Voortbestaan olifant in gevaar Bangladesj zit aan de grond „Prostitutie grofste vorm vrouwenonderdrukking" Waarschuwing Wereldnatuurfonds en IUCN: DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 ECONOMIE IN BIJZONDER ARMZALIGE TOESTAND OSLO —"Ik vind prostitutie de grofste vorm van vrouwenonder drukking. Slechts door een radicale verandering naar een samenleving waar mannen en vrouwen in de eerste plaats mensen en geen ge slachtswezens zijn, zal de prostitutie geheel overbodig worden". Tot die conclusie komt de Zweedse studente Barbro Larsson in haar scriptie „Over prostitutie". Katendrecht Over de situatie op Katendrecht schrijft ze: "De bevolking accepteert het daar als een noodzakelijk kwaad, iets waar ik het helemaal niet m^e eens ben, maar tolereert niet de randverschijnselen in haar wijk. Da prostitutie speelt er echter zo*n gro^e rol in de economie en de politiek, dat de gemeenschap, en in dit geval de gemeente Rotterdam, niet erg haar best doet om zelfs maar de grofste vormen te bestrij den". Volgens de studente is onze man nenmaatschappij voor een groot deel verantwoordelijk voor het ver schijnsel prostitutie. Zij schrijft daarover, daarbij duide lijk geïnspireerd door de ideologie van „Groep 8" (de Zweedse Dolle Mina's)"In een patriarchale ge meenschap hebben de mannen vrij heden en rechten, die de vrouwen niet heiben. De sexuele ondrdruk- king (en gedelte van de ideologi sche en psychologische onderdruk king) die een zodanige gemeenschap op de vrouw uitoefent, moet, om ef fectief te zijnsgelijk geschieden met een economische onderdrukking. Door ae vrouw van de man afhan kelijk te stellen voor haar economi sche en sociale bestaan, wordt pros titutie binnen en buiten het huwelijk een noodzakelijkheid". Over de houding van de mannen schrijft Barbro: "Om hun economi sche macht te bevestigen en te ver sterken gebruiken de mannen een MORGES Het Wereldnatuur- fonds en de Internationale Unie tot Behoud van de Natuur en de Na tuurlijke Hulpbronnen (I.U.C.N.) hebben de wereld opgeroepen ernst te maken met het beschermen van de olifant, omdat het voortbestaan van dit dier in groot gevaar is. Als niet op korte termijn maatregelen worden genomen zal de Afrikaanse olifant over enige tijd geheel zijn uitgestorven, zo waarschuwen de beiide organisaties in een gemeen schappelijke verklaring. Een grote bedreiging van de oli fant is de illegale Jacht die deels om de sport, deels om het ivoor van de slagtanden op deze dieren wordt gemaakt. Weliswaar oefent een groot aantal landen controle uit op het stropen van olifanten en op de uit voer van het sterk in prijs geste gen ivoor, maar dit toezicht blijkt in de praktijk weinig doeltreffend te zijn. De Jagers lopen weinig kans be trapt te worden en als zulks gebeurt krijgen zij boetes die betrekkelijk laag zijn. Een andere bedreiging voor het voortbestaan van de olifant is de verkleining van zijn natuurlijk leefgebied door de mens, onder meer door expansieve landbouw. Dat heeft tot gevolg gehad, dat de kudden in nationale parken bijeen zijn gedre ven, waar zij door hun grote aantal een bedreiging vormen voor de vege tatie in de naar verhouding te kleine gebieden. Het Wereldnatuurfonds en de I.U.C.N. kennen grote betekenis toe aan de sinds een aantal jaren toe genomen activiteiten ter bescher ming van de olifant zoals deze in Botswana, Ethopië, Kenia, Tan zania en Zambia plaatsvinden. De ze landen doen steeds meer om het stropen tegen te gaan en het beheer van de reservaten en wildparken te verbeteren. Aangezien dit niet vol-» doende blijkt te zijn om de olifant voor uitsterven te behouden beplei ten de twee organisaties de volgende maatregelen: officiële controle op het bezit van de handel in ivoor, zowel nationaal als internatio naal, strengere reglementering van de Jacht, betere bestrijding van het stropen en intensieve campagnes om het publiek te informeren over de grote betekenis van de olifant voor zijn natuurlijk leefgebied. ideologie, die hun handelingn sanc tioneert. Deze ideologie bevat voor oordelen over de verschillende sexen en de verschillende levenstak- ken van deze sexen". Mannen Volgens Barbro is prostitutie een niet erg grondig bestudeerd gebied, dat zeker een diepgaand onderzoek verdient. Maar dan wel een onder zoek, waarbij niet wordt uitgegaan van denkbeelden, zoals: „Prostitutie is een noodzakelijk kwaad" en "Pros titutie is niet meer uit onze maat schappij weg te denken". De hele mentaliteit ten opzichte van de prostitutie moet worden ge wijzigd. zeker in Nederland. Ze ver telt hieover: „In Zweden komt de prostitutie ook we! voor, maar niet in zo sterke mate als in Nederland. Groter De dubbelmoralistlsche stelling is in Holland veel groter. Aan de ene kant wordt de prostitutie veroordeeld, maar aan de andere kant wordt het geaccepteerd en gelegaliseerd". Be halve de mentalit eitmoetvolgensde studente het hele economische sys teem worden veranderd om de pros titutie weg te dringen. En daarvoor is weer noodzakelijk, dat de kijk van de wetenschap en de kerkelijke theo- logieën worden gewijzigd. Dan kan Barbro Larsson: De dubbel- moralistische instelling is in Ne- derland veel groter dan in Zwe- den. de maatschappij volgens Barbro bij de bodem (de opvoeding van de kin deren) beginnen om de nieuwe in zicht °n er in te krijgen Ze legt uit: „Door d2 verkeerde mentaliteit wor den we nu bij de opvoeding in een mannelijke of vrouwelijke rol ge vormd. Maar we kunnen toch net zo goed zowel de Jongen als het meisje opvoed m naar de goede eigenschap pen. die beiden bezitten! De vrouw hoeft niet ondergeschikt te zijn aan de man. Zij moet zich ervan bewust worden, dat zij ook kan gaan wer ken als zij dat wil en dat zij niet per sé is geboren om te trouwen kin deren te krijgen en thuis te blijven. Als de vrouwen dat gaan beseffen, zullen zij zich niet langer beschou wen als een object, dat Je even kunt huren". „Ik geloof wel, dat dit te ver- wezen.11 >cen is en dat 't zal gebeuren maar het zal wel een paar genera ties duren voor het zover is. Er moet iemand beginnen en dat zijn de vrouwen zelf. Ik ben bang, dat dit m Nederland moeilijk zal worden. De Dolle Mina's hebben nog maar wei nig leden. Het is typisch voor een onderdrukte groep, dat zij zichzelf ook als onderdrukt accepteert". Grote hoeveelheden Jute en rijst, worden over de grens heen naar In dia gesmokkeld omdat ze daar hoge re prijzen opbrengen. Geschat is dat ruim een miljoen ton rijst twaalf de van de produktie en een mil joen balen Jute zesde van de pro duktie —hun weg vinden naar India. De andere t»«ntrekkelijkheid voor smokkel naar India is dat betaald wordt in roepies. Op de zwarte valu tamarkt leveren 100 Indiase roepies 150 taka's van Bangla Desj op, hoe wel de waarde officiéél gelijk heet te zijn. Sjeik Moedliboer heeft onlangs, zijn kabinet gewijzigd in de hoop dat dringende economische kwesties ge makkelijker opgelost kunnen worden en krachtiger kan worden opgetre den tegen hamsteraars en andere als a-sociaal aangemerkte lieden. Het leger is onlangs ingezet tegen ham- Sjeik Moedjïboer Rachman ijco worden bijgedragen, zoda., de consumentenprijzen thans bijna twee keer zo hoog zijn als twee jaar geleden. Onlangs steeg de prijs van 'n fles frisdrank van de tne op de an dere dag met 60 procent. De treinkaartjes werden op 1 Juli met 20 tot 50 procent duurder en ook de posttarieven stegen, waardoor de ellende van de 75 miljoen Bengalen wier land tot de armste van alle ont wikkelingslanden behoort, toenam. Labiel Omdat de mogelijkheid tot corrup tie bij het verkrijgen van regerings contracten zo groot is, de politieke toestand zo labiel en oneerlijkheid zo vanzelfsprekend, wachten buiten landse zakenlieden er zich voor in Bangla Desj te investeren. Landen die hulp verlenen hebben die hulp niet verkleind, maar voor het vergroten ervan voelen ze venmin iets. De hulp aan Bangladesj zal dit jaar waarschijnlijk tussen de 500 en 600 miljoen dollar bedragen. Om de jaarlijkse groei van vijf en een half procent te halen die men zich gesteld heeft, is dubbel zoveel nodig. Minister van Fianciën Tajoeddin Achmed zei bij het indienen van zijn begroting in het parlement dat de reinen onder de verwachting geble- Wat niet uit het oog mag worden verloren is dat Bangla Desj van de ka le grond af moest beginnen. Op veel gebieden van de economie is niet eens het niveau bereikt van 1969—1970, het laatste volle jaar voor de bur geroorlog die leidde tot de afschei ding van Pakistan. Rijst Jute en Juteprodukten hebben tot nu toe ongeveer negentig procent van de exportverdiensten van 400 tot 450 miljoen dollar per jaar voor hun rekening genomen. Maar de fa brieken werken op nauwelijks vijftig procent van hun vermogen en de produktie is kleiner dan vijf Jaar geleden. De boeren gaan over van Jute op rijst omdat rijst een hogere prijs op levert. Dat zou de regering bespa ring op haar voedselinvoerrekening kunnen opleveren ze besteedde in het eerste kwartaal van dit jaar on geveer 300 miljoen dollar aan graan inkopen in het buitenland maar de verdiensten aan harde valuta zul len er ernstig door worden geredu ceerd. De Juteproduktie zal naar schatting dit Jaar van een derde zakken naar de helft en om de vicieuze cirkel te Sluiten wordt de regering gedwon gen kunststoffen in te voeren om gro te rijstoogsten mogelijk te maken. Smokkel Nieuwe uitgaven De mogelijke kandidaat voor het vice-presidentsschap Ronald Reagan (gouverneur van Californië) in vrolijke stemming tij dens een schoonheidswedstrijd die gisteren werd gehouden om een picnic op te luisteren van de Amerikaanse Republikeinse Partij. Vaarwel, tot betere tijden. Docu mentaire over de ondergang vanNe- derlands-Indië. door J. C. Bijkerk. Ingeleid door Anthony van Kampen. Uitgeverij T. Wever. Franeker. f29,50. Vergeef mij, Natasja, door Sergei Kourdakov. Uitgeverij T. Wever, f 15, Een mens in haatuniform. Portret van Willy Engbrocks, ex-bewaker van kamp Amersfoort, door Rik Val kenburg. Uitgeverij T. Wever, f 15,- Een Groninger pastorie in de storm, door J. A. Ader-Appels. Uit geverij T. Wever, f 17,50. Tuinflora, door A. C. Muller Id- zerda met 221 kleurenfoto's van Rob Herwig. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht, f 9.50 1000 calorieënboek. Lekker eten toch vermageren, door Bonnie Buurke. Uitgeverij Luitingh, Laren NH. f 18,90 Zo leer je paardrijden, Rij-onder richt voor Jonge ruiters, door B Froud. Uitgeverij L. J. Veen, Wage- ningen. f 13,50 Colditz '42'45. Het vlijmscherp spel van kat en muis zet zich voort, door Major P. R. Reid. Zuid-Hol- landsche Uitgeverij, Den Haag. De man in de rij, door J. Tey. Uit geverij de Arbeiders, Amsterdam, f 18,50 De gestreepte lijkwagen, door Ross Macdonald. De Arbeiderspers, f 18,90. Corruptie In de laatste tijd zijn steeds meer klachten over corruptie aan de top en in de regeringspartij, de Awami Liga, geuit. Het is een publiek geheim dat partijfunctionarissen importver gunningen krijgen die ze dan met 50 procent winst verkopen aan zaken lieden. Het resultaat hiervan is dat aan de inflatie nog een paar steen- steraars van wapens uit de oorlog van 1971 omdat men de binnenland se orde en rust bedreigd achtte. Ellende Hoewel er op dit ogenblik geen te kenen zijn dat 't leger van Bangla Desj zich rechtstreeks met. de politiek zou willen bemoeien, komt het diplo matieke kringen in Dacca voor dat Moedjiboer Rachman door het in schakelen van het leger geesten heeft opgeroepen dis hij misschien wel eens niet meer zou kunnen bezweren. Het algemene beeld van ellende wordt nog eens extra onderstreept, door een rampzalige stijging van ge boorten met drie procent, in een land waarin al op elke vierkante kilometer zoveel mensen zijn samen pakt dat het een van de dichtstbe volkte landen ter wereld is. Er zijn een paar magere straaltjes hoop. Een ervan is de aanwijzing, dat de regering al is het tergend langzaam beweegt in de richting van een pragmatischer soort socia lisme, dat het particulier initiatief, wat meer armslag zou geven. Bij wij ze van voorbeeld wordt gewezen op het feit dat een vroegere grote za kenman enkele thee-, scheepvaart en exportbelangen zijn teruggegeven die hem kort nadat Bangla Desj in 1927 onafhankelijk van Pakistan was geworden, waren afgenomen. De elfjarige Tom Owens uit de Ierse stad Belfast huilde hevig toen hij na zes weken vakantie in de Verenigde Staten terug moest naar Noord-Ierland. Hij is een van de 120 kinderen die uit de meest getroffen wijken op vakantie mochten naar een stad icaar geen oorlog wordt gevoerd. Zweedse studente Barbro Larsson in haar scriptie: DACCA (Reuter) 'Bangla Desj is zo arm dat zelfs 't inzetten van een nieuwe ruit in een ministerie een karwei van jewelste is'. Ziedaar het commentaar van een internationaal bijstands- deskundige die in Dacca werkzaam is en die de ambtenarij die aan het inzetten van de ruit voorafgaat, dan nog maar buiten beschouwing laat. Materiaalgebrek en bureaucratie rijn twee belangrijke oorzaken van de armzalige staat waarin de eco nomie van Bangla Desj zich bevindt. De enorme stijging van de olieprij zen en corruptie zijn nog twee niet weg te cijferen oorzaken. De buitenlandse deviezenreserve van het land bedraagt ongeveer 50 miljoen dollar. Ze was nog lager, maar de regering van premier Moed- Een jonge inwoner van Bangla Desj. Jiboer Rachman kreeg een lening van 30 miljoen dollar van het Inter nationale Monetaire Fonds. Eigen lijk komt het erop neer dat Bangla desj praktisch aan de grond zit en niet kan betalen voor de meest es sentiële import. De regering in Dacca heeft enkele hulp-verschaffende landen gevraagd hun prioriteiten te herzien en Ban gla Desj te helpen met dringend nodi ge zaken als reserve-onderdelen en machinerieën, liever dan projecten op lange termijn. De oliecrisis heeft vooral Bangla Desj zwaar getroffen en de importkosten opgedreven van ongeveer 40 miljoen dollar tot 130 miljoen per jaar. Zij souperen nu bij na 'n derde van de verdiensten aan buitenlandse valuta op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 12