonogov, die op 29 juli met de repetities zou zijn begonnen, voor ednd augustus niet naar Nederland kan komen. Als ge volg van deze mededeling, die zon der verdere opgaaf van redenen werd gedaan, heeft het gezelschap zijn repertoire moeten wijzigen. Er wordt naar gestreefd de première van "Begeerte onder de olmen" te doen plaatevinden op 7 september in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag, zoals aanvankelijk voor "Kleine luiden" gold. De première data van de beide andere september, produkties van de Haagse Comedie, "Atlka Afclfca" van Peter Hoekssema op 12 september in het HOT en "De Vemetiaanse tweeling" van Carlo Goldoni op 14 september in de Ko ninklijke Schouwburg, blijven nor maal gehandhaafd. T e ntoonstellingen De Lakenhal dag. 10S uur. Zondag 1—5 uur nam. Drukkerij De Bink Rooseveltstraat 3 ma. t/m vr. 8 uur v.5 uur nam. za. 1.30—3.30 uur nam Leidse bioscopen Luxor "My name Is nobody", dag. 2.30, 7.00 en 9.15 u.. zo. ook 4.45 en van 18.45 tot 19.45 uur; Kinderaf deling dag. van 15 tot 18.30 uur. Endegeest: dinsdag en vrijdag 13 14.30 uur; 's zondags 11—12 uur en 14 Koord, Studio, tentoonstelling van w rk van Will Sorel-schllderUen, teke- n. ten. Openingtijden: ma. t/m vr. lo -23 uur, zo. 1518 uur Zaterdag's ge .oten t/m 31 augustus. vj alerte van der Vllst. Botermarkt 3: Judith Vermeeren-aquarellen, Karei W.ggers-schilderijen. Irene la Court- wu.idkleden t/m 31 augustus. Rijksmuseum voor Volkenkunde, St enstraat 1 Tentoonstelling "Zuid zee uit de Doeken" Galerie-bibliotheek. Luifel baan 1. Wassenaar ere-tentoonstelling Plet Zwart. Van 15 juni t/m 14 augustus Atelier J5e Scherf" Nassaulaan 41 Oegstgeest. tel 50220 Ans v d Helde- K <rt exposeert eigen werk o.a glas buit uit, 7.16 i ook 4.45 uur, aJ "Dik Trom knapt 't op" dag 10 30 uur (behalve zo.). ai. Lldo The Stlng'dag 2.30, 7.00 en 9 15 uur. zo ook4.45 uur. 14 laar. Trianon Op de Franse toer" 'zat! van 13.30 tot 15.30 u. van 19.00 tot 20.00 u. Derde klasse van 13.30 tot 14.30 u. van 18.30 tot 19.30 u. Avondbezoek voor de kinderzaal. uit sluitend voor de ouders, alleen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS Voor alle patiënten (behalve kinde ren) zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag: Nach t voorst eü in g"JUnl Hendrix". Rex "Aan de deur wordt niet verkracht", dag. 2.30. 7.00 en 9.15 u. volgende bezoekuren (alleen Maandag t/m .8.30-18^ Zaterdag en zondag: Wanneer lopend bezoek do boven- Bezoekuren Ziekenhuizen de hoofdverpleegkundige De Luwte. Baljuwstraat. I Peter Cox 13.45—14.30 Diaconessenhuls: Middagbezoekuur Kinderafdeling dage- Kunstzaal Heuff Hoflaai naar schilderijen en teke Ar-Me BUI-van de Ruit e va Lucie Q Bakker t/m ouders, zondag 14.0015.00 8Td«llnR 13.30-14,15 uur, allien .80—15.45 t Bezoek aan ernstige patiënten: ernstige patiënten door bestaan, kan hiervoor SDe- kaarten Alphen aan den Rijn Rijnoord: le en 2e klas 11—11.30 13.30—14.15 en 18.30—19.30 u.; 3e klas 18.30—19.30 u.; Kraam- St. Ellsabetfc-zlekenhuls kiasseafde- 19—20 i Kinderafdeling alleen voor ouders 18 Ungen. Volwassenen dag. 18.45 tot 19.45 Kraamafdellng feestda- echtgen.) v. 15 tot 16 i Rijksmuseum geschiedenis 15 t kinderafdeling dag. --htgei 1515.30 18.30 u. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het Informatiecentrum Geluids hinder Schiphol (020—175000). fattr/ ^ïlte teuws 13 augustus 1974 Honderd jaar geleden stond in de krant: Een paar knapen te Maas tricht, van wie een de zoon eener geachte Zwolsche familie die te Maastricht zijn opleiding genoot, hébben hun woning verlaten en zijn via Luik naar Parijs vertrokken teneinde dienst te nemen bij de Car- listen in Spanje. Een school kameraad verklapte het uur van aankomst te Parijs, waar op per telegram de aanhou ding dier knapen werd ge vraagd. Zij zijn toen onder eskorte getransporteerd naar Charleroi, waar zij door de fa milie en den patroon in ont vangst zijn genomen en naar Maastricht teruggekeerd. De Zwolsche knaap is nu reeds voor de tweede maal het huis van zijn patroon ontvlucht hoeioel hij daar zeer minzaam wordt behandeld. Vijftig jaar geleden: Uit Hamburg wordt aan de Parijsche "Matin" gemeld, dat prins Wilhelm von Hohenzol- lern, de 18-jarige zoon van den ex-kroonprins van Duitsch- land, een betrekking heeft aanvaard bij een exportfirma daar ter stede. Een geweldig onweer, ge paard met sterken hagelslag, heeft de wijn- en graanstreek van Tokaj in Hongarije geteis terd en enorme schade aange richt. De meeste wijngaarden, waar de beroemde Tokajer wijn vandaan komt, werden vernield. De schade te velde wordt op twintig, die in de wijngaarden op tien milliard Hongaarsche kronen geschat. In de nabijheid van Nash ville in Amerika is de grootste kruitfabriek der wereld afge brand. Twintigduizend ton krult ter waarde van 13 mil- Hoen dollar en fabrieksgebou- wen ter waarde van 3 millioen dollar zijn vernield. PANDA EN DE MEESTER-HERRIEMAKER 64 - 125 Rechter Klaagstra haalde zijn hamer uit zijn toga en schraapte plechtig zijn keel. "Ik veroordeel de beklaagde Luidop tot levenslange stilte," sprak hij. ,Ms ik ooit nog iets van hem hoor, gaat hij de gevan genis in.' "Levenslange stilte..." prevelde de griffier, zijn woorden note rend. "Gevangenis..." "En hiermee verklaar ik deze speciale zitting van de rechtbank gesloten,' vervolgde de magistraat, en hief zijn gereedschap om zijn uitspraak kracht bij te zetten. "Niet doen!" riep Panda. "Ni zt daarop slaan!" Maar het was al te laat. De hamer zwaaide naar beneden en raakte de schakelaar van de kabaai-trapper me zoveel geweld, dat het apparaat meteen in werking trad. En opnieuw werden de rechter en de griffier door de sterke geluidsgolven over de straat geblazen... Met Fifi op reis LAMSGEHAKT Laat 500 g. lamslappen malen. Vermeng het vlees met 1 ragfijn gesnipperd uitje, 1 ei, 1 theelepel worcestersaus, zout en pe per naar smaak, 1 sneetje wittebrood, geweekt in 2 eetlepels melk en 2 thee lepels tomatenketchup. Kneed er stevige, afge platte ballen van. Snijd 1 grote appel in plakken. Bak gehaktballen en ap pel samen in 75 g. boter snel aan beide zijden aan. Neem ze na 15 min. uit de pan. Bak vlug 4 plakjes ontbijtspek in de braadboter en neem ook deze uit de pan. Roer door de braadbo ter 1 afgestreken eetlepel bloem, dan 1 afgestreken eetlepel mosterd en daar na 5 eetlepels lauwe kof fieroom en 1 theelepel bruine suiker. Blijf roe ren tot een gebonden saus ontstaat en voeg nog wat room, melk of water toe als deze te dik mocht zijn. Leg de vleeshallen en de plakken appel erin ne laat ze nog wat sudderen. Leg op elke bal een plak spek en daarop een plak appel en giet de saus er- WINA BORN. FRED BASSET by GRAHAM Cornelia Bosma 8 dw Walcheren Schepen Ant&r^s 8 t.h.v. Sklkda Artie p 8 Ouessant nr Dover Careb-ka I 8 40 w Schevenlngen Varberg Carebeka 5 8 dw Dover nr Wate Ameland 7 te Eastham Area 8 v Dubai nr Bahrein Asian Explorer 8 te Cebu Banggai 8 230 zo Be Ira nr Dubai Docklift 2 8 450 o Dar es Salaam i Kaapstad Gulf Hansa 8 30 o Aarhus nr Bai Korovtna 11 te Walvisbaai verw. Koslcla K 240 nnw Darwin nr Lyttel- Madlson Lloyd 8 650 w Cochin of Belra Nedllovd Delft 8 v Hongkong nr Ko be Rijnoorg 8 v Delfzijl nr Mantyluoto Straat Chatham 8 v Suva nr Picton Straat Hongkong 8 v Belra nr Sin gapore Straat Nagoya 8 600 o Seychellen nr a

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 15