LEIDSCH DAGBLAD „Capaciteit van talrijke zieken huizen te groot" Ford wil inflatie in V.S. aanpakken TAPIJT PROFIJT TAPIJT PROFIJT Winkelbrand met opzet gesticht lEU BÜII vandaag Ik wil weten wat voor een man het is' IJUWEEL Boren naar gas bij Alphen Eerste rede goed ontvangen DANSLES? DINSDAG 13 AUGUSTUS 1974 OPGERICHT I MAART I860 34397 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Er kan maar één de beste zijn en daardoor de grootste van Nederland 10 filialen. grootste keus laagste prijs zelfs voor alle bekende merken WAAR U ZOMAAR HONDERDEN GULDENS BESPAART OOSTERDWARSSTRAAT 7 LEIDEN Een van de daders kwam om DEN HAAG De brand, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een Haagse sigarenzaak Is as heeft ge legd, is een volledig uit de hand ge lopen plan geweest om verzekerings gelden te innen. Het stoffelijk overschot, dat na het blussen van het vuur werd gevon den, blijkt de 26-jarige Haagse elek tricien Leo L. te zijn. Hij en een vriend, de twintigjarige chauffeur Nico, hebben de winkel op verzoek van de 56-jarige eigenaar W.D. in brand gestoken. Beiden zouden voor het opknappen van deze klus totaal vijfduizend gulden van hem ontvan gen. Aanvankelijk werd gemeld dat het slachtoffer een vrouw was. De brandstichting liep totaal uit de hand doordat de elektricien en de chauffeur, die vrijdagavond laat de winkel binnendrongen te intensief gebruik maakte van benzine en huis brandolie. De twee vloeistoffen wer den in een totale hoeveelheid van circa 25 liter zo rijkelijk door de zaak en de woning gesprenkeld, dat er een zeer explosieve concentratie ont stond. Volgens afspraak ging chauf feur Nioo daarop naar buiten en zou de elektricien de vloeistoffen aan steken. Bij het afstrijken van de eerste lucifer deed zich echter een explosie voor die de zaak direct in lichter laaie zette. De elektricien zag geen kans meer naar buiten te ko men en kwam in de vlammen om. Zijn mededader Nico maakte zich in pandek uit de voeten, maar kwam later met zijn verlooide terug naar de Columbusstraat om de blussing gade te slaan. Zowel de chauffeur ais zijn vriendin en de sigarenwinkelier zijn door de recherche ingesloten. Het onderzoek van de recherche kwam uiteindelijk in een beslissend stadium toen chauffeur Nico zich gisteravond uit eigen beweging bij de recherche meldde met de mede- li ng, dat hij had gehoord dat men met hem wilde praten. Later werd ook zijn verloofde van huis gehaald. De chauffeur en het meisje werden afzonderlijk gehoord, maar toen daarbij tegenstrijdige verklaringen werden afgelegd en de chauffeur daarop werd gewezen sloeg hij door. Raad keurt alle geloofs brieven goed LEIDEN De Leidse gemeente raad heeft gisteravond de geloofsbrie ven van alle nieuw benoemde raads leden goedgekeurd. Dus ook die van WD-kandidaat Boanstra, van wie vast is komen te staan, dat hij in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk dienst heeft gedaan bij de S.S. Formeel kan dat geen reden zijn om iemands ge loofsbrieven niet goed te keuren. Boonstra heeft zich overigens toch teruggetrokken, zoals toekomstig fractieleider Elzenga al voorspelde. Vanmorgen is de ontslagbrief op het stadhuis binnengekomen. Volgende week zullen de geloofsbrieven van Boonstra's opvolger, drs. Schoute, worden onderzocht. Geiten melkers op kamp ALPHEN AAN DEN RIJN De Alpheuse politie heeft gisteravond twee jongens uit Lisse (16 en 20 jaar) kampe rend aangetroffen in de berm van de Kalkovenweg. De jon gens, die een trektocht door Nederland maakten, hadden, om in hun eigen melkbe- hoefte te kunnen voorzien, twee geiten bij zich, die zij in een karretje achter de fiets vervoerden. Ruim een week waren zij al onderweg. De verontruste ouders dachten dat hun kin deren maar één weekend zouden wegblijven. Toen zij na enkele dagen niet kwa men opdagen, deden zij aan gifte van "vermissing" bij de politie. De Alphense politie vond vannacht ook vijf slapende Franse padvinders in de par keerruimte onder het winkel centrum Ridderhof. Zij wa ren op weg naar Leiden maar verdwaalden in de nieuw bouwwijk. In het politiebu reau kregen zij onderdak. Voor de ouders van de drie jaar geleden vermoorde Basje Bloemena is de ontmaskering van de Amsterdamse tijd schriftenhandelaar een nacht merrie. Ze beleven de kwellen, de maanden, die volgden op het bekend worden van de wurging van hun zoontje op nieuw. Berusten in zijn dood kunnen ze nog steeds niet. -Ik wilde, dat het niet bekend was geworden", zegt mevrouw Bloemena (foto). Wel hebben de ouders bewondering voorde politie, die het paar steeds heeft gesteund in de moeilijke dagen. Vader Bloemena zegt van plan te zijn het proces te gen de dubbele kindermoorde- 16 PAGINA'S naar bij te wonen. „Ik wil weten wat voor man het is". PAGINA 7 De nu per 1 september ten dode opgeschreven piraten hebben de legale zenders ge dwongen zich te vernieuwen PAGINA 5 STAATSSECRETARIS HENDRIKS IN NOTA: DEN HAAG Staatssecretaris Hendriks (Volksgezond heid) wil de scherpe stijging van de kosten van de gezond heidszorg afremmen. De capaciteit van de algemene zieken huizen, die veel te groot is, moet worden teruggebracht tot vier bedden per duizend inwoners. Via een wijziging van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen moet het mogelijk worden algemene ziekenhuizen of delen daarvan te sluitenEr moet een liquidatiefonds komen om de gevolgen van sluitingen op te vangen. Warme hap voor student duurder DEN HAAG De prij6 van een warme maaltijd aan studententafels moet worden verhoogd. Sommige le den van een departementale werk groep vinden dat die prijs moet stij gen van f 2,50 tot f 3,00, andere leden menen dat de prijs opgetrokken moet worden tot f 3,75. De universiteiten en hogescholen alsmede de academische raad hebben het rapport, waarin de aanbeveling aan staatssecretaris Klein wordt ge daan, vandaag ontvangen. Klein wil binnen korte tijd advies van deze in stanties ontvangen. Vc/v&LMovmevw ri£&££S7E7A/3h£:-M0Vr^ SZOOD. DA'SPAS eZOOD OPDCPLANfc. mx£> OM/fJTBBt/TEM! Dit staat in een vanmorgen door de staatssecretaris gepresenteer de nota over een nieuwe opzet voor de gezondheidszorg in ons land. De kostenstijging moet zodanig worden beperkt dat het aandeel van de ge zondheidszorg in het nationaal in komen in 1990 niet verder dan acht procent stijgt. In 1972 was dat aan deel 6,7 prooent. Volgens de nieuwe opzet, die staatssecretaris Hendriks voor ogen staat, moet de gezondheidszorg een sterk regionaal accent krijgen. Voor die regionalisatie moet aansluiting worden gezocht bij de te vormen ge westen. De huisarts moet de "cen trale figuur worden in de nieuwe op zet. Via hem bereikt men specialis ten en ziekenhuizen. De zogenaamde thuisgezondheidszorg moet wor den verstrekt via een reorganisatie van de kruisverenigingen. In een commentaar op de nota zei mr. J. W. Filippo, directeur van het Diaconessenhuis, vanmorgen, dat de capaciteit die de staatssecretaris voor de algemene ziekenhuizen voor ogen heeft, even weinig wetenschap pelijk gefundeerd is als vorig jaar toen de capaciteit van vier bedden per duizend inwoners al werd ge noemd. Het streven naar regionalisatie in de gezondheidszorg vond mr. Filip po gunstig. „Men moet er alleen voor oppassen dat men ter wille van de centralisatie niet te veel de nadruk gaat leggen op de kosten en te wei nig op de patiëntenzorg," zei hij. Volgens mr. Filippo is het streven naar regionalisatie in Leiden en om geving niet zonder problemen. Dit o.a. in verband met de aanwezigheid van het academisch ziekenhuis. .,We zullen de gulden middenweg moeten vinden tussen de behoefte van het academisch ziekenhuis en de be hoefte van de algemene ziekenhui- ALPHEN AAN DEN RIJN De Nederlandse Aardolie Maatschappij gaat in Aarlanderveen naar gas zoe ken. Als boorplek is gekozen een stuk land aan het eind van de Achttien- kavelsweg, op de grens met Nieuw koop. De NAM geeft zichzelf een kans van 1 op 8 om wat te vinden. Het onderzoek zal ongeveer een half jaar vergen. De Alphense raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwik keling ging gisteravond in principe akkoord met het probeersel van de NAM. De zaak moet nu nog in de ge meenteraad worden behandeld alvo rens de maatschappij aan de slag kan- In de raad zal ook het PvdA-raads- lid v.d. Vlies gedetailleerder dan gis teren kon antwoord krijgen op zijn vragen over wat er gebeurt met 't bij het boren benodigde koelwater (10 kubieke meter per uur) Volgens wethouder Duin zal het brakke koelwater in elk geval in ge sloten tanks worden afgevoerd. Warmer VrU zonnig weer met In de middag of avond van het zuiden nit kans op onweer. Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost Minimumtempera turen ongeveer 13 graden, maxima morgen van 21 graden op de wadden tot 28 graden In het zuidoosten van het land. (Opgemaakt te 11.15 uur) 14 AUGUSTUS Hoogwater te Katwijk te 11.45 uur en 0.00 nor. Laagwater 7.13 en 19.52 Zon op: 05.21 nur. onder 20.07 uur. Maan op 00.56 uur. onder: 17.43 uur. zen in de regio, die redelijk aan sluit op de doorsnee-patiënt," aldus mr. Filippo. „De sector van de geestelijke ge zondheidszorg is in ontwikkeling achtergebleven," aldus staatssecre taris Hendriks. Er is een tekort aan capaciteit in de sector verpleegtehui zen voor geestelijk gestoorde bejaar den. De kwaliteit van de zorg in psychiatrische ziekenhuizen laat te Hendriks wil ook dat de overheid de bevoegdheid krijgt algemene richtlijnen vast te stellen voor de tarieven van ziekenhuizen. De fi nanciering van de gezondheidszorg nieuwe stijl hangt samen met üe komende volksverzekering tegen ziektekosten. Onder die sociale ver zekering moeten volgens de staats secretaris vallen de gezondheidszorg in eerste lijn (huisarts, kruiswerk) en tweede lijn (specialisten, zieken huizen). De openbare gezond heidszorg moet uit de algemene mid delen worden betaald. De Amerikaanse president legde de nadruk op de samenwerking met het Congres. „Het is goed om terug te zijn in het Huis van het Volk", zo zei hij, maar hij voegde hieraan toe zich te realiseren dat hij nu tot de uitvoerende macht behoort. Dit Congres, zo vertrouw ik, zal zo wel mijn medewerker als mijn meest constructieve criticus zijn. Ik vraag niet om conformiteit, ik ben het twee partijenstelsel toegewijd en u weet welke mijn partij Ik vraag geen huwelijksreis met u. Ik wil een goed huwelijk". TIJD Ford waarschuwde dat het stoppen van de Inflatie tijd zou vergen. Hij stelde voor de raad van toezicht op de kosten van levensonderhoud nieuw leven in te blazen om lonen en prijzen te volgen „zander controle". De Ame rikaanse economie is sterk verweven met de buitenlandse- economieën en Ford beloofde „andere internationale economische plannen te bespoedigen". DEFENSIE Ford naar Europa? WASHINGTON (AP) President Gerald Ford, die "de vaart wil hou den" in de buitenlandse betrekkin gen van zijn land, zou erover denken een "good-will-reis" naar West-Euro pa te maken en zou ook overwegen de Russische partijleider Brezjnew te vragen eerder naar Amerika te ko men dan tot nu toe in de bedoeling lag, namelijk in de zomer van 1975. Dit is in kringen van het Witte Huis vernomen, maar het wordt zeer on waarschijnlijk geacht, dat Ford zijn Europese reis zal maken vóór de con gresverkiezingen in november. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Ook voor het zoontje van prins Margriet, prins Maurits, ging vandaag de bel voor de eer ste schooldag. Op de foto biedt het prinsje (achter haar zoon de lachende moeder Margriet) zijn "juf", mevr. R. AVoulon-van der Hoek, een ruikertje aan. Links de hoofdonderwijzer van de Konin gin Wilhelminaschool, de heer J. R. van Riel. jongelui ouderen gehuwden EVERT CASTELEIN Zie kleine advertenties Hij sprak zich uit tegen „ongerecht vaardigde besnoeiingen op de natio nale defensie". Een krachtige defen sie is de zekerste weg naar vrede en had de Amerikaanse politiek van ont spanning met de Sowjet-Unie en de Chinese Volksrepubliek mogelijk ge maakt. „Zwakte is een uitnodiging voor oorlog, zoals mijn generatie uit vier bittere ervaringen weet". Hij waarschuwde voor eventuele avonturen van het buitenland na de machtswisseling in de Verenigde Sta ten. „Er zijn geen gelegenheden om uit te buiten zo iemand dat mocht wensen. Er zal geen koerswijziging zijn, geen verslapping van de waak zaamheid, het roer van ons schip (van staat) wordt ook niet verlaten bij het aflossen van de wacht". WASHINGTON (Reuter/AP) Zowel binnen als buiten de Verenigde Staten is over het algemeen gunstig gereageerd op de rede die de nieuwe Amerikaanse president Gerald Ford gis teravond heeft gehouden tot de gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. In deze eerste „rege ringsverklaring" kondigde Ford een harde strijd aan tegen de inflatie en hij beloofde dat het land onder zijn regering geen "Watergate" meer zal beleven. Oud-president Nixon heeft presi dent Ford per telegram gelukgewenst met „deze schitterende toespraak". De eerste niet-gekozen president van Amerika zei dat de ontspan- ningspolitiek tegenover de Sowjet- Unie en China zal worden voortgezet en dat Amerika zal blijven streven naar vrede in het Midden-Oo6ten en verbetering van de betrekkingen met de bondgenoten in de hele wereld. ACTIE Ford zei niet voor het Congres te zijn verschenen om een inaugurele rede te houden. „Het land heeft be hoefte aan actie, niet aan woorden. Dit zal ook geen formeel verslag zijn over de „State of the Union". Zo God het wil, zal ik nog tenminste drie kansen hebben om dat te doen".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1974 | | pagina 1