Informeel spoed-overleg van landbouwministers EG Boer ma luidt weer noodklok Nederlands verzoek vindt gehoor d LEiDSCH DAGBLAD BOOTTOCHTEN Vakbonden tegen meer gastarbeiders voor Rijn-Schelde-V erolme Koersen van de Amsterdamse Effectenbeurs DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 BELGRADO Om zijn invoer te beperken heeft Joego-Slavië een im portdeposito ingesteld. Importeurs moeten een deel van de waarde van goederen die zij in het buitenland kopen voor zes maanden in dinars op een renteloze lening by de centrale bank vastzetten. Voor artikelen als fototoestellen, filmcamera's en pro jectors is dat dertig procent, voor bier, wasmiddelen, leren kleding, ra dio's en dergelijke vijftig procent. Uitgezonderd zijn goedren die in Joego-Slavië in exportprodukten worden ingebouwd of verwerkt. In de eerste zeven maanden van dit Jaar is op de Joegoslavische handelsba lans een tekort van ruim vijf mil jard gulden ontstaan. BRUSSEL Nederland heeft bij de Europese autoriteiten aangedrongen op een spoedvergadering van de ministers van landbouw van de EG-landen, zo is in Brussel vernomen. Vol gens de zegslieden is het verzoek vrijdag al gedaan. De Neder landse regering wil dat de problemen van de boeren in de gemeenschap op zo kort mogelijke termijn worden besproken. Het Nederlandse verzoek is in be- haast paniek-maatregelen, die de raad bi) Frankrijk, dat op het ogen- struotuur van het Europese land- Etn de Eu- bouwbeleid in de war zouden kun- ïedt. Naar nen sturen. Tot op zekere hoogte ge- meent de beurt dit toch al omdat sommige Franse legering dat de ministers van landen, waaronder Frankrijk. België, Landbouw de agrarische problemen Nederland en Luxemburg, op eigen in de EG in de eerste week van sep- gelegenheid al maatregelen hebben tember informeel moeten bespreken, genomen. De Franse minister van Landbouw is van plan dit voorstel aan de overige ministers te doen bi) wijze van oom- prom* Beursoverzicht Naar van Franse woordvoerders is vernomen zijn de EG-landen met n i Elnft uitzondering van Engeland in prin- UallHaft iilljlL ZYYdK. ^Le'mmiSSSnad™r mSte Cl AMSTERDAM .ANP, - Het Dam den zijn er evenwel bang voor dat de rak heeft vandaag bij hervatting van vakanuetijd niet geschikt is om de f handel oprneuw een zwak beeld besprekingen goed voor te bereiden. te zlf Beseven. De actieve fondsen Een informele conferentie begin sep- moesten weer vrijwel over de gehele tember zou echter de gelegenheid teruf Hieraan ontkwam ook bieden de posities van de afzonder- AKZO ondanks de vwrbcurs bekend- lijke landen duidelijker af te bake- g™aakte "f** halfjaarcijfers niet. nen Het chemiefonds begon f 1,10 lager Volgens de Nederlandse regering f 59,40- z«n de twee voornaamste problemen Yan deH1?Tvens die de ministers zouden moeten be- «^direct na beurs met de halfjaar- spreken de stijging van de produktie- JWj» „komt-„j1®1 Jï?® kosten en de daling van de verkoop- handhaven. Het «taalfonds begon prijzen en de harmonisatie van de maatregelen die in de lidstaten ten gunste van de landbouw worden ge- De volgende officiële verga- c^f- ^.l28^ dering van de ministers van Land- Q bouw begint 23 september. Nederland zou graag zien dat ze al in de week 40 cent lager op f 70,60. Unile- verloor f 1,20 op f 102,30, Kon. Olie 70 cent op f 79,80 en Philips 50 De beurs bleef in het teken staan economische onlustgevoelens flauw Amerika. Ten opzichte i augustus of van 2 september WaU street deed Amsterdam het - -o slecht. De verhezen bijeen kwamen. nog niet De Europese Commissie is tegen 'n die overal voorkwamen, bleven bij haastig bijeengeroepen ministerraad. 0Pemn« tamelijk beperkt. Alleen ABN ZC meent dat die meer kwaad dan maakte Werop emgszms een uiteon- goed rel doen. Landbouwcommissaris den?e- De bank was ex-mtwim-divi- Lardinois is bang dat de ministers dend J ex'sUxk ongeveer f3,- lager hun toevlucht zullen zoeken tot over- op !^4' ALPHEN AAN DEN RIJN Het staat nu vast dait het Alphense over dekte zwembad De Dillen zal worden uitgebreid. Er komt een instructie- bad van 10 bij 16 meter bij. Daartoe is besloten omdat het wachten op het nieuwe zwembad dat in Ridder veld II (het opgespoten gebied ten noorden van de nieuw bouw) is gepland, toch te lang zou Het omstreden Westduitse koelschip Peter Rickmers in de Rotterdamse haven. Vorige week raakte het schip een lading goedkoop vlees uit China niet kwijt in Le Havre en Antwerpen omdat vee houders daar een stokje voor staken. Ook in Rotterdam zal het vlees niet aan land komen, wel wordt een lading voor Rotterdam bestemd stukgoed gelost. WEERRAPPORTEiV VAN HEDENMORGEN 1 ÜÜR d B a i s min. te gisteren *5 2 3 h Amsterdam zw. bew. 17 14 12 De Bilt geh. bew. 17 14 11 Deelen geh. bew. 18 13 12 Eelde mist 16 12 8 Eindhoven zw. bew. 17 14 9 Den Helder zw. bew. 17 11 11 Luchth. Rtd. regen 17 15 14 Twente geh. bew. 15 14 9 Vlissinfien regen 18 14 11 Zd. Limburg zw. bew. 17 14 2 Aberdeen half bew. 15 8 12 Athene onbew. 31 20 0 Barcelona onbew. 27 18 0 Berlijn zw. bew. 21 13 3 Bordeaux licht bew. 28 15 0 Brussel zw. bew. 14 Frankfort zw. bew. 21 16 05 Genève onbew. 23 9 0 Helsinki zw. bew. 20 13 2 Innsbrueck half bew. 22 8 0 Kopenhagen half bew. 20 14 3 Lissabon onbew. 15 Looarno onbew. 27 11 0 Londen regen 21 13 4 Luxemburg zw. bew. 12 Madrid half bew. 19 MaUorca onbew. 28 15 0 München half bew. 20 10 0 Nice onbew. 27 18 0 Oslo regenbui 19 13 13 Parijs onbew. 24 13 0 Rome onbew. 28 16 0 Split onbew. 27 18 0 Stockholm half bew. 20 12 0 Wenen zw. bew. 20 11 0 Zürich half bew. 22 9 0 Istanboel regen 12 18 1 Las Palmas licht bew. 27 21 0 Tel-Aviv onbew. 29 22 0 Tunis onbew. 17 Voedselproduktie te laag ROSEHILL (MAURITIUS) (AP) de ontwikkelingslanden van 4 miljard De uitbreidingsplannen voor De In een toespraak op de regionale dollar in het tijdvak 1972—'73 zal Dillen worden momenteel op de te- FAO-conferentie voor Afrika heeft stijgen tot op zijn minst 10 miljard kentafels uitgewerkt. De bouw van de secretaris-generaal van de FAO, in het tijdvak 1973—74. het bijbad zou in september aan de de voedsel- en landbouworganisatie De vraag naar gemeenteraad kunnen worden voor- der VN., dr. A. H. Boerma, gisteren nog steeds snel gelegd voor de krediet-aanvraag. gezegd dat de „voedselreskening" Marktberichten LEIDEN. 13 augustus - Veemarkt. Totale week aan voer 7021 dieren (dins dag 3011). te specificeren als volgt: l geiten. Prijzen: slachtrun- i gesl. gew.) stieren le 2e kwal. 5.45—5.60. 5.30—5.75. 2e kw. Engeland naast gronden voor bouw van platforms Toelichtingen LONDEN f AP) De Britse la- bourregering heeft gisteren nationa- lisatieplajnnen bekend gemaakt om de ontginning van oüe uit de Noord zee, die zo belangrijk is voor de eco nomie van het land, te .bespoedigen. hebben geleid tot het stijgen vai importprijzen. Daarbij komt nog tekort aan kunstmeststoffen en secticiden. ,Jk geloof dat wy nu punt hebben bereikt waarop het ge- redelijk matig, stabiel; weten van de internationale gemeen- matig, r schap als geheel aan de praktijk S***® de milieubeschermers. De wordt getoetst", aldus dr. Boerma. „Er meet veel vastbeslotener i eensgezinder worden gewerkt aan h toestand waarbij, AnJers toekomstige Britse welvaart hangt voor een groot deel af tal vaten olie dat tegen 1980 wordt teniet doen geproduceerd. Volgens de berekenin- zelfs op zijn best, de honger het land in dit Jaar 3 mil- dervoeding het dagelijks lot zyn Minister van Energiezaken Eric Joen vaten olie per dag moeten kun- talloze produceren, een produktie die wereld.". i de ontwikkelings- De voedseltekorten van 1973 noem de hjj de ergste sedert het einde van PI I handel, prij zen) Slachtrunderen groot, vlot zelf de als gisteren Kalf. en melkkoeien, groot, kalm. stabiel, varekoelen rede- jets nauwer, eraskalveren kalveren matig, ma/tlgT' iets kalverer lopers ongewij stabiel. AALSMEER, Bloemenveiling, 12 aug. - n sim 13—29 rose 10—23 gj. 1226 charmeur 20 46 arthur 12—27 keefer 10—24 or chid beauty 15—38 yellow 15—32 ver takt 1530. Roven: gr. bl.: baccara olieplatforms, die nodig zijn voor de Om dit produktiepeil te bereiken de tweede wereldoorlog. 12 kunnen worden gebouwd. olie uit de Noordzee, moet Groot-Brittannië gen dat de boortorens op tijd gereed kort „Door het ongunstige 19 Ten minste vijf stukken land die zyn. Door vertragingen in de pro- stijgen dit doel worden aangekocht hg- duktie ligt Engeland al een Jaar ach- nog nie eer, het te- kunstmest en het snelle ti de kosten is de FAO er gen in Schotland. Naar men aanneemt liggen som mige van de terreinen aan de Schot se noordwestkust, die milieu-bescher- ter op het schema, hetgeen het land Bovendien kost de produktie en de Extra-voorraden 1 liever als beschermd gebied installatie van ieder platform het zyn noodzakelijk als verhage 2461 furore 1022 nordia 614 peer gynt 50110 bink sensati on 14r—32 roselandla 54 sonora 0—18 super na 1431 white master dulsberg 1533 pelico le35 tasy 1021 prominent 921. .gezelliglngen dustyl Tijdens een bijna 3 uur durende tocht per luxe salonboot van Rederij Avifauna, hunt U een groot deel van Leiden en omgeving, waar onder Oegstgeest, Valkenburg, Katwijk, Rijns burg en Warmond eens van een andere kant bekijken. OOK VAREN WE OVER DE KAGERPLASSEN! Een unieke tocht Wegens enorm succes: Nu ook elke morgen afvaart om 10.15 uur vanaf Kort Galgewater. Ook vertrek 's middags 14.15 uur. Prijs f4,50; kinderen f 3, Kaartverkoopkantoor Leidsch Dagblad, Witte Singel I, Leiden, tel. 0171025041. Walkantoor Avifauna, Kort Galgewater, Souvenirshop Blauwpoortsbrug. 3.40 Nuchtere slachtkalveren1.252 Gebrulksvee (per kg levend gewicht) melk. en kalfkoeien 13252075, vare koelen 700—1600. graskalveren 450— 675; nuchtere kalveren voor fok en mesterij rood 100—375. idem zwart P9PP75—350 lopers 90—110. biggen 65—75 de voedselproduktie plus ernstige te- drachtige zeugen 375-450. gelten 25— korten hier en daar in de wereld 7Ö* ROTTERDAM Tussen de directie van heit Rijn-Schelde-Verolme-con cern (scheeps- en machinebouw) enerzijds en vertegenwoordigers van de vakbonden en van de centrale on dernemingsraad anderzijds beginnen binnenkort besprekingen over de wij ze waarop het concern het aanzien lijke tekort aan arbeidskrachten by een aantal van de 57 RSV-bedrijven zou willen oplossen. Deze gesprekken gaan op gang komen nadat de direc tie van het concern eind vorige week onder druk van de bedrijfsledengroep Industriebond NW van RSV-doch- ter Wilton Fyenoord in Schiedam besloot aanvraag bij de minister van Sociale Zaken voor de werving van 200 gastarbeiders voor Wilton op te schorten. Nadat bekend was geworden dat RSV een dergelijk verzoek zou gaan indienen kwam de bedrijfsledengroep gesteund door de industriebonden, onmiddellijk in actie. Er ging een brief uit naar de minister, waarin deze dringend werd gevraagd de aan vraag van het concern af te wijzen. De groep wees er in de brief op dat met name Wilton Fijenoord in Schie dam het percentage gastarbeiders de laatste jaren sterk is gestegen. In dien het verzoek van RSV zal wor den ingewilligd zal ongeveer een 20 pet. van de in totaal 4200 werknemers uit buitenlanders bestaan. Volgens de bedrijfsledengroep van het NVV is er de laatste tijd al te vaak sprake geweest van spanningen op de werf tussen Nederlanders en buitenlanders. Vooral in nachtdiens ten en in diensten tijdens het week einde wordt de situatie voor de Ne derlandse arbeiders vaak ondraaglijk. Zy voelen zich, aldus motiveerde de bedrijfsledengroep, in het gedrang komen tussen de grote groepen gast arbeiders en er ontstaan geirriteerde situaties door taalproblemen. Dat al les heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlandse arbeidskrachten de werf verlaten, als gevolg waarvan de werk situatie nog verder verslechtert. Volgens de directie heeft het con cern in totaal nog enkele duizenden werknemers nodig. Bij de RSV-be- dryven werken op het ogenblik on geveer 31.000 mensen. Drieduizend van hen zijn buitenlanders in vaste dienst en er zijn drieduizend buiten landers die op contract werken. —140 glorioaa 40—82 iris pr. blaauw 65—170 overige 85—200 lelies kelk 20 48 tak 60—180 nerine 85170 v«i_ lota 100—160 sn(j groen 70—180 13 anjers i dahlia 8 gerbera 20 gladiolen 8 glad. colvniei 5 nanus 8 lelie kelk 15 tak 18 llatris 8 ornithogalum 4 rosen gr. bl. 16 kl. bl. 6 ocabiosa 6 anjers tro6 20 dis snijbloemen 14 imp. 14 begonia 173 st. d au lea 67 dlv potplanten 126 29 per bos asters flower song 5565, cordula 70—90. H v. d. Mark 70. gemengd 95110. spot- licht 80. memorial day 90, overige 45 —85. chrysanten: spider wit en geel 100110. bonnie Jean en geel 5085 blue marble 75105 gemengd 8095, tros n.c. 45—90. iris prof. blauw 100 13a. ideaal 4090 overige 5065 ï™la,«£°ldin Rlow 5°—«5- ballerina 100—12o apollo 65135 overige 30 65. Diversen sn(Jgroen 45—65 dahlia 45—95 statice 30—105 ornithogalum 25—105 chelone 110—125 llatris 60— griet 74 statice 58 dlv. snijbloemen jl222 yellow 26—37 lereve 23—24 tommy 20—23 tangerine 19—21 carnaval 25 overige 922. Rozenilona baccara, sonia, la mlnuette. mercedes, zouden zien aangemerkt. Het is bijna land 390 miljoen gulden. zeker dat deze mensen druk zullen De regering uitoefenen op de regering om gebie- meent den in de buurt van het industriële dig te hebben. Glasgow uit te kiezen. Varley noemde het programma eer „zeer goed compromis" tussen de concurrerende belangen van de eco tL,™ xxivo Unda 7—15 red garnette 10—24 ros- super star 12—33 montrea.'yellow be ll optreden tegen elke dreigende wytha 6—13 spanish sun 6—12 rubi- linda. esther ofarim 8—14 garnette. Groot-Brittannië hongersnood in grote gebieden deze platforms i de bevolking in de honderden mil joenen loopt .aldus dr. Boerma. Hij schatte dat de ontwikkelings- zelf niet snel genoeg kan bou- landen in 1973 zestig miljoen ton i, moet de bouw ervan in het bui- granen hebben moet importeren, dat is 25 procent meer dan in 1972. Indien Groot-Brittannië deze to ri èt te 920 zorina 37 1 25 veleta 14—29 Diverse amaryllis 1531 alstroemeria 2360 ""3 calla 40—61 chiy 4060. jaarrond der 41. breitner 11—35, Janet i I "ÜKSgFJt Mïl CIt73?- andijvie 49—56 snijbonen Ij II 1- spinazie 29-49 bospeen n 76—85 breekpeen per kist 360—860 rode koo! 20—29 selderie 17—26 sla 7—22 bloemkool 61 45—79 611 22—59 81 39—75 811 22—46 101 33 121 49— 50 groene savoyekooi 3941 prei 26 67 krulpeterselle 26—67 radijs 26 spits kool 4864. tomaten 200300 uien P?r Ipst 370740. Aanvoer waspeen 73.000 kg Bloemkool: 16.600 stuks, bospeen 3300 bossen. tenland worden uitbesteed. - x J 40-87 fre sia 110250 dubbel l30—300 berbera 31—90 gladiolen 120—260 colvMlel 70 120 cyclamenbloemen 33. agapunfhus 3i35 alstroemeria" 10 voe^^aasm^kv' ie fl!?S5i2ï? >la fuleens 4087 fre- 24 eerbera 1226 Ktrel1.t7.iA. jöa(in guldens per kg) d y3s2jï l 55—75, eurovlsion 90130 DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 AKZO f 20 60.5 59.8 ABN f 100 237 220 AMRO f 20 59.8 593 A'dam Rubb f750 234 233 Deli My f 75 109.5 1095 Dordtsche P. f 20 100.6 100.4 Dordtsche P. pref 99.7 993 Heineken B. f 25 1475 156 Heineken f 25 156 1455 HAL Hold, f 100 69 70 Hoogov. f 20 71 71.4 HVA Mij en. 69 HVA a en ree. 63 63 KLM f 100 57.1 57 Kon. Olie f 20 80.5 80.2 KNSM f 100 116 115 KNSM eert. f 100 115.5 Nat. Ned. f 10 66.4 65.4 Ommeren eert. 334 339.5 Philips f 10 28.8 285 Robeoo f 50 166 1665 Rolinco t 50 1075 1073 Scheepv. Un. f 50 1215 1215 Unilever f 20 1035 1013 Bank-, crediet- en verzekeringsweze AMEV 52.2 515 Amfas 83.5 83.6 Asst. R'dam 102.9 102.5 Ennia Ui 110 Mees en Hope 117 115 Borsumij 773 77.2 Giessen 561 557 Ned. Krediet B. 34.7 34.5 Bos Kalis 94 94 Gist. Broc. 77 76.5 NMB 159.8 157.3 Bnk. Onr. Zaken 347 341 id. cert. 77.3 765 Slavenb. Bank 2400 2370 Braat Bouw Mg. 358.5 359 Goudsmit 107 105 id. cert. 240 237 Bredero v.g. 1660 Grasso 124 124 Fr. Gron. Hyp. B. 91.5 90 id. cert. 1540 1525 Grinten 194 194 Tilb. Hyp. B. 132 1325 Bredero Vb. 413 410.8 Grofsmederij 129.2 129 W.-Utr. Hyp. B. 316 310.5 id. cert. 408 406 Scheepv. Ned. 2990 2970 Blihrmann-Tett. 71 Hagemeijer id. cert. 73 73.7 100 100 Calvé Delft cert. 143 141 Hambro OCC 65 65 Handel, industrie div. id. 6% cert. Centr. suiker 1130 698 698 1120 Helma Hold. Hero Cons. 35.5 149 35 5 149 id. cert. Heybroek 244 244 Ceteco 163.3 163 5 Hoek's Mach. 85.2 85.5 Asd. Chem. Farm. 299 278.4 id. cert. 1633 164 Holec 231 228 Ahog Bob. 365 365 Chamott 55 58.5 52.5 H. EL Beton 47 465 Albert Heijn 59 32.1 59.5 Cont. Br. Tr. 573 Holland Beton C 46.8 455 Am as 32 Cindu-Key Crane Ned. 13.7 12.5 ICU cert. 755 75 Asd. Droogdok 133 130 900 650 IHC Holland 30.5 313 Asd. Rijtuig 134 132 Desseaux 78.8 49 78.5 Indus. Mij. 184 185 Aniem Nat. 21.7 22 Dikkers 48 IBB-Kondor 57 56.5 Arnh. Sch.b. 141 141 Interlas 144 144 Asselberg 865 860 Internatlo 57.5 57.6 Audet 213 213 Dr. Ov. Houth. 240 242 Inventum 840 843 Aut.-Screw W. 183 185 Droge 1360 1360 Kappa 223 225 Aut. Ind. Rt. 1110 1110 Duiker App. 448 448 Kempen-Begeer 99.5 B alias t-N. 36 75 35.5 Econosto 433 435 Key Houth. 2800 BAM 74 Elsevier 530 5125 Kiene S 262 262 Batava 1080 1050 id. cert. 529 510 Kloos 113 113 Batenburg 229 108 2285 EMBA 255 251 Kluwer 96.5 Beek Van 108 Enkes 65 64 Beers 66 67 Fokker 343 345 Begemann 90 274 90 Ford Auto 431 425 Kon. Bijenkorf 71 Bergoss 274 Furaess 87.8 87 3 id. cert. 71 713 Berkel Pat. 152 148.5 Gamma H. 31.3 50.1 id. 6 cum. 10.6 10.9 Blijdensteijn 650 660 2155 id. 5% pw 17 17 Kon. Ned. Pap. 713 70.5 Boer Drukk. 216 Gel. Delft 137 138 Krasnapolsky 115 1145 Gelder cert. 875 88 KSE 61.5 61 Bols 106 1065 Gerofabr. 64 64 KVT 66.8 665 Kwatta Landré Gl. Leidsche Wol Lindet. Jacob Macintosh Meneba Metaverpa Moluksche 67.6 1035 2370 Mijnb. W. 1280 1270 Naarden 57 56.1 Naeff 117 117 Nat. Grondbezit 65 65 NBM-Bouw 70.7 71 Nedap 400 395 Nederhorst 287 283 Ned. Bontw. 321 323 Ned. Dagblad 1825 177 id. cert. 456.5 442 Nelle 327 328 Netam 93 94 Nieaf 1510 1510 Nierstrasz 2030 2030 Norit 97 96 5 Nutricia GB 76.9 79 Nutricia VB 79.9 79 Nyms 48.5 46.3 Nijverdal 79.5 79 OGEM Holding 25.5 265 Orenstein 240 244 Oving-D-S 205 200 Pakhoed H. 141 144 id. cert. 140.2 143 Palembang 79 79 Palthe 107.1 1075 Philips GB 323 Pont Hout 305 305 Pore. Fles 103.7 102 Proost Brandt 205 203 Hademakers 435 435 Ree sink 131.5 130 Reeuwyk 62 60 Reiss en Co. 86 88.4 Riva 201 202 id. cert. 190 191 Rohte Jiskoot 60 585 Rommenholler 645 6445 Ryn-Schelde 245 242 Sanders 235 232 Schev. Expl. 14.6 14.6 Schokbeton 890 860 Schuitema 104 103.6 Schuppen 25.5 251 Schuttersv. 126 127 Stevin Gr. 72 713 Stoomsp. Tw. 120 1185 Tabak Phil. 131 1305 Telegraaf 92 90 THV Intern. 259 259 Tilb. Waterl. 390b 425 Tw. Kabeifabr. 347 345 Ubbink 192 1925 Unikap 278 281 Unilever cert. 103.5 102,3 Id. 7% 70.2 70.1 id. 6% 60.1 60.1 Vliet-Wernink 130 131 Veneta 54.5 53 Ver. Glasfabr. 130 132 Ver. Hand Sch. 496 492 VMF 157 1565 Ver. N. Uitg.mij. 84.5 85 Ver. Touwfabr. 90 id. cert. 58 57.5 Vezelverw. 552 555 Vihamij-Butt. 91 92 VRG Papier 760 765 Vulcaansoord 69 67.5 Wegener Cour. 67 id. cert. 675 67 Wessanen 110.5 1085 Wyera 131.6 128 WUk en Her. 824 830 Zaalberg 105.5 105.6 Participatiebewyzen en beleggingsmaatschappijen Alg. Fondsenbez. 92.7 America Fund 141 Asd. Beleg. C. 130 Converto 485 Goldmines 220 Holland F. 140 id. I 700 Interbonds 478 Ned. Vastgoed 545 Binn. Bell. Vg. 129 Breevast 102 Dutch Int. 101.2 IK A Belegg. 138 Nefo 58.5 Obam 68.5 Rolinco 55 Uni-Invest. 66 Wereldhaven 90 Leveraged Tokyo P (s.) Tokyo Pü. Concentra Europatonds Unilonds Errunios Finance-Un. Valeurop. 16.5 18.25 25.6

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 14