Zaak van stayers staat niet best Amateurs tegen profs voor MONTREAL: ZORGENKIND IOC Franse jockey voor het leven geschorst APPIE HAPPIE Okker tennist tussen het reizen door Financiële positie Groningen nu veilig DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 I MONTREAL Het eerste woord over afschaffing van het wereldkam pioenschap van stayers is gistenhid- I dag in Montreal gesproken. De Ver gadering van de amateursectie (FIAC) binnen de internationale wielerfederatie (UCI) aanvaardde het j voorstel van de werkcommissie om de stayej-sstrijd uit de wereldkam- tegen 16 stemmen by 4 onthoudingen. De vergadering van de profsectie van de UCI sprak zich bijna unaniem uit over het handhaven van de stayers by de wereldkampioenschap pen. Elf tegen één was de verhouding van de geheime stemming, waarbij het „nee" vrijwel zeker uit Italiaanse mond kwam. De zaak wordt nu nog in behande ling genomen door het overkoepelen de orgaan, waarin de profsectie even veel stemmen heeft als de amateur afdeling. ieder tien, en waar ook de tien leden van het UCI-bestuur mee stemmen. Zelfs daar zal vandaag de zaak nog niet zijn afgedaan, want het definitieve besluit valt pas tijdens het congres dat in november in Ge- nève wordt gehouden. Het UCI-bestuur namelijk zad vrij wel zeker, bij een verhouding van tien tegen tien (FIAC tegen FICP) niet volgens nationaliteiten stemmen. De bestuurders van de internationale wielerfederatie, volgens traditie weer met complete families afgereisd naar Montreal, hebben namelijk nog een andere gedachte dan uitsluitend de sportieve in hun hoofd. De zaak van de Nederlandse gangmakers Koch en Walraven zal door het Europese hof zonder twijfel rechtvaardig gevonden worden. Het houdt in dat de UCI niet het recht heeft deelnemers te ver plichten achter gangmakers uit het zelfde land te rijden. Een dergelijke maatregel is namelijk strijdig met het verdrag over het vrije werkne mersverkeer binnen de landen van de Europese Gemeenschap. De UCI zal dus achter de groene tafel een nederlaag lijden met een aantal vervelende konsekwenties voor de wielerfederatie. Die konsekwenties kunnen uit de weg worden gegaan door het stayeren af te schaffen. Daarom mag worden gevreesd dat een aantal van de bestuurders en niet in de laatste plaats de ij dele voorzitter Adriano Rodoni, die deze nederlaag moeilijk kan verkroppen, hun stem niet ondergeschikt zullen maken aan de gedachten van de wie lerbond waaruit ze zijn voortgekomen. Het maakt de zaak van de stayers er niet beter op. Feitelijk ligt het voorbestaan van de wereldkampioenschappen dus in handen van de gangmakers Bruno Wairave en Norbert Koch. Wanneer zij zouden besluiten af te zien van voortzetting van hun rechtzaak en van het invorderen van mogelijke dwangsommen verlengen zij het leven van een onderdeel van de wielersport, MONTREAL Uit de vergadering van de amateurs kwam wel de duide lijke aanwijzing dat de wereldkam pioenschappen van 1977 in Venezuela worden gehouden. Nederland trok zyn kandidatuur terug omdat duide lijk was dat West Duitsland en Ne derland, gescheiden optrekkend geen kans hadden tegen de kandidatuur van Venezuela. Duitsland verloor ecfhter in zijn eentje ook. MONTREAL De zaak van de stayers staat niet best. In het gunstigste geval zal het congres van de internationale wie lerfederatie met een minimale meerderheid van stemmen van daag het bestaan van de wereldkampioenschappen rekken. Voor een jaar misschien, om België, de organisator van de volgende kampioenschappen te gerieven. De trek van de internationale wie- Ierwereld naar Montreal, waar **75 jaar geleden de Engelsman Harry Gibson wereldkampioen bij de prof- stayers werd, markeert niet alleen de moeilijke weg van de baansport In de laatste twintig Jaren. Het is te vens een symbool voor de verande rende waarden binnen de interna tionale wielersport. Wereldkampioenschappen zijn niet meer een zaak van een tiental West-Europese landen, waarbinnen een enkele Amerikaan, Australiër of Nieuw Zeelander met een glimlach wordt getolereerd. Ook de Oostblok landen en de "ontwikkelingslanden" spelen nu een rol. De hoge en oude heren van de UCI hebben die verandering met vreugde begroet. Niet omdat er nieu we sterren uit Tsjaad, Singapore, Ve nezuela of Marokko naar voren zijn gekomen, maar omdat dit verschijn sel de internationalisering van hun tak van sport onderstreept. Tegelij kertijd vergroot het hun ijdelheid, want zij zijn niet langer voorman nen van een wereldsport die voorna melijk in Europa iets betekent, maar die zijn deelnemers uit de hele we reld aantrekt. Daarvoor zijn zij bereid iets te of feren. Het kampioenschap dat voor de profs sinds 1895 op het program ma staat en dat inderdaad in de laat ste jaren zowel kwalitatief als kwan- tatief hard achteruit is gehold, 'n Ster als Cees Stam kan het onderdeel niet redden. Zeker niet omdat de lan den, die zeker wat hun wielersport betreft nog volop in staat van ontwik keling zijn, geen enkel belang bij het stayeren hebben. Sprinten kunnen zij nauwelijks, bij de achtervolging maken zij veelal dames-tijden, maar aan het stayeren komen zij helemaail niet toe. Het "nee" dat ligt opgesloten in het UCI-voorstel, gestimuleerd door de Nederlanders Nop Koch en Bruno Walrave, die hun gerecht vaardigd protest tegen een immoreel reglementsartikel voor de hoogste Europese rechter gaan win nen, wordt met graagte ondersteund door de kleine wielerlanden, die de drogreden ("er is geen voldoende be langstelling meer") als zoete koek slikken. Nederland, met zijn vele stayer favorieten, klaagt over de beslissing van de UCI. Maar de klacht mist eigenlijk grond. Vier prof-stayers slechts voltooiden het Nederlands kampioenschap. Vorige week bij de traóningswedstryd op Sloten reed hetzelfde viertal- vertegenwoordigers van de elite, de middenmoot en de staartgroep weer, aangevuld met Fred Rompelberg een wei-willende, maar niet-kunnende renner. Om Rompelberg mee te kunnen laten rij den met de anderen, werd zyn rol "korter" gezet, mocht hij dichterbij rijden om meer te kunnen profiteren van de abri van de gangmaker. De concurrentie ging akkoord. Het is echter tekenend voor de situatie in de stayerij van Nederland, dat inter nationaal als een grootmacht op dit gebied wordt gezien. De goede stayer kan zijn brood niet meer als stayer verdienen. Hij moet "schnabbelen" op de weg of in zesdaagsen. Terwille van de traditie zou het staveren mis schien moeten worden gehandhaafd, de huidige situatie (tien landen plus Japan als debutant) rechtvaardigt een verlengen van het bestaan nau- MINNEBOO AFGEREISD SCHIPHOL Gisteren rond het middaguur is de Nederlandse ama teur wielrenner Gaby Minneboo ver trokken naar de wereldkampioen schappen, die morgen in Montreal beginnen. Zondag toen de ploeg afreisde ont dekte Minneboo bij de douane dat zijn paspoort verlopen was, waardoor hij Canada niet in mocht. Basketbalteam klopt Suriname DE BILT De Nederlandse bas ketbalselectie, die deelneemt aan de Koninkryksspelen, heeft gistermiddag in de Henri Dunanthal in De Bilt met 96—63 gewonnen van Suriname, dat vorig Jaar nog met een verschil van acht punten over Nederland wist te zegevieren. De Nederlanders had den ditmaal de technisch betere ploeg. Noppie Koch (op archieffoto)die samen met Bruno Walraven de zaak van de stayers feitelijk in handen heeft. welijks. Zelfs niet als rekening wordt gehouden met de nieuwe reglemen ten, die de zware motoren hebben doen verdwijnen en de tooh al dalen de belangstelling zowel actief als passief verder hebben verminderd. Montreal 1974 zal minder het eer ste kampioenschap van de moderne tijd in de wielersport zijn dat in Noord Amerika wordt gehouden, dan de titelstrijd die de stayerij heeft aangevallen. Dat is jammer, vooral omdat Montreal het niet verdient. De organisatie heeft na de tegenslag van het niet gereed komen van het Olympische wielerstadion de pro blemen op een geweldige manier op- ZWEMMEN Ronald Woutering en Henk Elzerman, de twee zwemmers, die zioh kwalificeerden voor de 1500 meter vrije slag by de Europese z wemkampioenschap pendie volgen de week zaterdag in Wenen beginnen, zullen by dit evenement ook op de 400 meter vrye slag uitkomen. Tevens is reserve Corrie Gramme de Vos in geschreven voor de 100 meter school slag. WIELRENNEN Frits Pirard was gisteren in de vierde etappe van de amateurronde om de Grote Prijs WüL helm Teil wederom de beste Neder lander. In de rit van Suresee naar Nidau, over een afstand van 169,5 kilometer, eindigde hy op de dertien de plaats met een achterstand van 5.38 minuut op de winnaar, de Zwit ser Ivan Schmid, die de afstand af legde in 4.21.48. In de algemene rang schikking is Pirard eveneens de hoogst geklasseerde Nederlander, na mely k een zeventiende positie. Hy heeft een achterstand van 7.32 mi nuut op de leider, Schmid. gevangen. De baan op het sportcom plex van de universiteit van Mon treal, in enkele maanden opgetrok ken, is schitterend, de opvang van de deelnemers uit een veertigtal landen is perfect, de huisvesting en verzor ging zijn ideaal. De rijders, zeker ook de Nederlanders, die gisteren op de snelle baan hebben geoefend, zijn de sterkste amateurs en profs- en die komen uit Europa zonder twyfel vol ledig passen in de lijn van de laat ste Jaren. Dat de stayers de prijs van Montreal zullen moeten betalen, is alleen maar spijtig. Huisman zeilt naar de zege ENKHUIZEN Op het IJsselmeer is gistermorgen de eerste wedstrijd gehouden in het toernooi om het Europees kampioenschap zeilen in de Flying Junior klasse. Winnaar werd de Nederlander Huisman. De beste buitenlander was de Zweed Persson, winnaar van het Nederlands kam pioenschap 1973, die als achtste bin nenkwam. Op de Gouwzee is uitetodelyk een begin gemaakt met het Nederlands kampioenschap in de schakelklasse. Aanvankelijk was de bedoeling dat zaterdag en zondag reeds zou zyn ge varen, maar door de slechte weers omstandigheden kon dat niet door doorgaan. Nu zullen dinsdag twee of wellicht drie wedstrijden worden ge varen. De uitslag van de wedstrijd van gisteren: 1. Hans Houben; 2. Mees van Krimpen; 3. Arie van der Bent. Bremner nu al voor drie duels aan de kant LEEDS Billy Bremner, de nim mer aflatende aanvoerder van Leeds United en het Schotse voetbalteam, heeft zyn eerste schorsing al te pak ken. De roodharige terrier werd za terdag in die wedstryd tegen Liver pool, met als inzet het „Charity Shield" de Jaarlykse strijd tussen de kampioen en bekerwinnaar sa men met Liverpoolspeler Kevin Kee- gan van het veld gestuurd, nadat de beide heren het nodig hadden gevon den elkaar te betasten. Beide spelers zyn hiervoor automatisch voor drie duels geschorst. De nieuwe Leeds manager Brian Clough verklaarde gisteren, dat Bremner geen beroep tegen deze beslissing zal aantekenen. Ook Keegan zal zich by de schorsing neerleggen. Beide spelers lopen overi gens nog een kans voor langer ge schorst te blyven, omdat zy by het verlaten van de „heilige Wembley- mat" op demonstratieve wyze hun shirt uittrokken. Als zaterdag de nieuwe oompetitie van start gaat zal Leeds United in zyn duel tegen Stoke City, de tegen stander van Ajax in de eerste ronde van het toernooi om de UEFA Cup, drie spelers moeten missen wegens schorsingen. De internationals Nor man Hunter eri Allan Clarke hebben nog een straf van twee wedstrijden, daterend uit het vorige seizoen, te goed. Weer nederlaag volleybalploeg VLEUTEN Het Nederlandse he ren volleybalteam heef t ook de derde wedstryd tegen de Verenigde Staten met 30 verloren. In Vleuten waren de Amerikanen superieur met 1510, 15—13, 15—6. Alleen in de tweede set had Nederland, dat in dezelfde sa mensteling speölüe als by de voor gaande wedstrijden, een kans op set winst. Nederland leidde met 10—6 en 13—10, maar was niet opgewassen tegen de grotere druk, die de Ameri kanen toen gingen uitoefenen. SCHAKEN Roy Dieks is in de finaleronde van het toernooi om het wereldkampioenschap schaken voor spelers tot 20 jaar begonnen met een remise tegen de Zuidslaviër Mar- janovic. TORONTO Vermoeid en uitge blust is Tom Okker gisteren begon nen aan de verdediging van zijn titel bij de open Canedese tenniskam pioenschappen in Toronto één van de weinige toernooien, waarvoor hij van zijn bazen van het stedentennis vrij af heeft gekregen. Okker. die zon dagmiddag na 'n vliegtocht van elf uur vanuit Honolulu in Toronto aan kwam hij reisde 25.000 kilometer in acht dagen toonde in de ope ningsronde van het 130.000 dollar- toernooi weinig van zijn befaamde snelheid en leek rijp voor een vroeg tijdige uitschakeling. Gelukkig voor hem trof hij in de 19-jarige Australi sche hardhitter Paul Kronk (halve finalist in Hilversum) geen al te moei lijke tegenstander. Hy won uiteinde lijk met 6—3, 2—6. 6—4. Direct na de wedstrijd stapte Okker in een privé- vliegtuig richting Buffalo voor een stedentenniswedstrijd tegen de New York Sets. Daar zal hij donderdag ook weer moeten aantreden. Zondag moet hij direct weer op het vliegtuig springen, want dezelfde avond wordt hij in Cleveland verwacht voor de ontmoeting tegen de Royals. Okker behoorde tot de vier geplaatsen, die gisteren in Toronto in actie kwamen. De als vierde geplaatste Kazuko Sa- wamatsu won met 63, 62 van de Zuidafrikaanse Laura Rossouw, de nummer zeven Virginia Ruzici won met dezelfde cijfers van de Ameri kaanse Robin Tenney en de num mer zes Terry Holladay verloor met 1—6, 7—5, 6—3 van de Britse Lind say Bevan. Wimbledonkampioenen Jimmy Connors en Chris Evert, die de plaat singslijst aanvoeren, begonnen van daag de jacht op de hoofdprijzen van rasp. 15.000 en 6.000 dollar. Heteeflfd® is het geval met de als derde ge plaatste Björn Borg, die volgens hot schema, Tom Okker in de hailve fi nales ontmoet en Ilie Nastase, die het in hetzelfde stadium van het toer nooi op zal moeten nemen tegen Jim my Connors. TENNISDAG VERREGEND SCHEVENINGEN De eer ste dag van de nationale ten niskampioenschappen die giste ren op de METS-banen in Sche- veningen zouden beginnen, is volkomen in het water gevallen door de hevige regenval. Er is geen bal geslagen. Weliswaar werd het tegen het einde van de middag droog, maar de banen waren toen inmiddels zo verza digd van het water, dat de wed strijdleiding besloot de maan dag maar volledig af te schrij- GRONINGEN Het conflict tussen het gemeentebestuur van Graningen en het bestuur van de FC Groningen blijlat tot een oplossing te zyn ge bracht. Er heeft een gesprek plaats gevonden na afloop waarvan het be stuur van de FC Groningen heeft verklaard zich niet de bestuurlyke mogefljjkheden van het Groninger college van B. en W. met betrekking tolt de verlangens van de FC Gro ningen te hebben gerealiseerd. De voorzitter van de FC Groningen de heer A. M. Seelt, had het college van B. en W. verweten de FC Gro ningen niet te geven waarop het recht zou hebben. Er ontsitond naar aanleiding van de kritiek een con flict-situatie waarby burgemeester H. G. Buiter verklaarde dat hy nieit heen en weer met de heer Seelt willlde pralten dan na dat deze in het publiek zyn verontschuldigingen zou hebben aan,geboden voor zyn vlegel achtig en onhebbelijk gedrag. VOETBAL Bayern München heeft zich gisteravond in een oefenwed strijd tegen de amateurclub Jahn Werdohl hersteld van de nederlagen tegen Feyenoord en RWD Molen beek in het internationale voetbal toernooi van Athletico de Bilbao. De Westduiitse en Europese kampioen versloeg de amateurs met niet min der dan 12-1, maar dat was niet het interessantste. Gerd Müller namely k deed zyn bynaam „Der Bomber" alle eer aan, want de bonkige spits maak te negen treffers. De andere doelpun ten werden gemaakt door Wunder, Torstensson en Rummenigge. Franz Beokenbauer ontbrak by de Beieren. TENNIS De Rus Aleksander Me- treveli heeft gisteren in Wroclaw de finale van het toernooi om het Eu ropese amateurtenniskampioenschap verloren van de Hongaar Balasz Ta- roczy 2—6, 8—10, 8—2, 6—4, 4—6. By het gesprek dat heeft plaats gehad is gebleken dat de hqukiitects- positie van FC Grommgen tot maart 1975 kan worden veilig gesteld todden er ook nog een bedrag uit het Gro ninger bedryfsleven binnen kamt. Dit gelid, er is sprake vam ruim 1 ton zou in principe beschikbaar zyn. De Gedeputeerde Staten van Groningen hebban ai eerder een gemeeöte! yke subsidie van 125.000 gulden voor de FC Groningen goedgekeurd. De Gro ninger semi-profs kunnen dtis, zo ïykt wel zeker, voorlopig rustig bly ven voetballen. In maart 1975 wordt de financiële situatie door gemeente bestuur en bestuur van de FC Gro ningen opnieuw onder ogen gezien. Ad Zonderland trainer van Vitesse? Rotterdam Ad Zonderland, tot dit seizoen assistent trainer onder Wiel Coerver bij Feyenoord, maar voor het komend seizoen gepasseerd door Theo Verlangen, verwacht de zer dagen de beslissing van Vitesse over een eventuele opvolging van Frans de Munck als trainer. Zonderland, die vanwege zijn terug zetting zelf contact opnam met Vi tesse, had zondagavond een gesprek met het bestuur. „Begin deze week zou ik uitsluitsel krijgen", aldus Zonderland. Zoals bekend kreeg Bu- latovic geen toestemming van de KNVB om Vitesse te tratoen, waar door men altijd naarstig een opvol ger voor hem zocht. PARIJS Een schandaal in de Franse paardensport, dat de woe de heeft gewekt by de zeven mil joen Fransen, die een gokje wa gen op de paardekoersen, heeft ertoe geleid, dat de kampioen Steeple Chase, de 24-jarige joc key Pierre Costes, zyn licentie is ontnomen en voor het leven is geschorst. De zaak dateert van december JL toen de Franse steeple clhase- organisatie en de dloor de staat geleide PMU, de kantoren waar de weddenschappen kunnen wor den afgesloten, alle uitbetalingen bevroren van de op de Auteuil gelopen ren om de Prix Bride, nadat was gebleken, dat er in Zuid-Frankrijk grote wedden schappen waren afgesloten op de winnende combinatie. De ren was bovendien opgenomen to de Tier ce, een soort toto, waarop weke lijks zo'n 45 miljoen gulden wordt ingezet. De wedder moet hiervoor in tie juiste volgorde de eerste drie aankomenden plaatsen. Voor de Prix Bride was de uitbetaling voor de juiste volgorde een be drag van ruim 7000 gulden. Vyftien van de 24 gestarte paarden in de bewuste ren, waar by die door Costes gereden favo riete Tüme Square, hadden voor de helft van de koers al een kansloze achterstand. Na een on derzoek van zeven maanden heeft de steeple chase-organisatie Cos tes nu gestraft wegens rydem, diat onverenigbaar te met de verplich tingen van een professional, zoals het geformuleerd is. Het onder zoek is echter nog niet afgesloten en de secretaris-generaal van de organisatie, de heer Arnaud de Ravignan, heeft beloofd de zaak tot de bodem te zullen uitzoeken en alle schuldigen te zullen straf fen. Nog altyd zyn twintig winnen de trio's met een totale waarde van byna drie miljoen gulden van gokkers in Marseille, Nice en Toulon niet uitbetaald. Volgende maand gaat ook de rechtbank een onderzoek instellen, maar by voorbaat weet men al, dat het zeer moeilijk zal zyn het ver meende complot te ontrafelen. MONTREAL Montreal, de stad waar in 1976 de Olympische zomer spelen worden gehouden, ontpopt zich meer en meer als zorgenkind van het Internationaal Olympisch Comité. Het wordt steeds duidelyker dat van al het moois dat de Cana dezen in 1970 by de kandidaatstel ling in Amsterdam voorspiegelden, slechts weinig zal worden verwezen- lykt. Het is momenteel zo dat de bouwschema's van verscheidene pro jecten maanden vertraging hebben, terwyl de financiering van een en ander allerminst gewaarborgd schynt. Vier internationale bonden verkeren nog steeds in het ongewisse ■waar over ruim twee jaar hun tak van sport moet worden gehouden. Voorts stromen de protesten binnen van persorganen en -organisaties in bin nen- en buitenland. Oorzaak: in Montreal wordt een prijspolitiek be dreven die zyn weerga in de geschie denis van de moderne Olympische Spelen niet kent. Zo vraagt het or ganisatiecomité voor 'n éénpersoons- bed, dat mogelyk in een kamer staat die men met twee of drie anderen moet delen, bedragen tot 70 dollar (ongeveer 175 gulden). Simon St. Pierre, de vice-voorzitter van het or ganisatiecomité, moest onlangs op het congres van de internationale sport pers-associatie (AIPS) toegeven dat hierby geen enkele maaltyd (dus ook geen ontbijt) is inbegrepen. Ter vergelyking: in München kwam men voor de helft van deze prys gemak- keiyk toe aan volledig pension, ter- wyl het in Tokio (1964) en Mexico (1968) nog aanzieniyk goedkoper was. Naar verluidt zou IOC-president Lord Killanin, zelf oud-Journalist, in niet mis te verstane bewoordingen by het organisatiecomité hebben gepro testeerd tegen deze „geldjagery". In een protestbrief zou hy hebben ge wezen op eerder gemaakte afspraken, waarmee de nu genoemde bedragen strydig zouden zyo*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 11