"Heer, redt ons, wij vergaan 1 1 Pittig is ie.En lekker zacht. Samson,eenleeuw van een shag. "Leugens gebruiken in de politiek leidt tot zelfvernietiging" M.E.A.B.'S MIDDENSTANDSCURSUS Hooiwerpersgebed en andere notities fe ROELOFARENDSVEEN Premier Den Uyl op internationaal congres humanisten: AMSTERDAM Het zesde congres van de Internationale Humanistische en Ethi sche Unie CIHEU) is in Amsterdam afge sloten met een bijeenkomst waar minis ter-president Den Uyl, die al Jaren is aan gesloten bij het Nederlands Humanistisch Verbond, in een korte toespraak wees op het belang van het humanistisch werk voor de politiek. Verwijzend naar het af treden van president Nixon zei hü„Leu gens gebruiken in de politiek zal door gaans leiden tot zelfvernietiging". Den Uyl werd door de ongeveer 250 humanis ten zingend gelukgewenst met zijn ver- Jaardag. De „Humanist Award '74" werd uitgereikt aan dr. Harold J. Blackham uit Londen voor zijn vele activiteiten op humanistisch gebied internationaal en in Engeland. Blackham was al voor de Tweede Wereld oorlog betrokken bij de wat toen in En geland de ethische beweging heette. In 1945 werd hij secretaris van de Ethical Union, iaber vernoemd tot British Hu manists Association. Blackham was één der organisatoren van het eerste IHEU- congres in 1952 in Amsterdam. In 1967 trad hij af als bestuurslid van de IHEU maar bleef als erelid lezingen geven en publiceren. In 1971 werd hij voorzitter van de Social Morality Council In Engeland, een soort overlegorgaan van de verschil lende geloofsrichtingen. In zijn dankwoord constateerde Blackham dat het humanisme een beetje achterop is geraakt bij de vorderingen in de we reld. Hij doelde hiermee op de democra tisering in Portugal en Griekenland. Een delegatie van het congres heeft in middels in Den Haag aan de Canadese ambassadeur een resolutie aangeboden waarin de Canadese regering wordt ge vraagd een vonnis tegen de vrouwenarts Henry Morgentaler uit Montreal te ver nietigen. Dr. Morgenitaler werd op 25 Juli door de rechtbank te Quebeck veroor deeld tot 18 maanden gevangenisstraf we gens illegaal aborteren. Hij had eind 1973 een eigen kliniek hiervoor geopend nadat op last van hogerhand de abortus in zie kenhuizen was gestaakt. „Het IHEU is van mening dat de wet betreffende abor tus in Canada verdient herzien te worden en zo veranderd dat het beëindigen van ongewilde zwangerschappen met elke com petente medische hulp geen misdrijf meer zal zijn". Het IHEU zal de Raad van Europa vra gen een conferentie over het uitroeien van trekvogels te organiseren, waarop zo wel de West- als Oosteuropese landen worden uitgenodigd. Ook zal aan de Ita liaanse regering worden gevraagd de jacht op de trekvogels onmiddellijk te verbieden. Deze resolutie werd ingediend door de Nederlandse humanisten. Het hu manistisch verbond kreeg voorts het ver zoek voorbereidingen te treffen voor een „passend gedenkteken" t.g.v. de 300ste sterfdag van Spinoza, 20 februari 1977. Voorts werden moties aangenomen over de toestand in Chili (de junta wordt af gewezen en herstel van de democratie gevraagd), folteringen, het internationaal vrouwen jaar 1975 van de Verenigde Na ties, de erkenning van het begrip wereld burger en vrijwillige euthanasie. De mo tie die op het laatste betrekking had luidt als volgt: „Wij verklaren onze steun op ethische gronden aan weldadige vrijwil lige euthanasie. Wij geloven dat het na denkend ethisch bewustzijn zich ontwik keld heeft tot een punt waar het mogelijk wordt voor de samenleving om een hu mane politiek ten aanzien van dood en sterven uit te werken. Wij betreuren mo rele ongevoeligheid en wettelijke beper kingen die de beschouwing van de ethi sche zijde voor euthanasie belemmeren en tegenhouden. Wij doen een beroep op een verlichte publieke opinie om over de tra ditionele taboes heen te stappen en te neigen in de richting van een medelijden de kijk op nodeloos lijden bij het sterven". Door Alb. van Dongen Het geestelijk leven sluimert in vakantietijd niet in. Op de meest onverwachte momenten steekt het de kop op. Zo vervoerde een demonstrerende Oostnederlandse agrariër op zijn hooiwerper een bord mee, waarop te lezen stond: „Heer, red ons,wij vergaan". Verwachte hij de Heer onder de automobilisten, ongeduldig met de vingers trommelend op het stuur? Want de Heer Lardinois zal hij wel niet bedoeld hebben (al probeerde die later in Brandpunt heer te blijven) en evenmin de Heer Van der Stee of een Lamdbouwschaps- heerschap. Letterlijk genomen zou het Overijs sels dorp moeten worden opgevat alls de introductie van een hier te lande nog niet eerder vertoonde gebeds techniek. Maar staat er in het Evangelie niet iets over het "bidden op de hoeken van de straten, wat een bij uitstek farizeese bezigheid zou zijn (al waren farizeeers - toen althans - niet gemotoriseerd) Natuurlijk hadden we hier niet te maken met een werkelijk gebed. De Saksische boer bidt zo niet. Hij doet dat soms met een pet voor zijn gezicht, maar nimmer met een bord, al dan niet voor de kop. Nee, iemand in Markelo of daaromtrent ■wilde eens met iets gewaagds voor de dag komen en koos daarvoor een bijbeltekst. Nou, dat is pikant, hoor, daar in de buurt van Rijssen. Maar laat de Bond tegen het vloeken het niet horen. Alleen moet men dan wel met een tekst komen, die ergens op slaat. „Heer, red ons, wij vergaan", riepen Jezus' volgelingen tijdens een storm op zee. Het eerste antwoord dat ze kregen was niet onmiddellijke verlaging van de BTW of zo, maar het verwijt: „Wat zijt gij vreesach tig, kleingelovigen!" (Mattheus 8:25). De gereformeerde synode neemt een Eli-houding aan tegen over nieuwlichters als de hoogleraar dr. H. M. Kuitert en de studentenpredikant dr. H. Wiersin- ga. De vereniging van gereformeerde verontrusten zegt het zelf in een verklaring. Wat is een Eli-houding? Eli was priester in het Israel van voor koning David. Zijn twee zonen maakten hun vader te schande en ontheiligden het heiligdom: ze beroofden het volk vain offergaven en vrome vrouwen van hun eer. Hun brave vader zei er wel wat van, maar liet het zo. Hij „heeft ze niet eens zuur aangezien", zegt de Statenvertaling, en sindsdien wordit een niet erg doortastende houding naar Eli genoemd. Het is wat flauw om, zoals het Dordts Dagblad doet, als het ware de vraag te stellen of iemand de Amsterdamse theologen ook een greep in het kerkezakje heeft zien doen dan wel te dicht bij de kostersvrouw heeft aangetroffen. Wie de uitdrukking kent weet dat ze allereerst slaat op weigering om gezag te laten gelden, en in de huidige situatie uitgebreid wordt doordat er sprake zou zijn van afwijking van de voor het heiligdom (de kerk) geldende regels. Een verder doortrekken van de vergelij king hebben de verontrusten niet bedoeld. Nu heeft de synode vooral bij Wiersinga afwijking van de gangba re belijdenis geconstateerd. Zij heeft uitdrukkelijk verklaard dat zij zelf bij die belijdenis blijft. De Eli-houding die de verontrusten bij de synode zien houdt verband met het feit dat zij niet de man, maar de bal heeft willen spelen. Op goede gronden is trouwens vol te houden, dat het nemen van maatregelen niet allereerst een taak van een synode is, maar van byvoorbeeM de kerkeraad van dr. Wiersinga in Amsterdam. Dergelijke nuances komt men in het manifest van de verontrusten niet tegen. „Men heeft ons de Gerefor meerde Kerken ontroofd door ze om te turnen tot een dialoog-kerk van modaliteiten" (dat zijn manieren van geloven die naast elkaar recht van bestaan hebben zolang ze zich orienteren op het belijden van de kerk). De verontruste oproep richt zich allereerst tot kerkeraden en ge meenten die nog echt gereformeerd zijn. Die moeten dwalende herders van preekstoel en uit catechisatielo kaal weren en openlijk positie kiezen tegen het beleid van de synodes. In gemeenten waar geen schriftuur lijke prediking of gemeenteleven meer is moeten „trouwe kerkeraads- en gemeenteleden" (dat zijn dus de verontrusten) voorlopige noodge- meenten vormen, met eigen ambts dragers en eigen sacramentsbedie ning. In een tussenzinnetje wordt dit ook aanbevolen als er op het plaatselijke kerkelijke leven niets is aan te merken, maar als men er niet tot een duidelijk positiekeus tegeover de synode komt. Tussen die trouwe be staande gemeenten en de nieuwe noodgemeente en zal er dan 'n voor lopig contact moeten ontstaan vla 'n kerkenconferentie. Maar dat fc een noodverband, want het zal moeten komen tot een nieuwe reformatori sche kerk voor de hele gereformeer de gezindte. Met dat laatste wordt de aardse werkelijkheid in ons land wel zeer hevig onderschat. Rolduc Jo Gfjsen zet door! In ons Limburgs r.-k. feuilleton kan worden bijgeschreven dat de Roermondse bisschop dit najaar zijn eigen priesteropleiding begint, in Rolduc, waar de monniken eeuwen geleden steenkolen dolven. De hogeschool in Heerlen, waar sedert enkele jaren priesters werden opgeleid voor het bisdom en voor drie religieuze orden (waaronder de redemptoristen)blijft bestaan, maar alleen voor die orden. Maar wie erg graag wereldheer bij mgr. Gijsen wil worden, moet naar Rolduc. Heerlen heeft overigens onlangs officieel rijkssubsidie gekregen. Zou den ze dat nu moeten delen met Gijsens herstelde grootseminarie? Exegese Voor hat bisschopsambacht is activiteit op het gebied van de bijbelwetenschap een uitstekende voorbereiding. Want een bisschop heeft als eerste taak Gods Woord te verkondigen. Dat zei kardinaal Alfrink, die voordat hij hulpbisschop in Utrecht werd, professor in de exegese te Rijsenburg en hoogleraar in da/t vak te Nijmegen was. De kardinaal blijkt op die ene dag dat tijdens mijn vakantie de kachel niet aan hoefde een „praatje bij de haard" gehouden te hebben met journalisten ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum deze maand. Hij zou nu ook weer priester willen worden, als hij Jong was, zo las ik. Nou ja, als Nijkerkse jongen hoeft hij dan niet naar Rolduc. Zou dat nu echt waar zijn, van die exegese als vooropleiding? Zou kerkgeschiedenis ook goed zijn? (Gijsen)Of Engels? (Zwartkruis) Simonis zit wel goed als nieuwtes- tamenticus. Beroepingswerk Nederlands Hervormde Kerk: Angenomen naar Delft: C. J. van der Plas te Linschoten. Bedankt voor Vreeswijk: J. Wile- man te Alblasserdam. Gereformeerde kerken: Beroepen te Lcchem: W. van der Kooij te Haamstede, die dit beroep heeft aangenomen. Gereformeerde kerken vrijgemaakt: Beroepen te Ledden: H. de Vries, kandidaat te Enschede. Dit is de Basiliek van Tongeren, volgens de ter plekke circu lerende gids een van de heerlijkste gotische gebouwen van ons land. Op dezelfde plaats werd in het midden van de vierde eeuw een van de eerste kerken van België gebouwd. Het was de "eerste aan deze zijde van de Alpen, die aan Maria werd toegewijd". Ze was de eerste bisschopszetel van ons land en de wieg van het christendom in onze gewesten. De basiliek heeft een altaar dat in 23 taferelen het leven van O.L. Vrouw voorstelt. Het werd gemaakt in het begin van de zestiende (vooropleiding NIET vereist) start begin september a.s. Inlichtingen (vragen staat vrij I) heden, dinsdagavond van 19.3021.00 uur in ,,De Fransche Brug", Westeinde 83, Roelofarendsveen. Tel. 017132419 of dagelijks bij „Het Bolwerk voor uw Bolwerk": ONDERWIJS-INSTITUUT M.E.A.B. o.l.v. M. van der Horst Herengracht 4, Leiden Telefoon 30660 (Door het I.M.O. officieel erkende middenstandsopleiding) Resultaat groep Roelofarendsveen cursusjaar 1973—1974: schriftelijk geslaagd 75%; mondeling geslaagd 100%. De heer V. van D. te 's Gr. (Gepens.) "Die kleine advertenties in die speciale rubrieken van da krant las ik altijd graag. Toen zegt mijn vrouw, zet er zelf ook eens eentje, om met iemana postzegels te ruilen. Zo gezegd, zo gedaan. Het resultaat was werkelijk aardig. Want behalve een paar prachtige series, heb ik er ook nog een paar interessante kennissen bij gekregen." Het dagblad is ook t hobbies uw beste kontaktadres. En Samson is altijdkerfvers li5 Samson rook je om z'n smaak. En nergens anders om. Lekker pittig. Lekker zacht. Dat is de eigen Samson smaak. De smaak die je voldoening geeft Als je Samson rookt wéét je tenminste wat je rookt. Een leeuw van een shag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 13